אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

השתתפות בהוצאות טלפון לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 80.10

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : השתתפות בהוצאות טלפון לנכים

תאריך : 1.7.2016

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מספר 80.10 מתאריך 1.10.2014 ובאה במקומה

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול והזכאות במתן השתתפות עבור שיחות טלפון, התקנתו או העתקתו ודמי השימוש בו לנכים.

3. הוראה זו הינה הטבה הניתנת בנוסף לקבוע בחוק.

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה, בכל הקשור להחזר הוצאות התקנה/העתקה של טלפון.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחייה, עידכון ובקרה של הוראה זו.

עקרונות

6. נכים זכאים להחזר הוצאות טלפון לפי הקריטריונים וגובה הסיוע המפורטים בהוראה זו.

7. ההשתתפות בעלות שיחות ודמי השימוש - תבוצע באופן אוטומטי, באמצעות מערכת המידע הממוחשבת, בתשלום מענק שנתי.

8. הזכאות להטבה הינה ממועד הוועדה הרפואית הקובעת את דרגת נכותו של הנכה המזכה אותו בהטבה זו, ולא מכל תאריך מוקדם יותר.

9. הוכר הנכה לאחר חודש תשלום המענק, או שדרגת נכותו שונתה והוא זכאי למענק השנתי, יהיה זכאי למענק חלקי השווה לחלק השניים-עשר של המענק, כפול מספר החודשים שנשארו עד לסיום שנת התקציב.

10 . השתתפות בגובה של 50% מדמי התקנת טלפון או העתקתו, אך לא יותר מהסכום המירבי שנקבע), תינתן לזכאים באופן חד- פעמי כנגד הצגת קבלה לאחר התשלום בפועל.

11 . הפונה לקבלת החזר הוצאות התקנה/העתקה של טלפון יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול עובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל. פניות שהופנו ישירות למטה - יועברו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

מידרג סמכויות אישור

12 . החזר השתתפות בהוצאות שיחות הטלפון ודמי שימוש קבועים - מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת .

13 . ר' תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לבקרה על אופן ביצועו התקין של המענק השנתי בגין הוצאות הטלפון.

14 . לעובד רווחה במחוז יש סמכות ואחריות לטפל ולאשר בקשה לזכאות של נכה להחזר דמי התקנה/העתקה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור בחתימה שניה של מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

15 . במקרה של חריגה מהמפורט בהוראה תועבר הבקשה באמצעות עובד הרווחה במחוז, לתחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות שייבחנו את הבקשה .

זכאות

16 . נכה המוכר ע"י משהב"ט שדרגת נכותו 20% לפחות ( 10% לפחות לנכה שהוכר לפני ה- 1.1.96)

גובה הסיוע

17 . כמפורט בנספח א'

18 . ר' תחום הטבות ורווחה בשיתוף עם היחידה לחשבונאות שיקום יבדקו בחודש ינואר של כל שנה, אם חלו שינויים בתעריפים בנספח א', בהתאם לנתונים מעודכנים מחב' "בזק"– ויעדכנו אותם, במידה והשתנו.

אופן הטיפול - השתתפות בהוצאות שיחות הטלפון ודמי שימוש קבועים

19 . החזר השתתפות בהוצאות שיחות הטלפון ודמי שימוש קבועים - מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת, כלהלן:

א. לכלל הנכים (למעט סעיף ב) - מענק שנתי, ביחד עם התגמול של חודש ינואר .

ב. לנכה המוכר בגין עיוורון (סוג פגיעה 94 ) בדרגת נכות 100% ויותר - המענק הינו חודשי (החל מ 1.1.00)

אופן הטיפול - השתתפות בהתקנת טלפון או העתקתו

20 . על הזכאי לפנות אל עובד הרווחה במחוז אליו הוא משתייך ולהגיש בקשה להשתתפות בהתקנת הטלפון, או העתקתו, בתוך שנה ממועד התשלום.

21 . על הפונה לצרף לבקשתו:

א. קבלה על ביצוע התשלום לספק התקשורת, כאשר ההתקנה, או ההעתקה הינם על שמו.

ב. ציון התאריך המדוייק של ביצוע ההתקנה.

22 . עובד הרווחה יבדוק זכאותו, ולפיה, יוציא הוראת תשלום עבור 50% מדמי התקנת טלפון או העתקתו, על גבי טופס ש/ 326/1 - לפי:

א. התקנה - קוד הטבה 338 רמה 1

ב. העתקה – קוד הטבה 322 רמה 1

23 . הוראת התשלום תיחתם ע"י עובד הרווחה במחוז אשר לאחר בדיקה נוספת וחתימה שנייה של מנהל המחוז, יזין ההטבה במחשב ויעבירה לאשרור היחידה לחשבונאות שיקום.

רמת השירות – משך ביצוע

24 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת התייחסות מיוחדת, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 28 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

25 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 14 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 14 ימים).

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' להוראה 80.10

גובה השתתפות בהוצאות טלפון, עפ"י דרגת הנכות

מעןדכן לפי תעריפי חברת "בזק" נכון ל- ינואר 2016

 

סוגי פגיעה דרגת נכות פעימות מונה לחודש דמי שימוש חודשיים רמה סכום המענק השנתי
 כל סוגי הפגיעה  79% - 20% (מ - 10% שהוכר לפני 1.1.96)  25  50%  1  372 ש"ח
 100% - 80% למעט הנכללים בשורה הבאה  60  50%  2  406 ש"ח

 פגוע גפיים עליונות (36) או
המיפלג (04) או
פגוע רגליים (54)

 100%  150  50%  3  492 ש"ח
 100% מיוחדת - פרט לסוג פגיעה - 94)  250  50%  4  588 ש"ח
 עיור (סוג פגיעה - 94)  100% ויותר  1,500 החל מ - 1.1.00  50%  5  149 ש"ח חודשי
 התקנת טלפון  (קוד הטבה 338)  1  89 ש"ח
 העתקת טלפון  (קוד הטבה 322)  1  10 ש"ח

 

נותני חסות: