X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

בחירה בזכויות

הוראת אגף השיקום מספר 20.05

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : בחירה בזכויות לפי חוק הנכים ושיפוי, או בזכויות לפי חוק הנזיקין האזרחי

תאריך: 1.07.2004

‏כללי

1.  הוראה זו מחליפה הוראה מס'  40.08  מתאריך  1.7.90  ובאה במקומה.

2.  הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול והתאום בין אגף השיקום והיחידה לביטוח ותביעות של משהב"ט, לגבי בחירתו של נכה בין תביעה להכרה בזכויות, לפי חוק הנכים ושיפוי, או בזכויות לפי חוק הנזיקין האזרחי.

3.  הוראה זו מתבססת על חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1959.

4.  ראש תחום תביעות וקביעת זכאות - נכים הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5.  ראש היחידה לתביעות וקביעת זכאות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6.  תביעה המוגשת למשהב"ט להכרה כנכה, יכולה להיות בה גם עילה לתביעת נזיקין אזרחית (בד"כ תאונות דרכים שמעורב בהן רכב אזרחי וצבאי).

7.  תביעה למשהב"ט להכרה בנכות – מטופלת ע"י אגף השיקום.

8.  תביעת נזיקין אזרחית נגד משהב"ט – מטופלת ע"י יחידת ביטוח ותביעות של משהב"ט.

9. נובע מכך, שיש להודיע ליחידת ביטוח ותביעות של משהב"ט על כל אחד מהמקרים שלהלן:

א. נכה המגיש תביעה שיש בה גם עילה לתביעת נזיקין.

ב. מתן החלטה שלילית  בתביעה (דחיית תביעה).

ג. שינוי החלטה שנדחתה קודם לכן, ועתה אושרה עקרונית לאחר הליך נוסף.

ד. כל מקרה של תאונות דרכים.

ה. כל מקרה של אנשי מילואים שדרגת הנכות שנקבעה להם גבוהה מ-20%.

10.  הזכות החוקית להגשת תביעה לפי חוק הנזיקין האזרחי מוגבלת ל7 – שנים. אין, לכן, לאפשר זכות בחירה או שינוי בבחירה, או חזרה משינוי בבחירה המונעת מהיחידה לביטוח ותביעות האפשרות לתבוע שיפוי בגלל התיישנות לתביעה בה חלפו 7 שנים ממועד האירוע.

11.  זכותו של נכה לבחור בזכאות עפ"י אחד משני החוקים, תוך 12 חודש. לא הגיב הנכה להודעה בתוך מסגרת זמן זו - יופסק הטיפול בתביעתו.

12.  ראש תחום תגמולי נכים ביחידה לתגמולים והטבות יטפל בנושאים הקשורים בביצוע התהליך – עפ"י הנחיות הוראת אגף השיקום 40.08.

מידרג סמכויות אישור

13.  ראש תחום תביעות וקביעת זכאות - נכים הינו בעל הסמכות והאחריות לטיפול בתביעתו של הנכה ולתאם עם / וליידע את היח' לביטוח ותביעות בכל הקשור בתביעה, כמפורט בהוראה זו, למעט האמור בשני הסעיפים הבאים.

14.  לראש תחום תגמולי נכים ביח' לתגמולים והטבות – הסמכות והאחריות למימוש הסכם בדבר חזרה/  שינוי בבחירה, ותביעה להחזרת כל התשלומים וההוצאות שניתנו לנכה ע"י אגף השיקום, במקרה שמימש זכותו לתביעת נזיקין אזרחית, עפ"י הוראה 40.08.

15.  ראש יחידת ביטוח ותביעות, באגף אמו"ן של משהב"ט הינו בעל הסמכות והאחריות לטיפול בתביעת הנזיקין האזרחית.

זכאות

16.  נכה שבחר לקבל תגמוליו לפי חוק הנכים ושיפוי באמצעות היחידה לביטוח ותביעות של משהב"ט.

אופן הטיפול

17.  הפונה, נכה המגיש תביעה שיש בה גם עילה לתביעת נזיקין  - יפנה פנייתו לתחום תביעות וקביעת זכאות – נכים - ביחידה לתביעות וקביעת זכאות.

18.  הגיש נכה תביעה שיש בה גם עילה לתביעת נזיקין  - יודיע על כך העובד המטפל בתביעה בתחום תביעות וקביעת זכאות – נכים - ליחידת ביטוח ותביעות של משהב"ט באגף אמו"ן.

19.  ניתנה החלטה שלילית (דחיית תביעה) - יודיע על כך העובד המטפל בתביעה בתחום תביעות וקביעת זכאות – נכים - ליחידת ביטוח ותביעות של משהב"ט, בצירוף עותק מההחלטה.

20.  שונתה החלטתו של קצין התגמולים לגבי אותה תביעה - לאחר שנדחתה קודם לכן, ועתה אושרה עקרונית לאחר דיון נוסף על ידו, או ע"י ועדת ערעורים, או ע"י ביהמ"ש וכד', יודיע על כך קצין התגמולים, מוציא ההחלטה, ליחידת ביטוח ותביעות של משהב"ט.

21.  במקרה שאושרה תביעת הנכה ונקבעה לו דרגת נכות – יועבר הטיפול לראש התחום לתגמולי נכים ביחידה לתגמולים והטבות.

22.  ראש תחום תביעות וקביעת זכאות - נכים, מתוקף סמכותו כקצין תגמולים, יוציא ההחלטה ויודיע לנכה על זכותו לבחור בזכאות עפ"י אחד משני החוקים, תוך 12 חודש.

23.  לא הגיב הנכה להודעה זו, בתוך תקופת 12 החודשים  - יודיע לו קצין התגמולים, כי הטיפול בתביעתו הופסק.

24.  נכה שבחר בזכאותו עפ"י חוק הנכים, או שמסיבה זו או אחרת החל לקבל בינתיים תגמולים ושירותים מאגף השיקום, טרם שהודיע פורמלית על בחירתו כנ"ל, ועתה מבקש לשנות בחירתו, יודיע הנכה על כך בכתב לראש תחום תביעות וקביעת זכאות - נכים אשר יטפל בתביעתו וגם יעביר עותק מהודעת הנכה ליחידה לביטוח ותביעות לקבלת הערות / התייחסות (חוו"ד).

25.  לאחר שראש תחום תגמולי נכים יקבל הערות / התייחסות מהיחידה לביטוח ותביעות לגבי תביעתו של הנכה, יקבע החלטתו בנושא, יעביר עותק ממנה ליחידת ביטוח ותביעות לידיעתם, וימשיך בטיפול, עפ"י הנחיות הוראת אגף השיקום 40.08.

רמת השירות – משך ביצוע

26.  במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על ראש תחום תביעות וקביעת זכאות - נכים לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל