אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מענק השתתפות במימון לימודים אקדמאיים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 80.21

מדינת ישראל  - משרד הביטחון

הנושא : מענק השתתפות במימון לימודים על תיכוניים ואקדמאים לילדי נכה

תאריך : 1.9.2014

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 80.21 מיום 1.3.2013 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן מענק השתלמות לנכה עבור ילדיו הלומדים כסטודנטים במוסדות העונים על הגדרות הוראה זו.

3. הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק.

4. מנהל מחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. מענק השתתפות במימון לימודים על-תיכוניים ואקדמאים ניתן לנכה עבור ילדו/יו הלומד/ים במוסד המוכר, עפ"י הוראה זו.

7. המענק יינתן מתאריך הוועדה הרפואית בפניה עמד הנכה, המקנה לו זכאות זו, אולם לא מוקדם יותר מתחילת שנת התקציב. לא יינתנו מענקים עבור שנים קודמות.

8. המענק יינתן לנכה, רק לאחר שילדיו סיימו לימודיהם התיכוניים.

9. נכה המבקש מענק עבור ילדו המשרת בשרות סדיר, או חובה ימציא אישור ממינהל הסגל. אישור מהיחידה לא יתקבל.

10 . מענק ללימודים ב"אוניברסיטה הפתוחה" יינתן רק כאשר הסטודנט לומד לפחות שני קורסים בסמסטר, למשך שלוש שנים.

11 . בסמכות המחוז לאשר המשך לימודים בהתאם לתוכנית הלימודים המקורית (ברצף באותו חוג לימודים ובאותו מוסד לימודים).

12 . במקרה של שינוי בתוכנית הלימודים, נושא לימודי, או מוסד לימודים,יעביר המחוז המלצתו המנומקת לאישור ראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית אשר יוכל לדחות את הבקשה, או לאשרה בהפחתה של שנות הלימודים עבורן התקבל סיוע.

13 . מענק לימודים לפי הוראה זו יינתן לנכה עבור ילדו פעם אחת בלבד ועבור כל ילד, אף אם שני הוריו של הילד הינם נכים העונים על התנאים לקבלת מענק לימודים.

14 . נכה צה"ל בעל זכאות לפי הוראה זו, הזכאי גם להטבה לפי הוראה 81.06 במסגרת היותו מוכר גם כהורה שכול, יוכל לממש זכאות אחת מבין השתיים.

15 . הפונה יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול עובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל. פניות שהופנו ישירות למטה - יועברו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

הגדרות

16 . מל"ג - המועצה להשכלה גבוהה.

17 . מוסד לימודים -לעניין הוראה זאת - כל אחד מאלה:

א. מוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג והלימודים בו מקנים תואר אקדמי.

ב. בית ספר על תיכוני אשר בסיום הלימודים מוענקת ללומדים בו תעודת הסמכה ממשרד ממשלתי.

ג. מוסד שבגמר הלימודים מוענקת ללומדים בו תעודת הסמכה עפ"י הרשאה חוקית שניתנה לאותו מוסד.

ד. בית ספר לטכנאים והנדסאים ו (כיתות י"ג – י"ד) בו הלימודים ממשיכים ברצף לאחר התיכון.

18 . שינוי תכנית לימודים- לעניין הוראה זאת - מעבר ממגמה למגמה במהלך שנה"ל, ו/או ממסגרת לימוד אחת לאחרת.

19 . מילגה - לעניין הוראה זאת - מענק הניתן לסטודנט מכל גורם מממן כולל המוסד האקדמי בו הוא לומד ולא כולל מילגה הניתנת מפרויקט פר"ח.

מידרג סמכויות אישור

20 . לאחראי רווחה במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה תוך קביעת גובה המענק עד הסכום המירבי, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור בחתימה שניה של סגן מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידי מנהל המחוז.

21 . לראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית יש סמכות ואחריות לאשר המלצה מנומקת של המחוז במקרה של שינוי בתוכנית הלימודים. בסמכותו לדחות את הבקשה, או לאשרה בהפחתה של שנות הלימודים עבורן התקבל סיוע.

זכאות

22 . נכה המוכר ע"י משהב"ט, שדרגת נכותו היא 20% ומעלה ( או 10% ומעלה אם הוכר לפני 1.1.96 ), מותנה בקיום הקריטריונים לאישור הזכאות כמפורט להלן.

23 . ילדי נכה שנפטר, אשר קבלו סיוע בלימודים בטרם נפטר הנכה, ימשיכו לקבל את תוכנית הלימודים שאושרה להם.

קריטריונים לאישור הזכאות

24 . הנכה מממן לימודים על-תיכוניים, או אקדמאים לילדיו במוסד לימודים מוכר.

25 . ההשתתפות בשכ"ל לילדי נכה שהתחילו לימודיהם האקדמאים תינתן עד הגיע התלמיד לגיל 30.

26 . המענק יינתן לסטודנט, לאחר סיום לימודיו התיכוניים.

27 . נכה שבנו משרת כחיל בשרות חובה איננו זכאי למענק, אלא אם ימציא אישור זכאות ללימודים ממינהל הסגל בצה"ל. אישור מהיחידה לא יתקבל.

28 . נכה שבנו זכאי למימון שכ"ל או חלקו על ידי המדינה, איננו זכאי לקבל מענק עבור בנו לפי הוראה זו.

29 . המענק ישולם בכל המקצועות הלימוד למשך תקופה של עד 3 שנות לימוד לקראת תואר ראשון, או לקראת תעודת הסמכה מוכרת.

30 . במקצועות בהם יש הכרח ללמוד למעלה מ- 3 שנים ברצף לשם השגת תואר ראשון, או תעודת הסמכה מוכרת, ובלבד שמתחילת השתתפות המשרד לא חל שינוי במקצוע הנלמד, ו/או לא נקטע רצף הלימודים, ישולם מענק השתתפות במימון לימודים למשך שנה נוספת ובסה"כ למשך תקופה שאינה עולה עד 4 שנות לימוד.

31 . נכה אשר קיבל מענק השתתפות במימון לימודים עבור בנו / בתו עבור שנה, או שנתיים בלבד (כתות יג'-יד'), יהיה זכאי להשתתפות של שנה אחת או שנתיים נוספות בלימודים אקדמאים, ובסה"כ לא יותר מ- 3 שנים.

גובה הסיוע

32 . בכפוף לכללים הבאים:

א. גובה ההחזר יהיה בשיעור של 40% משכר הלימוד ששולם בפועל, ובלבד שלא יעלה על 40% משכר הלימוד היסודי שנקבע ע"י המל"ג לאותה שנה.

ב. במידה שהתלמיד למד רק סמסטר אחד בשנת הלימודים, גובה המענק יהיה 40% משכר הלימוד ששולם בפועל ובלבד שלא יעלה על 40% ממחצית שכר הלימוד היסודי שנקבע ע"י המל"ג לאותה שנה.

ג. הוכר הנכה לאחר תחילת שנת הלימודים שעבורה הוא מבקש מענק, יהיה זכאי למענק חלקי השווה לחלק העשירי של המענק, כפול מס' החודשים שנשארו עד לסיום הלימודים.

33 . אחת לשנה בתחילת חודש פברואר ייקבע ע"י ראש היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית סכום המענק המרבי לשנת הלימודים הנוכחית על בסיס שכ"ל שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

אופן הטיפול

34 . פונה המבקש השתתפות במימון לימודים לילדו יפנה בקשתו על גבי טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים (טופס ש,/ 201/1 המהווה נספח א' להוראה זו) אל אחראי הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל, לאחר הסמסטר הראשון של שנת הלימודים.

35 . הפונה ימלא את חלק א' בטופס ש,/ 201/1 , יחתום עליו במקום המיועד לכך ויצרף את המסמכים הבאים:

א. אישור רשמי וחתום ממוסד הלימודים המעיד על לימודי ילדו בשנת הלימודים הנוכחית בציון התואר ומגמת הלימוד.

ב. אישור ממוכן ממדור חשבונות סטודנטים, הנושא תאריך שלאחר תום הסימסטר הראשון, ואשר מופיעים בו מרכיבי שכר הלימוד, או - חתימה של הנהלת בית ספר, ע"ג חלק ב' של טופס הבקשה הנ"ל, אשר תמלא את כל פרטים הנדרשים בטופס בציון גובה שכר הלימוד היסודי ששולם בפועל לאחר כל הניכויים (מלגות, הנחות וכו').

36 . עובד הרווחה יבדוק את הבקשה למענק, והמסמכים הנלווים, תוך שהוא מוודא שילדו של הנכה רשום במסך 06 . לחילופין יוכל להציג לעובד הרווחה תעודת זהות.

37 . מצא עובד הרווחה שהפונה עומד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו – יאשר הבקשה ויקבע סכום ההחזר.

38 . במסגרת השדה "הערות" יש לרשום את השם הפרטי של הבן / בת עבורם משולם המענק וכן את שלוש האותיות הראשונות של המגמה (המקצוע) אותו הוא / היא לומד / ת ואת מס' שנות הלימוד הנדרשות ללימודים.

39 . עובד הרווחה יעביר הבקשה המאושרת לבדיקה ואישור בחתימה שניה של סגן מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידי מנהל המחוז.

40 . כאשר יש לנכה יותר מילד אחד באותה שנת לימודים, יש לשנות את הסכומים ע"י הוספה של אגורה נוספת על כל אחת מהבקשות. (להוסיף אגורה על הילד הראשון שתי אגורות על הילד השני וכן הלאה).

41 . אושרה הבקשה, יוציא עובד הרווחה הוראת תשלום, יזין פרטיה למערכת המידע הממוחשבת ויעבירה לאשרור ליח' לחשבונאות שיקום.

42 . מתן ההטבה יהיה בראשית החודש השני מידי שנה.

רמת השירות - משך ביצוע

43 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

44 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

להורדת טופס בקשה - לחצו כאן !


 

נותני חסות: