אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

זכויות למד לחייל משוחרר שחלה

הוראת אגף שיקום נכים מספר 80.30

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : זכויות ל.מ.ד לחייל משוחרר שחלה במהלך שירות החובה במחלה ממארת, ו/או מחלה חשוכת מרפא

תאריך : 1.12.2015

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 80.30 מיום 1.2.2011 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול בהענקת זכויות לפנים משורת הדין לחייל משוחרר, שחלה במהלך שירות החובה בצבא במחלה ממארת ו/או מחלה חשוכת מרפא.

3. הוראה זו מעגנת הטבות שמעבר לקבוע בחוק.

4. ס' ר' האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 80.30 עוסקת בנושא : זכויות ל.מ.ד לחייל משוחרר שחלה במהלך שירות החובה במחלה ממארת ו/או מחלה חשוכת מרפא, רשימת המחלות מפורטות בהוראה

עקרונות

5. מימון לטיפול רפואי במחלה, ודמי קיום למשך שנה אחת יינתן לפנים משורת הדין -לחייל משוחרר שחלה במהלך שירותו הסדיר בחובה במחלה ממארת, ו/או חשוכת מרפא.

6. מחלתו של חייל הנמצא בשירות חובה בלבד, תוכר, לאחר שחרורו, הכרה לפנים משורת הדין (להלן: ל.מ.ד), כאשר היא מחלה ממארת, עם קיצור משמעותי בתוחלת החיים, ו/ או פגיעה קשה באיכות החיים, והטיפול במחלה הינו פליאטיבי בלבד.

7. המחלה נתגלתה תוך השירות הצבאי, ובתהליך גיוס החייל לצה"ל, ואחריו, נעשו מאמצים סבירים לגלות המחלה, או שלא היתה כל סיבה סבירה לחשוד בקיומה.

8. חייל שחלה במחלה ממארת, ו/או חשוכת מרפא ונמצא בעיצומו של הטיפול הרפואי - תקופת זכאותו לפנים משורת הדין הינה לשניים עשר חודשים בלבד מיום שחרורו משירות סדיר בצה"ל. בתקופה זו על החייל להסדיר זכיותיו במוסד לביטוח לאומי וקופת החולים.

9. באם עדיין ממשיך בטיפול פעיל (אישפוז, טיפול כימותרפי ורדיותרפי) בתום תקופה בת שנה ניתן להאריך זכאותו לפנים משורת הדין בהמלצת הרופא המוסמך הראשי של אגף שיקום נכים לתקופה של שנה אחת נוספת בלבד. בתקופה זו על החייל להסדיר זכויותיו במוסד לביטוח לאומי וקופת החולים.

הגדרות

10. מחלה סופנית חשוכת מרפא, או מחלה ממארת היסטולוגית לעניין הוראה זו – – מחלות הנכללות ברשימת המחלות שאושרה ע"י מפקדת קצין רפואה ראשי ונכללת בנספח א' להוראה זו . כל מחלה קשה אחרת, חשוכת מרפא הדורשת טיפול, שאינה ברשימה שבנספח א', תידון בהסכמה שבין רע"ן שר"פ במקרפ"ר לבין הרופא המוסמך הראשי של אגף שיקום נכים.

מידרג סמכויות אישור

11 . לס' ר' האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולהמליץ לאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב אישור בחתימה שנייה של סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים.

12 . לרופא המוסמך הראשי של אגף שיקום נכים יש סמכות להאריך זכאותו לפנים משורת הדין לשנה אחת נוספת, בתום השנה הראשונה, באם עדיין ממשיך בטיפול פעיל (אישפוז, טיפול כימותרפי ורדיותרפי). הארכת התקופה מחייבת אישור מנומק בכתב, ואישור בחתימה שנייה של סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים.

זכאות

13 . חייל בשירות חובה בלבד, שחלה במהלך שירותו במחלה ממארת היסטולוגית, או מחלה סופנית חשוכת מרפא.

גובה הסיוע

14 . חייל בשירות חובה שחלה במחלה ממארת, ו/או חשוכת מרפא זכאי ל:

א. טיפול רפואי במחלתו.

ב. דמי קיום חודשיים לפנים משורת הדין (ל.מ.ד) למשך שנה אחת כדלקמן:

רמה -1 רווק או נשוי ללא ילדים- קוד הטבה 295

רמה -2 נשוי עם ילדים-קוד הטבה 295

אופן הטיפול - אישור זכאות ל.מ.ד

15 . ענף הרפואה במפקדת קצין רפואה ראשי (מקרפ"ר) יעביר בסמוך למועד שחרורו של החייל מצה"ל המלצתו לאישור זכאות לפנים משורת הדין בצרוף מסמכים רפואיים באמצעות רמ"ד שיקום, לס' ר' האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום באגף שיקום נכים.

16 . כאשר מדובר במחלה ממאירה תצורף תשובה היסטולוגית, ובמקרים של מחלה סופנית חשוכת מרפא תידרש חוו"ד הרופא המומחה המטפל בחייל כולל פרוגנוזה. בנוסף לאמור
לעיל, הקו המנחה להגשת המלצה לאישור זכויות לפנים משורת הדין, הינו רשימת המחלות שאושרו ע"י מפקדת קצין רפואה ראשי ואגף שיקום נכים (להלן נספח א').

17 . עם קבלת ההמלצה וחוו"ד הרפואית יעביר ס' ר' האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום המלצתו בהתאם לסמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים לאישור.

18 . אישר הסמנכ"ל וראש האגף את הזכויות לפנים משורת הדין, עפ"י הוראה זו, יצרף חתימתו, כ"חתימה שנייה" לזו של ס' ר' האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום.

19 . עם קבלת ההחלטה המאושרת ע"י סמנכ"ל וראש האגף, ביחידה הארצית לשירותי שיקום, יתבצעו הפעולות הבאות ע"י עובד היחידה הארצית לשירותי שיקום:

22 . יעביר הודעה על אישור הזכויות לפנים משורת הדין לענף רפואה במפקדת קצין רפואה ראשי (מקרפ"ר), ויוודא קבלת אסמכתא המעידה על מועד השחרור של החייל מענף רפואה, מיד עם שחרורו.

21 . יודיע לחייל על אישור הזכויות לפנים משורת הדין.

23 . יזין בקשת שירות לתגמול ל.מ.ד (קוד הטבה 295 ), ויסרוק המסמכים הרלוונטיים, ויעביר העתק בצרוף החומר הרפואי למחוז השיקום המטפל בחייל.

24 . יוציא אסמכתא לתשלום תגמול מחיה לתקופת הזכאות, חתומה ע"י ראש היחידה.

25 . יעביר האסמכתא לראש תחום תגמולי נכים לצורך הזנתה.

26 . יוודא הזנת תאריך השחרור במערכת המידע הממוחשבת.

27 . יעביר האסמכתא ליח' לחשבונאות שיקום לאישורה.

אופן הטיפול - אישור חריג

28 . באם המטופל עדיין ממשיך בטיפול פעיל (אישפוז, טיפול כימותרפי ורדיותרפי), בתום השנה – יועבר הטיפול לרופא המוסמך הראשי.

29 . הרופא המוסמך הראשי של אגף שיקום נכים רשאי להמליץ להאריך זכאותו לפנים משורת הדין לשנה אחת נוספת, בתום השנה הראשונה.

30 . הארכת התקופה מחייבת אישור מנומק בכתב, ואישור בחתימה שנייה של סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים.

רמת השירות - משך ביצוע

31 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על ראש היחידה הארצית לשירותי שיקום לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה למחוז ולפונה – בתוך מסגרת
זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

נספח א' להוראה 80.30

רשימת מחלות בקטגוריה של הכרת לפנים משורת הדין

משרד הביטחון / אגף השיקום מעניק זכויות משורת הדין (ל.מ.ד)לחיילים בשירות חובה בלבד, וזאת במקריים של מחלה סופנית חשוכת מרפא, או מחלה ממארת היסטולוגית.

כל מחלה קשה אחרת, חשוכת מרפא הדורשת טיפול, שאינה ברשימה שבנספח זה, תידון בהסכמה שבין רע"ן שר"פ לבין הרופא הראשי של אגף שיקום הנכים.

רשימת המחלות:

א. המערכת הקרדיווסקולרית:

1) CARDIOMYOPATHIES בשלב אי ספיקת לב.
2) מושתלי לב

ב. ריאות ודרכי נשימה :

1) PLEURAL + PULMONARY NEOPLASMS
2) מושתלי ריאות

ג. כליות:

1) CHRONIC RENAL FAILURE - עם צורך בדיאליזה
2) מושתלי כליות
2) TUMORS OF KIDNEY, URETHER AND BLADDER

ד. מערכת העיכול:

1) NEOPLASMS OF LARGE AND SMALL INTESTINE
2) CA. OF PANCREAS
3) MALIGNAT TUMORS OF PERITONEUM
4) CARCINOMA OF PANCREAS
5) MALIGNANT TUMORS OF MESENTERY

ה. מחלות כבד:

1) CIRRHOSIS F LIVER
2) HEPATIC NEOPLASMS
3) SCLEROSING CHOLANGITIS
4) NEOPLASMS OF GALL BLADDER/ BILE TRACT
5) מחלה ניוונית כבדית המלווה באי ספיקה כבדית קלינית
6) השתלות כבד

ו. מחלות דם:

1) APLASTIC ANEMIA
2) MYELOFIBROSIS AND MYELODYSPLASIA
3) LEUKEMIAS
4) LYMPHOMAS
5) PLASMA CELL DISORDERS + MULTIPLE MYELOMA

ו. המערכת האנדוקוקרינית:

1) HYPOPITUITARISM
2) PITUITARISM HYPERFUNCTION
3) CUSHING’S DISEASE
4) NEOPLASM OF THYROID
5) MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA
6) PHEOCROMOCYTOMA
7)CARCINOID SYNDROME

ח. אברי המין:

1) TUMORS OF TESIS
2) CA. OF PROSTATE
3) OVARIAN TUMORS
4) BREAST CANCER

ט. עצם

1) PAGET'S DIS.
2) MALIGNANT PRIMARY TUMORS OF BONE

י. המערכת האימונית:

1) INVASIVE THYMOMA

יא. מע' השלד ורקמת חיבור

1) RHEUMATOID ARTHRITIS יכולת תפקודית בדרגה 3 עם הסתמנות חוץ מפרקית חמורה.
2) ANKYLOSING SPONDYLITIS דרגה 3 עם הסתמנות לבבית ו / או ריאתית SLE עם פגיעה כליתית / מע' העצבים / כלי דם או לב

יב. מערכת העצבים:

1) AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
2) SPONTANEOUS INTRACRIAL HEMORRHAGE / CEREBROVASCULAR DIS.
עם פגיעה חמורה ביכולת תפקודית
3) MULTIPLE SCLEROSIS
4) INTRACRANIAL NEOPLASMS
5) NEOPLASMS OF THE SPINAL CORD
6) MYASTHENIA GRAVIS עם הפרעה תפקודית חמורה
7) GUILLEN BARRE עם הפרעה תפקודית חמורה

יג. העין:

1) גידולים בגלגל העין המסכנים את העין או הראיה
2) עיוורון נרכש

יד. עור:

1) MALIGNANT MELANOMA

טו. כללי

1) CARCINOMA OF UNKNOWN PRIMARY
2) SARCOMA ברקמות הרכות


 

נותני חסות: