X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

מקדמות ומענקים לנכים 10%- 19%

הוראת אגף השיקום מספר 40.02

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מקדמות ומענקים לנכים 10%-19%

תאריך : 1.10.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מספר 40.02 מתאריך 1.6.2003 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במקדמות ומענקים לנכים בדרגת נכות 10%-19%.

3. ביסוס משפטי : הוראה זו מתבססת על חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1955 – סעיף 18 לחוק, סעיף 4, ותיקון 17 לחוק - תשנ"ו 1995 ותקנות הנכים (מענק לנכים שדרגת נכותם 19 – 10 אחוזים) התשנ"ו – 1996.

4. ראש התחום לתגמולי נכים במטה אגף השיקום , בתפקידו כקצין תגמולים, הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 40.02 עוסקת בנושא : מקדמות ומענקים לנכים 10%-19%, בהוראה מפורט גובה המענק לו יהיו זכאים נכים אשר על פי החוק אמורים לקבל מענק חד פעמי מאגף השיקום במשרד הביטחון.

עקרונות

6. עפ"י החוק, ישולם מענק חד - פעמי לנכה שהגיש את תביעתו לראשונה לאחר 1.1.96 וועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות של 10%-19% לצמיתות.

7. מענק חד - פעמי זה מחליף את התגמול החודשי , עפ"י סעיף 5 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום).

8. קצין התגמולים רשאי לשלם מלוא המענק רק לאחר שנקבעו אחוזי הנכות לצמיתות, ולא הוגש ערעור לועדה רפואית עליונה בתוך 45 הימים הקבועים לכך . היה והוגש ערעור – ישולם המענק רק לאחר קבלת החלטת ועדה רפואית עליונה.

9. נקבעו אחוזי נכות זמניים – תשולם מקדמה בגובה של תגמול בסיסי של 10% נכות במכפלה של מספר החודשים , עד לתאריך הוועדה הרפואית החוזרת . המקדמה הינה חלק מהמענק המלא.

10. שולם לנכה מלוא המענק, ועלו אחוזי נכותו מעל ל – 19% נכות, או שאחוזי נכותו של נכה ירדו מ – 20% נכות ועד ל – 10% נכות – יבוצע הקיזוז, או התשלומים, על פי האמור בסעיף 4 לחוק, ותיקון 17 לחוק – תשנ"ו, ובתקנות.

11. הוגשה תביעה נוספת בגין אותו אירוע - לא ישולם מענק , אלא רק לאחר החלטה מסכמת של קצין התגמולים הכוללת את הפגימה המתייחסת לתביעה הנוספת.

12. האסמכתא לתשלום עוברת בדיקת כפל בתחום לתגמולי נכים, ואישורה מחייב כי יחתמו עליה :

א. העובד האחראי
ב. בודק כפל

הגדרות

13. דרגת נכות - לעניין הוראה זו – דרגת הנכות , כפי שנקבעה ע"י הועדה הרפואית המוסמכת , ואושרה ע"י קצין התגמולים.

14. דרגת נכות זמנית - לעניין הוראה זו – דרגת הנכות, כפי שנקבעה ע"י הועדה הרפואית המוסמכת.

15. דרגת נכות צמיתה - לעניין הוראה זו – דרגת הנכות, כפי שנקבעה ע"י הועדה הרפואית המוסמכת בציון "לצמיתות", ולא קיים מועד לוועדה רפואית חוזרת.

16. ועדה רפואית עליונה - לעניין הוראה זו – וועדה מוסדרת בחוק ובתקנות.

17. מועד הערעור - לעניין הוראה זו – המועד הקצוב להגשת ערעור לועדה הרפואית העליונה הינו 45 יום, עפ"י החוק.

18. בית המשפט - לעניין הוראה זו – בית המשפט המחוזי שבסמכותו לדון בערעור על ועדה רפואית עליונה בנקודה משפטית , עפ"י סעיף 12 א' בחוק.

19. קדמה - לעניין הוראה זו – תשלום הניתן בתקופת דרגת נכות זמנית בין 10% ל – 19%. מקדמה זו מהווה חלק מהמענק.

20. מענק - לעניין הוראה זו – תשלום הניתן עבור דרגת נכות בין 10% ל – 19% שנקבעה לצמיתות.

21. תשלום יתר - לעניין הוראה זו – תשלום שנוצר עקב שינוי באחוזי הנכות.

22. לוח תשלומי תגמולים ומענקים - לעניין הוראה זו – לוח תשלומים המתפרסם מעת לעת, ע"י אגף השיקום במשהב"ט.

23. לוח ניכויים - לעניין הוראה זו - לוח ניכויים המתפרסם ע"י אגף השיקום במשהב"ט.

24. "תבנית"- לעניין הוראה זו - תבנית אחת, לצורך חישוב התגמול הינה שוות ערך  לתגמול של 10% נכות.

25. חוק הגימלאות - חוק שירות המדינה (גימלאות) תשט"ו – 1955

מידרג סמכויות אישור

26. ראש התחום לתגמולי נכים ביחידה לתגמולים והטבות במטה אגף השיקום , בתפקידו כקצין תגמולים, הינו בעל הסמכות והאחריות בכל הקשור לטיפול בתשלום המענק, מקדמה, או קיזוזם, בהתאם לאמור בהוראה זו .

זכאות

27. נכה שהגיש את תביעתו לראשונה לאחר 1.1.96 וועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות של . 10%-19%

קריטריונים נוספים לזכאות (בחירה בזכויות)

28. אם זכאי הנכה, עקב מאורע אחד, לתגמולים לפי חוק הנכים, ולגימלה (קיצבה) לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) תשט"ו - ,1955 הברירה בידו לבחור באחת מהן.

29. אם בחר בגימלה לפי חוק הגימלאות, יהיה זכאי לקבל בנוסף לכך 25% מגובה המקדמה / מענק, עפ"י דרגת נכותו, לפי חוק הנכים.

30. אם בחר בקיצבה של 25% ממשכורתו הקובעת לפי חוק הגימלאות, יהיה זכאי לקבל בנוסף לכך מלוא המקדמה / מענק , לפי דרגת נכותו , לפי חוק הנכים.

31. זכאי שלא עקב מאורע אחד - זכאי לקבל שתי הגימלאות, כלומר : גימלה מלאה לפי חוק הגימלאות ומלוא המקדמה / מענק עפ"י דרגת נכותו לפי חוק הנכים.

קריטריונים לקביעת תחולת הזכאות למקדמה / מענק
(ראה סעיף 18 לחוק הנכים)

32. נכה ששירת בשירות חובה, או מילואים והגיש תביעתו תוך שנה אחת מיום שיחרורו, זכאי לתשלום המקדמה / מענק.

33. נכה כנ"ל שהגיש תביעתו לאחר שנה מיום שחרורו, יהיה זכאי למקדמה / מענק מיום הגשת התביעה על ידו, זולת אם קבעה הועדה הרפואית תאריך תחולה אחר, שאושר ע"י קצין התגמולים.

34. נכה המשרת בשרות קבע או משטרה או שב"ס וכו', והגיש תביעה בגין חבלה – תוך שנה אחת מיום שבו ארעה החבלה, זכאי לתשלום המקדמה / מענק מיום הארוע עצמו..( "סעיף 34 לחוק שירות המדינה גמלאות").

35. נכה כנ"ל אשר הגיש תביעתו בגין מחלה, או שעברה יותר משנה מיום החבלה, יהיה זכאי למקדמה / מענק מיום הגשת התביעה, זולת אם קבעה הועדה הרפואית תאריך תחולה אחר, שאושר ע" י קצין התגמולים.

גובה התגמול :

36. גובה המענק, כאשר הוועדה הרפואית קבעה אחוזי הנכות לצמיתות - ייקבע עפ"י המפורט בחוק ובתקנות, ועל פי לוח התשלומים הקובע סכום המענק לכל דרגת נכות בין 10% ל – 19% ראה נספח א' .

37. קבעה ועדה רפואית ראשונה - אחוזי נכות זמניים – יבוצע התשלום כמפורט בחוק ובתקנות, עפ"י המשוואה : שווי של תגמול בסיסי בגובה 10% נכות כפול מספר החודשים ("תבניות"), מהתאריך הקובע לזכאות , עד לתאריך סיום אחוזי הנכות.

אופן הטיפול – בדיקה ואימות הנתונים

38. קבע קצין תגמולים זכאותו של נכה למקדמה / מענק יודיע על כך לנכה בכתב באמצעות טופס הודעה ממוכן, או ע"ג טופס ש / 1 /63 א' ובו פרטים על סוגי הפגימות, אחוז הנכות הכללי , ותוקף אחוזי הנכות , ויעביר העתק מההודעה לנכה והעתק נוסף בצרוף התיק האישי והרפואי, לתחום תגמולי נכים.

39. עם קבלת האסמכתא מתחום תביעות וקביעת זכאות יבצע האחראי לתגמולי נכים בדיקה, רישום ואימות הנתונים , כמפורט להלן.

40. האחראי לתגמולים יחתים האסמכתא בחותמת דואר נכנס וירשום התיק בספר התיקים.

41. יבדוק התאמת נתונים בין האסמכתא לבין הנתונים בתיק : תאריך הגשת התביעה, תאריכי שחרור כגון : סדיר, מילואים, קבע, סוג וסיבת פרישה, אישור מבטל"א במידה ומדובר במחלה. מסמך בחירה בזכויות - כשמדובר בתאונת דרכים.

42. יבדוק התאמת הנתונים הרשומים בפרוטוקול הרפואי של הוועדה, לרישום באסמכתא. בסיום הבדיקה - יאשר הנתונים בחתימתו.

43. היה ואיתר אי - התאמה בפרט זה, או אחר - יחזיר האסמכתא בצרוף הערותיו לתחום תביעות וקביעת זכאות לבדיקה חוזרת, ותיקון , במידת הצורך.

44. המשך אופן הטיפול ייתבצע לפי כל אחד מהמקרים השונים המפורטים בסעיפים הבאים, כאשר בכל מקרה ומקרה יבוצע תהליך בדיקת כפל של האסמכתא לתשלום כחלק מתהליך אישורה בתחום לתגמולי נכים , והמחייב כי יחתמו עליה :

א. העובד האחראי
ב. בודק כפל

המשך אופן הטיפול - חישוב וביצוע התשלום

45. לאחר שוידא, כי הנתונים נכונים - יפעל האחראי לתגמולי נכים כדלקמן , ועל פי סוגי המקרים המפורטים בסעיפים הבאים :

א. קביעת זכאות בוועדה רפואית ראשונה
ב. קביעת זכאות בוועדה רפואית חוזרת / תקנה /9 עליונה / נוספת / בימ"ש.

ועדה רפואית ראשונה

46. גובה התגמול יחושב, עפ"י הנחיות סעיף "גובה התגמול" בהוראה זו, ובהתאם קביעת הוועדה הרפואית אם אחוזי הנכות זמניים, או לצמיתות.

47. לאחר שקבע האחראי לתגמולים את גובה התגמול, יזין את הוראת התשלום למערכת המידע הממוחשבת.

48. מקור האסמכתא יועבר ליחידה לחשבונאות שיקום, העתקים יועברו לסריקה.

ועדה רפואית חוזרת / תקנה /9 עליונה / נוספת / בימ"ש

49. האחראי לתגמולים יוודא, אם אחוזי הנכות שנקבעו הינם זמניים, או לצמיתות, ויפעל
בהתאם :

א. אם נקבע ע"י הוועדה, כי יוארכו אחוזי נכות זמניים - תשולם מקדמה נוספת עד לתאריך הסיום החדש.

ב. אם נקבע ע"י הוועדה, כי אחוזי הנכות הינם לצמיתות - ישולם מלוא המענק עפ"י אחוזי הנכות, ובהתאם ללוח תשלומי תגמולים ומענקים , ובניכוי המקדמה שקיבל הנכה עד לתשלום המענק.

50. לאחר שקבע האחראי לתגמולים את גובה התגמול, יזין את הוראת התשלום למערכת הממוחשבת.

51. מקור האסמכתא יועבר ליחידה לחשבונאות שיקום והעתקים יועברו לסריקה.

אופן הטיפול – ביצוע תשלום , או הפחתה עקב שינוי אחוזי נכות

52. אחוזי הנכות עשויים להשתנות ע"י ועדה רפואית חוזרת / עליונה במקרים הבאים :

א. שינוי מ- 10% נכות ועד ל- 19% נכות.
ב. שינוי מ- 10%-19% נכות ל- 20% נכות ומעלה.
ג. שינוי מ- 20% נכות ומעלה ל- 10%-19% נכות.
ד. שינוי מ- 0%-9% נכות ל 10%-19%- נכות.

שינוי מ- 10% נכות ועד ל- 19% נכות

53 . האחראי לתגמולי נכים יבצע חישוב גובה המענק/מענק חדש, ינכה את המקדמות ששולמו בעבר (במידה ושולמו) ויזין את גובה המענק/מענק חדש למערכת המידע הממוחשבת.

54 . האסמכתא המקורית תועבר ליחידה לחשבונאות שיקום והעתק יועבר לסריקה.

שינוי מ- 10%-19% נכות ל- 20% נכות ומעלה

55 . היה ושונו אחוזי הנכות ממענק לתשלום תגמולים חודשי (מ- 20% ומעלה) יבצע האחראי לתגמולים- עפ"י התאריך הקובע, שנקבע ע"י קצין התגמולים מהיחידה לתביעות וקביעת זכאות, חישוב הפרשי תגמולים עפ"י האחוזים החדשים.

56 . הפרשים אלו ינוכו כסכום חד פעמי על חשבון המענק/ מקדמה ששולמו בעבר.

57 . אם נשארה עדיין יתרת חוב, יבוצע ע"ח החוב- ניכוי שוטף מהתגמול של 20% ומעלה עפ"י טבלת הניכויים. (מצורפת כנספח ב' להוראה).

58 . העובד יזין נתוני התגמול המעודכנים למערכת הממוחשבת. האסמכתא המקורית תועבר ליחידה לחשבונאות שיקום. העתק אחד יועבר לסריקה, העתק שני לתחום הטבות ורווחה.

שינוי מ- 20% נכות ומעלה ל- 10%-19% נכות.

59 . היה ושונו אחוזי הנכות מ- 20% ומעלה לתשלום מענק, יפסיק האחראי לתגמולים תשלום התגמולים עפ"י התאריך הקובע, ויקבע גובה המענק או המקדמה עפ"י ההחלטה החדשה.

60 . יזין גובה התגמולים לתשלום למערכת הממוחשבת. האסמכתא המקורית תועבר ליחידה לחשבונאות שיקום והעתק יועבר לסריקה.

שינוי מ- 0%-9% נכות ל 10%-19%- נכות

61 . היה ושונו אחוזי הנכות מ 0%-9%- לדרגת נכות 10%-19% , האחראי לתגמולי נכים יקבע גובה מענק עפ"י אחוז הנכות ויזין התשלום למערכת הממוחשבת.

רמת השירות - משך ביצוע

62 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על קצין התגמולים לוודא השלמת הטיפול בפנייה ותשלום התגמול – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 60 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י תחום תביעות וקביעת זכאות נכים.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


נספח א להוראה 40.02

שיעורי המענק מתגמולי נכה בדרגת נכות 10%-19% אחרי 1.1.96

נכון ל - נובמבר 2002

 

דרגת נכות קוד הטבה שיעור המענק הערות
10% 120  35,778.24  
11% 121 45,551.25  
12% 122 56,450.68  
13% 123 66,753.85  
14% 124 76,990.80  
15% 125 86,962.75  
16% 126 98,059.25  
17% 127 108,693.74  
18% 128 119,858.31  
19% 129 135,329.60  
מקדמה על חשבון מענק 10%-19% 150 331.28 X מספר החודשים  
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל