X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

הליכים בפני ועדה רפואית

שונו הוראות אגף השיקום בנוגע להליכים בועדות הרפואיות

לידיעת נכי צה"ל - בעקבות עתירה לבג"ץ שהגיש ארגון נכי צה"ל, שונו הוראות אגף השיקום בנוגע להליכים בועדות הרפואיות.

מדובר בהוראות אגף שיקום נכים שמספרן: 30.01, 30.03, 30.04, 30.05.

תשומת לב הנכים מופנית בעיקר לשינויים הבאים:

1. על פי הוראת אגף השיקום מספר 30.03 מיום 1.1.2007, קצין התגמולים לא רשאי יותר להחזיר לועדה הרפואית העליונה לדיון חוזר החלטה שניתנה על ידה. בכך בוטלה למעשה הסמכות שניתנה לו לפי סעיף 64 להוראה 30.03 מיום 1.12.2003. לקצין התגמולים שמורה הזכות לערער על החלטת הועדה הרפואית העליונה, כמו לכל נכה, על ידי הגשת ערעור לבית המשפט;

2. על פי הוראה מספר 30.05 מיום 1.1.2007, הממונה הארצי ויו"ר הועדות הרפואיות מוסמכים להחזיר החלטות לדיון נוסף בועדות הרפואיות רק עקב הפגמים הבאים:

2.1. חוסר הנמקה, הנמקה חסרה או שאינה מובנת לקורא המקצועי;

2.2. חוסר התאמה בין תוכן הפרוטוקול להחלטות הועדה, כגון תיעוד ממצאים קליניים בבדיקה ללא מתן דרגת נכות בגינם, חוסר התאמה בין ההגדרה המילולית של הפגימה ודרגת הנכות בינה לבין האחוזים בגין פגימה זו וכו';

2.3. החלטות שהתקבלו בחוסר סמכות כגון: הועדה קבעה דרגת הנכות לפגימה שלא הוכרה ע"י קצין התגמולים, הועדה דנה בנכות מוכרת שונה מזו שהתבקשה;

2.4. החלטת ועדה שהתקבלה בניגוד להנחיית התקנות, כגון מתן נכות כפולה על אותה פגימה.

3. במקרה כאמור, בו לדעת הממונה הארצי ויו"ר הועדות הרפואיות נפל פגם בהחלטת הועדה הרפואית הדורש דיון נוסף בהחלטה, יינקטו הצעדים הבאים:

3.1. הממונה יודיע במכתב רשמי לנכה על כוונתו לפנות לוועדה הרפואית לשם קיום דיון חוזר בהחלטה, ויצרף למכתב זה העתק ממכתבו לועדה הרפואית.

3.2. במכתבו יודיע הממונה לנכה כי הנכה זכאי להופיע בפני אותה ועדה בדיון הנוסף ולהתייחס להערות הממונה. כמו כן תינתן לנכה/קצין התגמולים אפשרות להתייחס בכתב לנושא בגינו פנה הממונה לועדה ולהתנגד לו.

3.3. בהודעת הממונה לנכה ולקצין התגמולים ידרשו הנכה וקצין התגמולים להודיע תוך שבועיים אם רצונם להופיע שנית בפני הועדה הרפואית. במידה שלא תתקבל תשובת הנכה/קצין התגמולים בתקופת הזמן הנקובה, הנושא יועבר לועדה לצורך דיון נוסף.

3.4. במקרים של טעות סופר אשר אינה מצריכה דיון נוסף בועדה, יודיע היו"ר לנכה/קצין התגמולים על כוונת הממונה לתקן טעות סופר בפרוטוקול הועדה. לנכה/קצין התגמולים תינתן אפשרות להתייחס להודעת הממונה תוך שבועיים מיום ההודעה. בהתייחסות זו יוכלו הנכה/קצין התגמולים להעביר לממונה את הערותיהם ו/או לדרוש להעביר הנושא להחלטת הועדה הרפואית בנוכחותם או בלעדיהם.

יובהר כי הוראות אלה הינן לתקופת ניסיון של מספר חודשים, שלאחריהם יבחן הארגון אם הן מטיבות עם הנכים או לא. הארגון שמר על זכותו לפנות לבית המשפט במידה וימצא כי הוראות אלו אינן מטיבות עם הנכים.

 

נותני חסות: