X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

הטבות נלוות לדיור לנכה 100 אחוז נכות מיוחדת

הוראת אגף שיקום נכים מספר 62.13

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : הטבות נלוות לדיור לנכה +100% (מיוחדת)
תאריך: 1.10.2014

כללי

1.  הוראה זו מחליפה הוראה מס' 62.13 מתאריך 1.5.2013 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול בהטבות נלוות לדיור לנכים בדרגת נכות (100% + מיוחדת,) כולל השתתפות ב: אחזקת דירה / בית,  התקנת שער חשמלי בבית צמוד קרקע, דוד שמש מתוך מכסה שנתית, והשתתפות בביטוח שנתי למעלית/מעלון/מדרגון.

3. הוראה זו מעגנת הטבה שמעבר לקבוע בחוק.

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. נכה בדרגת +100% ( מיוחדת) בכל סוגי הפגימות המתגורר במגורי קבע זכאי לתשלום אחזקת דירה / בית, כמפורט בהוראה זו.

7. נכה בדרגת נכות +100% (מיוחדת) בכל סוגי הפגימות המתגורר במגורי קבע רשאי לבקש דוד שמש מתוך ההקצבה השנתית של 20 דודי שמש בכל שנת תקציב, כמפורט בהוראה זו.

8. נכה בדרגת +100% (מיוחדת) משותק (פרפלג/קוודרופלג), או קטוע 2 רגליים המתקין  שער חשמלי בבית צמוד קרקע שבבעלותו – זכאי להשתתפות חד פעמית בעלות התקנתו, כמפורט בהוראה זו.

9. נכה משותק (פרפלג/קוודרופלג) בדרגת +100% (מיוחדת), שבבית/דירה שבבעלותו ושהוא בן/בת שתי קומות קיים/ת מעלית/מעלון/מדרגון, או שבבית/דירת הוריו שבבעלותם בן/בת שתי קומות קיים/ת מעלית/מעלון/מדרגון- זכאי להשתתפות עבור  הביטוח השנתי של המעלית/מעלון/מדרגון הן בדירתו והן בדירת הוריו כמפורט בהוראה זו. ההשתתפות כוללת בדיקת מהנדס המחוייבת ע"י חברת המעלית.

10 . נכה בדרגת +100% (מיוחדת) בכל סוגי הפגימות המתגורר בבית שבבעלותו מעל 20 שנה זכאי להלוואה חד- פעמית לשיפוצים כמפורט בהוראה זו.

הגדרות

11 . מגורי קבע - לעניין הוראה זו - דירה / בית בבעלות הנכה, או בבעלות משהב"ט, בה גר נכה בדרגת +100% (מיוחדת), בתנאי שכירות.

12 . מענק אחזקת דירה / בית - לעניין הוראה זו - מענק שנתי המשולם אחת לשנה.

מידרג סמכויות אישור

13 . לעובד התחום לשיקום כלכלי ודיור ביחידה לתגמולים והטבות יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור בחתימה שניה של ראש סגן/ מנהל מחוז.

14 . לעובד הרווחה/הדיור במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות להלוואה בהתאם למפורט בהוראה זו.

זכאות

15 . נכה המוכר ע"י משהב"ט בדרגת נכות +100% (מיוחדת), בכפוף לתנאים בכל אחד מסוגי הסיוע המפורטים בהוראה זו, ולסעיפי "קריטריונים לאישור הזכאות" שלהלן:

16 . נכה בדרגת נכות +100% (מיוחדת), שהוכר "ל.מ.ד.", כולל להטבה זו, ובכפוף לתנאים כנ"ל.

קריטריונים לאישור הזכאות

17 . הנכה מתגורר במגורי קבע.

18 . התשלומים כאמור יאושרו בכפוף למילוי מלוא ההתחייבויות של הנכה בנושא הדיור לפי המ"ב 45.14 , לפי קביעת עובד תחום שיקום כלכלי ודיור במטה.

גובה הסיוע

19 . גובה הסיוע – כמפורט בנספח א' להוראה זו.

20 . גובה המענקים ייקבע אחת לשנה, בתיאום בין היחידה לתגמולים והטבות, היחידה לתקציבים, כלכלה והתקשרויות והיח' לחשבונאות שיקום, על בסיס:

א. מדד המחירים לצרכן – לביטוח שנתי למעלית/מעלון/מדרגון יעודכן בחודש ינואר.

ב. מדד תשומות הבניה  - מענק אחזקת דירה/בית. יעודכן בחודש יולי.

ג. עלות ממוצעת של דוד שמש בקיבול של עד 150 ליטר, עפ"י הצעות מחיר מ2 - חברות דוודים שונות-להתקנת דוד שמש/קולטים. יעודכן בחודש ינואר.

מענק אחזקת דירה / בית

21 . זכאות - נכה בדרגת +100% ( מיוחדת) המתגורר במגורי קבע זכאי לתשלום אחזקת דירה / בית כמפורט בנספח א' להוראה זו.

קריטריונים נוספים לאישור הזכאות

22 . כאשר מאכלס דירה / בית חדש שרכש (כאשר הזכאי הוא "יד ראשונה" בבעלות על הדירה) – יהיה זכאי לתשלום בשנת התקציב שלאחר שנתיים ממועד אכלוס הדירה / הבית שרכש.

23 . כאשר מאכלס דירה / בית שרכש (כאשר הזכאי הוא "יד שנייה", או יותר בבעלות על הדירה), כולל דירה/בית בבעלות משהב"ט-יהיה זכאי לתשלום בשנת התקציב הבאה שלאחר מועד האכלוס.

24 . כאשר מתגורר במגורי קבע בבעלותו, ודרגת הנכות שנקבעה לו, הועלתה ל +100% (מיוחדת) – יהיה זכאי לתשלום בשנת התקציב הבאה שלאחר מועד החלטתה של הועדה הרפואית שהעלתה את דרגת נכותו.

25 . הדגשה: נכה רווק המאושפז ב"אשפוז ממושך", עפ"י הוראת אגף שיקום נכים 10.14 - אינו זכאי למענק אחזקת דירה/בית, ואם קיבלו לפני האשפוז – יופסק התשלום.

26 . גובה הסיוע - התשלום עבור אחזקת דירה / בית ישולם בכל שנה בתגמול חודש יולי.

דוד שמש וקולטים

27 . עקרונות - בכל שנת תקציב יוקצבו 20 דודי שמש.

28 . זכאות - נכה בדרגת +100% (מיוחדת) בכל סוגי הפגימה, ובלבד שחלפו 10 שנים לפחות, ממועד אישור זכאות קודמת לזכאי.

29 . גובה הסיוע הגדרת גובה הסיוע כמפורט בנספח א' להוראה זו. ניתן לאשר דוד שמש בנפרד מהקולטים ולהיפך (אם התקלקל רק אחד מהם).

30 . ההשתתפות תינתן כנגד קבלה וחשבונית מס "מקור", המעידות על ביצוע התשלום בפועל.

השתתפות בעלות התקנת שער חשמלי

31 . זכאות - נכה בדרגת +100% (מיוחדת) משותק , או קטוע 2 רגליים הבונה/רוכש בית צמוד קרקע, או שבבעלותו בית צמוד קרקע ומתקין שער חשמלי .

קריטריונים נוספים לאישור הזכאות

32 . ההשתתפות הינה חד פעמית.

33 . ההשתתפות תינתן כנגד קבלה וחשבונית מס "מקור", המעידות על ביצוע התשלום בפועל.

34 . גובה הסיוע - 75% מעלות התקנת השער החשמלי, ועד לסכום המירבי כמפורט בנספח א' להוראה זו.

35. תחולת הטבה זו: 1.1.2000

השתתפות בעלות ביטוח שנתי למעלית/מעלון/מדרגון

36 . זכאות - נכה בדרגת +100% (מיוחדת) משותק (פרפלג/קוודרופלג) אשר בבעלותו בית/דירה שהוא בן/בת שתי קומות ויש מעלית/מעלון/מדרגון, או נכה כאמור שבבית/דירה שבבעלות הוריו שהוא בן/בת שתי קומות יש מעלית/מעלון/מדרגון.

גובה הסיוע

37 . השתתפות בשיעור 75% מעלות הביטוח השנתי למעלית/מעלון/מדרגון ועד לסכום המירבי כמפורט בנספח א' להוראה זו.

38 . ההשתתפות תינתן כנגד קבלה וחשבונית מס "מקור", המעידות על ביצוע התשלום בפועל.

39 . תחולת הטבה זו: 1.1.2000

מתן הלוואה לשיפוץ הבית שבבעלות הנכה בו מתגורר

40 . זכאות – נכה בדרגת +100% (מיוחדת) בכל סוגי הפגימות המתגורר בבית בבעלותו,יהיה זכאי להלוואה לצורך שיפוץ הבית בתום 20 שנים של מגורים.

41 . קריטריונים נוספים לאישור הזכאות - ההלוואה תינתן על-פי בקשת הנכה ובכפוף להצגת קבלות לפחות עד גובה סכום ההלוואה המאושר.

גובה הסיוע

42. כמפורט בנספח א' להוראה זו

אופן הטיפול במתן ההטבות למעט ההלוואה

הפונה יפנה פנייתו לעובד הרווחה במחוז, בצירוף כל המסמכים הנדרשים לפי הוראה זו.

43. עובד הרווחה במחוז יוודא, כי כל המסמכים הנדרשים צורפו לפנייה, ובמידת הצורך יפנה לפונה לצורך השלמת החסר.

44. מצא עובד הרווחה, כי הפונה עומד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו, יאשר הפנייה ויעבירה לאישור סגן/מנהל המחוז.

45. סגן/מנהל המחוז, יעביר הבקשה לאשרור היח' לחשבונאות שיקום.

רמת השירות – משך ביצוע

46 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על ר' התחום לשיקום כלכלי ודיור לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 21 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

47 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י התחום (עד 14 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' להוראה מספר 62.13

גובה הסיוע לאחזקת דירה / בית, התקנת שער חשמלי, ביטוח מעלית /מעלון/מדרגון, הלוואה לשיפוצים

מעודכן לתאריכים - יוני - דצמבר 2013 / ינואר 2014

  הזכאות קריטריונים לסיוע רמה סכום הסיוע המירבי ב - ש"ח
אחזקת דירה / בית נכה +100% מיוחדת שהינו משותק, או קטוע 2 רגליים, או קטוע 2 ידיים המתגורר ב מגורי קבע בבית בודד בבעלותו, או בבית בודד בתנאי שכירות של א. השיקום. 2 13,493
נכה +100% (מיוחדת )שהינו משותק, או קטוע 2 רגליים, או קטוע 2 ידיים המתגורר ב מגורי קבע בדירת גן/גג בבעלותו, או בתנאי שכירות של א. השיקום. 4 10,735
  נכה +100% ( מיוחדת) שהינו משותק, או קטוע 2 רגליים, או קטוע 2 ידיים, המתגורר בדירה בבית משותף שהיא בבעלותו, או תנאי שכירות
של א. השיקום.
1 9,181
  נכה +100% בכל סוגי הפגימות(שאינו נכלל באחת הקבוצות בטבלה זו) המתגורר בדירה של אגף השיקום בתנאי שכירות 1 9,181
  נכה +100% ( מיוחדת )בכל סוגי הפגימות, (שאינו נכלל באחת הקבוצות בטבלה זו) מתגורר בדירה / בית בבעלותו, 3
(מחצית מהסכום
הניתן ברמה 1)
 
4,595
התקנת שער חשמלי נכה בדרגת +100% (מיוחדת) משותק, או קטוע 2 רגליים הבונה/רוכש בית צמוד קרקע, או שבבעלותו בית צמוד קרקע ומתקין שער חשמלי. 75% מעלות התקנת  השער
החשמלי
עד 6,022
חד פעמי
ביטוח שנתי למעלית/ מעלון נכה בדרגת +100% (מיוחדת) משותק, (פראפלג/קוודרופלג) אשר בבית/דירה בן שתי קומות שבבעלותו או בית/דירה,שבבעלות הוריו בן/בת שתי קומות קימת מעלית/מעלון/מדרגון. *זכאות לאחד מהם או לשניהם ביחד. 75% מעלות הביטוח השנתי למעלית/מעלון כולל בדיקת מהנדס עד 6,022
שנתי
*לכל אחד מהם
דוד שמש וקולטים נכה +100% (מיוחדת) בכל סוגי הפגימות, הגר במגורי קבע ובלבד שחלפו 10 שנים לפחות, ממועד אישור זכאות קודמת לזכאי.   עד 1,800 לדוד שמש - עד ₪1,600 לקולטים*
הלוואה לשיפוצים *בטיפול המחוז נכה בדרגת +100% (מיוחדת) בכל סוגי הפגימות המתגורר בבית/דירה בבעלותו ובתום 20 שנה למגוריו שם,מבקש לשפץ בכפוף להצגת קבלות לפחות בסכום שאושר. עד 112,700
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל