אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

טיפול רפואי בערד לחולי קצרת - אסטמה 50.08

הוראת אגף שיקום נכים מספר 50.08

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : טיפול רפואי בערד לחולי קצרת (אסטמה)
תאריך : 1.5.2008

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 50.08 מיום 1.10.2005 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע הזכאות ודרכי הטיפול בהפניות לטיפולים בערד לנכים חולי קצרת (אסטמה).

3. הוראה זו מבטלת כל חוזר רפואי קודם, העוסק בטיפול בערד לחולי קצרת (אסטמה).

4. הוראה זו מתבססת על סעיף 43 א' ו- ג' בחוק הנכים "טיפול במחלה שחלה בה, או בחבלה שנחבל בה, עקב שירותו".

5. הרופא המוסמך המחוזי הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

6. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

7. נכה המוכר ע"י משהב"ט על מחלת קצרת (אסטמה) בדרגת נכות של 20% לפחות על פגימה זאת, רשאי לקבל הפנייה לטיפול בערד לצורך טיפול במחלתו. וכל זאת במוסדות ומכוני הסדר עם משהב"ט.

8. ניתן להפנות לערד אך ורק חולי אסטמה על רקע אלרגי , ורק על סמך מכתב של רופא מומחה בכיר במרפאת ריאות המאשר כי מדובר באסטמה על רקע אלרגי.

9. נכה המוכר ע"י משהב"ט על מחלות אחרות ובהן מחלות ריאות, כמו   COPD או , RPD ואחרות - אינו זכאי לקבל הפנייה לערד.

הדגשה: על הרופא לוודא, האם סעיף מבחן 5 ח' נקבע עקב החמרתה של מחלת קצרת (הקובע, כי מעל 60% נכות תיקבע נכות לפי סעיף קטן א' – "ריאות").

10 . הטיפולים, הם טיפולים אחזקתיים, וניתנים לתקופה מוגדרת מראש, במשך השנה הקלנדרית.

11 . נכה הזכאי לטיפולים בערד, עפ"י הוראה זו – עליו, ובאחריותו הוא, לממש את קצובת ימי הטיפול שאושרה לו, במהלך שנה קלנדרית אחת בלבד. לא ניתן לצבור ימי זכאות ולהעבירם משנה לשנה.

12 . נכה הזכאי בנוסף לטיפול בקצרת, גם לטיפול בחמי מרפא, או סולריום – חייב לאחד את תקופת הטיפולים, תוך כדי שהיה בערד.

הגדרות

13 . קצרת (אסטמה) – לעניין הוראה זאת – סוג ספציפי של מחלה הפוגעת בריאות.

14 . יציאה לבית מלון – לעניין הוראה זאת – לצורך הטיפול הרפואי בקצרת בלבד.

15 . מסך "מסגרת טיפול" - לעניין הוראה זאת – מסך במערכת המידע הממוחשבת המכיל מלוא המידע על זכאותו של הנכה, ובכלל זה זכאותו לטיפול רפואי במחלת הקצרת (היה ידוע בעבר בשם: "כרטיס זכאות").

16 . שנה קלנדרית – המתחילה ב- 1 בינואר, ומסתיימת ב- 31 לדצמבר של אותה שנה.

מידרג סמכויות אישור

17 . לרופא המוסמך המחוזי יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, עפ"י הוראה זו, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

18 . במקרה של ערעור על החלטת הרופא המוסמך המחוזי – רשאי הפונה לפנות לרופא המרחבי, אשר יחליט אם לאשר בקשתו, או לדחותה.

19 . בכל אחד מהמקרים הנ"ל יפרט הרופא המרחבי את הסיבות והנימוקים להחלטתו ויחזירם להמשך טיפול במחוז.

זכאות

20 . נכה המוכר ע"י משהב"ט על מחלת הקצרת (ס.פ. 28 ), בדרגת נכות של 20% לפחות על פגימה זאת, והוכר כזכאי לשירותים מלאים של אגף השיקום.

21 . לא זכאי לקבל הפנייה לערד - נכה המוכר ע"י משהב"ט על מחלות אחרות ובהן מחלות ריאות, כמו  COPD או RPD  ואחרות. 

זאת למעט המקרה בו נקבע: סעיף מבחן 5 ח' עקב החמרתה של מחלת קצרת (הקובע, כי מעל 60% נכות תיקבע נכות לפי סעיף קטן א' – "ריאות").

קריטריון לזכאות

22 . אסטמה על רקע אלרגי, המוכרת ע"י משהב"ט כנכות בדרגת 20% לפחות.

גובה הסיוע

23 . ניתן לקבל טיפול בערד בלבד – במרפאה מיוחדת לחולי קצרת לתקופה של עד 28 ימי טיפול, אותם ניתן לפצל לשתי תקופות של 14 יום.

24 . הרופא המוסמך המחוזי, עפ"י שיקול דעתו, ייקבע את מספר ימי השהייה בערד, ובלבד שלא יעלו על 28 יום.

אופן הטיפול – פניה ראשונה

25 . נכה, חולה קצרת כנ"ל, המבקש הפנייה לצורך טיפול רפואי , יפנה עובדת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום בו הוא מטופל.

26 . על הפונה להציג מכתב של רופא מומחה בכיר במרפאת ריאות המאשר כי מדובר באסטמה על רקע אלרגי.

27 . בפנייתו הראשונה של הנכה – על הרופא המחוזי לבחון את הצורך הרפואי בטיפול הנ"ל, על בסיס מכתבו של הרופא הבכיר במרפאת ריאות ואת עמידתו בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

28 . הרופא המוסמך המחוזי יקבע את הזכאות, ויזין את החלטתו במסך "מסגרת טיפול".

29 . נכה הזכאי בנוסף לטיפול בקצרת, גם לטיפול בחמי מרפא, או סולריום – חייב לאחד את תקופת הטיפולים, תוך כדי שהיה בערד.

30 . החלטה זו תהיה תקפה לשנה אחת קלנדרית.

אופן הטיפול – כל פנייה נוספת

31 . נכה המבקש הפנייה לצורך טיפול רפואי בקצרת, יפנה לעובדת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום בו הוא מטופל.

32 . עובדת המחלקה תבדוק את זכאותו במחשב במסך "מסגרת טיפול", ובמקביל תבדוק ההפניות האחרות בתיקו של הנכה, במטרה לאחדן, במידת האפשר.

33 . הנכה יתאם מועדי ביצוע הטיפול ובית מלון בו יבוצעו , מתוך רשימת מלונות שבהסדר עם משהב"ט, ויעביר הפרטים לעובדת המחלקה.

34 . נכה כנ"ל שאושרה זכאותו,יקבל עד 28 ימי טיפול בקצרת בערד בלבד, על פי הקריטריונים של רמת איכסון רמה "ב", הקובעת, כי בחדר יתאכסן מטופל יחיד.

35 . זכאי שאושרו לו 28 ימי טיפולים – רשאי לפצל תקופת הטיפולים לפעמיים 14 יום, או לצאת לתקופה אחת, של לפחות 14 יום, גם אם פחותה מ - 28 יום, בידיעה מראש, שהנכה מוותר על הימים הבודדים שנותרו להשלמת המכסה של 28 יום, אם לא ניצל את כולה.

36 . עובדת המחלקה לשירותים רפואיים תקבל פנייתו, תוודא התאמת הבקשה לזכאותו שנקבעה ע"י הרופא, ותנפיק הפנייה לבית מלון לצורך הטיפול, באמצעות מערכת המידע הממוחשבת, תוך הקפדה על מילוי כל הפרטים כנדרש.

טופס ההפנייה - הנחיות כלליות

37 . טופס ההפנייה מהווה התחייבות כספית עליה חותם הרופא כנציג משרד הביטחון, ולכן יש להקפיד על מילוי כל הפרטים, כנדרש במערכת המידע הממוחשבת.

38 . אין לרשום מחירים על גבי הטופס. (המחירים נקבעים בחוזה בין המשרד לבית המלון).

39 . כל שינוי, או מחיקה על גבי טופס הפנייה, גורם לביטולו. לא ישולם למלון על טופס פגום כנ"ל.

40 . בכל מקרה של עזיבה מוקדמת של המלון (לפני המועד הקבוע בטופס ההפנייה) – חובה על הנכה ליידע את המחלקה לשירותים רפואיים במחוז, בצירוף אישור מבית המלון, לצורך דיווח במסך "מסגרת טיפול".

41 . איבד הנכה את טופס ההפנייה, יצהיר על כך בכתב, ואז יוצא עבורו טופס חדש.

42 . על כל אבדן של טופס הפנייה, או ביטולו מסיבה כלשהי – יבוצע דיווח למחשב, אשר יחסום אפשרות לבצע תשלום עבור הפנייה שאבדה, או בוטלה.

אופן הטיפול – מלווה לנכה

43 . נכה שאושר לו טיפול רפואי על פי הוראה זו, ונזקק למלווה לצורך היציאה לטיפול- רשאי הרופא המוסמך המחוזי, על פי שיקול דעתו הרפואי, להצמיד מלווה לנכה לצורך הטיפולים.

44 . המלווה יתאכסן בחדרו של הנכה, ויהיה זכאי לרמת האירוח שאושרה לנכה.

בקרה

45 . משהב"ט יפעל כדי לוודא מימוש הזכאויות בדיוק על פי ההפניות שהונפקו.

46 . ביקורות תקופתיות של משהב"ט, ללא תיאום מוקדם, תיערכנה על מנת לוודא, שאכן רק הנכים שקיבלו הפניות, ומלוויהם המאושרים, מממשים אותן במלון.

רמת השירות – משך ביצוע

47 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המחוזי לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת התערבות הרופא המרחבי, ומשלוח ההודעה לפונה - בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 ימים ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

רוני מורנו
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


 

נותני חסות: