אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

הצעת חוק - קנס לחונה בחניית נכים 5000 ש"ח

הכנסת השבע-עשרה - הצעת חוק של חבר הכנסת זבולון אורלב
פ/1716/17

הצעת חוק חנייה לנכים (תיקון - איסור חניה במקום שהוקצה לרכב נכה), התשס"ז-2006

שינוי  שם החוק

1. בחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993  (להלן – החוק העיקרי) בשם החוק, במקום "לנכים" יבוא: "לאנשים נכים".

תיקון סעיף 4א 4. בסעיף 4א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) אדם המחנה את רכבו במקום שהוקצה לחניית כלי רכב של אנשים נכים, לרבות מקומות שהוקצו במגרש חניה של בנין ציבורי לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 , ואינו בעל תג נכה או רכב הנותן שירות הסעה לאנשים נכים, דינו – קנס 5,000 שקלים חדשים."

הוספת סעיפים 4ג עד 4ו 5. אחרי  סעיף 4ב לחוק העיקרי יבוא:

חובת הצבת תמרור 4ג בעל נכס או מחזיק בנכס, שהקצה מקום חניה לכלי רכב של אנשים נכים, יציב בו את התמרור שנקבע לכך לפי פקודת התעבורה .

אחריות רשות מקומית 4ד. (א) רשות מקומית תבטיח, בתחום שיפוטה, את קיומן ואכיפתן של ההוראות לפי פרק זה.

(ב) במקום הנמצא מחוץ לתחומה של רשות מקומית, תהא המדינה אחראית לקיומן ולאכיפתן של הוראות פרק זה וכל תקנה לפיו.

סמכות אכיפה 4ה. בעל נכס או מחזיק בנכס שהקצה בתחומו מקומות חניה לכלי רכב של אנשים נכים, רשאי לנקוט אמצעים סבירים על מנת לאכוף הוראות פרק זה בתחום החניה שבבעלותו, לרבות בדרך של גרירת כלי הרכב החונה בניגוד להוראות חוק זה, על חשבון בעליו של  הרכב.

זכות תביעה 4ו. תובענה בשל הפרת הוראות חוק זה יכול שתוגש בידי כל אדם נכה כנגד בעל רכב, אשר חנה במקום שהוקצה לחניית נכים בניגוד להוראות חוק זה, ובית-המשפט יהא רשאי לפסוק לו פיצויים אף אם לא נגרם לתובע נזק ממון."

תיקון חוק סדר הדין הפלילי 6. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 ,  בתוספת השניה,  בסופה יבוא: "(21) עבירה לפי חוק  חנייה לאנשים נכים, התשנ"ד - 1993."

דברי - הסבר

סוגיית החנייה לאנשים נכים בישראל היא אחת הבעיות הקשות הניצבות בפני אנשים עם מוגבלות.

הצעת חוק זו באה לפתור חסר קשה בתחום החנייה לאנשים נכים: על פי  תקנה 8.22 לתקנות התכנון והבניה, יש להקצות בבניין ציבורי מקומות חניה לכלי רכב של נכים. אך הסימון של מקומות אלו אינו בתמרור, אלא בשלט. שלט כזה אינו מוכר בפקודת התעבורה או בכל דין אחר כמקנה סמכות אכיפה לרשויות.

לפי ההצעה, יוצב תמרור בכל מקום חניה שהוקצה לנכים, בין אם הוקצה מכוח חובה חקוקה ובין אם הוקצה מיוזמה עצמית.

האחריות לאכיפת חוק זה תוטל, לפי ההצעה, על הרשות המקומית ועל המדינה.

רשויות האכיפה תוסמכנה להטיל קנס גבוה, כביטוי לחומרת המעשה, בגין חניה במקום אסור.

בנוסף, מקנה הצעת החוק זכאויות גם לאדם פרטי: אדם עם מוגבלות יוכל להגיש קובלנה פרטית, כמו גם תביעה אזרחית בגין חנייה בניגוד לחוק.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/1150).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה בכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז  (פ/2530).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת גילה פינקלשטיין (פ/1495).

-------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן העבודה ביום
כ"ב בחשון התשס"ז - 13.11.06


 

נותני חסות: