X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

טיפול רפואי בחמי מרפא

הוראת אגף השיקום מספר 50.13

מדינת ישראל  - משרד הביטחון

הנושא: טיפול רפואי בחמי מרפא

תאריך: 9.1.2014

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 50.13 מתאריך 1.11.2010 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול בהפניות לטיפולים רפואיים בחמי מרפא.

3. הוראה זו מבטלת כל אחד מ"החוזרים הרפואיים", העוסקים בטיפולים רפואיים. בחמי מרפא, ושהוצאו על ידי הרופא הראשי, לפני ה- 1.8.2003.

4. הוראה זו מתבססת על סעיף 43 א', ו-ג' בחוק הנכים "טיפול במחלה שחלה בה, או בחבלה שנחבל בה, עקב שירותו" .

5. ראש היחידה לשירותים רפואיים, והרופא הראשי המוסמך, הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. הטיפול בחמי מרפא נועד לנכים הסובלים ממחלות, ו/או מפציעות שפגעו במערכת התנועה (הלוקומוטורית) ו/ או מפגיעות אורטופדיות וזכאים לטיפול זה , על פי הקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

7. הטיפול בחמי מרפא הוא טיפול אחזקתי רפואי, וניתן על בסיס שנתי קבוע על פי קריטריונים קבועים מראש, ללא תלות במצב רפואי רגעי.

8. הטיפול בחמי המרפא הוא טיפול פיזיקלי רפואי. השהייה במלון בעת הטיפולים נובעת מהריחוק שבין מקומות הטיפול למקום המגורים של המטופל, והיא נספח הכרחי בלבד.

9. זכאי לא ישהה במלונות ללא ביצוע הטיפולים, שלשמם נשלח. על המטופל לבצע את כל הטיפולים המצוינים בטופס ההפניה וזאת לפחות בכל אחד מ- 5 ימים מתוך כל 7 ימי שהיה. למען הסר ספק, אין לאשר שהייה הכוללת שני סופי שבוע (ימי שישי ושבת),  אלא אם תקופת השהייה היא 14 יום שבמהלכם בוצעו לא פחות מ- 10 ימי טיפול בפועל. בתקופת שהייה שהיא בין 7 ימים ל- 14 ימים חייב הזכאי לבצע טיפולים כמספר ימי השהייה פחות 2 ימים (שישי ושבת).

10. בכל מקרה של עזיבה מוקדמת של המלון והפסקת הטיפולים, חובה על הנכה לידע את המרפאה המחוזית.

11. משאושרה זכאותו של הנכה – עליו, ובאחריותו הוא, לממש את קצובת ימי הטיפול שאושרה לו, במהלך שנה קלנדרית אחת בלבד. לא ניתן לצבור ימי זכאות ולהעבירם משנה לשנה.

12. ניתן לפצל את תקופת הטיפול בחמי מרפא, ובלבד שהתקופה הקצרה ביותר לא תיפחת מ- 5 ימים. לא ניתן לצבור ו/או להעביר לשנה התקציבית הבאה, ימי טיפולים כולל ימים בודדים (פחות מ- 5) שיוותרו עקב הפיצול. הזכאי יאבד ימים אלה.

13. נכים אשר יבחרו לקבל טיפולים בחמי מרפא, במוסדות ומתקנים, אשר לא אושרה בהם לינה – יהיו זכאים למספר ימי טיפולים, עפ"י הקריטריונים בהוראה זו, עם אפשרות לפצל את ימי הטיפול לימים בודדים.

14. החזר נסיעות בגין טיפולים בחמי מרפא עפ"י הוראה 54.01 ינתנו רק פעם אחת לכל 5 ימי טיפול, למעט לנכים שיבחרו לממש זכאותם במתקן חמי מרפא ללא לינה. אלה יקבלו החזרי נסיעה על בסיס יומי (הלוך וחזור).

15. נכה בעל נכות מורכבת, שזכאי לטיפול רפואי בחמי מרפא, הבראה לחולי אסטמה, חייב לאחד את היציאות לכל המטרות ליציאה אחת בה יאוחדו כל הטיפולים.

16. נכה בעל נכות מורכבת, שזכאי לטיפול בחמי מרפא וטיפול בפסוריאזיס או הבראה לנפגעי נפש יוכל לממש את זכאותו לכל אחת מהתקופות הקבועות בזכאות בנפרד.

17. נכים הזכאים לטיפולים בחמי מרפא ואשר סובלים ממחלות נפש, מחלות לב, יתר לחץ דם, מחלות ריאה, אפילפסיה, או לאחר שבץ מוחי (CVA) חייבים אישור מרופא מומחה בתחום מחלתם, המאשר, כי מצבם הרפואי מאפשר טיפול בחמי מרפא.

18. אין להפנות לטיפול בחמי מרפא נכים הסובלים מפציעות ומחלות כלהלן:

א. כיבים פתוחים.
ב. קולוסטומיה, או אילאוסטומיה

19. לרופא המחוזי סמכות, על פי שיקול דעתו, לאשר מלווה לנכה, שנכותו מחייבת זאת.

20. נכים העומדים בקריטריונים לליווי המפורטים בהוראה זו - זכאים למלווה לתקופת שהותם לצורך הטיפולים בחמי מרפא.

21. אם אישר הרופא המחוזי מלווה לצורך השגחה בבריכה על הנכה, יחול התשלום עבור כניסת המלווה לבריכה על המשרד (כפוף לאישור מראש של הרופא המחוזי ).

הגדרות

22. חמי מרפא - לעניין הוראה זו - מרחצאות הבנויים על מעיינות מים חמים ומשמשים לצרכים רפואיים והמופיעים ברשימה שבנספח ד' כנכללים בהסדר עם משרד הביטחון.

23. יציאה לבית מלון - לעניין הוראה זו - לצורך ביצוע הטיפולים הרפואיים בחמי מרפא בלבד, שריחוקם ממקום המגורים מחייב לינה בבית מלון באיזור הסמוך לחמי המרפא .

24. בתי מלון לטיפול בחמי מרפא - לעניין הוראה זו - סידור לינה לצורך ביצוע הטיפולים. רשימת בתי המלון מופיעה בנספח ג' .

25. ספק שירותים – נציג או מי מטעמו של אגף השיקום האחראי לביצוע הזמנות אירוח בבתי מלון וטיפולים בחמי מרפא

26. מחלה ו/או פגימה - לעניין הוראה זו - נכות מוכרת ע"י משהב"ט.

27. "מפתח להקצאת ימי טיפול בחמי מרפא, עפ"י סעיפי הליקוי" - לעניין הוראה זו -טבלה הכוללת את סעיפי הליקוי השונים המזכים בטיפולים רפואיים בחמי מרפא, ופירוט ימי הטיפול בגינם - ראה נספח א'.

מידרג סמכויות אישור

28. לרופא המחוזי יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה בכפוף להוראות הוראה זו על נספחיה.

29. במקרה של ערעור על החלטת הרופא המחוזי רשאי הפונה לפנות בכתב באמצעות מרפאת השיקום, לרופא המרחבי.

30. הרופא המרחבי יפרט את הסיבות והנימוקים להחלטתו ויחזירם להמשך טיפול במחוז.

זכאות וגובה הסיוע

31. נכה שנכותו המוכרת עולה על 20% , במערכת הלוקומוטרית /האורטופדית ומוכר על סעיפי נכות הנקובים ברשימה שבנספח א' זכאי למספר ימי טיפול המפורטים בנספח א' להוראה זו - "מפתח להקצאת ימי טיפול בחמי מרפא, עפ"י סעיפי הליקוי".

32. נכים בעלי פגימות שונות באיברים שונים של מערכת התנועה, ואשר זכאים לטיפולים בחמי מרפא עפ"י נספח א' להוראה זו, יקבעו מספר ימי הטיפול על פי הפגימה בעלת אחוזי הנכות הגבוהים ביותר.

33. לנכים, אשר להם מספר פגימות באותה גפה, או במערכת אחת כגון עמוד השידרה לאורכו, כתף וזרוע, ברך וקרסול וכו', שאף אחת מהן לבדה אינה מופיעה בנספח א' להוראה זו, תקבע זכאות לטיפולים על פי סך אחוזי הנכות על אותו איבר, כאשר סיכום האחוזים יהיה כך:

א. 10%+10%+10% - 10 ימי טיפולים.
ב. 20%+10% - 10 ימי טיפולים.
ג. 10%+10%+20% - 14 ימי טיפולים.
ד. 10%+10%+10%+10% - 14 ימי טיפולים.
ה. 20% + 20% - 14 ימי טיפולים

34. לנכה בעל מספר פגימות באותה גפה או במערכת אחת שחלקן מוכרות ומופיעות בנספח א' וחלקן אינן מוכרות , קביעת מספר הימים תהיה לפי טבלת מס' הימים בנספח א' או לפי המפורט בסעיף 55 א' ב' ג' הגבוה מבין השניים.

35. נכים עיוורים בעלי נכות של +100% ( מיוחדת), זכאים ל- 14 ימי טיפולים בחמי מרפא.

36. נכים המוכרים על סכרת וסיבוכיה מדרגת נכות של 65% זכאים לטיפולים בחמי מרפא כמצוין בנספח א'. זכאות זו בתוקף רק לסעיפי הנכות המפורטים בנספח.

37. נכים קוודרופלגים, טריפלגים, המיפלגים, פרפלגים, עיוורים, קטועי גפה ופגועי גפה (50% על אותה גפה), בעלי נכות של 50% ומעלה על נכויות אלו, יקבלו 7 ימי טיפול נוספים בחמי מרפא – בהגיעם לגיל 50.

38. נכים הזכאים עפ"י הוראה זו לטיפולים בחמי מרפא ושגילם 63 ומעלה זכאים למלווה למשך תקופת שהותם.

39. נכה שנפגע במערכת האורטופדית ואשר קצין התגמולים אישר לו טיפול רפואי- רשאי הרופא המחוזי, על פי שיקול דעתו ובהמלצת רופא מומחה, טיפול חד פעמי מוגבל לשנה הראשונה שלאחר הפציעה, ואשר לא יעלה על 10 ימי טיפולים בחמי מרפא.

40. להמיפלגים ופגועי ראש, אשר נכותם מתבטאת במערכת הלוקומוטרית, הרופא המחוזי יבחן את הסיכון של הטיפול בחמי מרפא, ובהתאם להחלטתו יקבע סה"כ ימי הטיפולים אשר לא יעלה על 14 יום.

41. נכה המוכר על פגיעה במערכת האורטופדית ,לפחות 20% , שאינו עונה על קריטריונים לקבלת הטיפול, כמפורט בהוראה זו, אבל יציג המלצה של מומחה בתחום האורטופדיה לטיפול זה- רשאי הרופא המחוזי לאשר עד 14 ימי טיפולים, בהתאמה.

42. נכה שעבר ניתוח במערכת הלוקומוטורית זכאי לטיפול עד 14 יום בחמי מרפא עפ"י המלצת הרופא המטפל בביה"ח, תוקף ההפניה עד 6 חודשים לאחר הניתוח. לנכה שיצא לחמי מרפא לאחר ניתוח אין לתת הפניה להבראה מטעמים רפואיים , עקב ניתוח ואישפוז.

אופן הטיפול - פניה ראשונה

43. נכה המבקש הפנייה לצורך טיפול רפואי בחמי מרפא - יפנה לעובדת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום בו הינו מטופל.

44. בפנייתו הראשונה של הנכה – על הרופא המחוזי לבחון את הצורך הרפואי בטיפול הנ"ל, ואת עמידתו בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

45. הרופא המחוזי יקבע את הזכאות, ויזין את החלטתו במחשב במסך "כרטיס זכאות".

46. עובדת המחלקה לשירותים רפואיים תשלח לנכה עותק מכרטיס הזכאות והמידע יועבר לספק השירותים .

אופן הטיפול - כל פנייה נוספת

47. נכה המבקש לממש זכאותו לטיפול רפואי בחמי מרפא - יפנה ישירות לספק השירותים,לביצוע הזמנת אירוח וטיפולים.

47. עובדת המחלקה תבדוק את זכאותו במחשב במסך "מסגרת טיפול", ובמקביל תבדוק ההפניות האחרות בתיקו של הנכה במטרה לאחד, במידת האפשר את הטיפולים.

אופן הטיפול בערעור

48. במקרה של ערעור על החלטת הרופא המחוזי רשאי הפונה לפנות בכתב באמצעות מרפאת השיקום לרופא המרחבי.

49. מנהלת המחלקה לשירותים רפואיים אחראית להעביר הערעור בצרוף נימוקיו של הרופא המחוזי אל הרופא המרחבי.

50. הרופא המרחבי יפרט את הסיבות והנימוקים להחלטתו ויחזירם להמשך טיפול במחוז.

51. ימצא הרופא המרחבי, כי יש הצדקה חריגה לאישור של הגדלת מכסת ימי הטיפולים מעבר לפי שתיים מהכמות המפורטת בנספח, יעביר המלצתו לרופא הראשי המוסמך הרשאי לאשר זאת.

52. מנהלת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז תישלח הודעה למערער, והעתק נוסף לתיקו של הנכה.

הנחיות כלליות

53. בכל מקרה של עזיבה מוקדמת של המלון (לפני המועד הקבוע בטופס ההפניה ההזמנה שהופק ע"י ספק השירותים) -חובה על הנכה ליידע את ספק השירותים ואת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז .

אופן הטיפול - מלווה לנכה

54. נכה שאושר לו טיפול רפואי על פי הוראה זו, ונזקק למלווה לצורך היציאה לטיפול - רשאי הרופא המחוזי, על פי שיקול דעתו הרפואי, להצמיד מלווה לנכה לצורך הטיפולים.

55. המלווה יתאכסן בחדרו של הנכה, ויהיה זכאי לרמת האירוח שאושרה לנכה.

56. נכים שהגיעו לגיל 50 והם: קטועי גפה, המיפלגים בעלי נכות של 50% ומעלה במערכת התנועה, או נכים אשר נכותם המצטברת על פגימות במערכת הלוקומוטורית הינה 50% לפחות - יקבלו מלווה לכל תקופת שהותם בחמי מרפא.

57. נכים משותקים, נכים קטועי שתי גפיים ונכים עיוורים בעלי נכות של +100% (מיוחדת)- יקבלו מלווה לכל תקופת שהותם בחמי מרפא, ללא קשר לגילם.

רמת השירות - משך ביצוע

58. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המחוזי לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת התערבות הרופא המרחבי, ומשלוח ההודעה לפונה - בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 ימים ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

59. טיפול בבקשה המחייבת התערבותו של הרופא המרחבי - יושלם הטיפול בה בתוך מסגרת זמן של 28 יום.

בקרה

68. משהב"ט יפעל כדי לוודא מימוש הזכאויות בדיוק על פי ההפניות שהונפקו.

69. ביקורות תקופתיות של משהב"ט, ללא תיאום מוקדם, תיערכנה על מנת לוודא, שאכן רק הנכים ומלוויהם המאושרים, נמצאים במלון.

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 


נספח א' להוראה 50.13

מפתח להקצאת ימי טיפול בחמי מרפא על פי סעיפי הליקוי
 

 סעיף נכות        מס ' ימי טיפולים
 4  (6)   א    14
 4  (6)   ד    14
 11  (5)   ד    10
 11  (5)   ה    10
 11  (5)   ו    10
 29  (1)   I  ג    14
 29  (1)   I  ד  14
 29  (1)   II    14
 29  (2)   I   ב  14
 29  (2)  I ג   14
 29  (2)  I ד   14
 29  (2)  I ה   14
 29  (2)  II    14
 29  (3)  I א   14
 29  (3)  I ב   14
 29  (3)  I  ג   14
 29  (3)  I ד   14
 29  (3)  II    14
 31  (1)  א II   10
 31  (1)  א III   14
 31  (1)  ב    14
 31  (2)  א II   10
 31  (2)  א III   14
 31  (2)  ב    14
 31  (3)  א III   10
 31  (3)  ב    14
 31  (4)  א IV   10
 31  (4)  ב    14
 31  (5)  ב    10
 32  (1)  א II   10
 32  (1)  א III   14
 32  (1)  ב    14
 32  (2)  א III   7
 32  (3)  ב    7
 32  (4)  א III   7
 32  (4)  ב    14

 

סעיף הנכות       מס' ימי טיפולים
 32  (5)  א  III  7
 32  (5)  ב    7
 32  (6)  א II  7
 32  (6)  ב    14
 32  (7)  ג    7
 32  (7)  ד    10
 32  (7)  ה    14
 32  (7)  ו    14
 35  (1)  ג    7
 35  (1)  ד    14
 35  (1)  ה    21
 35  (1)  ו    21
 35  (1)  ז    21
 37  (1)  א I  14
 37  (1)  א II  14
 37  (1)  ב II  14
 37  (1)  ג I  14
 37  (1)  ג II  14
 37  (1)  ג III  14
 37  (1)  ד  14
 37  (1)  ד II  21
 37  (2)  א  IV  7
 37  (2)  א  14
 37  (2)  א VI   14
 37  (2)  ג IV   7
 37  (2)  ג  14
 37  (3)  א IV   7
 38  (1)  ב VI   7
 38  (1)  ב VII   7
 39  (5)      7
 40  (2)      7
 40  (3)      7
 40  (4)      14
 40  (5)      14
 40  (7)      7
 40  (12)  א    14
 40  (12)  ב    14
 40  (12)  ג    14
 40  (13)  א    14
 40  (13)  ב    14
 40  (14)      14
 40  (15)      14

 

סעיף נכות        מס' ימי טיפולים
 41  (1)  א    7
 41  (1)  ב    7
 41  (1)  ג    14
 41  (2)      14
 41  (3)  א    10
 41  (3)  ב    14
 41  (4)  ג    10
 41  (4)  ד    14
 41  (6)  א    7
 41  (6)  ב    14
 41  (7) א  I  14
 41  (7)  א  II  7
 41  (7) ב  I  14
 41  (9)      14
 41  (10)  ג    14
 41  (10) ד     7
 41  (10)  ו    7
 42  (1) ב  III   7
 42  (1)  ג  III  7
 42  (2)  א  III  7
 42  (2) ב  III  7
 46  (3)      10
 47  (1)  א    14
 47  (1)  ב    14
 47  (3)      14
 47  (4)  ג    7
 47  (4)  ד    14
 47  (5)  ד    7
 47  (5)  ה    14
 47  (6)  א    14
 47  (6)  ב    14
 47  (6)  ג    14
 47  (7)  א    14
 47  (7)  ב    14
 48  (1)  א    14
 48  (1)  ב    14
 48  (1)  ג    14
 48  (1)  ה    7
 48  (1)  ו    7
 48  (1)  ז    14

 

 סעיף נכות        מס' ימי טיפולים
 48  (2) א     14
 48  (2)  ב    10
 48  (2)  ג    14
 48  (2)  ד    14
 48  (2)  ה IV   7
 48  (2)  ה  V  14
 48  (2)  ו  III  7
 48  (2)  ו  IV  14
 48  (2) ו   V  14
 48  (2)  ז  II  7
 48  (3)  א  III  7
 48  (3)  א  IV  14
 48  (3)  ב  IV  7
 49  (1)  ג    7
 49  (2)  ד    7
 49  (2)  ה    10
 49  (2)  ו  III  7
 49  (5)      14
 49  (6)      7
 49  (7)      7
 50  (1)  א  I  7
 51  (1)  ב    7
 51  (1)  ג    14
 50  (2)  א    7
 51  (2)  ב    14
 51  (2)  ג    14
 51  (3)  ב    7
 51  (3)  ג    14
 51  (4)  ב    7
 51  (4)  ג    14
 51  (5)  ב    7
 51  (5)  ג    14
 51  (6)  ב    7
 51  (6)  ג    14
 51  (7)  ג    7
 51  (8)  ב    7
 51  (8)  ג    7
 51  (9)  ג    7
 51  (10)  ב    7
 51  (10)  ג    14

 

 נספח ב ' להוראה 50.13
טבלת הגדרת זכאות לאירוח במלונות - איזור טבריה

 מאפיינים  רמת הפניה  תנאי ארוח
נכה ללא רכב רפואי א  א חדר ליחיד
פנסיון מלא
נכה ללא רכב רפואי עם מלווה  א + א חדר בתפוסה זוגית
פנסיון מלא
נכה בעל רכב רפואי  ב חדר ליחיד
פנסיון מלא / חצי פנסיון
נכה בעל רכב רפואי עם
מלווה
 ב + א חדר בתפוסה זוגית
פנסיון מלא / חצי פנסיון
נכה קטוע גפה השוהה
במלון בגפו
נכה כוויות בעל נכות מעל
30% השוהה במלון בגפו
נכה הזכאי למלווה אך
שוהה במלון בגפו
 ב חדר ליחיד
פנסיון מלא / חצי פנסיון
נכה קטוע שתי גפיים או
נכה משותק מרותק לכסא
גלגלים
 ג חדר ליחיד
פנסיון מלא / חצי פנסיון
נכה קטוע שתי גפיים או
נכה משותק מרותק לכסא
גלגלים עם מלווה
 ג + ב חדר בתפוסה זוגית
פנסיון מלא / חצי פנסיון

 

טבלת הגדרת זכאות לאירוח ב מלונות - איזור ים המלח
 

 מאפיינים  רמת הפניה  תנאי ארוח
 כל נכה זכאי  א חדר עם אפשרות לאורח
נוסף
פנסיון מלא
כל נכה זכאי עם מלווה  א + א חדר בתפוסה זוגית
פנסיון מלא

> נכה קטוע גפה
> נכה כוויות בעל נכות
מעל 30%
> נכה הזכאי למלווה
אך שוהה במלון בגפו

 ב חדר ליחיד
פנסיון מלא
נכה קטוע שתי גפיים או נכה
משותק מרותק לכסא גלגלים
עם מלווה
 ג חדר בתפוסה זוגית
פנסיון מלא


נספח ג ' להוראה 50.13
רשימת בתי מלון לטיפולים בחמי מרפא

 שם המלון  ישוב  רמה א'  רמה ב'  רמה ג' תנאי
ארוח
טלפון
בית הארחה
עין גדי
עין גדי
סדום
כיסוי מלא  *  * פנסיון
מלא
08-6594222
גני כנרת טבריה כיסוי מלא  *  *  פנסיון
מלא
 04-6792769
הגליל
(פרימה)
 טבריה כיסוי מלא  *  *  פנסיון
מלא
 04-6792993
 חוף רון  טבריה כיסוי מלא  *  *  פנסיון
מלא
 04-6791350
 לביא   לביא
הודיות
כיסוי מלא  *  *  פנסיון
מלא
 04-6799450
 צל הרים  סדום כיסוי מלא  *  *  פנסיון
מלא
 08-6688111
 צמרת  טבריה כיסוי מלא  *  *  פנסיון
מלא
 04-6676666
 קולטון - אין  טבריה   כיסוי
מלא
 *  *  פנסיון
מלא
 04-6791641
 אסטוריה  טבריה   כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  אין  פנסיון
מלא
 04-6722351
 גולדן טוליפ  סדום  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  אין  פנסיון
מלא
 08-6689999
 גלי זוהר  סדום   כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  אין פנסיון
מלא  
  08-6688666
 גני ים המלח  סדום   כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  אין  חצי
פנסיון
 08-6689090
 הוד  ים
המלח
  כיסוי מלא  כיסוי מלא  אין  פנסיון
מלא
  08-6688222
 לוט   סדום  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  אין פנסיון
מלא  
 08-6689222
 עין בוקק  סדום  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  אין  פנסיון
מלא
08-6591666
 רויאל פלאזה  טבריה  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  אין  פנסיון
מלא
 04-6700000
 כפר רמות
א.ג.אופיר
 טבריה כיסוי מלא   כיסוי מלא כיסוי מלא פנסיון מלא  04-6732636
 הולידי אין-
קראון
פלאז'ה
 סדום   כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  כיסוי מלא  פנסיון מלא  08-6591919
 כפר נופש -
כינר
 טבריה   כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  כיסוי מלא  פנסיון מלא  04-6738888

 

 שם המלון  ישוב  רמה א'  רמה ב'  רמה ג' תנאי
ארוח
 
  טלפון
 אריסטון  טבריה  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  כיסוי מלא  פנסיון מלא  04-6790244
 גולן  טבריה  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא כיסוי מלא    פנסיון מלא  04-6791901
 היאט   סדום  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  כיסוי מלא  פנסיון מלא  08-6591234
 נהר הירדן  טבריה  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא   כיסוי מלא  חצי פנסיון  04-6714444
 נובוטל   סדום  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  כיסוי מלא  פנסיון מלא  08-9553333
 שרתון מוריה  ים
המלח
 כיסוי מלא  כיסוי מלא  כיסוי מלא  פנסיון מלא  08-6591591
 קלאב הוטל  טבריה  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  כיסוי מלא  פנסיון מלא  04-6728000
 קיסרפירמייר  סדום  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  כיסוי מלא  פנסיון מלא  08-6689666
 חוף גיא  טבריה  **  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  חצי פנסיון  04-6700800
 הולידי אין
גני חמת
 טבריה  **  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  פנסיון מלא  04-6728555
 נוף גינוסר  טבריה  **  כיסוי
מלא
  כיסוי מלא  פנסיון מלא  04-6700320
 קיסר  טבריה  **  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  פנסיון מלא  04-6727272
 שרתון מוריה  טבריה  **  כיסוי
מלא
 כיסוי מלא  חצי פנסיון  04-6713333

 

* לנכים הזכאים לשהות במלונות ברמה ב' או ג' היוצאים למלון זה ירשם על גבי
ההפניה רמה א'.

** נכים היוצאים לטיפולים בחמי מרפא באיזור טבריה וזכאים למלון ברמה א'
ומבקשים להתארח באחד מהמלונות ברמה ב' ישלימו בעצמם את הפרש המחיר בין מלון ברמה א' למלון ברמה ב'.

 

נספח ד ' להוראה 50.13
רשימת מרחצאות המרפא
טבריה

 מרחצאות חמי טבריה  04-6728500
 מרחצאות מלון קיסר  04-6727272


ים המלח

גני ים המלח  08-6689090
גולדן טוליפ  08-6689999
הולידי אין קראון פלז ' ה  08-6591919
היאט   08-6591234
לוט  08-6689222
נובוטל  08-9553333
קיסר פרימייר  08-6689666
הוד    08-6688222
מוריה פלאז ' ה   08-6591558
נירוונה  08-6689444

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל