X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תשלומי מחיה מיוחדים לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 85.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : תשלומי מחיה מיוחדים לנכים

תאריך : 1.11.2009

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 85.01 מתאריך 1.6.2009 ובאה במקומה.

2. הוראה זו תחול רק על נכים שפנו בבקשה לתשלומי מחיה מיוחדים עד 31.12.2008 . על בקשות שיאושרו לאחר מועד זה תחול הוראה מס' 85.02.

3. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן תשלומי מחיה מיוחדים המיועדים להבטיח אמצעי קיום לנכים שאינם ברי שיקום ואין אפשרות מעשית לשקמם בשל מכלול סיבות (להלן: תג"מ) .

4. תשלומי המחיה המיוחדים המוגדרים בהוראה זו הינם בנוסף לקבוע בחוק הנכים.

5. ס' ר' האגף ור' היח' הארצית לשירותי שיקום נושא באחריות מטה להנחיה, עדכון ובקרה של הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. תשלום מחיה מיוחד נועד להעניק אמצעי קיום לנכה שנקבע על ידי ועדת שיקום במחוז כי אינו בר-שיקום ואין כל אפשרות מעשית לשקמו.

7. תשלום מחיה מיוחד יקבע לפי החלטת ועדת תשלומי מחיה מיוחדים במטה האגף שאישרה את המלצת ועדת שיקום מחוזית כי הנכה אינו בר שיקום ואין כל אפשרות מעשית לשקמו. קביעה ראשונה לזכאות לתג"מ בגובה נצרך, לתג"מ רמה 5 או לתג"מ רמה 6 טעונה חתימה נוספת של סמנכ"ל ור' האגף.

8. החלטתה של הועדה ניתנת לתקופה של שנה אחת וניתן להאריכה לתקופות נוספות של עד שלוש שנים.

9. לפני כל אישור לתקופה נוספת תיערך בחינה מחודשת של עמידה בכל הקריטריונים הקבועים בהוראה זו ומהווים בסיס לאישור הזכאות. זאת במטרה להיווכח כי לא חל שינוי במצבו של הנכה.

10 . החלטה על תשלום מחיה מיוחד לנכה הנחשב "נכה משוקם" כמשמעו בחוק הנכים, מחייבת הליך מקדים של שינוי סטטוס השיקום ("ביטול שיקום"), כמפורט בהוראה 60.04 . זאת למעט במקרה של תג"מ רמה 2 (תג"מ עקב פרישה מוקדמת) בו לא נדרש הליך מקדים זה.

11 . מימוש הזכאות המעוגנת בהוראה זו מותנה בפניית הזכאי למחוז השיקום. פניות שיופנו לגורמים אחרים יופנו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

הגדרות

12 . הכנסה כדי מחיה- לעניין הוראה זו- הכנסה כדי מחיה כמשמעה בחוק הנכים ובתקנות הנכים ( כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה . כדי מחיה) תשי"ג, 1953 הסכום הקובע את גובה הכנסה כדי מחיה הינו 117% מדרגה 17 של הדרוג המינהלי. סכום זה שווה לתגמול המשולם עבור 100% נכות.

13. נכה בעל משפחה- לעניין הוראה זו-נכה נשוי ו/או אב לילדים שטרם הגיעו לגיל 21

14 . נכה זכאי לתגמולים והטבות - לעניין הוראה זו - נכה שדרגת נכותו 20% נכות אשר הגיש תביעתו לראשונה מתאריך - 1.1.1996 או נכה שדרגת נכותו מ- 10% שהגיש  תביעתו לראשונה לפני 1.1.1996.

15 . ועדה מחוזית – לעניין הוראה זו – וועדה במחוז השיקום המוסמכת להמליץ לראות את הנכה כמי ש'אינו בר שיקום' ולהמליץ על תשלום מחיה מיוחד ראשון. הרכב הוועדה:

א. מנהל מחוז - יו"ר.

ב. מפקח עובדי שיקום מחוזי, נכים - חבר.

ג. עובד שיקום - חבר.

ד. עובד רווחה - חבר.

ה. רופא מחוזי - חבר.

ו. עובד תעסוקה - חבר.

16 . ועדת תשלומי מחיה מיוחדים – לעניין הוראה זו – ועדה במטה אגף שיקום נכים המוסמכת לאשר/לדחות את המלצת הועדה המחוזית לזכאות ראשונה לתשלום מיוחד או לשינוי סוג התשלום. הועדה תקבע את הגורם המוסמך לאשר הארכת התשלום. הרכב הועדה:

א. ס' ר' האגף ור' היח' הארצית לשירותי שיקום – יו"ר

ב. מפקח ארצי על שירותים פסיכו- סוציאליים לנכים - חבר.

ג. ר' תחום תגמולי נכים ותשלומים או נציגו- חבר.

ד. נציג היח' לתקציבים, כלכלה והתקשרויות – משקיף.

רמות תשלומי המחיה המיוחדים

17 . תג"מ רמה 1 – תג"מ בגובה נצרך: תג"מ בגובה התגמול אשר נקבע בחוק הנכים לגבי נכה נצרך (עד 59% נכות).

18 . תג"מ רמה 2 – תג"מ עקב פרישה מוקדמת: תגמול מיוחד בגובה התגמול הקבוע בחוק הנכים (סע' 7ד.) ובתקנות לנכה אשר פרש פרישה מוקדמת ממקום עבודתו.

19 . תג"מ רמה 5 – תגמול מיוחד המשולם בהתאם למצב משפחתי כמפורט:

א. לרווק – 83.8% מדרגה 22 של הדרוג המינהלי.

ב. לנשוי – 92.9% מדרגה 22 של הדרוג המינהלי.

ג. לנשוי עם ילדים – 119.2% מדרגה 22 של הדרוג המינהלי.

20 . תג"מ רמה 6 – תגמול מיוחד המשולם בהתאם למצב משפחתי כמפורט:

א. לרווק – 108.3% מדרגה 22 של הדרוג המינהלי.

ב. לנשוי – 116.2% מדרגה 22 של הדרוג המינהלי.

ג. לנשוי עם ילדים – 140.3% מדרגה 22 של הדרוג המינהלי.

מידרג סמכויות אישור

21 . הסמכות לאשר את סוגי התג"מ השונים, הינה של ועדת תשלומי מחיה מיוחדים, לאור המלצת הגורמים המקצועיים במחוז השיקום. ההחלטה מחייבת חתימה שנייה של סמנכ"ל ור' האגף , למעט בתג"מ פרישה מוקדמת.

22 . הסמכות לאשר תג"מ פרישה מוקדמת הינה של ועדת תשלומי מחיה מיוחדים, לאור המלצת מחוז השיקום.

23 . למחוז השיקום סמכות ואחריות לטפל בהארכת הזכאות, בתנאי שבהחלטה לזכאות הראשונית נקבע שהארכת התג"מ הינה בסמכות המחוז, ובתנאי שנוכח כי לא חל שינוי בקריטריונים או בעמידה בקריטריונים, אשר מהווים בסיס לאישור הזכאות. תקופת ההארכה שבסמכות המחוז:

א. עד גיל 65 - תקופה שלא תעלה על שלוש שנים בכל פעם.

ב. מעל גיל 65 – לצמיתות.

זכאות

24 . הזכאות לתג"מ הינה בהתאם לתנאים המפורטים להלן לכל אחד מסוגי התג"מ.

25 . במקרה שהבקשה לתג"מ הינה בקשה ראשונה, לא יעלה גיל הנכה על גיל 65 .

26 . לתג"מ רמה 1

א. זכאים:

נכה שדרגת נכותו המוכרת עקב "החמרה" הינה בגובה 35% - 49% נכות, ונכותו - הכוללת אינה פחותה מ - 50% נכות, ואשר אין לו הכנסה כדי מחיה, הניסיונות לשקמו לא הצליחו, וקיימת אבחנה רפואית שעקב הפגיעה המוכרת אינו מסוגל לעבוד או להשתכר למחייתו.

ב. גובה התג"מ:

1) תג"מ בגובה 'נצרך' ישולם בגובה תגמול "נצרך" לנכה עד 59% נכות ובהתאם למצב המשפחתי של הזכאי.

2) במידה ולזכאי הכנסה כלשהי יאושר התג"מ בהפחתה המקובלת לגבי נכה המקבל תגמול 'נצרך' לפי סעיף 7ב. ו- ג. לחוק כמפורט בלוח ההפחתות בנספח ב'.

3) הפחתה מהתג"מ:

א) כל הכנסה מגמלה או מקצבה לפי חוק אחר/ הסכם/ הסדר כלשהו או שמקורה מאמצעי שיקום שניתן בעבר לנכה - תנוכה החל מהשקל הראשון.

לא תנוכה מהתג"מ קצבת זקנה , קצבת ילדים וקצבת שארים המיועדת לילדי הנכה (יובהר כי קצבת שארים לנכה אלמן המשולמת בגינו - תנוכה ).

ב) הכנסה מכל מקור אחר - תנוכה מהתג"מ ההכנסה העולה על שווה ערך לתגמול בסיסי של נכה בעל 50% נכות.

27 . לתג"מ רמה 2 (תג"מ עקב פרישה מוקדמת)

א. זכאי: נכה אשר פרש פרישה מוקדמת ממקום עבודתו/ עסקו והוא עונה על התנאים הבאים:

1) אחוזי נכותו:

א) אינם פחותים מ – 35%

ב) לגבי נכים פגועי נפש/ ראש, אינם פחותים מ- 20% נכות בגין פגיעות אלה בלבד ( דרגת הנכות בסעיפים נפש / ראש אינה מורכבת מנכויות שונות כגון: 10% נפש + 10% אוזניים ). סעיף זה בתחולה מינואר 99

ג) הבהרה: נכה שדרגת נכותו הינה מ 50%- ומעלה, תיבחן זכאותו לתוספת תגמול מיוחדת עקב פרישה מוקדמת (תש"מ למתבגר) על פי סעיף 7ד. לחוק הנכים.

2) הנכה בן 50 שנים או יותר וטרם מלאו לו 65 שנה

3) הנכה פרש כליל מעבודתו ואינו עובד בכל עבודה או עסק.

4) ועדה במחוז קבעה על סמך קביעה רפואית שהנכה אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגין הנכות המוכרת או שהנכות המוכרת בשילוב עם רקע מקצועי ונתונים אישיים אינם מאפשרים לו למצוא עבודה בכוחות עצמו ואין באפשרות המחוז לשקמו מחדש בעבודה המתאימה לו.

5) אין לו הכנסה מעבודה (הבהרה: פנסיה לא תחשב כהכנסה מעבודה)

6) הכנסתו ברוטו מכל מקור שהוא לא תעלה על:

א) במקרה של רווק – שהכנסתו אינה עולה על פי 2 מהשכר הממוצע במשק.

ב) במקרה של נכה בעל משפחה ( נשוי ו/או אב לילדים שטרם הגיעו לגיל 21 )– שהכנסתו אינה עולה על פי 3 מהשכר הממוצע במשק.

ב. שיעור התג"מ:

1) כפי שנקבע בחוק ובתקנות בהתאם לגיל הפרישה.

2) הפחתה מהתג"מ:

מתגמול זה תנוכה מהשקל הראשון קצבת נכות כללית או קצבת נכות עבודה בלבד .

3) במידה והתג"מ מאושר בסמוך (ברצף) למועד פרישה אשר שולמו בגינה פיצויים, תיקבע תחולת הזכאות לתג"מ חודש לאחר מועד קבלת הפיצויים.

28 . לתג"מ רמה 5

א. זכאי: נכה העונה על הקריטריונים המצטברים הבאים:

1) נכה הזכאי לתגמולים והטבות שדרגת נכותו עד 39% , למעט פגוע נפש/ פגוע ראש המוגדר בסעיף 29 שלהלן.

2) איבד את כושרו להשתכר, אין לו הכנסה כדי מחיה, נעשו ניסיונות לשקמו, ללא הצלחה, וקיימת אבחנה רפואית שהנכה אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגין הנכות המוכרת או אבחנה פסיכוסוציאלית שהנכות המוכרת בשילוב עם רקע מקצועי ונתונים אישיים אינם מאפשרים לו לעבוד או להשתכר למחייתו .

ב. שיעור התג"מ:

1) יקבע בהתאם למצב המשפחתי של הנכה ( רווק, נשוי, נשוי עם ילדים עד גיל 21 ). בנספח א' מצורפת טבלה ובה גובה התג"מ בכל מצב משפחתי.

2) הפחתה מהתג"מ:

א) כל הכנסה מגמלה או מקצבה לפי חוק אחר/ הסכם/ הסדר כלשהו או שמקורה מאמצעי שיקום שניתן בעבר לנכה - תנוכה החל מהשקל הראשון.

לא תנוכה מהתג"מ קצבת זקנה , קצבת ילדים וקצבת שארים המיועדת לילדי הנכה . ( יובהר כי קצבת שארים לנכה אלמן המשולמת בגינו - תנוכה ).

ב) הכנסה מכל מקור אחר - תנוכה מהתג"מ ההכנסה העולה על שווה ערך לתגמול בסיסי של נכה בעל 50% נכות.

3) במידה והתג"מ מאושר בסמוך (ברצף) למועד פרישה אשר שולמו בגינה פיצויים, תיקבע תחולת הזכאות לתג"מ חודש לאחר מועד קבלת הפיצויים.

29 . לתג"מ רמה 6

א. זכאים:

נכה העונה על הקריטריונים המצטברים הבאים:

1) נכותו היא אחת מהבאים:

א) נכה בעל דרגת נכות של 40% עד 100% בכל סוגי הפגיעה

ב) נכה הזכאי לתגמולים והטבות המוכר על פגיעה נפשית או פגיעת ראש בדרגת נכות עד 39% ובתנאי שאחוזי נכותו עקב פגיעה נפשית או פגיעת ראש אינם פחות מ– 10% נכות.

2) איבד את כושרו להשתכר, אין לו הכנסה כדי מחיה, נעשו ניסיונות לשקמו, ללא הצלחה, וקיימת אבחנה רפואית שהנכה אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגין הנכות המוכרת או אבחנה פסיכוסוציאלית שהנכות המוכרת בשילוב עם רקע מקצועי ונתונים אישיים אינם מאפשרים לו לעבוד או להשתכר למחייתו .

ב. שיעור התג"מ:

1) יקבע בהתאם למצב המשפחתי של הנכה (רווק/ נשוי/ נשוי עם ילדים עד גיל 21 ) . בנספח מצורפת טבלה ובה גובה התג"מ בכל מצב משפחתי.

2) הפחתה מהתג"מ:

א) כל הכנסה מגמלה או מקצבה לפי חוק אחר/ הסכם/ הסדר כלשהו או שמקורה מאמצעי שיקום שניתן בעבר לנכה - תנוכה החל מהשקל הראשון.

לא תנוכה מהתג"מ קצבת זקנה , קצבת ילדים וקצבת שארים המיועדת לילדי הנכה . ( יובהר כי קצבת שארים לנכה אלמן המשולמת בגינו - תנוכה ).

ב) הכנסה מכל מקור אחר - תנוכה מהתג"מ ההכנסה העולה על שווה ערך לתגמול בסיסי של נכה בעל 50% נכות.

3) במידה והתג"מ מאושר בסמוך (ברצף) למועד פרישה אשר שולמו בגינה פיצויים, תיקבע תחולת הזכאות לתג"מ חודש לאחר מועד קבלת הפיצויים.

גובה התגמולים המיוחדים

30 . סכומי התגמולים המיוחדים השונים מפורטים בנספח א' להוראה ומתבססים על דו"ח מס' 7510 – "נתונים עיקריים על תשלומים חודשיים", המופק ע"י יחידת המחשוב ומתעדכן תקופתית על ידי חשבונאות שיקום/אכ"ס בהתאם לכללים הקבועים בחוק לגבי עדכון התגמולים.

31 . באחריות ס' ר' האגף ור' היח' הארצית לשירותי שיקום לעדכן גובה התגמולים בנספח בעקבות עדכון הדו"ח.

32 . אחוז התגמול מהדרגה הקובעת לגבי תג"מ רמה 5, ותג"מ רמה 6 יעודכן ע"י היחידה לחשבונאות שיקום/אכ"ס בהתאם לשינויים של עדכון תגמולים הקבועים בחוק.

33 . התגמולים המיוחדים המפורטים בהוראה זו כוללים את התגמול הבסיסי על פי אחוזי הנכות, למעט תגמול עקב פרישה מוקדמת המוענק בנוסף לתגמול על פי אחוזי הנכות.

34 . ההפחתות הנדרשות בסוגי התגמולים המיוחדים השונים מפורטות בנספח ב' להוראה.

אופן הטיפול - המלצה ראשונה לאישור תשלום מחיה מיוחד או שינוי סוג התג"מ:

35 . נכה המבקש תשלום מחיה מיוחד, יפנה בקשתו בכתב, על גבי טופס בקשה שבנספח ג', אל עובדת השיקום (עו"ש) במחוז בו הוא מטופל.

36 . עו"ש המטפל בפנייה, ימלא את הפרטים הדרושים, בכל אחד משלבי התהליך, בטופס הבקרה המהווה נספח ד' להוראה זו. לכל פנייה ימולא טופס בקרה נפרד.

37 . עו"ש יבדוק עמידה בקריטריונים של דרגה ותוקף הנכות (יש לוודא כי אחוזי נכותו של הזכאי בתוקף לפחות לשנה נוספת מיום הגשת הבקשה לתג"מ) .

38 . עו"ש אחראי להגיש הבקשה לדיון ולהחלטה בועדה המחוזית ולהודיע לרופא המחוזי, ולעובדת הרווחה להכין את הנתונים והמסמכים הנדרשים לדיון בועדה. באותם המקרים שנעשו גם נסיונות להשמה בעבודה, יודיע גם לעובדת התעסוקה להכין סיכום הטיפול בהשמה.

39 . עו"ש יכין דו"ח סוציאלי מפורט, הכולל פירוט ניסיונות השיקום שנעשו והערכת יכולתו האישית של הנכה להשתקם. במידה והנכה נחשב "נכה משוקם" יטפל בשינוי סטטוס השיקום ("ביטול שיקום").

40 . הרופא המוסמך המחוזי יכין חוות דעת על מצבו הרפואי של הנכה עם תיאור מפורט של ההגבלות הרפואיות מהנכות המוכרת ומשמעותן לגבי יכולתו של הנכה לעסוק בעבודה כלשהי בשוק החופשי. הרופא יצרף גם את חוות הדעת של הרופא המטפל הישיר ו/או חוות דעת של ועדת כושר תעסוקה.

41 . עובד רווחה יחתים את הנכה על טופס "הצהרת הכנסות" וכן יקבל ממנו את המסמכים המאמתים את הכנסותיו (אם יש הכנסות ממקורות אחרים), או מסמכים המעידים על סגירת עסק עצמאי במס הכנסה ומע"מ, או אישורים מהמעסיק המפרטים את המועד ותנאי הפרישה . כמו כן יפנה עו"ר לבטל"א לקבלת אישור רשמי על קבלה/ אי קבלה של קצבה.

42 . עובדת התעסוקה תכין את סיכום הטיפול בתחום התעסוקה.

43 . קבעה הועדה המחוזית כי היא ממליצה לראות את הנכה כמי שאינו בר- שיקום ולאשר לו תשלום מיוחד קבוע למחיה, תוגש ההמלצה לועדה ביחידה הארצית לשירותי שיקום באמצעות המערכת הממוחשבת.

44 . להמלצת הועדה המחוזית יצורפו המסמכים הבאים אשר יסרקו למחשב:

א. מכתב הבקשה של הנכה.

ב. דו"ח סוציאלי מעודכן המפרט את טיפול המחוז בנכה עד לתאריך ההמלצה, כולל תיאור מפורט של הניסיונות שנעשו לצורך שיקומו והערכת יכולתו של הנכה להשתקם.

ג. דו"ח על מצבו הרפואי עם תיאור מפורט של ההגבלות הרפואיות מהנכות המוכרת ומשמעותן לגבי יכולתו של הנכה לעסוק בעיסוק כלשהו בשוק העבודה החופשי. כמו כן תצורף חוות דעת הרופא המטפל ו/או חוות דעת ועדת כושר עבודה.

ד. טופס הצהרת הכנסות.

ה. אישורים המאמתים הכנסות.

ו. לגבי נכה שהיה עצמאי – אישורים על סגירת העסק משלטונות מס הכנסה ומע"מ. לגבי נכה שהיה שכיר – אישור על מועד סיום העבודה ותנאי פרישה.

ז. אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות / אי- זכאות לקצבה.

ח. החלטת ועדת שיקום (פורום שיקום)

ט. טופס ביטול שיקום (במקרים הנדרשים).

45 . במידה והועדה המחוזית החליטה לדחות את הבקשה, יודיע על כך מנהל המחוז לנכה בכתב.

המשך הטיפול בועדת תשלומי מחיה מיוחדים (במטה)

46 . הבקשה תידון בוועדת תשלומי מחיה מיוחדים. בסמכות הועדה להחליט :

א. לאשר הבקשה למשך שנה ולקבוע שהמשך הזכאות הינה בסמכות ואחריות מנהל מחוז השיקום.

ב. לתת אישור זמני למשך שנה, כאשר בתום השנה על המחוז להחזיר את הבקשה לדיון חוזר בוועדה המחליטה ביחידה הארצית לשירותי שיקום.

ג. לדחות את הבקשה.

47 . ההחלטה תדווח במערכת הממוחשבת.

48 . במקרה שהבקשה נדחתה – תישלח לפונה, ע"י ס' ר' האגף ור' היח' הארצית לשירותי שיקום, הודעה על דחיית הבקשה .

49 . במקרה שהבקשה אושרה תועבר ההחלטה ל:

א. בזכאות לתג"מ בגובה נצרך/ תג"מ רמה 5/ תג"מ רמה 6 – לחתימה נוספת של ר' האגף ולאחר מכן תועבר לר' תחום תגמולי נכים ותשלומים לקביעת גובה התשלום.

ב. בזכאות לתג"מ פרישה מוקדמת - לר' תחום תגמולי נכים ותשלומים לקביעת גובה התשלום.

ג. ר' תחום תגמולי נכים ותשלומים יעביר ההחלטה ליחידה לחשבונאות שיקום לאישרור וביצוע התשלום.

50 . מנהל המחוז יודיע לנכה על אישור הבקשה לתגמול המחיה המיוחד.

אופן הביצוע לגבי המשך תשלום תג"מ

51 . מידי חודש יופק ויועבר למחוזות השונות, דו"ח מחשב הכולל רשימת נכים המקבלים תגמול מיוחד ותוקפו עומד להסתיים בעוד 3 חודשים. הדוח יועבר לעובד הרווחה.

52 . עובד הרווחה במחוז יפעל לטיפול בהמשך תשלום התג"מ לזכאים בדרך הבאה:

א. יבדוק שבהחלטת הועדה הראשונית סמכות ההארכה הינה של המחוז. במקרים בהם נקבע בהחלטה הראשונית, כי הסמכות להארכת התג"מ בידי הועדה המחליטה במטה, תטופל הבקשה לפי הנוהל של בקשה ראשונה.

ב. כאשר סמכות ההארכה היא של המחוז יפתח בקשה להמשך התג"מ במחשב.

ג. יפנה לזכאי לקבלת הצהרת הכנסות עדכנית ע"ג טופס ג. .ש / 1 149 .במקרים שקיימת הכנסה - יבקש מהזכאי אישורי הכנסה של שלשה חודשים אחרונים.

ד. יפנה לבטל"א לקבלת אישור עדכני על זכאות / אי זכאות לקצבה לפי חוק אחר.

ה. יבדוק ההכנסות ויפעל לפי העניין כמפורט:

1) במקרה שאין כל הכנסה - יאשר חידוש התשלום.

2) בכל מקרה שקיימת הכנסה יציין הערה בשדה "הפחתה".

ו. יעביר המסמכים לסריקה במחשב .

ז. הבקשה תועבר לעובד השיקום.

53 . עו"ש ימלא חוו"ד עדכנית לגבי מצבו הכולל של הפונה והמלצתו להמשך הזכאות לתג"מ.

54 . הרופא המוסמך המחוזי יצרף חוו"ד רפואית, יציין אם לא חלו שינויים במצב הרפואי ושהנכה אינו כשיר מבחינה רפואית לעבוד ולהשתכר למחייתו. הרופא יאשר חוות הדעת בחתימתו.

55 . הבקשה תועבר למפקח השיקום. המפקח יבדוק הבקשה ויצרף המלצתו.

56 . הבקשה תועבר למנהל המחוז או למי שהוסמך על ידו לאישור.

57 . תקופת המשך התשלום: בסמכות המחוז לאשר הארכת תג"מ עד שלש שנים ברציפות (בהתאמה לתוקף אחוזי הנכות). ניתן לאשר המשך תג"מ לצמיתות לנכים שמלאו להם 65 שנה.)

58 . במקרים שאין כל הכנסה תועבר הבקשה המאושרת, בצירוף האישורים והמסמכים הנדרשים ישירות ליחידה לחשבונאות שיקום במטה האגף.

59 . במקרים בהם יש הכנסות – תועבר הבקשה לר' תחום תגמולי נכים ותשלומים ע"מ לקבוע את ההפחתה עפ"י הנתונים האחרונים.

60 . במקרים שחל שינוי במצבו של הזכאי המחייב הפסקת תשלום התג"מ, יודיע על–כך מנהל המחוז לר' היח' לשירותי שיקום ולר' תחום תגמולי נכים ויודיע לנכה בכתב על
הפסקת הזכאות.

ערעור

61 . מנהל המחוז רשאי לערער על החלטת ס' ר' האגף ור' היח' הארצית לשירותי שיקום בפני סמנכ"ל ור' האגף.

מדד שירות – משך ביצוע

62 . על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בהחלטת הועדה המחוזית תוך 90 יום ממועד קבלת הפניה של הזכאי.

63 . על המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה בועדה במטה תוך 30 יום מהגשת ההמלצה של הועדה המחוזית, ואישרור התשלום ע"י היחידה לחשבונאות שיקום/ אכ"ס תוך 14 ימים מהעברת הבקשה לאשרור.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

נספח א' להוראה מס' 85.01

גובה התגמולים המיוחדים*

מעודכן לתאריך : 4.2008

סוג התג"מ % נכות רווק נשוי נשוי+
רמה 1 - תג"מ בגובה נצרך 35% - 49% מוכרת מתוך 50% כוללת 6,905.85 7,674.18
רמה 5 20-39% (או 10-39% שהגישו תביעתם לפני 1.1.96) 4,033.75 4,472.79 5,739.63
רמה 6 40-100% בכל סוגי הפגיעה או 20% ומעלה בגין פגיעת נפש / ראש (או 10% ומעלה בגין פגיעת נפש / ראש הגיש תביעה לראשונה לפני 1.1.1996) 5,213.69 5,597.85 6,759.50


תג"מ רמה 2 – תג"מ עקב פרישה מוקדמת

גיל פרישה אחוז התוספת לתגמול גובה התגמול
50-59 100% 2703.04
60 80% 2162.40
61 70% 1892.10
62 60% 1621.80
63 40% 1081.20
64 20% 540.60

 * הערה: הסכומים מופצים למחוזות וליחידות האגף בדו"ח מס' 7510 , המופק ע"י יח' המחשוב ומתעדכן תקופתית . יש לבדוק את הסכומים המעודכנים עפ"י דו"ח זה.

** התגמולים המיוחדים המפורטים בהוראה זו כוללים את התגמול הבסיסי (=תגמול על פי אחוזי הנכות) למעט, תגמול עקב פרישה מוקדמת המוענק בנוסף לתגמול הבסיסי.

נספח ה' להוראה 85.01

טבלה מרכזת של סוגי התג"מ והקריטריונים לזכאות

סוג התג"מ דרגה וסוג נכות תנאים לזכאות הערות נוספות
רמה 1 - תג"מ בגובה נצרך 35% -  49% נכות מוכרת - מתוך לפחות 50% נכות כוללת − תוקף הנכות המזכה בתג"מ לשנה לפחות
− אין הכנסה כדי מחיה
− הניסיונות לשקם הנכה לא הצליחו
− אבחנה רפואית שעקב נכות מוכרת אינו מסוגל לעבוד או להשתכר למחייתו.
הפחתות לפי טבלת
הפחתות – נספח ב'.
רמה 2 - תג"מ בגובה תגמול עקב פרישה מוקדמת 35% ומעלה בכל סוגי הפגיעה

20% ומעלה בגין פגיעת נפש / ראש.* ( דרגת הנכות בגין נכויות אלו בלבד ואינה מורכבת מנכויות שונות כגון 10% נפש ו- 10% אוזניים.) *זכאות זו בתחולה . מינואר 1999
- תוקף הנכות המזכה בתג"מ לשנה לפחות
- בן 50 ומעלה וטרם מלאו לו 65 שנה
- פרש כליל מעבודה ואינו עובד בכל עבודה או עסק
- ועדה במחוז קבעה על סמך קביעה רפואית שהנכה אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגין הנכות המוכרת או שהנכות המוכרת בשילוב עם רקע מקצועי ונתונים אישיים אינם מאפשרים לו למצוא עבודה בכוחות עצמו ואין באפשרות המחוז לשקמו מחדש בעבודה המתאימה לו
ההכנסה ברוטו אינה עולה על:

לרווק – הכנסה שעד פי שניים מהשכר הממוצע במשק

לנכה בעל משפחה - הכנסה שעד פי שלוש מהשכר הממוצע במשק.

רמה 5 עד 39% (למעט פגועי נפש/ ראש) − תוקף הנכות המזכה בתג"מ הינו לשנה לפחות
− אין הכנסה כדי מחיה − הניסיונות לשקם הנכה לא הצליחו
− אבחנה רפואית או פסיכוסוציאלית שעקב נכות מוכרת אינו מסוגל לעבוד או להשתכר למחייתו.
הפחתות לפי טבלת
הפחתות – נספח ב'.
רמה 6

40% - 100% בכל סוגי -  הפגיעה

פגוע נפש/ראש עד 39% נכות, בתנאי שגובה הנכות בגין פגיעה זו – 10% לפחות

− תוקף הנכות המזכה בתג"מ הינו לשנה לפחות
− אין הכנסה כדי מחיה − הניסיונות לשקם הנכה לא הצליחו
− אבחנה רפואית או פסיכוסוציאלית שעקב נכות מוכרת אינו מסוגל לעבוד או להשתכר למחייתו.

הפחתות לפי טבלת
הפחתות – נספח ב'.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל