X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תגמול נוסף לנכה המתבגר

הוראת אגף שיקום נכים מספר 85.04

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא: תגמול נוסף לנכה המתבגר

תאריך : 1.5.2011

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 85.04 מיום 1.11.2009 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול והזכאות במתן תגמול נוסף לנכה מתבגר בגיל 55 ומעלה בהתאם למפורט בהוראה זו.

3. הוראה זו מתבססת על סעיפים 7ג. ו – 7ה. לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1955 ועל תקנות הנכים, (תוספת לתגמולים בשל גיל-תשנ"ט 1999)

4. ר' תחום הטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. החוק קובע זכאות למתן תגמול נוסף לנכה מתבגר המוכר ע"י משהב"ט, כמוגדר בהוראה זו.

7. התגמול הנוסף משולם לנכה, עפ"י הזכאות המותנית בגילו ובדרגת נכות - ללא צורך בפניית הנכה.

הגדרות

8. תגמול נוסף לנכה המתבגר – לעניין הוראה זו – תוספת לתגמול החודשי המשולמת לנכה, עפ"י הזכאות המותנית בגילו ובדרגת נכות.

מידרג סמכויות אישור

9. לר' תחום הטבות ורווחה ביחידה לתגמולים והטבות יש סמכות ואחריות לטפל ולאשר תוספת התגמול לנכה המתבגר, ובלבד שהזכאי עומד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו .

זכאות

10 . נכה המוכר ע"י משהב"ט שדרגת נכותו מ - 50% ועד 100% +(מיוחדת), אשר לגביו מתקיימים שני התנאים גם יחד :

א. מלאו לו 55 שנה

ב. אינו מקבל תגמול מיוחד - חפ"ר / נצרך / תט"ר מעל 90 יום / תג"מ

11 . נכה המוכר ע"י משהב"ט שדרגת נכותו מ – 40% ועד 49% , אשר לגביו מתקיימים שני התנאים גם יחד:

א. מלאו לו 57 שנה.

ב. אינו מקבל תגמול מיוחד - חפ"ר / נצרך / תט"ר מעל 90 יום / תג"מ

גובה הסיוע

12 . שיעור התוספת לתגמול לנכה מתבגר – כמפורט בנספח א' להוראה זו

אופן הטיפול

13 . יחידת המחשוב תפיק אחת לחודש את שני הדו"חות הבאים:

א. דו"ח הכולל את כל הנכים בדרגת נכות מ- 40% ומעלה, הזכאים לתוספת תגמול בגין גילם, ושאינם מקבלים תוספת זו.

ב. דו"ח הכולל נכים המקבלים תוספת תגמול בגין גילם, ויש לעדכן עבורם את שיעור התוספת.

14 . עובד תחום הטבות ורווחה יעדכן במחשב את שיעור התוספת על פי כמפורט בנספח א' להוראה זו, יזין הוראת התשלום, ובקשת השירות תופיע בתור העבודה לאשרור היחידה לחשבונאות שיקום.

תחולה

15 . תחילת התקנות לגבי תוספת תשלום לנכים בדרגות נכות 50%-99% (בכל סוגי הפגיעה) הנה החל מ - 1.11.91.

16 . תחילת התקנות לגבי תוספת תשלום לנכים בדרגת נכות +100% נכות מיוחדת הנה . החל מ - 1.1.90.

17 . תחילת התקנות לגבי ביטול תקרת "השכר הקובע" (דהיינו, התגמול המשולם לנכה בדרגת נכות 100% ) הנה החל מ -1.4.97 (עפ"י תיקון מספר 18 לחוק הנכים-תגמולים
ושיקום). החל מתאריך זה תשולם התוספת כאמור בסעיף 6. לעיל גם לנכים בדרגת נכות של .100%

18 . תחילת התקנות לגבי תוספת תשלום לנכים בדרגת נכות 40% עד 49% (בכל סוגי . הפגיעה) הנה החל מ – 1.1.98

רמת השירות - משך ביצוע

19 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על ר' תחום הטבות ורווחה לוודא השלמת הטיפול בעדכון תוספת תגמול למתבגר – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 28 יום ממועד הזכאות.

20 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י ר' תחום הטבות ורווחה (עד 14 ימים) וע"י היחידה לחשבונאות שיקום (עד 14 ימים).

זאב ויסמן
מ"מ ראש אגף שיקום נכים בפועל

 

נספח א' להוראה 85.04

שיעור התוספת לתגמול, עפ"י גיל ודרגת נכות

דרגת הנכות גיל הזכאות שיעור התוספת לתגמול הבסיס לתוספת
נכה שדרגת נכותו מ - 50% + ועד 100% (מיוחדת) בהגיעו לגיל 55 שנה ועד מלאת לו 57 שנה 7% מהתגמול החודשי המשולם לנכה בדרגת נכות  100%
בהגיעו לגיל 57 שנה ועד מלאת לו 59 שנה 14%  
  מהגיעו לגיל 59 שנה, ואילך 21%
נכה שדרגת נכותו מ – 40% ועד 49% בהגיעו לגיל 57 שנה ועד מלאת לו 59 שנה 7% מהתגמול החודשי המשולם לו
מהגיעו לגיל 59 שנה, ואילך 14%
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל