אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

משקולות - תוספת למימון צרכים מיוחדים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 80.18

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : תשלום "תוספת למימון צרכים מיוחדים"

תאריך : 1.11.2013

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מספר 80.18 מתאריך 1.10.2012 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול בתשלום "תוספת למימון צרכים מיוחדים" הנובעים מהנכות.

3. הוראה זו מתבססת על תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) , התשס"ג - .2003 וכן חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) התשמ"ד 1984 (להלן- חוק הקצבאות).

4. מנהל מחוז שיקום ור' תחום הטבות ורווחה ביח' לתגמולים והטבות הינם בעלי הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה, כל אחד עפ"י תחומי סמכותו כפי שמופיע בהוראה זו.

5. ר' היח' לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראה 80.18 עוסקת בנושא : משוקות - עזרת הזולת - תשלום תוספת למימון צרכים מיוחדים, מספר המשקולות נקבעים לפי גובה אחוזי הנכות, מצב משפחתי וסוג הנכות המוכרת

עקרונות

6. תשלום ה"תוספת למימון צרכים מיוחדים" הנובעים מהנכות, תשולם לנכה, עפ"י החוק, לפי דרגת נכותו המוכרת, גילו ומצבו המשפחתי, כמפורט בהוראה זו.

7. תשלום ה"תוספת למימון צרכים מיוחדים" יקבע עפ"י קריטריונים לפעילויות יומיומיות, לפי משקלם היחסי לנכות המוכרת. עבור כל פעילות, שעקב נכותו אינו יכול לבצעה בכוחות עצמו, נקבע מספר משקולות לתשלום לזכאי. פרוט המבחנים . המבוסס על טופס הערכת תיפקוד (ADL) מפורט בהוראת אגף השיקום מספר 53.10 

8. תשלום התוספת יינתן לזכאים מתאריך תחילת הנכות שנקבע ע"י קצין התגמולים, כנהוג לגבי תגמול , בתוספת פיצוי על איחור בתשלום - אם היה - לפי חוק הקצבאות.

9. חובת הדיווח לגבי כל עדכון במצב משפחתי הינה על הזכאי ועליו להודיע על כך לאגף שיקום נכים. אם עברו יותר משנתיים מהשינוי ועד הודעת הזכאי לאגף, לא ישולמו הפרשים רטרואקטיביים, והגדלת "תוספת למימון צרכים מיוחדים" תעשה מיום פניית הזכאי לאגף.

10 . לא דיווח הזכאי על שינוי במצבו המשפחתי, שינוי הגורם להפחתה בתשלום אותו הוא מקבל ממשהב"ט – ינוכה הסכום אותו היה צורך להפחית, החל מהיום בו חל השינוי.

11 . דיווח על שינוי במצב המשפחתי הינו בהתאם למצב המשפחתי בסעיף 1 "הגדרות" בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט– 1959 .נוסח משולב, הכולל בן השאר: "בן משפחה של נכה – אישה, ובכלל זה אישה הגרה יחד עם הנכה והידועה בציבור כאישתו....".

12 . הדגשה: נכה שמצבו המשפחתי: "חי עם בת זוג" (בהתאם לחוק בנוגע ל"ידוע/ה בציבור") – יקבל תשלום "תוספת למימון צרכים מיוחדים" , אם הוא זכאי לו, על פי הסכומים המתאימים לעמודות "נשוי" בטבלאות שבנספחים להוראה זו, או לסעיפי ההוראה העוסקים ב"נשוי עם ילדים"

הדגשה: למען הסר ספק: ולא עפ"י רווק/גרוש עם ילדים

13 . נכה גרוש, המבקש תוספת עם גירושיו, בהתאם לקריטריונים המפורטים בהוראה זו – יהיה זכאי רק בגין הילדים שנולדו לו מהאישה ממנה התגרש.

הדגשה: ולא עבור ילדים מאישה/נשים אחרת/ות.

14 . יש להדגיש, כי הוראת אגף השיקום 53.10 מטפלת בהסדרי תשלום עבור "עזרת הזולת" מטעמים רפואיים – תיפקודיים, למצב תיפקודי מתמשך העולה על 3 חודשים, והוראה 53.03 במקרים של אחרי אישפוז, או מצב רפואי-זמני, כאשר עבור כל פעילות נקבע מספר משקולות לתשלום לזכאי, שעקב נכותו אינו יכול לבצע בכוחות עצמו.

הגדרות

15 . משקולת - כהגדרתה בתקנות - יחידה להערכת מידת הסיוע שזקוק לה הנכה בביצוע פעילויות יומיומיות,ושערכה צמוד לשינויים בתגמול.

16 . וועדה לעניין עזרת זולת בגין מחלת אשת הנכה – לעניין הוראה זו – וועדה המוסמכת לדון בהגדלת ה"תוספת למימון צרכים מיוחדים" ("עזרת זולת") לנכה בדרגת נכות  +100% (מיוחדת), אב לילד אחד לפחות, עד גיל 15 , שאשתו, עפ"י אישור רפואי מוכח, אינה מסוגלת לשרת עצמה, או לטפל בצרכים חיוניים של ילדיה, והרכבה:

א. ר' היח' לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי – יו"ר

ב. ס' ר' האגף ור' היח' הארצית לשירותי שיקום – חבר

ג. ר' תחום הטבות ורווחה – חבר ומרכז הוועדה.

מידרג סמכויות אישור

17 . תשלום ה"תוספת למימון צרכים מיוחדים" מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת, לנכים/ות כמפורט בנספח א' להוראה זו .

18 . ר' תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לאישור הזכאות, לבקרה על אופן הביצוע התקין של התשלומים ה"אוטומטיים" הנ"ל, וכן לביצוע תשלום ה"תוספת", שאיננו מבוצע "אוטומטית", עפ"י הוראה זו, ובכלל זה עפ"י החלטות ועדה רפואית.

19 . הוועדה לעניין עזרת זולת בגין מחלת אשת הנכה הינו בעל הסמכות והאחריות לדון בהגדלת ה"תוספת למימון צרכים מיוחדים" ("עזרת זולת") לנכה, אב לילד אחד לפחות, עד גיל 15 , שאשתו, עפ"י אישור רפואי מוכח, אינה מסוגלת לשרת עצמה, או לטפל בצרכים חיוניים של ילדיה, כמפורט בהוראה זו.

20 . ר' תחום והטבות ורווחה הינו בעל הסמכות והאחריות לפעול כמפורט בסעיפי "הגדלת המימון, או המשכתו, בגין מצב משפחתי מיוחד", וזאת עפ"י החלטתו המנומקת של מנהל המחוז.

זכאות

21 . נכה המוכר ע"י משהב"ט לתגמולים והטבות, כמפורט בנספחים א' – ד' ובמשולב עם סעיפי "קריטריונים לקביעת מספר המשקולות למימון צרכים מיוחדים", שלהלן.

גובה הסיוע

22 . גו בה המשקולת צמוד לעליה בשעורי התגמול המעודכן מעת לעת הגובה העדכני של המשקולת מפורט בנספח ג'.

23 . הדגשה: בהוראה זו יש חשיבות רבה לעיון בקריטריונים המפורטים בגוף ההוראה, שרק חלקם מכומתים בטבלאות שבנספחים א'-ד'.

קריטריונים לקביעת מספר המשקולות למימון צרכים מיוחדים

זכאות בסיסית

24 . זכאות בסיסית בהתאם לאחוזי הנכות (לנכה-גבר עד גיל 65 שנה, ולנכה-אשה עד גיל 60 שנה) – כמפורט בנספח א' להוראה זו.

25 . "תוספת למימון צרכים מיוחדים" לקבוצות מוגדרות בהתאם לסוגי הפגיעה- ראה נספחים ב'-ד' להוראה.

26 . זכאי נפגע לב לזכאי נפגע לב (ס.פ. 84 ) תשולם "תוספת למימון צרכים מיוחדים" בהתאם לדרגת הנכות הכוללת.

קריטריונים לתוספת תשלום בגין מצב משפחתי / גיל

27 . זכאי בדרגת נכות 50%-100% שהתאלמן זכאי בדרגת נכות 50%-100% שהתאלמן וכל עוד הוא אלמן (למעט זכאים שלהם ילדים עד גיל 18 שנה) יקבל "תוספת למימון צרכים מיוחדים" בשיעור כפול מזה לו הוא זכאי, עפ"י טבלת "זכאות בסיסית", בנספח א' להוראה זו.

28 . נכ ה גבר בדרגת נכות 50%-100% שהגיע לגיל 65 שנה
ונכה אישה שהגיעה לגיל 60 שנה
יקבל "תוספת למימון צרכים מיוחדים" בשיעור כפול מזה לו הוא זכאי, עפ"י טבלת "זכאות בסיסית", בנספח א' להוראה זו.
הדגשה: אם הזכאי קיבל "תוספת למימון צרכים מיוחדים" בשיעור כפול בגין מצב משפחתי, לא תינתן תוספת זו בגין גיל, ואם קיבל הכפלה בגין גיל, לא תינתן תוספת זו בגין מצב משפחתי.

29 . תוספת לנכה קשיש
נכה שמלאו לו 65 שנים ושדרגת נכותו אינה פחותה מ 51% יקבל, נוסף על זכאותו על פי התקנות, תוספת של 16 משקולות, ובלבד שמתקיים אחד מתנאים אלה:

א. הנכה חי בגפו.

ב. בן זוגו של הנכה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום-יום או זקוק להשגחה, והכל לפי אישור רפואי וכן אישור המעיד על היקף ההגבלה בתפקוד.

30 . נכה גבר / אישה שהגיע/ה לגיל 70 שנה
זכאי לתוספת של 4 משקולות נוספות, על הסכום ה"כפול" המפורט בסעיף הקודם. ,,תחולה - מ - 1.1.2003. (הערה: בתקופה 1.1.2002 - 31.12.2002 היתה תספות 2 משקולות)

31 . אשת נכה שנפטר אשת נכה שנפטר תקבל "תוספת למימון צרכים מיוחדים" במשך 3 שנים מיום מות המנוח, בשיעור ששולם לזכאי. אם גיל הזכאי בעת פטירתו היה מתחת ל- 65 שנה, האלמנה לא תהיה זכאית לתוספת משקולות (הכפלתן) בגין הגיל, אלא תקבל המשקולות, עפ"י הקריטריונים הרגילים שנקבעו בהוראה זו.

קריטריונים לתוספת תשלום לנכה בדרגת נכות 100% ומעלה

32 . נכה בדרגת נכות 100% +( מיוחדת), הלוקה במספר נכויות נוספות של 100% נכה כנ"ל הלוקה בנכות נוספת של 100% - זכאי לתוספת הבסיסית הגבוהה ביותר של  ה"תוספת למימון צרכים מיוחדים" עבור נכות אחת, בצירוף 50% מהתוספת הבסיסית השניה בגובהה בגין הנכויות המוכרות וזאת כל עוד הנכה אינו מקבל ליווי או תוספת משקולות.
נכה המקבל ליווי כמפורט לעיל יהיה זכאי לתוספת הבסיסית הגבוהה ביותר המזכה מבין השתיים.

הדגשה: זכאות זו תחול על נכה שאיננו מקבל תשלום נוסף עבור מלווים (או שהמשרד מעסיק מלווים עבורו), או משמרות או תוספת משקולות, אלא רק את התשלום כפי שהוא קבוע בסעיף זה (פרוט המשקולות עפ"י סוג הפגיעה ומצב משפחתי).

33 . זכאי שאושרו לו שעות ליווי לפי משמרות, זכאי שאושרו לו שעות ליווי לפי משמרות כאמור בהוראה 53.10 , יקבל בנוסף לכך "תוספת למימון צרכים מיוחדים" עפ"י סוג פגיעתו כאמור לעיל, בניכוי כמפורט להלן:

א. 7.5% מהתשלום עבור כל משמרת ליווי שאושרה לו (משמרת= 4 שעות ליווי). סה"כ ניכוי עבור 24 שעות = עד 45%

ב. לגבי קוודרופלגים, ההפחתה תהיה בשיעור נמוך יותר ( 5.5% מהתשלום עבור כל משמרת ליווי,) ועד 33% הפחתה, למקבלים ליווי של 24 שעות ביממה.

34 . זכאי נשוי בדרגת נכות +100% נכות מיוחדת, בהגיע רעייתו לגיל 40 יקבל "תוספת למימון צרכים מיוחדים" כרווק.

35 . זכאי נשוי בדרגת נכות 100% ומעלה שאשתו מאושפזת או בשמירת הריון או שלושה חודשים לאחר לידה - יקבל "תוספת למימון צרכים מיוחדים" כרווק.

36 . זכאי בדרגת נכות +100% נכות מיוחדת גרוש, לו ילדים קטינים (עד גיל 15 שנה) יקבל בנוסף ל"תוספת למימון צרכים מיוחדים" כרווק, תוספת משקולות כדלקמן:

א. אם ילדיו ברשותו ומתגוררים עימו (עפ"י הסכם משפטי, אותו הוא חייב להציג, כתנאי לאישור התוספת) - 30 משקולות.

ב. אם ילדיו לא ברשותו - 15 משקולות.

הדגשה: הזכאות הינה רק בגין הילדים שנולדו לו מהאישה ממנה התגרש, ולא עבור ילדים מאשה/נשים אחרת/ות.

37 . זכאי בדרגת נכות +100% נכות מיוחדת, שנולדו לו תאומים או יותר, זכאי לתוספת בשיעור של 30 משקולות לחודש בנוסף לתוספת הבסיסית שב"תוספת למימון צרכים מיוחדים", עד מלאת לילדים שנתיים.

קריטריונים לתוספת תשלום לנכה מאושפז

38 . נכה בדרגת נכות עד 100% ועד בכלל, שהינו מאושפז, אף שלא בגין נכותו המוכרת תשולם "תוספת למימון צרכים מיוחדים" בשיעור כמפורט בנספח א' – עפ"י הזכאות הבסיסית.

39 . נכה בדרגת +100% נכות מיוחדת, המאושפז בגין נכותו המוכרת ישולם לו לתקופה של עד 3 חודשים, תשלום למימון צרכים מיוחדים עפ"י זכאותו (עפ"י סוג הפגיעה ומצב משפחתי), ואילו החל מהחודש ה- 4 לאישפוזו – 12 משקולות בלבד.

40 . נכה בדרגת נכות 100% +( מיוחדת), המאושפז שלא בגין נכותו, זכאי החל מהחודש ה- 1 לאישפוזו – 12 משקולות בלבד.

קריטריונים לתוספת תשלום לאישה - נכה

41 . אישה נכה בהריון ולאחר לידה בדרגת נכות 100% - 20%  וכן בדרגת נכות 19% - 10% על סעיפים לוקומוטוריים 

זכאית ל"תוספת למימון צרכים מיוחדים" לתקופה של שלושה חודשים אחרונים להריון ושישה חודשים לאחר הלידה, בכפוף לקריטריונים שלהלן, וכמפורט בנספח ד' להוראה זו.

42 . אישה נכה כנ"ל שהיא הרה-תשולם לה תוספת כמפורט:

א. בדרגת נכות -19%-10% בגין פגיעה לוקומוטורית – בשלושת חודשי ההריון האחרונים ועד ששה חודשים אחרי הלידה- 12 משקולות.

ב. בדרגת נכות -20%-49% בשלושת חודשי הההריון האחרונים ועד ששה חודשים אחרי הלידה 24- משקולות.

ג. בדרגת נכות -50%-99% בשלושת חודשי ההריון האחרונים ועד ששה חודשים אחרי הלידה – 68 משקולות.

ד. בדרגת נכות -100% בשלושת חודשי ההריון האחרונים ועד ששה חודשים אחרי הלידה – 102 משקולות.

ה. בדרגת נכות מיוחדת בשלושת חודשי ההריון האחרונים ועד מלאת לילד 15 שנים – כפל התוספת הבסיסית לנכה נשוי לפי סוג הפגיעה.

43 . קריטריונים:

א. מחייב אישור רפואי, שיוצג ע"י הנכה, על היותה בשבוע ה 27- להריונה.

ב. תשלומים אלה ישולמו במקום התשלום האוטומטי הקבוע בהוראה זו (ולא בנוסף לו).

44 . נכה המנהלת משק בית עצמאי

אישה נכה לפי התקנה בדרגת נכות 25%-49% , המנהלת משק בית עצמאי תיפנה לתחום הטבות ורווחה, בצירוף חוזה שכירות דירה על-שמה, או הסכם רכישת דירה על שמה. גובה התשלום הינו כמפורט בנספח א', בכפוף לאמור לעיל:

45 . התשלום, כאשר הדירה שכורה, יינתן מתאריך השכרת הדירה, במידה ולא עברה שנה ממועד חוזה ההשכרה, או מחודש הפנייה, ויאושר למשך תקופת החוזה בלבד. להמשך התשלום על הזכאית להמציא חוזה שכירות עדכני.

46 . רכישת דירה: הזכאית תגיש הסכם רכישת דירה על שמה, בו יפורט מועד קבלת החזקה – וממועד זה תשולם התוספת.

47 . נכה שאיננה רווקה תהייה זכאית ללא דרישה נוספת.

אופן הטיפול- קביעת זכאות ותשלום "אוטומטי"

48 . לזכאים כמפורט בנספח א' – יתבצעו קביעת זכאות ותשלום ההטבה באופן "אוטומטי" ע"י מערכת המידע הממוחשבת, ללא צורך בפניית הנכה .

49 . כמו כן יבוצע תשלום "אוטומטי" ע"י מערכת המידע הממוחשבת לנכה גבר בדרגת נכות 50%-100% שהגיע לגיל 65 שנה, נכה- אישה שהגיעה לגיל 60 , וכן אשת נכה שנפטר.

אופן הטיפול- קביעת זכאות ותשלום ע"י ר' תחום הטבות ורווחה עקב מצב משפחתי מיוחד:

50 . זכאי המבקש תשלום ה"תוספת למימון צרכים מיוחדים", השונה מ"הזכאות הבסיסית" (כמפורט בנספח א') המבוצעת באופן "אוטומטי" ע"י מע' המידע הממוחשבת - יפנה לתחום הטבות ורווחה, או למחוז השיקום בו הוא מטופל, בצירוף מסמכים המעידים על המצב המשפחתי, או כל מסמך הנדרש להוכחת הסיבה לפנייתו.

51 . בוצעה הפנייה למחוז השיקום – יעביר עובד הרווחה במחוז את הפנייה בצירוף המסמכים לתחום הטבות ורווחה .

52 . עובד תחום הטבות ורווחה יבדוק את הפנייה והמסמכים המצורפים, בהתאם למוגדר בסעיפי "קריטריונים לקביעת מספר המשקולות למימון צרכים מיוחדים" לקביעת שיעור התשלום.

53 . עובד תחום הטבות ורווחה יקבע לזכאי "תוספת למימון צרכים מיוחדים", בהתאם לנקבע בהוראה זו על נספחיה, יזין הפרטים למע' המידע הממוחשבת במסך "זכאויות", תחת כותרת "משקולות שא (שירותים אישיים)", ויעביר לאישרור היח' לחשבונאות שיקום.

אופן הטיפול -הגדלת המימון, או המשכתו, בגין מצב משפחתי מיוחד

54 . הדגשה: גובה המימון החריג בגין מצב משפחתי מיוחד, אם יאושר עפ"י הסעיפים שלהלן, לא יעלה על המוגדר בנספח ב' להוראה זו, וכן אין להאריך המימון מעבר לגיל .21

55 . נכה בדרגת נכות 40%-100% , שהוא אב לילד קטין עד גיל 18 , המתגורר עימו, וקיים מצב משפחתי מיוחד, שעקב נסיבותיו המיוחדות, כגון: "פרוד" שהליכי הגירושין ממושכים, רשאי ר' היח' לאשר הגדלת התוספת כ"גרוש", למרות שטרם הושלמו תהליכי הגירושין, או "אלמן", למרות שטרם הציג תעודת פטירה, וכדומה.

56 . נכה בדרגת נכות 40%-100% , שהוא אב לילד בגיל -18 21 , המתגורר עימו,וקיים מצב משפחתי מיוחד, שעקב נסיבותיו המיוחדות, רשאי ר' היח' לאשר המשך תשלום. התוספת ששולמה לו עד גיל 18

57 . על הנכה לפנות לתחום הטבות ורווחה, בצירוף מסמכים המאשרים בקשתו, ובמידת הצורך גם המלצת המחוז.

58 . מנהל מחוז, לאחר שיבדוק המקרה ויחליט לאשרו - יכין המלצתו המפורטת בכתב , כולל גובה הסיוע שאושר על ידו, על פי אחד המקרים המפורטים בנספח ב', ויעבירה לביצוע ר' תחום הטבות ורווחה.

59 . מנהל מחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לאשר ההמלצה להגדלת המימון, או להמשכתו, בגין מצב משפחתי מיוחד.

אופן הטיפול - הגדלת המימון, בגין מחלת אשת הנכה שאינה מסוגלת לשרת עצמה

60 . קריטריונים למתן אפשרות לפנות לוועדה לעניין עזרת זולת בגין מחלת אשת הנכה הדגשה: רשאי לפנות לוועדה רק נכה לגביו מתקיימים כל הקריטריונים הבאים גם יחד:

א. נכה בדרגת נכות +100% (מיוחדת) שהינו אב לילד אחד לפחות, בגיל עד 15 שנה.

ב. אשתו של הנכה, עפ"י אישור רפואי מוכח, אינה מסוגלת לשרת עצמה, או לטפל בצרכים חיוניים של ילדיה, (מאושפזת, או מרותקת למיטתה, וכד') 

ג. הוגש טופס הערכת תיפקוד (ADL) של האשה, המאמת הנ"ל. 

60 . ר' תחום הטבות ורווחה, המשמש כחבר ומרכז הוועדה, יכנס אותה, אך ורק לאחר שוידא כי הומצאו כל המסמכים ומולאו כל התנאים הנ"ל גם יחד.

61 . היה והשתכנעה "הוועדה לעניין עזרת זולת בגין מחלת אשת הנכה", כי פנייתו של הנכה מוצדקת - רשאית היא לאשר תוספת של תעלה על 30 משקולות בחודש.

רמת השירות - משך ביצוע

62 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על ר' תחום הטבות ורווחה לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 21 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה. מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י התחום (עד 14 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

נספח א' להוראה 80.18

"זכאות בסיסית" בהתאם לאחוזי הנכות *

דרגת נכות פירוט הזכאות מספר משקולות אופן הביצוע
49% - 40% כל נכה 4 מבוצע אוטומטי ע"י מערכת המידע הממוחשבת ללר צורך בפניית הנכה
59% - 50% כל נכה 6
69% - 60% כל נכה 8 מבוצע אוטומטי ע"י מערכת המידע הממוחשבת ללר צורך בפניית הנכה
79% - 70% כל נכה 10
100% - 80% * כל נכה, *למעט אלו המפורטים בנספח ב' להוראה זו 12 מבוצע אוטומטי ע"י מערכת המידע הממוחשבת ללר צורך בפניית הנכה
100% 0 ומעלה פרט לנכללים בנספח ב' כל נכה פרט לנכללים בנספח ב' 12
אישה נכה 49% - 25% אישה נכה המנהלת משק בית עצמאי (שאיננה "רווקה") 6 מבוצע אוטומטי ע"י מערכת המידע הממוחשבת ללר צורך בפניית הנכה
100% - 50% אישה נשכה מגיל 60 הכפלת הזכאות שלעיל
נכה גבר מגיל 65 מבוצע אוטומטי ע"י מערכת המידע הממוחשבת ללר צורך בפניית הנכה
100% - 50% נכה גבר / אישה מגיל 70 תוספת 4 משקולות על ההכפלה


• - הערה: תשלום "זכאות בסיסית", עפ"י נספח זה – מבוצעת באופן "אוטומטי", ללא צורך בפניית הנכה

נספח ב' להוראה 80.18

זכאות בהתאם לאחוזי הנכות ומצב משפחתי

דרגת הנכות פירוט הזכאות מספר  המשקולות אופן הביצוע
רווקה נכה 49% - 25% אישה נכה המנהלת משק בית עצמאי * 6 מחייב פניית הנכה, וכן הוכחה על נהיול משק בית עצמאי, עפ"י חוזה רכישה / שכירות של דירתה
65% - 40% אב לקטין עד גיל 15
שאינו נשוי (רווק, אלמן, גרוש)
28 מחייב פניית הנכה
100% - 66% 36

 

דרגת  הנכות פירוט הזכאות מספר המשקולות  לתקופה : 1.1.02-31.12.02 מספר המשקולות החל מ : 1.1.03 אופן הביצוע
49% - 40%

אב לקטין בגיל 15 - 18
שאינו נשוי (רווק, אלמן, גרוש)

14 23 מחייב פניית הנכה
59% - 50% 15 24
65% - 60%

אב לקטין בגיל 15 - 18
שאינו נשוי (רווק, אלמן, גרוש)

16 24 מחייב פניית הנכה
69% - 66% 19 30
79% - 70%

אב לקטין בגיל 15 - 18
שאינו נשוי (רווק, אלמן, גרוש)

20 31 מחייב פניית הנכה
100% - 80% 22 31

 

נספח ג' להוראה 80.18

תשלומים קבועים לקבוצות מוגדרות בהתאם לסוגי הפגיעה

ערך משקולת 78.38 ש"ח נכון ח 4/13
 

סוג הפגיעה ואחוז הנכות מצב משפחתי מספר המשקולות הערות
פרפלגיה או קוודרופלגיה 100% רווק, גרוש, או אלמן 32  
נשוי 22  
100% פרפלגיה, או קטיעת שתי רגליים (אחת לפחות מעל הברך) או פגיעת ראש (ללא שליטה על סוגרים) או קוודרופלגיה + נכות מיוחדת שאינו מעסיק מלווים רווק, גרוש, או אלמן 102  
נשוי 90  
עיוורון מלא 100% רווק, גרוש, או אלמן 60* * 5 משקולות נוספות (קוד הטבה 210), לנכים שאין ברשותם כלב נחייה
נשוי 32*
עיוורון מלא 100% + נכות מיוחדת רווק, גרוש, או אלמן 132* * 5 משקולות נוספות (קוד הטבה 210), לנכים שאין ברשותם כלב נחייה
נשוי 102*
 המיפלגיה 100%  רווק, גרוש, או אלמן  24  
נשוי  12  
 קטיעת יד אחת ופגיעה ביד שנייה 100% רווק, גרוש, או אלמן  26  
נשוי  18  
 קטיעת רגל אחת ופגיעה ברגך שנייה 100% רווק, גרוש, או אלמן  25  
 נשוי  15  
נכה פגוע רגל ויד כאשר לנכה דרגת נכות של 50% לפחות על כל איבר בגין אובדן תפקוד מוחלט של כל איבר (50% בסעיף פגימה אחד) רווק, גרוש או אלמן  59  
נשוי  48  

 100% + נכות מיוחדת :

סוג הפגיעה ואחוז הנכות מצב משפחתי מספר המשקולות הערות
עיוורון מלא 100% + נכות מיוחדת רווק, גרוש, או אלמן 132* * 5 משקולות נוספות (קוד הטבה 210) לנכים שאין ברשותם כלב נחייה
נשוי 102*
המיפלגיה או קטיעת שתי ידיים או פגיעת ראש (שליטה על הסוגרים) 100% + נכות מיוחדת רווק, גרוש, או אלמן 90  
נשוי 74  
קטיעת שתי רגליים מתחת לברך, או כוויות 100%+ נכות מיוחדת רווק, גרוש, או אלמן 59  
נשוי 48  
קוואדרופלג המעסיק מלווים 24 שעות רווק, נשוי 60/68  

 

נספח ד' להוראה 80.18

אישה נכה - "תוספת למימון צרכים מיוחדים" - בהריון ולאחר לידה

סוג הפגיעה ואחוז הנכות מספר משקולות הערות והדגשים לזכאות
19% - 10% פגיעה במערכת הלוקומוטורית בלבד 12 עפ"י אישור רפואי :
שלושה חודשים אחרונים להריון, ושישה חודשים לאחר הלידה סה"כ 9 חודשים
49% - 20% כל פגיעה 24
99% - 50% * 68 *הדגשה : תשלומים אלה ישולמו במקום התשלום האוטומטי הקבוע בהוראה זו (ולא בנוסף לו).
100% * 102

 

נותני חסות: