X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

ניתוחים לנכים במוסדות רפואיים שאינם ציבוריים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 50.15

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : ניתוחים פרטיים בנכות המוכרת שיבוצעו בבתי חולים פרטיים ובתאגידי בריאות שליד בתי החולים הכלליים
תאריך : 1.10.2013

כללי :

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 51.15 מתאריך 1.2.2111 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע הזכאות ודרכי הטיפול בהפניית נכים לניתוחים בבתי חולים כלליים, או בבתי חולים פרטיים

3. הוראה זו מבטלת כל חוזר רפואי קודם, העוסק ב "ניתוחים פרטיים", ובכלל זה חוזר מספר1371.

4. הוראה זו מתבססת על סעיף 43 בחוק הנכים, ועל תקנות הנכים (טיפול רפואי), התש"ד - 1954.

5. רופא מוסמך מחוזי הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

6. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות :

7. נכה זכאי להינתח במסגרת הטיפול בנכותו מוכרת, בבית חולים פרטי או בתאגיד בריאות.

הגדרות

8. ניתוח פרטי - לעניין הוראה זו - ניתוח שיבוצע ע"י מנתח נבחר בבית חולים פרטי או באמצעות תאגידי בריאות שליד בתי החולים (קרנות המחקרים) ובלבד שמדובר בניתוחים אלקטיביים (לא דחופים).

9. בתי חולים רפואיים פרטיים - לעניין הוראה זו - בתי חולים פרטיים בעלי רשיון משרד הבריאות להפעלת בית חולים ולביצוע פעולות רפואיות.

10 . בתי חולים כלליים (שאינם בתי חולים פרטיים) - לעניין הוראה זו - כל המוסדות המאושרים על ידי משרד הבריאות.

מידרג סמכויות אישור

11 . לרופא המוסמך המחוזי יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות, לאשרה או לדחותה, עפ"י הוראה זו, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

12 . ערעור על החלטת הרופא המוסמך המחוזי ניתן להגיש לרופא המרחבי ועל זו ניתן לערער לרופא המוסמך הראשי.

זכאות

13 . נכה המוכר ע"י משהב"ט בדרגת נכות של 21% לפחות (או 11% ומעלה, אם הוכר לפני 1.1.56). או תובע זכות עפ"י חוק הנכים שקצין התגמולים קבע שהינו זכאי לטיפול רפואי בזמן בירור תביעתו, לפי סעיף 43 ב' לחוק הנכים.

קריטריונים לאישור הזכאות

14 . קביעה בכתב של רופא מומחה בתחום נכותו המוכרת המאשר, כי יש צורך חיוני בניתוח.

15 . הרופא המוסמך המחוזי, עפ"י הקריטריונים המפורטים בהוראה זו, אישר את המלצתו של הרופא המומחה.

עלות הטיפול

16 . עלות הטיפול והאשפוז תחושב על פי תעריפי משרד הבריאות. האחראי מטעם היחידה לשירותים רפואיים יסכם את מחיר הניתוח עם המוסד הרפואי. אחת לחצי שנה תתקיים פגישה בין היח' לשירותים רפואיים לבין היח' לתקציבים, כלכלה והתקשרויות, בה ייקבעו קווים כלליים והנחיות להמשך הפעילות עד הדיון הבא.

אופן הטיפול

17 . זכאי, המבקש לבצע ניתוח פרטי כאמור לעיל, יעביר לרופא המוסמך המחוזי את מכתב הרופא המומחה המנמק את הצורך בניתוח.

18 . הרופא המוסמך המחוזי יבחן את הצורך הרפואי בניתוח, ואת הקשר לנכות המוכרת. הרופא המחוזי רשאי לא לאשר ניתוח במסגרת פרטית ויודיע על כך לנכה תוך פירוט נימוקיו.

19 . הרופא המחוזי, יודיע בכתב על החלטתו לנכה ולאחראי מטעם היחידה לשירותים רפואיים בכתב.

20. האחראי מטעם היחידה לשירותים רפואיים, יעביר את פרטי הנכה והניתוח המבוקש לספק שירותי הרפואה. ספק שירותי הרפואה יתאם את פרטי הניתוח מול הנכה.

21 . אם יבחר הזכאי מנתח שאינו כלול בהסדר עם אגף שיקום נכים, ישלם הזכאי ישירות למנתח שבחר את עלות הניתוח ויקבל החזר כספי בכפוף להגשת חשבונית מקור עד גובה הסכומים המשולמים לרופאי ההסדר, ולא יותר מן ההוצאה בפועל.
ההחזר הכספי הינו גם בגין האשפוז.

22 . הנכה רשאי לערער על החלטת הרופא המחוזי, בפני הרופא המרחבי.

רמת השירות - משך ביצוע

23 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המוסמך המחוזי לוודא השלמת הטיפול בבקשה ומשלוח ההודעה לפונה - בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 61 ימים ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל