X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

דמי נסיעה קבועים לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 80.19

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : דמי נסיעה קבועים לנכים

תאריך: 1.7.2016

‏כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 80.19  מיום 1.6.2015 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול  והזכאות בתשלום דמי נסיעה קבועים לנכים.

3. הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק.

4. ר' תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחייה, עידכון ובקרה של הוראה זו.

עקרונות

6. דמי נסיעה חודשיים ישולמו לנכה, שאינו זכאי לרכב רפואי, ואיננו מקבל תשלום  בגין אחזקת רכב .

7. לא ישולמו דמי נסיעה חודשיים ע"י משהב"ט, לנכה המקבל תשלום עבור אחזקת רכב, או קצבת ניידות מביטוח לאומי, גם אם התשלום מביטוח לאומי הינו בגין פגיעה שונה.

8. התשלום יינתן לזכאי ממועד הוועדה הרפואית הקובעת את דרגת נכותו של נכה המזכה אותו בהטבה זו, ולא מכל תאריך מוקדם יותר.

9. נכה אשר עקב טעות מינהלית לא קבל דמי נסיעות יהיה זכאי לקבלם, בהתאם לסוג הפגיעה ודרגת נכותו -  ישולמו לו דמי נסיעות מיום זכאותו ע"י תחום הטבות ורווחה.

מידרג סמכויות אישור

10. תשלום דמי נסיעה קבועים מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת .

11. ר' תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לבקרה על אופן הביצוע התקין של האמור בסעיף הקודם.

12. ר' תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לביצוע ההטבה, לזכאי שלא קיבל אותה באופן "אוטומטי", ובלבד שהזכאי עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

‏זכאות

13. נכים, המוכרים ע"י משהב"ט, כלהלן:

א. נכה בכל סוג פגיעה שדרגת נכותו היא מ40%- עד ,49%

ב. נכה פגוע רגליים (סוג פגיעה 50 עד 54) בדרגת נכות 19%-29%

ג. נכה פגוע עמוד שדרה, (סוג פגיעה 21), בדרגת נכות של 19%-39%

ד. נכה פגוע רגליים בעל נכות זמנית בשיעור 30% ומעלה או בעל נכות זמנית 50% ומעלה (מכל סוגי הפגיעות)  אשר אינם זכאים לדמי ניידות.
 
14. נכה חולה לב (סוג פגיעה 84) יקבל כנ"ל לפי דרגת נכותו הכוללת.

15.  נכה אשר נכותו מורכבת מפגימות על הגפים התחתונות ו/או עמוד שדרה, ו/או לב, ונכותו הכללית פחותה מ,40%- תוכר זכאותו לתשלום דמי נסיעות לפי צרוף אחוזי נכותו ע"ח שירות על הפגימות הנ"ל.

16.  לא זכאים: נכים הזכאים לאחזקת רכב והמקבלים הטבה "אנ" (אחזקה וניידות) .

‏גובה הסיוע

17. גובה הסיוע לזכאים – כמפורט בנספח א'.

18. גובה הסכומים המשולמים עפ"י הטבה זו ברמה 01 ו02- - צמודים לעלייה בתעריפי התחבורה הציבורית, והשינוי לגביהם מחושב ומדווח ע"י תחום הטבות ורווחה.

19. גובה הסכום המשולם עפ"י הטבה זו ברמה 03 - מהווה 25% מדרגת ניידות ב' של אחזקת רכב המשולמת לעובדי מדינה.

אופן הטיפול- תשלום דמי נסיעה קבועים

20. תשלום דמי נסיעה קבועים מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת, יחד עם התגמול המשולם לנכה, עד 24 חודש אחורנית,  ובתנאי שהמעמד לתשלום מאפשר זאת.

‏אופן הטיפול - תחום הטבות ורווחה

21. תחום הטבות ורווחה תקבל מהתחום לתשלומי תגמולים – נכים,  עותק מטופס הוועדה הרפואית בפניה עמד הנכה.

22. עובד תחום הטבות ורווחה יבדוק אם הנכה קיבל התשלום לפי הרמה המתאימה, בהתאם לקריטריונים בהוראה זו.

23. באותם המקרים אשר מערכת המידע הממוחשבת לא ביצעה לזכאי את תשלום ההטבה (למשל במצב של הזנת וועדה רפואית בסוגי פגיעה "מותאמים"), ייפתח עובד המח' לתשלומי הטבות בקשת שירות במחשב, שתעבור לאישרור היח' לחשבונאות שיקום.

24. במקרים שנוצר צורך בתשלום רטרואקטיבי מעבר ל24- חודשים אחורנית, עקב הזנת סוגי פגיעה לא נכונים, או שהמערכת לא ידעה לשלם לזכאי את ההטבה, כאמור בהוראה זו, תבצע תחום הטבות ורווחה חישוב של גובה התשלום הנדרש, תזין הוראת התשלום למחשב ותעביר לאשרור היח' לחשבונאות שיקום.

רמת השירות – משך ביצוע

25. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על ר' תחום הטבות ורווחה, לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מתבצעת "אוטומטית" ע"י המערכת הממוחשבת בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום.

26. מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י תחום הטבות ורווחה (עד 14 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 14 ימים).


משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' להוראה 80.19

גובה השתתפות בדמי נסיעה קבועים

(רמה 1,2- נכון לדצמבר 2015 / רמה 3- נכון לאוקטובר 2010)

 

  דרגת נכות רמה תעריף בש"ח הערות
נכה פגוע רגל  19%- 29%  1 266   
נכה פגוע גב או עמוד שדרה או חולה לב 19%- 30% 1 266  נכה אשר נכותו מורכבת מפגימות על הגפים התחתונות ו/או עמוד שדרה, ו/או לב, ונכותו הכללית פחותה מ,40%- תוכר זכאותו לתשלום דמי נסיעות לפי צרוף אחוזי נכותו ע"ח שירות על הפגימות הנ"ל. ובאם אין זכאות לאחזקה וניידות.
נכה פגוע גב או עמוד שדרה או חולה לב 31%-39% 2 970 נכה אשר נכותו מורכבת מפגימות על הגפים התחתונות ו/או עמוד שדרה, ו/או לב, ונכותו הכללית פחותה מ,40%- תוכר זכאותו לתשלום דמי נסיעות לפי צרוף אחוזי נכותו ע"ח שירות על הפגימות הנ"ל. ובאם אין זכאות לאחזקה וניידות. 
כל נכה בכל סוג פגיעה 40% - 49% 3 286  למעט אלה הזכאים לאחזקת רכב והמקבלים הטבה "אנ" (אחזקה וניידות) 
כל נכה בכל סוג פגיעה 50%  ומעלה
נכות זמנית 
3 286  לא זכאים לאחזקה וניידות
נכה חולה לב       יקבל לפי דרגת נכותו הכוללת
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל