אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

סידור נכה קשה במוסד סיעודי

הוראת אגף שיקום נכים מספר 84.06

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא: סידור נכה קשה במוסד סיעודי

תאריך: 1.12.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 84.06 מיום 1.2.2009 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ואת דרכי הטיפול לסידור נכה קשה במוסד סיעודי.

3. הוראה זו מתבססת על תקנות הנכים (טיפול רפואי) תשי"ד – 1954 (ובכינויים: "תקנות טיפול רפואי" – תט"ר).

4. הרופא המוסמך המחוזי אחראי לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו .

עקרונות

6. זכאי, שהוגדר עפ"י הוראה זו - יופנה לסידור מוסדי סיעודי ע"י משהב"ט.

7. העקרון הינו שמתקיימות גם סיבות רפואיות וגם סיבות שיקומיות לצורך להפנות נכה למוסד סיעודי, ולכן יידרשו דוחות גם מהרופא המחוזי וגם מעובד השיקום.

8. השתתפות משהב"ט לא תעלה בכל מקרה על תעריף מקסימלי של "יום אשפוז" . הנקבע ע"י משרד הבריאות 20%+

9. בני משפחת נכה המאושפז במוסד סיעודי, אינם זכאים להחזר הוצאות נסיעה . וכלכלה כאמור בהוראה 84.04

הגדרות

10 . ועדה מחוזית לסידור נכים במוסד סיעודי – לעניין הוראה זו – ועדה שתפעל בכל מחוז שיקום שתהיה מורכבת מ:

רופא מוסמך מחוזי - יו"ר

מנהל מחלקה לשירותים רפואיים במחוז - חבר

עובד שיקום מטפל - חבר

11 . ועדת ערער במטה- לעניין הוראה זו-ועדה שתפעל במטה ויובאו בפניה מקרים חריגים, תהייה מורכבת מ:

ס' ר' האגף ור' היח' הארצית לשירותי שיקום-יו"ר

רופא ראשי מוסמך ור היח' לשירותים רפואיים- חבר

ר' תחום הטבות ורווחה- חבר

נציג ארגון נכי צה"ל - חבר

12 . סידור מוסדי - לעניין הוראה זו – הפניית נכה למוסד סיעודי .

13 . מוסד סיעודי - לעניין הוראה זו – מוסד שהוא בפיקוח משרד הבריאות

מידרג סמכויות אישור

14 . לעובד השיקום המחוזי ו/או לרופא המוסמך המחוזי יש הסמכות והאחריות להמליץ בפני הוועדה המחוזית על סידורו של נכה במוסד סיעודי, ובלבד שהוא עומד בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

15 . לוועדה המחוזית לסידור נכים במוסדות יש סמכות ואחריות לאשר ההמלצה לסידור מוסדי – סיעודי לנכה.

16 . לנכה יש זכות לערער בפני הרופא המרחבי , אם נדחתה בקשתו ניתן לערער בפני ועדת ערער במטה. החלטתם תהיה סופית.

זכאות

17 . נכה המוכר ע"י משהב"ט, המשתייך לאחת מ – 3 הקבוצות שלהלן:

א. הזדקקותו לסידור המוסדי- סיעודי נובעת מנכותו המוכרת

ב. נכה שדרגת נכותו 50% לפחות, בגין מיגבלה בתפקודי המערכת הלוקומוטורית, אגן הירכיים, ,(L1 -S5) מערכת זו כולל את האיברים הבאים:עמוד שידרה מותני רגליים.

ג. נכה בדרגת נכות 100% ו +100%- (מיוחדת) שחלה במחלה כל שהיא, גם אם אינה קשורה לנכות המוכרת.

קריטריונים לאישור הזכאות

18. קביעת הרופא המוסמך המחוזי עפ"י דוח  ADL   מפורט כי הנכה נמצא במצב ."סיעודי",  מבחינה תפקודית ו/או מנטאלית . דוח ה - ADL מהווה נספח א' להוראה.

אופן הטיפול

19 . פונה המבקש סיוע, יפנה בקשתו בכתב אל הרופא המוסמך המחוזי, בין במישרין, או באמצעות בן משפחה, או אפוטרופוס.

20 . הרופא המוסמך המחוזי ייבחן את המקרה ויבדוק אם הנכה עונה על הקריטריונים . הרפואיים המפורטים בסעיף הזכאות סעיף 16 .

21. מצא הרופא, כי מתקיימים לגבי הנכה הקריטריונים, יפנה את הנכה לבדיקת ADL. בדיקת ה - ADL תבוצע ע"י איש מקצוע מתחום הסיעוד/ריפוי בעיסוק
 
22 . תכונס וועדה לסידור מוסדי לצורך קבלת החלטה על סידורו של הנכה במוסד, והיא תדון, ותתחשב בנושאים הבאים לצורך קבלת ההחלטה: 

א. הזכאות לסידור הנכה במוסד על פי תוצאות דוח ADL על בסיס תפקודי ומנטאלי. ( סכום של 70% מתוך 32 נקודות בסולם התפקודי 1-5, 100 נקודות בסולם המנטאלי או סכום של 16 נקודות בסולם התפקודי 1-5 ו- 66 נקודות בסולם המנטאלי) .

ב. המוסד המוצע ע"י משהב"ט או המבוקש ע"י הנכה, והתאמתו ( שם וכתובת), המוסד נדרש להיות מוכר ע"י משרד הבריאות.

ג. גובה השתתפות המשרד בעלות האשפוז במוסד.

23 . הגיעה הוועדה למסקנה כי יש לסדר את הנכה במוסד, או אם נדחתה בקשתו, תוציא החלטה וסיכום מנומק.

24 . החלטת הועדה תועבר לביצוע ע"י עובד המחלקה המחוזית לשירותים רפואיים . שיפיק הפניה למוסד. בהפניה יש למלא את תוצאות דוח ה ADL

25 . באם המוסד אינו מוכר כספק מאושר של משהב"ט, יפנה עובד המחלקה לשירותים רפואיים במחוז אל ר' תחום אפיון שירותים במטה על מנת שזה יאפיין את המוסד המוצע וידאג לביצוע התקשרות עימו .

26 . במקרים בהם המוסד אינו מעוניין לערוך הסכם התקשרות עם משהב"ט ישלם הנכה את עלות האשפוז ויקבל החזר כנגד הצגת חשבונית/קבלה עד עלות יום אשפוז בהתאם למחירי משרד הבריאות בתוספת 20% .ההפניה למוסד שהפיק עובד המחלקה המחוזית לשירותים רפואיים כמפורט בסעיף 23 תועבר בסבב המחשב למחלקה לתשלומי הטבות לאחר אישור המחלקה לתשלומי הטבות תוחזר ההפניה אל המחלקה המחוזית לשירותים רפואיים לצורך אשרורה והפקת הפניה .

27 . א. כל סכום ביטוח שהנכה זכאי לו,על פי פוליסת ביטוח סיעודית שממומן על ידי משהב"ט ,יקוזז מהשתתפות משהב"ט בעלות האשפוז במוסד.

ב . משאושר הסידור המוסדי סופית, תאשר מנהלת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז תגמולים לפי תט"ר למאושפז ותעצור את ביצוע תשלומי ההטבות השנתיות ותעדכן את גובה דמי אחזקת רכב לפי רמה ג' למעט במקרים בהם גובה אחזקת הרכב לפני האשפוז היה רמה ב' ואת התשלום למימון צרכים מיוחדים (עזרת הזולת) בהתאם לזכאותו הבסיסית כפי שנקבע בתקנות הנכים.

הטבות שנתיות לעניין סעיף זה כוללות : דמי הבראה , מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה,מענק ציוד משתחק. כמו כן, תופסק העסקת חונכים.

ג. נכה שהיה זכאי בעת כניסתו למוסד סיעודי לליווי, תיבחן ועדה בראשות הרופא המוסמך הראשי האם הנכה זקוק לליווי ובאיזה היקף.

ד. גובה מענק ביגוד ומענק נעליים יוותר כפי שהיה לפני כניסת הנכה למוסד.

28 . לנכה רווק/ה, אלמן/ה יופסקו תשלומים בגין מענק ציוד רפואי שנתי ומענק ציוד ביתי, דמי חימום, דמי קירור.

29 . זכאות לרכב רפואי לבני המשפחה הינה בהתאם לקריטריונים המפורטים בהוראה מס' -56.02 "רכב רפואי ורכב רפואי המשמש לשיקום נכי צה"ל".

30 . מנהל המחלקה לשירותים רפואיים במחוז ינהל רישום נפרד של המאושפזים הכרוניים במוסדות ויערוך מעקב שנתי לגבי מצבם.

רמת השירות - משך ביצוע

31 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים- על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בהמלצה להפנייה למוסד סיעודי-בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

 

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' להוראה 84.06

הגדרת קריטריונים לזכאות לתשלום ע"ב טופס הערכה תיפקודית - ADL


 

מספר תחום פירוט תחום משקולות
1.1 ניידות ותנועה אינו זקוק לסיוע - עצמאי בניידות 0
1.2 ניידות ותנועה זקוק לסיוע קל או סיוע של אביזר כגון הליכון מקל וכד' 1.5
1.3 ניידות ותנועה זקוק לסיוע בחלק מהפעולות: קימה מהמיטה או תמיכה בהליכה ליציבה ומניעת נפילות 3
1.4 ניידות ותנועה זקוק לסיוע במרבית הפעולות: בפעולות כאמור בס"ק 1.3 ושימוש בכ"ג לניידות – עובר בעצמו ומסיע בעצמו 4.5
1.5 ניידות ותנועה זקוק לסיוע מלא בכל הפעולות: מרותק למיטה, לא מסוגל לרדת בכוחות עצמו,מרותק לכ"ג וזקוק לעזרה בהעברה והסעה . תלוי לחלוטין בעזרת הזולת. 6.5
2.1  תלות בהלבשה אינו זקוק לסיוע מתלבש ללא עזרה.  0
2.2  תלות בהלבשה זקוק לסיוע קל כפתור חולצה ותזכורת להתלבש או סיוע בבחירת בגדים מהארון.
 
 1.5
2.3  תלות בהלבשה זקוק לסיוע בחלק מהפעולות: בפעולות כאמור בס"ק 2.2 ובנוסף גריבת גרביים, נעילת נעליים, הרכבה או הלבשת מכשירים.
 
 3
2.4  תלות בהלבשה זקוק לסיוע במרבית הפעולות: בפעולות כאמור בס"ק 2.3 ובנוסף לבישת פריט לבוש עליון: חולצה, גופייה. לבישת פריט לבוש תחתון: תחתונים, מכנסיים, מכנסון.
 
 4.5
2.5 תלות בהלבשה זקוק לסיוע מלא בכל הפעולות: עזרה מלאה או רבה בפעולות ההלבשה. נוכחות והנחייה צמודה על מנת להתלבש או נוכחות והנחייה  בהלבשה לגבי כל פריט לבוש. מסרב להתלבש ולהחליף בגדים עקב חוסר תובנה. נדרשת עזרה מלאה כדי להלבישו. 6
 3.1 תלות  באכילה או האכלה אינו זקוק לסיוע: אוכל ושותה ללא עזרה. 0
 3.2 תלות  באכילה או האכלה זקוק לסיוע קל: אינו מסוגל להגיש לעצמו ארוחה קלה או שתייה חמה/קרה.  1.5
 3.3 תלות  באכילה או האכלה זקוק לסיוע בחלק מהפעולות: בפעולות כאמור בס"ק 3.2 ובנוסף עזרה בחימום אוכל והגשתו לשולחן. סיוע בלקיחת תרופות.
תזכורת לנטילת תרופות, או תזכורת לשעות הארוחות.
 3
3.4 תלות  באכילה או האכלה זקוק לסיוע במרבית הפעולות: בפעולות כאמור בס"ק 3.3 ובנוסף עזרה באכילה. עזרה בשתייה. דירבון לאכילה. הרכבת מכשיר אכילה. 4.5
3.5 תלות  באכילה או האכלה זקוק לסיוע מלא בכל הפעולות: זקוק להאכלה מלאה כולל שתייה והזנה בזונדה. זקוק לעזרה מלאה בכל הפעולות:הכנה, חימום, הגשה, אכילה – האכלה. 6.5
4.1 תלות ברחצה אינו זקוק לסיוע מתרחץ ללא עזרה. 0
4.2 תלות ברחצה זקוק לסיוע קל: ויסות מים, גילוח, נוכחות בזמן הרחצה. 1.5
4.3 תלות ברחצה זקוק לסיוע בחלק מהפעולות: בפעולות כאמור בס"ק 4.2 ובנוסף סיוע בחפיפת ראש. רחצת רגליים. רחצת יד אחת. רחצת פנים וידיים. 3
4.4 תלות ברחצה זקוק לסיוע במרבית הפעולות (עזרה פעילה במרבית הפעולות): בפעולות כאמור בס"ק 4.3 ובנוסף הכנת תנאי רחצה. כניסה ויציאה
מהאמבטיה.הדרכה ונוכחות ברחצה. הנחייה צמודה – בכל התפקודים ברחצה. עזרה ברחצת פלג גוף תחתון/ פלג גוף עליון.
4.5
4.5 תלות ברחצה מסרב להתרחץ עקב העדר תובנה 6.5
5.1 שליטה על סוגרים שליטה מלאה עצמאי בטיפול בהפרשות 0
5.2 שליטה על סוגרים אי שליטה חלקית באחד מהסוגרים: זקוק לסיוע בשימוש בשירותים או שימוש בבקבוק. 1.5
5.3 שליטה על סוגרים אי שליטה חלקית בשני הסוגרים: זקוק לסיוע קל בשירותים או בסיר או בבקבוק. 3
5.4 שליטה על סוגרים אי שליטה מלאה באחד הסוגרים: זקוק לסיוע בהחלפה וטיפול היגייני אישי וניידות (קימה). 4.5
5.5 שליטה על סוגרים אי שליטה מלאה בשני הסוגרים: אינו שולט בשני הסוגרים (מעיים ושתן) – תלוי לחלוטין בזולת. אינו מטפל בעצמו טיפול היגייני, הלבשה, החלפה. זקוק לעזרה בניידות לשירותים. עקב חוסר תובנה אינו משתמש בשירותים ואינו שולט. 6.5
6.1 מצב מנטלי– התמצאות, קשר עם
הסביבה, מצב רגשי
מתקשר עם הסביבה ומשתף פעולה 0
6.2 מצב מנטלי– התמצאות, קשר עם
הסביבה, מצב רגשי
ירידה קלה ירידה בזיכרון או ירידה במצב הרוח. אדיש. מדבר לא ברור אבל לעניין. 33
6.3 מצב מנטלי– התמצאות, קשר עם
הסביבה, מצב רגשי
ירידה בינונית ירידה מנטאלית – קוגניטיבית או שינויים חדים במצב רגשי. מבין אבל אינו יוצר קשר עם הסביבה. 66
6.4 מצב מנטלי– התמצאות, קשר עם
הסביבה, מצב רגשי
ירידה קשה בתובנה. מסכן את עצמו או אחרים. מדובר לא לעניין ולא מתמצא בזמן ובמקום באופן קבוע 100

 

נותני חסות: