אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

תשלומים לנכים שמקום מושבם בחו"ל

הוראת אגף שיקום נכים מספר 80.25

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : תשלומים לנכים שמקום מושבם בחו"ל

תאריך : 1.11.2013

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 80.25 מיום 2.4.2013 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לפרט את התשלומים שישולמו לנכים המתגוררים בחו"ל, את אופן מימושן ואת הנוהל לדיווח ועדכון בדבר מגורי נכים בחו"ל.

3. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

4. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות להנחיה, עדכון ובקרה של הוראה זו.

5. תשלומים בגין טיפול רפואי בחו"ל יתבצעו בהתאם לאמור בהוראה מס' 50.02

עקרונות

6. זכאי המתגורר בחו"ל, יעביר למחוז השיקום המטפל, הודעה על כתובתו המעודכנת בחו"ל. במידה והנכה מעוניין יעדכן גם כתובת בארץ בנוסף.

7. זכאי המתגורר דרך קבע בחו"ל (להלן:הזכאי) יהיה זכאי אך ורק לרשימת ההטבות הכלולה בהוראה זו, ובלבד שהוא עומד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראת אגף שיקום נכים הרלוונטית המתייחסת לאותה הזכאות, ו/או הטבה.

8. למען הסר ספק, כדי לקבוע הזכאות לאחת ההטבות המוזכרות בסעיף 20 בהוראה זו - יש לפנות להוראת אגף שיקום נכים המצויינת בשורה בטבלה שבסעיף "גובה הסיוע - סוגי ההטבות שישולמו לזכאים בחו"ל", ולוודא עמידה בקריטריונים המפורטים בה.

9. זכאי הנשלח מטעם מוסד ציבורי/ממלכתי לשליחות בחו"ל, לא ידווח כזכאי המתגורר בחו"ל, ויקבל את זכויותיו כתושב המתגורר בארץ.

10 . הוראה זו אינה באה לגרוע מהזכויות המוענקות והכלולות בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט - 1959 (נוסח משולב).

11 . לא ישולמו לזכאים המקבלים תגמולים/ הטבות בחו"ל החזרים בגין חיובי עמלות הנגבים ע"י הבנק.

12 . חלה חובה על הזכאי להגיש "הצהרת חיים" אחת לשנה, מאושרת ע"י הנציגות הישראלית, או ע"י נוטריון. "הצהרת חיים" מהווה תנאי להמשך ביצוע התשלומים.

13 . המחוז ישלח לזכאי, עפ"י הכתובת המעודכנת, כמפורט בסעיף 6 לעיל, הודעה בדבר הצורך בחידוש "הצהרת חיים", 60 יום טרם חלוף תוקף ההצהרה הקודמת, כמפורט 32 בהוראה. - בסעיפים 27

14 . היה והזכאי לא שלח "הצהרת חיים" חתומה ומאושרת בתום 60 יום ממועד סיום תוקף ההצהרה הקודמת - יופסקו תשלומי התגמולים וההטבות. שלח הזכאי "הצהרת חיים", ישוב ויקבל את התגמולים וההטבות להן זכאי עפ"י הוראה זו, מהמועד בו הם הופסקו.

הגדרות

15 . נציגות ישראל - לעניין הוראה זו - שגרירות ישראל, או הקונסוליה של ישראל, או נספחות צה"ל, בארץ בה שוהה הזכאי.

16 . מגורים דרך קבע בחו"ל - לעניין הוראה זו - מגורים בחו"ל לתקופת זמן שמשכה מעל 183 יום בשנה.

מדרג סמכויות אישור

17 . בהתאם למדרג סמכויות האישור המפורט בכל אחת מן ההוראות, אליהן מתייחסות ההטבות/זכאויות, כמפורט בסעיף 20 בהוראה זו.

18 . מנהל המחוז או מי שהוסמך על ידו (להלן: "מנהל המחוז") הינו בעל הסמכות למימוש, יישום, דיווח ומעקב אחר ביצוע הוראה זו.

זכאות

19 . הזכאות להטבות הנכללות בסעיף 20 להוראה זו, הינה בהתאם לקריטריונים לזכאות המפורטים בכל אחת מן ההוראות אליהן מתייחסות ההטבות/הזכאויות הספציפיות.

סוגי ההטבות שישולמו לזכאים בחו"ל

20 . בטבלה שלהלן פירוט ההטבות/תשלומים וציון הוראת אגף שיקום נכים בה מפורטיםהקריטריונים לאישור ההטבה/תשלום.

  סוג ההטבה / תגמול פירוט ההטבה / תגמול הוראת אגף השיקום בה מפורטים הקריטריונים לאישור ההטבה
1 הטבות שנתיות מענק הבראה 50.13
2 מענק חימום 80.26
3 הטבות שנתיות מענק ביגוד 53.05
4 מענק נעליים 53.07
5 הטבות שנתיות מענק בגין ציוד משתחק 53.06
6 השתתפות בשיחות טלפון 80.10
7 הטבות תשלומים חודשיים אחזקת רכב 56.02
8 תוספת צרכים מיוחדים תקנות הנכים (תגמולים
ושיקום) (תשלום ומימון
צרכים מיוחדים) –
והוראה מס' 80.18
9 הטבות / מענקים - המחייבים פנייה מימון לימודים 71.01
10 טיפול פסיכולוגי 84.03
11 הטבות / מענקים - המחייבים פנייה החזר בגין ביטוח רכב 56.02
12 החזר בגין לימודי בן / בת במוסד להשכלב גבוהה 80.21
13 הטבות / מענקים - המחייבים פנייה מענק נישואין בלבד - לא כולל מענק לסידור ראשון 80.16


אופן הטיפול

21. זכאי המתגורר דרך קבע בחו"ל – יודיע על כך בכתב לעובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל, תוך פירוט כתובתו המעודכנת בחו"ל. עובד הרווחה יפעל כלהלן: -

א. יעדכן במסך פרטים אישיים בשדה "חוץ לארץ".
ב. יעדכן את כתובתו של הזכאי בחו"ל.
ג. יפתח כותרת רצה במסך "מעקב טיפול" - "מתגורר בחו"ל".
ד. ידווח לר' תחום הטבות ורווחה, אשר יפעל כלהלן: -

1) יעדכן את מסך הזכאויות.
2) יבצע בחינת ההשלכות על כלל התשלומים/הטבות של הזכאי.

22 . במידה והזכאי מבקש לקבל התשלומים לחשבון בנק בחו"ל, עליו לשלוח הבקשה למנהל המחוז בצירוף המסמכים הבאים: -

א. אישור מהבנק בחו"ל, המאמת שהנכה הינו בעל החשבון/צילום המחאה מחשבון הבנק בחו"ל.

ב. הקוד הבינ"ל של הבנק בחו"ל. (SWIFTT)

23 . עם קבלת הפנייה ובצירוף כל המסמכים הנדרשים, יאשר מנהל המחוז את הבקשה – וידווח לר' תחום הטבות ורווחה.

24 . ר' תחום ההטבות ורווחה יזין קוד בנק ויעביר לאישור ר' מערכת חשבונות הטבות ותגמולי נכים ביח' חשבונות שיקום.

25 . במידה והזכאי מבקש לקבל את התגמולים באמצעות חשבון קונסולרי - יעביר פנייה בכתב למחוז. מנהל המחוז יאשר ויעביר לטיפול ראש תחום הטבות ורווחה ביחידת תגמולים והטבות. ראש תחום הטבות ורווחה יעביר לאישור ראש מערכת חשבונות הטבות ותגמולי נכים ביחידת חשבונאות שיקום.

26 . למען הסר ספק, אופן הטיפול בפנייתו של הזכאי לכל אחת מן ההטבות/זכאויות המפורטות בהוראה זו, יהיה בהתאם לאופן הטיפול המפורט בהוראה העוסקת בהטבה/ זכאות המבוקשת.

אופן הטיפול - "הצהרת חיים" של הזכאי

27 . חלה חובה על הזכאי המתגורר דרך קבע בחו"ל להגיש "הצהרת חיים", אחת לשנה, מאושרת ע"י הנציגות הישראלית, או ע"י נוטריון. ההצהרה מהווה תנאי להמשך ביצוע התשלומים. ניתן להוריד טופס "הצהרת חיים" מאתר האינטרנט של אגף שיקום נכים.

נוסח "הצהרת החיים" - נספח א' 2- לנוהל זה.

28 . מנהל המחוז ינהל מעקב אחר קבלת הצהרות החיים מהזכאים המתגוררים דרך קבע בחו"ל.

29 . מנהל המחוז ישלח לזכאי הודעה בדבר הצורך בחידוש "הצהרת חיים", 60 יום טרם חלוף תוקף ההצהרה הקודמת. ראה ניספח א' 1-

30 . על הזכאי לשלוח למחוז "הצהרת החיים" חתומה על ידו ומאושרת ע"י הנציגות הישראלית, או ע"י נוטריון. ראה ניספח א' 2-

31 . בכל מקרה שהזכאי לא החזיר טופס "הצהרת חיים" שנשלח אליו בחלוף 60 יום מסיום תוקף ההצהרה הקודמת - ידווח מנהל המחוז את ר' היח' לתגמולים והטבות. בסמכות ר' היח' לתגמולים והטבות לבצע הפסקה מנהלתית בתשלום התגמולים וההטבות. הנ"ל יעדכן על כך בכתב את ר' תחום הטבות ורווחה ואת מנמ"ח חשבונות נכים.

32 . שלח הזכאי "הצהרת חיים" – ישוב ויקבל את ההטבות והתשלומים להן זכאי עפ"י הוראה זו, מהמועד בו הם הופסקו.

דיווח על חזרה להתגורר באופן קבוע בישראל

33 . זכאי החוזר להתגורר באופן קבוע בישראל יגיש למחוז "תצהיר תושב חוזר" (ראה נספח ב' להוראה זו), בצירוף מסמכים הבאים לפי העניין:

א. אשור תושב חוזר/ משרד הקליטה.
ב. צלום ספח תעודת זהות המעיד על הכתובת המעודכנת.

34 . עובד הרווחה יעביר התצהיר והמסמכים המצורפים לאישור מנהל המחוז.

35 . אישר מנהל המחוז את שינוי סטאטוס הזכאי, יפעל עובד הרווחה כלהלן:-

א. יעדכן במסך פרטים אישיים.
ב. יבטל את הכותרת הרצה במסך "מעקב טיפול" - "מתגורר בחו"ל".
ג. ידווח לר' תחום הטבות ורווחה, אשר יפעל כלהלן: -

1) יעדכן את מסך הזכאויות.
2) יבצע בחינת ההשלכות על כלל התשלומים/הטבות של הזכאי.

רמת השירות - משך ביצוע

36 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים: - על מנהל המחוז לוודא השלמת הדיווח על שינוי מעמדו של הזכאי כתושב המתגורר דרך קבע בחו"ל/חוזר להתגורר בישראל – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום - ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.
מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


 

נותני חסות: