X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תשלומים לשירותים סוציאליים לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 84.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא: תשלומים לשירותים סוציאליים לנכים

תאריך : 5.10.2016

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 84.01 מיום 1.10.2014 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את ההטבות ודרכי הטיפול במתן מענקים לשירותים סוציאליים לצרכים חיוניים לנכים.

3. ס' ר' האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 84.01 דנה בנושא : תשלומים לשירותים סוציאליים לנכים, בהוראה נקבעים הזכאיות לעזרה בהשתתפות בגני ילדים, קייטנות, נסיעות לטיפול פסיכולוגי ועוד...

עקרונות

4. תשלומים לשירותים סוציאליים לנכה יאושרו כמענק רק לאחר שיוכח, לפי קריטריונים לזכאות בהוראה זו כי הם חיוניים לצורך הטיפול השיקומי בו.

5. מימוש ההטבות המפורטות בהוראה זו מותנה בפנית הנכה.

6. הוראה זו כוללת את סוגי ההטבות הבאות:

- מענק ל"נכה בודד".

- השתתפות בהוצאות נסיעה לאיבחון, או טיפול פסיכולוגי, למועדון שיקומי, ללימודים, למרכז שיקום.

- מימון הוצאות מעון, או צהרון ,או פנימיה לילדי נכה.

הגדרות

7. "נכה בודד" – לעניין הוראה זו – מעמד של בודד בארץ או נכה שגר בנפרד מהוריו טרם שירותו הצבאי ועפ"י אישור צה"ל, נחשב לנכה בודד.

מידרג סמכויות אישור

8. לעובד רווחה במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור בחתימה שניה של סגן מנהל המחוז, או מי שהוסמך ע"י מנהל המחוז.

9. ס' ר' האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום רשאי במקרים חריגים במיוחד, לאשר סיוע המותנה בפניה של מנהל המחוז אליו, בצירוף המלצה בכתב המפרטת הנסיבות החריגות במיוחד, הנימוקים והנסיבות המיוחדות לצורך הטיפול באישור סיוע חריג זה. ר' היחידה, אם יחליט לאשר ההמלצה - יצרף לה הסבריו ונימוקיו לאישור .

10 . הארכת סיוע חריג לשנה נוספת - מחייבת את ס' ר' האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום לפעול כמפורט בסעיף הקודם, ולהעביר ההחלטה לראש אגף שיקום נכים, שאם יחליט לאשר ההמלצה - יצרף לה את חתימתו .

זכאות

11 . נכים שהוכרו כחוק, או לפנים משורת הדין במלוא הזכויות כנכים, והעומדים בקריטריונים המפורטים בבגוף ההוראה, לגבי כל סוג סיוע.

א. נכים שדרגת נכותם 20% ויותר.

ב. נכים שדרגת נכותם 10%-19% , שנכותם נקבעה לפני 1/1/96

גובה הסיוע

12 . סכומי הסיוע לזכאויות השונות – מפורטים בנספחים ג' – ד' להוראה זו

13 .הסכומים המפורטים בהוראה זו יעודכנו ע"י ס' ר' האגף היח' לשירותי שיקום בתאום עם היח' לתקציבים, כלכלה והתקשרויות והיח' לחשבונות שיקום , אחת לשנה.
א. מימון הוצאות מעון או צהרון לילדי נכה פגוע נפש / ראש, יעודכן בחודש ספטמבר, לפי מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט.
ב. יתר הסכומים המפורטים בהוראה יעודכנו בחודש ינואר לפי מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר.

פירוט הקריטריונים לאישור הזכאויות
מענק ל"נכה בודד"

14 . הקריטריון לזכאות : נכה כמוגדר בסעיף "הגדרות", ועפ"י אישור צה"ל נחשב ל"חייל בודד" בעת שירותו הצבאי.

הדגשה: מחייב קבלת אישור משלטונות הצבא על כך.

החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית לאיבחון או טיפול פסיכולוגי:

15 . הקריטריון לזכאות : נכה הנוסע בתחבורה הציבורית לאבחון, או טיפול פסיכולוגי זכאי למימון מלוא הוצאות הנסיעה באוטובוס, או ברכבת אם עומד בקריטריונים הבאים:

א. אינו בעל רכב רפואי

ב. אינו מקבל דמי נסיעות ממשרדנו

ג. האבחון או הטיפול נערך במרחק העולה על 20 ק"מ לכיוון אחד ממקום מגוריו

החזר הוצאות נסיעה למועדון שיקומי

16 . הקריטריון לזכאות : נכה הנוסע בתחבורה הציבורית למועדון שיקומי, ומדווח על מספר הביקורים שביקר בפועל במועדון השיקומי במהלך החודש - זכאי למימון מלוא הוצאות הנסיעה באוטובוס, או ברכבת אם עומד בקריטריונים הבאים:

א. אינו בעל רכב רפואי

(הערה: נכה שהוא בעל רכב רפואי – יקבל החזר הוצאות על פי דיווח ק"מ)

ב. המועדון השיקומי נמצא במרחק העולה על 20 ק"מ, לכיוון אחד, ממקום מגוריו.

הערה: "כללים וסייגים לגבי החזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית" המפורטים בהמשך - תקפים גם לגבי הטבה זאת)

מימון השתתפות הוצאות נסיעה ללימודים, או למרכז שיקום

17 . הקריטריון לזכאות : נכה הנוסע בתחבורה הציבורית ללימודים באישור המשרד, זכאי למימון מלוא הוצאות הנסיעה באוטובוס, או ברכבת, לפי מספר ימי הלימוד בחודש בפועל - אם עומד בקריטריונים הבאים:

הערה: "כללים וסייגים לגבי החזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית" המפורטים בסעיף הבא – תקפים גם לגבי הטבה זאת)

א. לומד באישור המשרד, או שוהה במרכז שיקום.

ב. מקבל דמי קיום .

ג. אינו בעל רכב רפואי.

ד. בית הספר, או מרכז השיקום נמצא במרחק העולה על 20 ק"מ לכיוון אחד ממקום מגוריו.

ה. נכה הממומן ע"י המשרד אך אינו מקבל דמי קיום והמרחק למקום הלימודים מעל ל- 20 ק"מ.

18 . כללים וסייגים לגבי החזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית:

א. תעריפי ההחזר יהיו בהתאם לתעריפי האוטובוס, או הרכבת.

ב. כאשר בקו האוטובוס הרלוונטי קיים כרטיס "חופשי חודשי", ואם בוצעו בפועל למעלה מ - 20 נסיעות בחודש - תעריף ההחזר יהיה בהתאם לתעריף "חופשי חודשי".

מימון הוצאות מעון, או צהרון לילדי נכה פגוע נפש או פגוע ראש:

19 . הקריטריון לזכאות : נכה פגוע נפש, או פגוע ראש כמפורט בסעיפים א-ג להלן ,זכאי לעזרה במימון הוצאות מעון, או צהרון לילדיו אם עומד בקריטריונים המפורטים בסעיפים ד- ו להלן גם יחד:

א. נכה שהוכר לפני 1/1/96 שדרגת נכותו המוכרת לפחות 10% על פגיעת נפש או פגיעת ראש.

ב. נכה שהוכר לפני 1/1/96 לפחות 10% בכל סוגי הפגיעות למעט נפש, ולאחר 1/1/96 הגיש תביעה נוספת על פגיעת נפש או פגיעת ראש, והוכר בתביעה זו לפחות 10%.

ג. נכה שהגיש תביעה לאחר 1/1/96 שדרגת נכותו המוכרת 20% מתוכם לפחות 10% על פגיעת נפש או פגיעת ראש.

ד. פסיכיאטר, או פסיכולוג, או עובד שיקום, קבע שבגין מצבו הנפשי ותפקודו הלקוי יש צורך בהוצאת הילד מהבית למעון, או לצהרון.

ה. גיל הילד הינו עד 6 שנים, או עד סיום גן חובה, המאוחר ביניהם.

ו. ישתתף בהוצאות בגובה "השתתפות עצמית" לבית אב.

מימון הוצאות פנימייה לילדי נכה פגוע נפש או פגוע ראש:

20 . הקריטריון לזכאות : נכה פגוע נפש, או פגוע ראש המתקיים מתגמול נצרך או תג"מ, זכאי לעזרה במימון הוצאות פנימייה לילדיו, אם עומד בקריטריונים הבאים:

א. נכה פגוע נפש, או פגוע ראש המתקיים מתגמול נצרך או תג"מ.

ב. פסיכיאטר, או פסיכולוג, או עובד שיקום קבע שבגין מצבו הנפשי ותפקודו הלקוי, יש צורך בהוצאת הילד מהבית לפנימייה.

תשלומים חריגים במקרים מיוחדים שאינם כלולים בהוראה זו

21 . מימון שירותים והחזר הוצאות הנובעים והקשורים בנכות, ומיועדים לשיקומם ולרווחתם של הזכאים עפ"י יעדי האגף, ואשר בגלל נדירות מצבים אלו הינם בלתי צפויים מראש, ולא הוגדרו בחוק או בתקנות, או בהוראות אגף שיקום נכים, יאושרו בהתאם לסמכויות כמפורט להלן, ותוך קיום התנאים המפורטים להלן:

א. התנאי הבסיסי למתן כל סיוע חריג, עפ"י סעיף זה, מחייב המלצה מפורטת ומנומקת בכתב, של מנהל המחוז המטפל בזכאי, המפרט איזה סיוע מקבל הזכאי, ומדוע יש צורך בנוסף לכך, גם באישור הסיוע החריג המיוחד .

ב. ס' ר' האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום, המצרף אישורו להמלצה כנ"ל – יפרט נימוקיו בכתב.

ג. ראש האגף, אם יצרף אישורו – יוסיפה להמלצתו של ראש היחידה.

ד. מתן סיוע חריג ומיוחד עפ"י סעיף זה לשנה נוספת – מחייבת אישורו של ראש האגף בחתימתו.

ה. פירוט סכומי הסיוע – ראה בנספח ד'.

רמת השירות – משך ביצוע

22 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת דיון בועדה המחוזית, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 ימי עבודה ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

23 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימי עבודה) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א ' להוראה 84.01

טופס בקרה נלווה ל :

בקשה לתשלומים לשירותים סוציאליים לנכים

 

 

 שם המבקש  תאריך
   

  

   פירוט השלב בתהליך  תקין/לא תקין  הערות
1  קבלת פנייה בכתב מהפונה + מסמכים נלווים  תקין / לא תקין  התקבל ביום :
2  בדיקת מסמכים נדרשים (עפ"י הטבלה בעמוד הבא)  תקין / לא תקין  התקבלו כל המסמכים ביום :
3  מילוי טופס ש 76/1/  תקין / לא תקין  
4  אם עומד בתנאי הוראה זו – ללא כל חריגה אישור הבקשה – ע"י עובד רווחה במחוז והעברה לבדיקה ואישור בחתימה שניה לסגן מנהל המחוז / עובד שהוסמך לכך  תקין / לא תקין  הועבר ביום :
5  חתימת סגן מנהל המחוז / עובד שהוסמך לכך  תקין / לא תקין נחתם ביום :
6  החזרה לעובד רווחה  תקין / לא תקין  הוחזר ביום :
7  הזרמת המענק למחשב  תקין / לא תקין  הוזרם למחשב ביום :
8  העברה ליח' לחשבונאות שיקום, בצירוף כל המסמכים  תקין / לא תקין  נשלח ביום :
9  הודעה בכתב של המחוז לפונה – גם במקרה של אישור, וגם במקרה של דחייה, וגם במקרה של אישור ביניים תקין / לא תקין  נשלח ביום :

 

נספח ב ' להוראה 84.01

בדיקת מסמכים נדרשים
(טופס זה יימסר לפונה, כדי להקל עליו/ה את ריכוז והמצאת כל המסמכים הנדרשים)

 

   סוג המענק הנדרש  מסמכים נדרשים  תקין/לא תקין  הערות
1  מענק ל "נכה בודד"  פירוט הבקשה ע"ג ט' ש / 1 /76  תקין /
לא תקין
 ביצוע:
עובד רווחה
 

  ""

 אישור מצה"ל כי הנכה נחשב כחייל בודד  תקין /
לא תקין
 
 

  ""

 אסמכתא לתשלום  תקין /
לא תקין
 
 

  ""

   תקין /
לא תקין
 
2  החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית לאיבחון או טיפול פסיכולוגי  פירוט הבקשה ע"ג ט' ש / 1 /76  תקין /
לא תקין
 ביצוע : עובד רווחה
 

  ""

 אישור על ביצוע טיפול פסיכולוגי, ו/או אבחון, כולל כתובת מקום הטיפול  תקין /
לא תקין
 
 

  ""

 בדיקה, כי המרחק עולה על 20 ק"מ ממקום מגוריו  תקין /
לא תקין
 
 

  ""

 בדיקה, כי אינו בעל רכב רפואי, ואינו מקבל הוצאות נסיעה  תקין /
לא תקין
 
 

  ""

 הצהרת הנכה בגין הוצאות נסיעות בתחבורה ציבורית בפועל תקין /
לא תקין
 
 

  ""

 אסמכתא לתשלום תקין /
לא תקין
 

 

   סוג המענק הנדרש  מסמכים נדרשים  תקין / לא תקין  הערות
3  החזר הוצאות נסיעה למועדון שיקומי  פירוט הבקשה ע"ג ט' ש / 1 /76  תקין / לא תקין ביצוע: עובד רווחה
 

 ""

 הצהרת הנכה בגין הוצאות נסיעות בתחבורה ציבורית בפועל *  תקין / לא תקין  * כאשר בקו
האוטובוס
הרלוונטי קיים
כרטיס
 

 ""

 אישור מהמועדון על מס' ביקורים בחודש.  תקין / לא תקין  "חופשי חודשי"
ואם בוצעו בפועל למעלה מ -20 נסיעות
 

 ""

 בדיקה, כי המרחק עולה על 20 ק"מ ממקום מגוריו  תקין / לא תקין  בחודש- תעריף ההחזר יהיה בהתאם לתעריף
"חופשי חודשי"
 

 ""

 בדיקה, לגבי רכב רפואי, או קבלת הוצאות נסיעה  תקין / לא תקין  
 

 ""

 אסמכתא לתשלום  תקין / לא תקין  
4  החזר הוצאות נסיעה ללימודים או למרכז שיקום  פירוט הבקשה ע"ג ט' ש / 1 /76  תקין / לא תקין  ביצוע: עובד רווחה
 

 ""

 אישור מביה"ס, או מרכז שיקום, על קבלה לתכנית ומס' ימי לימוד בחודש  תקין / לא תקין  * כאשר בקו האוטובוס
 

 ""

 הצהרת הנכה בגין נסיעה בתחבורה ציבורית *  תקין / לא תקין  הרלוונטי קיים כרטיס "חופשי חודשי",
 

 ""

 בדיקה, כי המרחק עולה על 20 ק"מ ממקום מגוריו  תקין / לא תקין  ואם בוצעו בפועל למעלה מ - 20
 

 ""

 בדיקה, כי אינו בעל רכב רפואי, ואינו מקבל הוצאות נסיעה  תקין / לא תקין  נסיעות בחודש  תעריף ההחזר
 

 ""

 אסמכתא לתשלום  תקין / לא תקין  יהיה בהתאם לתעריף "חופשי חודשי ",
5 מימון הוצאות מעון / צהרון לילדי נכה פגוע נפש,
או פגוע ראש
 פירוט הבקשה
ע"ג ט' ש / 1 /76
 תקין / לא תקין  ביצוע : עובד רווחה
 

 ""

 חוות דעת פסיכיאטר, או פסיכולוג, או עובד שיקום המאשר שבגין מצבו הנפשי ותפקודו הלקוי של הנכה יש צורך בהוצאות הילד מהבית למעון / צהרון  תקין / לא תקין  הערה : השתתפות עצמית בגובה המפורט
בנספח ג '
 

 ""

 אישור מהמעון / צהרון על גובה התשלום החודשי  תקין / לא תקין  
 

 ""

 בדיקה, כי הילד עד גיל 6 שנים, או טרם סיים גן חובה (המאוחר ביניהם)  תקין / לא תקין  
 

 ""

 קבלות מקור, או הוראת קבע   תקין / לא תקין  
 

 ""

 אסמכתא לתשלום  תקין / לא תקין  

 

   סוג המענק הנדרש  מסמכים נדרשים  תקין / לא תקין הערות
6  מימון הוצאות פנימייה לילדי נכה פגוע נפש, או פגוע ראש המתקיים מתגמול נצרך או תג"מ  פירוט הבקשה ע"ג ט' ש / 1 /76  תקין / לא תקין  ביצוע: עובד רווחה
 

 ""

 חוות דעת פסיכיאטר, או פסיכולוג, או עובד שיקום המאשר שבגין מצבו הנפשי ותפקודו הלקוי של הנכה יש צורך בהוצאות הילד מהבית לפנימייה  תקין / לא תקין  
 

 ""

 אישור מהפנימייה על גובה התשלום החודשי  תקין / לא תקין  
 

 ""

 קבלות מקור  תקין / לא תקין  
 

 ""

 אסמכתא לתשלום  תקין / לא תקין  

 

נספח ג ' להוראה 84.01

שיעורי תשלומים לשירותים סוציאליים

מעודכן לפי מדד המחירים לצרכן אוגוסט 2016

 סוג הסיוע  קבוצת הזכאים  תנאים מיוחדים  סכום מירבי בש"ח
 מענק לנכה בודד  "נכה בודד"
(עפ"י אישור צה"ל)
 זכאות חד פעמית  מענק חד - פעמי בגובה
 14א /1 נשוי+1
 החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית לאיבחון, או טיפול פסיכולוגי  נכה הנוסע בתחבורה הציבורית לאבחון, או טיפול פסיכולוגי הנערך במרחק העולה על 20 ק"מ לכיוון אחד ממקום מגוריו והוא אינו בעל רכב רפואי, ואינו מקבל דמי נסיעות ממשרדנו    מלוא הוצאות נסיעה ברכב ציבורי :
אוטובוס,או רכבת
 החזר הוצאות נסיעה למועדון שיקומי  נכה הנוסע בתחבורה הציבורית למועדון שיקומי  ההחזר יבוצע לפי מספר הביקורים בחודש במועדון השיקומי בפועל  מלוא הוצאות נסיעה ברכב ציבורי : אוטובוס ("חופשי חודשי"), או רכבת
   נכה בעל רכב רפואי
על פי דיווח ק"מ
הנוסע למועדון שיקומי
   עפ"י דיווח ק"מ ולפי התעריף לק"מ
 החזר הוצאות נסיעה ללימודים, או למרכז שיקום  נכה הנוסע בתחבורה הציבורית ללימודים, או למרכז שיקום  ההחזר יבוצע לפי מספר ימי הלמוד בחודש בפועל  מלוא הוצאות נסיעה ברכב ציבורי: אוטובוס ("חופשי חודשי"), או רכבת
 מימון הוצאות מעון או צהרון לילדי נכה פגוע נפש / ראש  נכה פגוע נפש / ראש, שבחוו"ד מקצועית נקבע, שבגין מצבו הנפשי ותפקודו הלקוי יש צורך בהוצאת הילד מהבית למעון / צהרון  הילד עד גיל 6 שנים, או טרם סיים גן חובה (המאוחר ביניהם).  בגובה ההוצאות בפועל עד גובה תשלום לפי 2,500 שח לחודש
בניכוי השתתפות עצמית בסכום של 300 ש"ח לחודש, לבית אב
 מימון הוצאות פנימייה לילדי הנכה  נכה פגוע נפש, או ראש המתקיים מתגמול נצרך או תג"מ, שבחוו"ד מקצועית נקבע, שבגין מצבו הנפשי ותפקודו הלקוי, יש צורך בהוצאות הילד לפנימייה    בגובה ההוצאות בפועל (עפ"י קבלות מקור)

 

נספח ד' להוראה 84.01

שיעורי סיוע חריגים ומיוחדים לשירותים סוציאליים

מעודכן לדצמבר 2013

 סמכות לאישור הסיוע  תנאים מיוחדים  הארכה  לשנה נוספת  סכום מירבי בש"ח
 ראש היחידה הארצית לשירותי שיקום  כל סיוע כנ"ל מחייב ט' ש /1 /76 + המלצה מפורטת ומנומקת בכתב של מנהל המחוז המטפל
בזכאי, המפרט איזה סיוע מקבל הזכאי, ומדוע יש צורך בנוסף לכך, גם באישור הסיוע החריג המיוחד
 מחייבת אישור ראש האגף וחתימתו  עד לסכום של 20,300 ש"ח לשנה לזכאי.
 ראש אגף השיקום      עד לסכום של 67,559 ש"ח לשנה, לזכאי.
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל