X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

בדיקות רפואיות חוזרות – הארכת תשלומי תגמולים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 31.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : בדיקות רפואיות חוזרות - הארכה מנהלתית של תשלומי תגמולים עד לועדה רפואית חוזרת
תאריך: 1.12.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 31.01 מתאריך 1.3.2009 ובאה במקומה.

4. קצין תגמולים המחוז הינו/ה בעל/ת הסמכות והאחריות לביצוע התקין,הנחיה, עדכון ובקרה של הוראה זו.

עקרונות

5. הארכת אישור לתשלום תגמולים והטבות לנכה אשר תוקף אחוזי נכותו פג מסיבות התלויות בו ו/או במערכת נתון לסמכות קצין התגמולים במחוז.

8. אין לראות בהארכה זמנית של תשלום התגמולים קביעה מחודשת של דרגת הנכות, אלא הארכת המשך תשלום התגמולים וההטבות הנלוות לכך על פי הוראות אגף שיקום נכים, עד לועדה הרפואית החוזרת בלבד.

הגדרות

9. דו"ח נגרעים- לעניין הוראה זו- רשימת נכים, שנכותם היא זמנית, ואשר תוקף הוראת התשלום יפוג כעבור שלושה חודשים, כשסיבת הגריעה היא נכותם הזמנית.

מידרג סמכויות אישור

10. קצין התגמולים במחוז השיקום בהסתמכו על דו"ח אחראי על הועדות הרפואיות הינו בעל הסמכות והאחריות להארכת תשלומי תגמולים. הארכה מנהלתית של מעל 4 חודשים ועד 12 חודשים תבוצע בחתימתו של קצין התגמולים במחוז. הארכה מנהלתית לתקופה שמעל 12 חודש תבוצע בחתימתו של ס' מנהל מחוז השיקום, בהתאם לדוח עוזר בכיר לדיווח ובקרה ארצי ביחידה לועדות רפואיות. הארכה מנהלתית לתקופות העולות על 12 חודש תבוצע בחתימתו של מנהל מחוז שיקום, בהתאם לדוח שיועבר אליו ע"י ראש היחידה למנהלת הועדות הרפואיות. דוחות מהיחידה לועדות רפואיות יועברו לקצין התגמולים במקרים בהם נדרשת הארכה של תגמולים כתוצאה לתהליכים המתנהלים ביחידה לועדות רפואיות או בבית המשפט לערעורים על החלטות הועדה הרפואית העליונה המעכבים את קביעת דרגת הנכות.

אופן הטיפול- ועדות רפואיות חוזרות

12 . יחידת המיחשוב תעביר מדי חודש למחוזות דו"ח "נגרעים", הכולל נכים שתוקף הוראת התשלום יפוג כעבור שלושה חודשים, כשסיבת הגריעה היא נכות זמנית.

13 . אחראי/ת ועדות רפואיות במחוז יפעל לשם העמדתו של הנכה בפני ועדה רפואית ולהעברת התיק הרפואי לועדה הרפואית.

14 . הועדה הרפואית תפעל בהתאם להוראת אגף שיקום נכים מס' 30.01

15 . לא עמד הנכה לבדיקה רפואית חוזרת בועדה הרפואית בתוך 6 חודשים, מסיבה שלא תלויה במערכת, יובא העניין לקצין תגמולים.

אופן הטיפול- הארכת תשלומי תגמולים

11 . כל הוראה להמשך תשלום תגמולים לתקופה שמעל ל- 4 חודשים מחייבת אישור בכתב על גבי האסמכתא של קצין התגמולים שבמחוז, ואילו מעבר ל – 12 חודש - מחייבת אישור בכתב של סגן מנהל מחוז השיקום בעל מינוי קצין תגמולים.

12 . אין לראות בהארכה זמנית של תשלום התגמולים כמפורט בסעיפי משנה דלעיל, קביעה מחודשת של דרגת הנכות, אלא הארכת המשך תשלום התגמולים וההטבות הנלוות בלבד

13 . במקרים בהם נדרשת הארכת תשלומי תגמולים לאחר שהועדה הרפואית קבעה דרגת נכות וקביעת הועדה הועברה לקצין התגמולים, האחריות להארכת תשלומי תגמולים תחול על קצין התגמולים המוציא את החלטת הועדה הרפואית. במידה שתידרש הארכה מעבר לחודשיים, היא תאושר ע"י ר' תחום החלטות וקביעת זכאות נכים.

רמת השירות - משך ביצוע

22 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על ראש היחידה למינהלת הועדות הרפואיות, מהיותה בעלת הסמכות והאחריות על התהליך המינהלתי בועדות, לוודא זימון וועדה בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 45 יום ממועד קבלת הפנייה במזכירות הרפואית.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל