אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

השתתפות בתשלום ארנונה - נכות מיוחדת

הוראת אגף שיקום נכים מספר 80.03

משרד הביטחון - מדינת ישראל

הנושא : השתתפות בתשלום ארנונה ובהחזר דמי חכירה ודמי היוון – לנכים +100% מיוחדת

תאריך : 1.7.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 80.03 מתאריך 1.1.2008 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן השתתפות בתשלומי ארנונה ובמתן החזר בגין דמי חכירה, או דמי היוון לנכים בדרגת נכות +100% (נכות מיוחדת).

3. הוראה זו מעגנת הטבות המוענקות בנוסף לקבוע בחוק.

4. ראש תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות נושא באחריות מטה להנחיה, עדכון ובקרה של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 80.03 עוסקת בנושא : השתתפות בתשלום ארנונה ובהחזר דמי חכירה ודמי היוון לנכים 100%+ מיוחדת

עקרונות

6. השתתפות בתשלומי ארנונה, החזר דמי חכירה שנתיים, או דמי היוון למינהל מקרקעי ישראל – יינתנו לנכה שדרגת נכותו +100% (נכות מיוחדת), בהתאם לכללים המפורטים בהוראה זו.

7. דמי חכירה שנתיים, או דמי היוון יינתנו עבור המגרש עליו בנוי הבית שבבעלות הנכה ובתנאי שיעוד המגרש כאמור הינו למגורים, שזו הדירה בה הוא מתגורר, ובלבד שהתשלום הנדרש ממנהל מקרקעי ישראל הינו על שם הנכה.

8. החזר דמי היוון הינו חד פעמי, ועבור בית אחד בלבד, ולאחריו לא ישולמו דמי חכירה, או דמי היוון לרבות הפרשים בגין בית אחר.

9. לא ישולמו דמי חכירה שנתיים עבור אותה תקופה עבורה שולם היוון.

10 . הזכאות להטבות אילו הינה מיום הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות ל +100%- נכות מיוחדת לצמיתות.

11 . הסיוע יינתן עבור הנכס בכתובת בה מתגורר הנכה.. אם הכתובת המדווחת במחשב איננה הכתובת בה מתגורר הנכה (אלא כתובת למשלוח דואר בלבד), יינתן הסיוע כנגד הצהרת הזכאי שהינו מתגורר בכתובת עבורה מבוקש האישור, וכי הבית בבעלותו.

12 . הסיוע יינתן עבור התשלום ששולם בפועל ולא ישולמו הפרשים, ו/או ריביות פיגורים.

13 . מימוש הסיוע מותנה בפניית הזכאי.

מידרג סמכויות אישור

14 . ראש תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לאישור הזכאות לקבלת ההחזר, לביצוע החישוב של גובה ההחזר, עפ"י הוראה זו.

15 . ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לאשר המלצתו בכתב של ראש תחום הטבות ורווחה למתן הטבה חריגה לזכאי, ע"י צירוף חתימתו ל"חתימה שנייה", בהתאם לסעיפי " אישור להטבה חריגה" בהוראה זו.

זכאות

16 . נכה שדרגת נכותו +100% (נכות מיוחדת) זכאי להשתתפות בתשלומי ארנונה ולהחזר דמי חכירה שנתיים.

17 . נכה בדרגת נכות 100% + (נכות מיוחדת) לצמיתות שהינו משותק (סימול פגיעה 01 03 ) , או קטוע שתי רגליים (סימול פגיעה 54 או פגיעה המותאמת לסימול זה על פי
אישור הרופא הראשי) - זכאי להחזר דמי היוון, כחלופה לדמי חכירה שנתיים.

קריטריונים לאישור הזכאות

18 . הזכאות לדמי היוון הינה לנכה כנ"ל ששילם בפועל החל מ- 1.1.2002

19 . זכאות להחזר דמי היוון לפני 1.1.2002 . היתה לנכה בדרגת נכות 100% + (נכות 03 ), לפי הכללים הבאים: , מיוחדת) לצמיתות שהינו משותק (סימול פגיעה 01

א. משנת 2000 – למי שגילו, באותה עת, 51 ומעלה.

ב. משנת 2001 – למי שגילו, באותה עת, 48 ומעלה.

הדגשה: אין זכאות לתקופה הקודמת ל- 1.1.00

גובה הסיוע

20 . לא ישולמו דמי חכירה שנתיים עבור אותה תקופה עבורה שולם היוון.

21 . השתתפות בתשלומי ארנונה - בשיעור 40% מתשלום המסים העירוניים ששולמו על- ידו בפועל, לאחר שמימש הנכה את ההנחה שהוא זכאי לה, כפי שנקבע בחוק הרשויות
. המקומיות – ראה הוראת אגף השיקום 80.04

22 . החזר דמי חכירה שנתיים - החזר מלוא התשלום ששולם בפועל למינהל מקרקעי ישראל בגין דמי חכירה שנתיים עבור המגרש עליו הוקם ביתו .

23 . החזר דמי ההיוון – החזר חד פעמי, ועבור נכס אחד בלבד, ובסכום שלא יעלה על 150,000 ₪ , עפ"י קבלה "מקור" של מנהל מקרקעי ישראל על התשלום ששולם בפועל, בגין דמי ההיוון בלבד.

הדגשה: סכום ההשתתפות המירבי לא משתנה, גם אם התשלום בפועל גבוה מסכום ההשתתפות המירבי של משהב"ט .

אופן הטיפול

24 . פונה המבקש סיוע, יפנה בקשתו בכתב אל המחלקה לתשלומי הטבות במטה אגף השיקום בצירוף קבלה בגין תשלום בפועל ששולם כארנונה לרשות המקומית, או דמי חכירה או דמי היוון למינהל מקרקעי ישראל.

25 . במקרה בו הכתובת המדווחת במחשב איננה הכתובת בה מתגורר הנכה (אלא כתובת למשלוח דואר בלבד), יינתן הסיוע כנגד הצהרת הזכאי שהינו מתגורר בכתובת עבורה
מבוקש האישור, וכי הבית בבעלותו. ההצהרה תועבר לסריקה בתיק הממוחשב ותהיה תקפה כל עוד הזכאי מתגורר באותה הכתובת עליה הצהיר.

אופן הטיפול - המחלקה לתשלומי הטבות

26 . עובד המחלקה לתשלומי הטבות יבדוק את הזכאות לקבלת ההחזר, בהתאם לכללים בהוראה זו, ותוך התייחסות למפורט בסעיפים הבאים:

27 . ההשתתפות בגין תשלום ארנונה והחזר בגין תשלום דמי חכירה שנתיים יינתנו עבור החיוב לאותה שנה ולא עבור חובות קודמים ו/או ריביות פיגורים, לאחר תשלום בפועל לכל השנה, או אישור על תשלום בהוראת קבע.

28 . למי ששילם ארנונה בסוף שנת תקציב ניתן יהיה לבצע ההחזר עד חודשיים מתום שנת התקציב לגביה בוצע התשלום על ידי הזכאי.

29 . במידה ותשלום דמי חכירה שולם בהוראת קבע בפריסה למספר תשלומים, ההחזר יינתן בהתאם לפריסת התשלומים.

30 . החזר בגין דמי היוון יינתן לזכאים לאחר המצאת אישור על התשלום בפועל במסגרת אותה שנת תקציב .

31 . לאחר שיוודא העובד, כי הפונה אמנם זכאי – יוציא הוראת תשלום ע"ג טופס ש/ 326/1 בציון קוד הטבה:

א. להשתתפות בארנונה - קוד הטבה 217

ב. להחזר דמי חכירה - קוד הטבה 328

ג. להסדר דמי היוון - קוד הטבה 337

32 . העובד יזין ההטבה במחשב ויעביר הוראת התשלום לאשרור היחידה לחשבונאות שיקום.

אופן הטיפול – אישור להטבה חריגה

33 . ר' היח' לתגמולים והטבות מוסמך לאשר החזר ארנונה או החזר דמי חכירה במקרים שעקב נסיבות הקשורות בנכות או עקב נסיבות שבאופן מובהק אינן תלויות בנכה,
נבצר מהנכה לפנות לקבלת ההחזר במועד. נימוקי החריגה יפורטו בכתב ויכללו את הנסיבות המיוחדות לאישור.

34 . אישור לסיוע חריג, יטופל בהתאם לסעיפי "אופן הטיפול - אישור להטבה חריגה" . בהוראת אגף השיקום 80.23 , וגובה הסיוע לא יעלה על הקבוע בהוראה 80.23

35 . המלצה בכתב על אישור הסיוע החריג תיחתם ע"י ראש תחום הטבות ורווחה ותועבר לר' היחידה לתגמולים והטבות, אשר אם יאשרה יצרף חתימתו כ"חתימה שניה".

36 . אם תיווצר מחלוקת בנושא בין בעלי תפקיד אלו , יובא הנושא להכרעת ראש האגף.

37 . להוראת התשלום המועברת ליחידה לחשבונאות שיקום, תצורף ההחלטה על אישור הסיוע החריג.

רמת השירות – משך ביצוע

38 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על ראש תחום הטבות ורווחה לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומסירת האישור לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


 

נותני חסות: