אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

פטור מאגרת טלוויזיה

הוראת אגף השיקום מספר 80.05

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : פטור מאגרת טלוויזיה - נכים

תאריך : 1.5.2003

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס ' 80.05 מיום 1.1.97 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע הזכאות ודרכי הטיפול במתן פטור מתשלום אגרת טלוויזיה לנכים, וביצוע התשלום ע"י משהב"ט ישירות לרשות השידור.

3. הוראה זו הינה הטבה הניתנת בנוסף לקבוע בחוק.

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה, בכל הקשור להחזר אגרת טלוויזיה לנכה שנדרש לשלמה ע"י רשות השידור.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 80.05 עוסקת בנושא : פטור מאגרת טלוויזיה - על פי ההוראה נכה המקבל תגמול חודשי מאגף השיקום יהיה פטור מתשלום אגרת טלווזיה, על פי האמור בהוראה

עקרונות

6. נכים זכאים לפטור מתשלום אגרת טלוויזיה, לפי הקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

7. משהב"ט יבצע תשלום אגרת הטלוויזיה בגין הנכה – ישירות לרשות השידור, בשיעור שייקבע בין משהב"ט לבין רשות השידור.

8. התהליך יבוצע באופן אוטומטי, באמצעות מערכת המידע הממוחשבת, במהלך חד שנתי, וללא צורך בפניית הזכאי.

מידרג סמכויות אישור

9. הפטור מתשלום אגרת טלוויזיה - מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת.

10. מנהל המחלקה לתשלומי הטבות, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לבקרה על אופן ביצועו התקין של הפטור מתשלום אגרת טלוויזיה.

11. לעובד רווחה במחוז יש סמכות ואחריות לטפל ולאשר בקשה לזכאות של נכה להחזר אגרת טלוויזיה, ובלבד שהפונה שילם את האגרה ועמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור בחתימה שנייה של מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

זכאות

12. נכה המוכר ע"י משהב"ט, שדרגת נכותו מ - 20% ויותר (מ - 10% אם הוכר לפני 1.1.96) המקבל תגמול חודשי.

גובה הסיוע

13. פטור מלא מאגרת הטלוויזיה.

אופן הטיפול – הפקת סרט מגנטי לרשות השידור

14. עובד המחלקה לתשלומי הטבות יוודא פעם בשנה , בחודש דצמבר הפקת סרט מגנטי עבור רשות השידור, כמפורט להלן , ושליחתו לאגף הגביה של הרשות בירושלים.

15. הסרט שיופק ע"י מל"ן יאופיין ע"י התכונות הבאות :

א. יכלול רשימה שמית של כל הנכים הזכאים לפטור

ב. ימויין לפי מספרי ת.ז. של הזכאים (בסדר עולה).

ג. לא יכלול נכים אשר אשר כל הספרות של מס' ת.ז. שלהם הן זהות (כגון : 88888 וכד').

ד. לא יכלול נכים המתגוררים בחו"ל.

ה. לא יכלול נכים שלא עדכנו את כתובתם ותלושי התגמולים שלהם חוזרים לשולח עקב כתובת לא ידועה (עפ"י מסך 01).

16. פלטים מהסרט המועבר לרשות השידור יופקו ע"י מל"ן עבור המחלקה לתשלומי הטבות והם ישמשו את עובדי המחלקה לצורך בירורים.

17. המחלקה לתשלומי הטבות ורווחה תעביר למחוזות דוחות הזכאים לפטור מתשלום אגרת טלוויזיה.

18. הסרט המגנטי יישלח בחודש דצמבר לרשות השידור, אגף הגביה, ירושלים.

19. רשות השידור תישלח לזכאים הודעת פטור שנתית מאגרת טלוויזיה, עפ"י הרשימה בסרט.

אופן הטיפול - ע "י המחוז - נכים שקיבלו הודעת תשלום מרשות השידור

20. על זכאי שקיבל הודעת תשלום של רשות השידור לתשלום אגרת הטלוויזיה – לפנות אל עובד הרווחה במחוז אליו הוא משתייך ולהגיש בקשה להחזר.

21. עובד הרווחה במחוז יוודא, כי שמו של הזכאי אכן אינו מופיע בדוח שנשלח לרשות השידור, וכי משהב"ט לא מימן עבורו את תשלום האגרה.

22. עובד הרווחה במחוז יוודא, כי הזכאי לא עבר לטיפולו של המחוז, ממחוז אחר – במקרה כזה, עליו לבדוק ברשימות של אותו המחוז.

23. סיבות אפשריות לאי הכללתו של הזכאי בסרט שהועבר לרשות השידור (ולכן קיבל הודעת תשלום), הן כלהלן:

א. הזכאי נוסף למערכת לאחר מועד הפקתו של הסרט לרשות השידור.

ב. לא נמצאה הקבלה באחד מפרטי הזיהוי שלו, בין הרישומים של משהב"ט לנתונים המופיעים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים, ועקב כך קיבל הודעת חיוב.

ג. הזכאי נגרע מרשימת הזכאים הנכללים בסרט, עקב אי דיווח על כתובת : קוד דואר = 3, במסך 01 בקוד הטבה 236.

24. הזכאי ישלם האגרה ויציג לעובד הרווחה את טופס האגרה עליו מופיעים שמו וכתובתו.

25. עובד הרווחה יבדוק זכאותו, ואם ימצא, כי הוא זכאי להחזר – יבצע תשלום הקרן בלבד ע"ג טופס ש / 1 / 326.

26. במקרים של נכה שנוסף למערכת במהלך שנת התקציב, יינתן החזר חלקי מתשלום אגרת הטלוויזיה באופן יחסי לתקופת זכאותו, שהינה מתאריך הוועדה הרפואית שקבעה את זכאותו.

27. עובד הרווחה יזין הנתונים במחשב ויעביר לאישרור היח ' לחשבונאות שיקום.

28. במקרים בהם לא נמצאה הקבלה בין הנתונים המופיעים ברישומי משהב"ט לבין הנתונים האישיים של הזכאי, או שאותרו לאחר שבעבר כתובתם לא הייתה ידועה לנו ובשל כך לא קיבלו הפטור אלא הודעת חיוב, יתקן עובד הרווחה את הנתונים המזהים, באופן שהזכאי יוכל לקבל את הפטור להבא באופן אוטומטי.

אופן הטיפול בביצוע התשלום לרשות השידור

29. רשות השידור תעביר אחת לשנה את דרישה לתשלום לצח' לתשלומי הטבות ביחידה לתגמולים והטבות. זאת לאחר הרצת הסרט שקיבלה מאגף השיקום.

30. בדרישה לתשלום יפורטו הנתונים הבאים :

א. מספר הזכאים, המופיעים בסרט הנתונים שהועבר ע"י אגף השיקום, שקיבלו פטור מתשלום אגרת הטלוויזיה, כפול מחיר האגרה השנתית למשלמים מראש, פחות הנחה מיוחדת למשהב"ט בגין תשלום מרוכז לרשות השידור.

ב. מספר הזכאים המופיעים בסרט הנתונים האמור, שלא נמצאו מקבילים לרישומי רשות השידור (בצרוף דו"ח שמי).

31. המח' לתשלומי הטבות תבדוק הנתונים ותוודא נכונותם.

32. לאחר האישרור ע"י מנהל המח' לתשלומי הטבות - תועבר הדרישה לתשלום ליח' לחשבונאות שיקום אשר תבצע התשלום ישירות לרשות השידור, מחלקת הגביה.

33. גובה ההנחה המיוחדת בגין תשלום מרוכז לרשות השידור יקבע במו"מ, אשר ינוהל מדי פעם באחריות ר' היח' לתגמולים והטבות, ור' היח' לכלכלה והתקשרויות.

רמת השירות - משך ביצוע

34. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

35. מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).


 

נותני חסות: