X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

השתתפות בתשלום ביטוח בריאות ממלכתי לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 50.03

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : השתתפות בתשלום ביטוח בריאות ממלכתי לנכים
תאריך : 1.7.2009

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 50.03 מיום 1.11.2005 ובאה במקומה.

2. פרק א' של הוראה זו בא לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן תשלום וניכוי השתתפות עבור דמי ביטוח בריאות ממלכתי לזכאי אגף שיקום נכים, והוא נסמך על "תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת דמי ביטוח בידי משהב"ט כמשלם תגמול)  תשנ"ו – 1996 (22 ) של המוסד לביטוח לאומי.

3. פרק ב' של הוראה זו בא לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן השתתפות בגובה של 75% מתשלום ביטוח בריאות ממלכתי לנכה בדרגת נכות +100% ( מיוחדת ).

4. הזכאות המוענקת על פי הוראה זו למקבלי דמי קיום, עפ"י הוראות האגף - מהווה הטבה הניתנת בנוסף לקבוע בתקנות.

5. ראש תחום תגמולי נכים אחראי לביצוע תקין של הוראה זו בכל הנוגע לנכים המקבלים דמי קיום כמוגדר בפרק א' של ההוראה.

6. ר' תחום הטבות ורווחה, אחראי לביצוע תקין של הוראה זו הנוגע לנכים בדרגת נכות 100% +(מיוחדת) , כמוגדר בפרק ב' של ההוראה.

7. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

 

פרק א' - השתתפות בתשלום ביטוח בריאות ממלכתי לנכה

עקרונות

8. השתתפות משהב"ט בתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי ניתנת לנכה שזכאותו נקבעת עפ"י הוראה זו, כדי לאפשר טיפול רפואי לבני משפחתו, ולאפשר לנכה עצמו טיפול רפואי בנושאים שאינם קשורים לנכותו המוכרת.

9. השתתפות משהב"ט בתשלום דמי ביטוח בריאות הינה פועל יוצא של אישור דמי קיום למיניהם, כמוגדר בהוראה, ולכן אינם מחייבים פניה של הזכאי, אלא מבוצעים באופן יזום ע"י אגף השיקום.

10 . משהב"ט לא ישתתף בתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי, כאשר הוא משולם באמצעות גורם אחר (קצבאות, או מקור אחר).

הגדרות

11 . שיעור דמי ביטוח בריאות ממלכתי - לעניין הוראה זו – כמפורט מעת לעת בסעיף 14 (ו') לחוק הביטוח הלאומי.

12 . קוד הטבה 501 - לעניין הוראה זו – מספרו של הקוד במערכת המידע הממוחשבת המשמש לנושא ביטוח בריאות ממלכתי.

13 . חוק הנכים - חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1955

זכאות

14 . נכה עד להחלטת הוועדה הרפואית, או נכה מוכר ע"י משרדנו שדרגת נכותו 20% - 100% (או מ- 10% למי שנכותו נקבעה לפני 1.1.96 ) והמקבל אחד מהתש"מים הבאים, ושאין משתלמים בעדו דמי ביטוח בריאות לפי סעיפים 14 (ב) עד 14 (ה) לחוק:

א. "נצרך" – עפ"י סעיף 7 לחוק הנכים.

ב. "חפ"ר"(תגמול משולם לחודש שלם)- עפ"י סעיף 6 לחוק הנכים.

ג. "תט"ר" (תגמול משולם לחודש שלם), כאשר התשלום מבוצע לפקודת הנכה. – עפ"י תקנה 14 א'.

ד. "תג"מ" – עפ"י הוראות אגף שיקום נכים 85.01 ו 85.02-

גובה הסיוע

15 . לנכה המקבל אחד מהתשלומים המפורטים בסעיף "זכאות" לעיל, תהיה השתתפות משהב"ט בדמי ביטוח בריאות ממלכתי, בשיעור 75% מסכום המינימום, כאמור בסעיף 14 (ו') לחוק הביטוח הלאומי.

16 . יתרת 25% משיעור דמי ביטוח הבריאות הממלכתי יחוייבו מתגמולו הנ"ל של הזכאי, והסכום המלא (צירוף השתתפות המשרד והניכוי מהזכאי) יועבר ע"י משהב"ט למוסד
לביטוח לאומי.

אופן הטיפול - בתחום לתגמולי נכים

17 . לאחר אישור הזכאות לתשלום הראשון של אחד מסוגי התשמ"ים, עפ"י הוראות האגף – תועבר האסמכתא ע"י הגורם המסמיך לתחום לתגמולי נכים ביח' לתגמולים והטבות.

18 . עובד התחום לתגמולי נכים יבדוק האסמכתא, ויזום ביצוע הניכוי להשתתפות בדמי ביטוח בריאות ממלכתי, ע"י הזנת תאריכי התחלה וסיום (חודשים מלאים) בקוד . הטבה 501

19 . לאחר ההזנה - המקור יועבר ליח' לחשבונאות שיקום, וההעתק לתיק הזכאי.

אופן הטיפול - במחוז

20 . בכל מקרה של החלטה להמשך תשלום תש"מ לתקופה של שנה אחת נוספת לפחות, לנכה הזכאי להשתתפות בדמי ביטוח בריאות ממלכתי, עפ"י סעיפי הזכאות בהוראה זו, ירשום עובד הרווחה במחוז, באסמכתא בקוד הטבה 501 – עדכון לתאריך סיום התש"מ, ויזין למחשב.

21 . מקור האסמכתא יועבר ליח' לחשבונאות שיקום, וההעתק לתיק הזכאי. אופן ביצוע הניכוי וההעברה לביטוח הלאומי

22 . אחת לחודש תיצור מערכת המידע הממוחשבת ניכוי (" 501 ") חד פעמי לנכים הזכאים להשתתפות המשרד בדמי ביטוח בריאות ממלכתי, ואין להם "ניכוי 501 " בתוקף לאותו החודש.

23 . מערכת המידע הממוחשבת תפיק, מדי חודש, דוח מרוכז ליח' לחשבונאות שיקום.

24 . על פי דוח זה תטפל היחידה לחשבונאות שיקום בהעברת הכספים למוסד לביטוח לאומי.

פרק ב' - השתתפות בתשלום ביטוח בריאות ממלכתי לנכה בדרגת נכות +100% (מיוחדת)

עקרונות

25 . השתתפות בתשלום ביטוח בריאות ממלכתי נועדה לסייע לנכה עובד, או לנכה המקבל תשלום פנסיה ומתשלום זה מנוכה תשלום עבור ביטוח בריאות ממלכתי.

26 . ההשתתפות ניתנת מתאריך הועדה הרפואית הראשונה בפניה עמד, ואשר בוועדה זו נקבעו אחוזי הנכות המזכים בהטבה זו.

27 . השתתפות בתשלום ביטוח בריאות ממלכתי לא תינתן לנכה המקבל קיצבת זיקנה, ומקיצבה זו מנוכה תשלום עבור ביטוח בריאות ממלכתי.

28 . החודש הקובע לגבי גובה ההשתתפות הינו חודש מאי.

29 . מימוש הזכאות מותנה בפניית הזכאי בצרוף תלוש שכר/פנסיה, או אישור כנדרש בהוראה זו.

30 . לא יינתנו החזרים עבור שנת תקציב קודמת.

הגדרות

31 . תשלום ביטוח בריאות ממלכתי –לעניין הוראה זו - התשלום המועבר לביטוח לאומי בגין ביטוח בריאות ממלכתי משכרו/ תשלום הפנסיה של הנכה.

זכאות

32 . נכה בדרגת נכות +100% (מיוחדת), שעובד, או מקבל תשלום פנסיה ממקום עבודתו.

גובה הסיוע

33 . הסיוע הינו בגובה של 75% מסכום מס הבריאות ממלכתי ששולם על ידו בחודש מאי, כפי שמופיע בתלוש השכר, או הפנסיה של חודש מאי.

אופן הטיפול

34 . ר' תחום הטבות ורווחה תיפנה ליחידת המחשוב באגף, בחודש אפריל של כל שנה, ותבקש להפיק דוחות מחשב הכוללים:

א. רשימת הנכים בדרגת נכות +100% (מיוחדת) שאינם מקבלים תגמולי קיום.

ב. רשימת הנכים בדרגת נכות +100% (מיוחדת) המקבלים תשלום שוטף בגין השתתפות בביטוח בריאות ממלכתי.

35 . עובד תחום הטבות ורווחה יבדוק את הדוחות הנ"ל ויסמן הנכים אליהם יש לפנות בכתב, (לאחר הסרתם מהרשימה של הנכים המקבלים קצבת זקנה, שממנה מנוכה תשלום עבור ביטוח בריאות).

36 . עובד תחום הטבות ורווחה יכין מכתבים לנכים הנ"ל וישלח אותם בחודש אפריל מדי שנה, בבקשה להמציא תלושי שכר של חודש מאי, לצורך הזרמת ההשתתפות למשך שנה החל מחודש מאי ועד חודש יוני של השנה שאחריה.

37 . נכה שהינו זכאי, עפ"י סעיף זכאות, יפנה לתחום הטבות ורווחה שבאגף וימציא

האישורים הבאים:

א. אם הינו שכיר – תלוש שכר של חודש מאי באותה שנה, בו מפורט סכום הניכוי לביטוח בריאות ממלכתי.

ב. אם הינו עצמאי – אישור מרואה חשבון, או מיועץ המס, או מהמוסד לביטוח לאומי ובו מפורט סכום הניכוי לביטוח בריאות ממלכתי שהועבר בחודש מאי.

38 . ההשתתפות לנכה כאמור, שתהיה בגובה של 75% מהסכום ששולם על- ידו בחודש מאי - תשולם לו מדי חודש בחודשו, באופן שוטף, מחודש מאי של אותה שנה ועד לחודש יוני של השנה שלאחריה.

39 . עובד תחום הטבות ורווחה יערוך החישוב עפ"י האמור, יזין הוראת התשלום למערכת המידע הממוחשבת ב"קוד 116 – הטבה חדשה", שתחילתה מחודש מאי, ותוודא הזנת תאריך סיום ( 30 באפריל ) של ההטבה הקיימת.

40 . עובד תחום הטבות ורווחה יעביר האסמכתא ליחידה לחשבונאות שיקום.

אופן הטיפול – מערכת המידע הממוחשבת

41 . עפ"י הזרמת הקודים המתאימים - מערכת המידע הממוחשבת מייצרת לזכאי, בגינו יש להעביר לביטוח לאומי תשלום דמי בריאות ממלכתי, ניכוי בגובה ההשתתפות שלו.

42 . אחת לחודש מועברים ליחידה לחשבונאות שיקום דוחות ובהם גובה התשלום שיש להעביר לביטוח לאומי.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל