X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

מיסים לרכישת רכב לשיקום כלכלי

הוראת אגף השיקום מספר 61.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא :  מיסים לרכישת רכב לשיקום כלכלי
תאריך :  1.11.2013

כללי :

1. הוראה זו באה להחליף הוראה מס' 61.01 א' מיום .1.12.2012

2. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול במתן מענק לתשלום מיסים על רכב לצורך שיקום כלכלי.

3. מנהל מחוז שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

4. סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה על אופן הביצוע של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 61.01 עוסקת בנושא : מיסים לרכישת רכב לשיקום כלכלי, על פי ההוראה יוקצו כל שנה מספר מצומצם של פטור ממיסים על רכב לצורך שיקום כלכלי, הזכאות מפורטת בהוראה

זכאות :

5. נכה אשר דרגת נכותו אינה פחותה מ- .25%

מטרה :

6. הקמת עסק עצמאי ליצירת מקור פרנסה.

7. ביסוס או השלמת העסק העצמאי בו שוקם הזכאי.

8. ביסוס עסק עצמאי קיים ששימש מקור פרנסה לזכאי לפני שהועבר לטיפולנו.

9. להשלמת שיקומו של שכיר - בהתאם לאישור המעביד ובו יצויין פירוט התפקיד והעבודה וכי הרכב דרוש לצורכי העבודה.

סוגי הרכב :

10. המענק מתייחס לסוג הרכב המפורט מטה:

א. משאית המורכבת בארץ או משאית מדגם יציג (רנו 10 טון כולל) - לפי רשומון המכס.
ב. רכב מסחרי עד 2,500 סמ"ק (מנוע דיזל).
ג. מונית / רכב ללימוד נהיגה.
ד. מכונית נוסעים ודו שימושית עד 1300 סמ"ק.

שיעורי המענק למיסים :

11. מלוא המיסים החלים על רכב כמפורט בסעיפים 10 א. ב. ג. המאושר כרכב שיקומי (שיקום בסיסי).

12. 75% מהמיסים החלים על רכב כמפורט בסעיף 10 ד. לזכאים כמפורט בסעיף הזכאות לרכישת רכב ראשון בלבד.

13. 50% מהמיסים החלים על רכב כמפורט בסעיף 10 ד. לזכאים כמפורט בסעיף הזכאות.

14. זכאי כמפורט בסעיף הזכאות שאושר לו רכב כמפורט בסעיף 10 ב. להשלמת שיקומו,יקבל 50% מהמיסים החלים על רכב מסחרי כמפורט בסעיף 10 ב. במידה ורוכש רכב הגדול מהמצוין בסעיף 10 ב. יינתן לו שיעור המיסים עפ"י הרכב היציג כאמור, שיקבע מעת לעת

15. זכאי כמפורט בסעיפים 4, 7 אשר מקור הכנסתו הינו מלימוד נהיגה יקבל מלוא המיסים החלים על מכונית נוסעים ודו - שימושית עד 1,300 סמ"ק  או שהכנסתו הינה מנהיגת מונית, יקבל מלוא המיסים החלים על מונית מכל סוג שהוא.

17. זכאי כמפורט בסעיף הזכאות אשר מקור הכנסתו הבלעדי הינו מהובלות, יקבל מלוא המיסים לרכב כמפורט בסעיף 10 ב.

18. זכאי כמפורט בסעיף הזכאות שאושר לו סיוע לרכישת רכב כמפורט בסעיפים 11 ב. ד. להשלמת שיקום ורכש רכב אשר שיעור המיסים החלים עליו נמוך משיעור המיסים שהיה זכאי להם, יינתן לו שווי שיעור המיסים הנ"ל במלואו.

חידושי משק

19. זכאי כמפורט בסעיף הזכאות זכאי ל- 2 חידושי משק בלבד, אחת ל- 5 שנים על סוגי רכב כאמור בסעיף 11 , פרט לרכב המשמש לשיקום בסיסי שלו זכאים ל- 3 חידושי משק (רכב מסחרי להובלות, מונית, רכב ללימוד נהיגה) .

20. זכאי כמפורט בסעיף הזכאות שבעבר היה ברשותו רכב רפואי ואינו זכאי עוד לרכב כאמור , ונמצא זכאי לרכב שיקומי כמפורט בסעיף 10 , יחשב לו הרכב הרפואי האחרו  כרכב שיקומי ראשון.

21. אלמנת נכה שנפטר והוכרה כאלמנת צה"ל, וברשות בעלה, הנכה שנפטר, היה רכב רפואי או שיקומי, ייחשב לה הרכב הנ"ל כרכב שיקומי ראשון.

22. הורים לנכה שנפטר שהוכרו במשרדנו וברשות בנם / בתם הנכה שנפטר/ה היה רכב רפואי או שיקומי ייחשב להם הרכב הנ"ל כרכב שיקומי ראשון.

החזרי מיסים על הרכב המוחלף

23. זכאים כאמור בסעיף הזכאות יחזירו 50% בלבד מסכום המיסים שנקבע ע"י גובה המכס על הרכב המוחלף, בתום 5 שנים מהתאריך הרשום ברשיון הרכב. במידה והרכב המוחלף הינו מונית או רכב ללימוד נהיגה ומדובר בנכה שאינו זכאי לרכב רפואי, יחזיר מיסים כנ"ל בתום 3 שנים בלבד מהתאריך הרשום ברשיון הרכב.

24. זכאים כמפורט בסעיף הזכאות, יחזירו 33% בלבד מסכום המיסים שנקבע ע"י גובה המכס על הרכב המוחלף, בתום 6 שנים מהתאריך הרשום ברשיון הרכב .

הטיפול :

25. הבקשה למענק תופנה ע"י הזכאי בכתב למחוז המטפל בו.

26. הבקשה תועבר ע"י העובד האחראי לענייני שיקום במחוז המטפל בזכאי לרשות המחליטה.

27. העובד יצרף לבקשה טופס ש178/1/ במקור + 2 העתקים, ימלא הפרטים כמפורט בתרפים 5-1 ויאשרם בחתימתו.

רשות מחליטה :

28. ליד כל מחוז  /מרחב תפעל וועדה בהרכב הבא:

א. מנהל המחוז / מרחב - יו"ר.
ב. עובד רווחה האחראי לענייני שיקום במחוז
ג. . נציג אירגון נכי צה"ל

הוועדה תקיים דיוניה גם בהעדר נציג הארגון היציג.

29. הוועדה תבחון את הבקשה שהוגשה ע"י המבקש, תסכם המלצותיה ותנמק את החלטתה בתורף 6 או 7 של הטופס ביחס לכללים המפורטים שהוגדרו בהוראה.

30. החליט מנהל מחוז - יו"ר הוועדה לא לאשר ההטבה, יודיע על כך לזכאי בכתב.

אופן הביצוע :

31. ההחלטה והחומר הנלווה יסרקו לתיקו האישי של הזכאי.

32. המחוז יודיע לזכאי על החלטת הועדה בטופס ש.28/1/ המקור ישלח לזכאי וההעתק יגנז בתיק האישי במחוז.

33. החליטה הוועדה לאשר הבקשה ירשם בטופס סוג הרכב ובמידת הצורך גם נפח המנוע.

34. מנהל מחוז יחד עם ראש היחידה לחשבונאות שיקום יוציאו טופס מיוחד המיועד לגובה המכס.

35. העברת בעלות הרכב תוגבל אוטומטית במשרד הרישוי ולא ניתן לבטלה אלא באישור ובחתימת מנהל המחוז

36. תקופת ההגבלה במשרד הרישוי עד 5 שנים. ניתן להסיר ההגבלה לפני תום תקופה זו בתנאי שהזכאי ירכוש רכב חילופי, לאחר שקיבל אישור מוקדם על כך מהמחוז ועליו תרשם ההגבלה, או בתנאי ונתקיימו נסיבות מיוחדות באישור מנהל המחוז.

37. נכה שדרגת נכותו ירדה למטה מ- 25% והוכיח שהשתקם ואינו מבקש עזרה נוספת לשיקומו, תנתן לו העברת בעלות בתום 5 שנים או לתקופה הקצרה מזו באישור מנהל המחוז.

38. נכה שניפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת צה"ל וכן הורים שכולים שניפטרו ומיום מתן הסיוע לרכב ועד לפטירתו/  ם חלפו 3 שנים, תינתן לאלמנה או למשפחת ההורים השכולים (ילדיהם) העברת בעלות ללא החזר מיסים, ולתקופה הפחותה משלוש שנים, בתנאי ונתקיימו נסיבות מיוחדות באישור סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות.

39. אלמנה שנפטרה, וברשותה היה רכב שיקומי, יורשיה חייבים בהחזר המיסים, אלא  אם כן יורשיה הינם יתום / מה זכאי משרדנו, אשר נמצאו זכאים לסיוע ברכישת רכב שיקומי ממשרדנו, וכחלופה לקבלת הסיוע הנ"ל ביקשו לפטור אותם מהחזר המיסים של האלמנה, כאמור.

תחולה :

40. תוקף אישור המענק עד 6 חודשים מיום ההחלטה.

41. מנהל מחוז רשאי להאריך תוקפו של האישור.

דחיית הבקשה :

42. החליטה הוועדה לדחות הבקשה - רשאי הזכאי להגיש ערעור בפני ועדת ערעורים עליונה.

הערות :

43. הסיוע לזכאי כאמור בסעיף הזכאות לרכישת רכב המשמש להשלמת שיקום, או לביסוס והשלמת שיקום, ואשר הרכב אינו משמש ליצירת מקור פרנסה בלעדי כדוגמת : מונית, רכב להובלות, רכב ללימוד נהיגה וכדומה, יאושר ל 170 - זכאים בלבד בשנת תקציב.

44. הזכאים כאמור יאושרו סופית בוועדת השיקום המחוזית כמפורט בסעיף 18 , בהתאם להקצאה שתקבע לכל מחוז על ידי סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות ויו"ר ארגון נכי צה"ל.

45. כמו-כן, 20 זכאים נוספים בשנת תקציב יהיו זכאים לסיוע עפ"י החלטת סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות ויו"ר ארגון נכי צה"ל

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל