X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

נסיעת נכה קטוע 2 גפיים תחתונות להתקנת תותבות בחו"ל

הוראת אגף השיקום מספר 50.12

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : נסיעת נכה קטוע 2 גפיים תחתונות להתקנת תותבות בחו"ל
תאריך: 1.11.2016

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 50.12 מתאריך 1.4.2012 ובאה לקבוע נוהל לנסיעת נכה קטוע גפיים להתקנת תותבות בחו"ל.

2. הוראה זו מבטלת כל אחד מ"החוזרים הרפואיים" העוסקים בנסיעות קטועי גפיים להתקנת תותבות בחו"ל, שהוצאו על ידי הרופא הראשי, לפני מועד פרסומה של הוראה זו, ובכללם חוזר מס' 1467 .

3. הוראה זו מתבססת על סעיף 43 א' ו ג' בחוק הנכים "טיפול במחלה שחלה בה, או - בחבלה שנחבל בה, עקב שירותו" ועל תקנות הנכים (טיפול רפואי).

4. הרופא האחראי על נושא מיכשור אורטופדי ביח' לשירותים רפואיים הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו .

5. הרופא המוסמך הראשי לעניין תותבות באגף שיקום הוא בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו .

עקרונות

6. נכה המוכר ע"י משהב"ט על רגליים קטועות, כמפורט בסעיף זכאות זכאי לנסיעה - להתקנת תותבות בחו"ל, כמפורט בהוראה זו.

7. נסיעת הנכה לחו"ל מוסדרת בכפוף להוראת אגף השיקום 50.02 ("טיפול רפואי לנכים בחו"ל").

8. נכה יקבל אישור סופי לנסיעה רק לאחר אישורה העקרוני של הצעת המחיר של הפרוטזיסט, כמפורט בגוף ההוראה.

9. חתימתו, בארצות הברית, של מומחה לשיקום אורטופדי שייקבע על ידי הרופא המוסמך הראשי, תחייב את אגף שיקום נכים לשלם עבור התותבות.

10. מי שקיבל תותבות מתאימות ואשר במשך התקופה בארץ לא נזקק אלא לתיקונים קלים, יהיה זכאי לחזור בפעם הבאה למקום ההתקנה הקודם באופן אוטומטי כל זאת בתנאי שהפרוטזיסט לא התחלף, ושיטת העבודה לא הפכה לשיטת המדידה המרכזית.

11. נכה חדש או נכה שתוך חצי שנה לאחר חזרתו מחו"ל, הסתבר שהתותבות שברשותו אינן מתאימות יועמד בפני הועדה הפרוסטטית אשר תמליץ בפני הרופא המוסמך - הראשי לעניין תותבות על מקום התקנת התותבות בפעם הבאה שנסיעתו תאושר.

12. אי הצלחה בהתקנת תותבות בחו"ל איננה מקנה לנכה קיצור משך הזמן עד לנסיעה הבאה. עד לנסיעתו הבאה יבצע התותבות בארץ.

13. במקרה שלאחר שני נסיונות בחו"ל לא יחזור הנכה עם תותבות מתאימות ייבדק - עניינו על ידי הועדה הפרוסטטית. הועדה מוסמכת להחליט שהנכה לא ייסע בעתיד לחו"ל.

14. אישור השהיה בחו"ל להתקנת התותבות לא יעלה על 60 יום.

15. במקרים מיוחדים רשאי הרופא המוסמך הראשי לעניין תותבות להאריך את השהות בשתי תקופות של שבועיים נוספים.

16. הרופא המוסמך הראשי לעניין תותבות רשאי להורות על חזרת הנכה ארצה, באם לא תגמר התקנת התותבות במסגרת התקופה הנ"ל, ותוך התייעצות עם יו"ר א.נ.צ. עם חזרתו יופנה לוועדה הפרוסטטית אשר תחליט באם לנסות לבנות את התותבות בארץ או להפנותו למקום אחר בחו"ל.

17. עובדי הנציגות הקונסולרית הקרובה הינם נציגי אגף שיקום נכים בכל ארץ בעולם.

18. נכה בהתאם להוראה זו הנשלח להתאמת תותבות בחו"ל, יישלח עם מלווה.

19. נכה אשר יחזור ארצה עם תותבות שאינן מתאימות, יוכל לפנות להתאמת תותבות חדשות בארץ ולתיקון התותבות החדשות רק בתנאי שייפרט בכתב לרופא האחראי על נושא מיכשור אורטופדי ביח' לשירותים רפואיים את הסיבות שבגללן הוא זקוק לתותבות חדשות. הפניה לתותבות חדשות בארץ תוצא רק באישור האחראי על נושא מיכשור אורטופדי.

הגדרות

20. ועדה פרוסטטית לעניין הוראה זו ועדה מקצועית, יועצת לרופא המוסמך הראשי - הפוסקת מקצועית בכל הקשור לנושא התאמת תותבות בחו"ל, ובכל נושא חריג הקשור למכשור אורטופדי, וכוללת:

א. מנהל מחלקה/יחידה שיקום אורטופדי בביה"ח יו"ר

ב. פרוטזיסט מטעם אגף שיקום נכים – חבר

ג. נציג מטעם ארגון נכי צהל - החבר. 

הדגשה: הרופא המוסמך הראשי רשאי להתנגד למינוי נציג ארגון נכי צה"ל שאיננו מוסכם עליו. במקרה זה ימנה יו"ר הארגון נציג חלופי בתיאום עם הרופא המוסמך הראשי.

ד. רופא האחראי על נושא מיכשור אורטופדי באגף שיקום נכים מרכז הוועדה.

21. רופא אמון לעניין הוראה זו יועץ רפואי ומקשר מקצועי בין הנכה לקונסוליה - הישראלית המקומית, לרופא המוסמך הראשי ולמערכת הרפואית המקומית בחו"ל. ניתן להקנות לו סמכויות , לפי הצורך.

מידרג סמכויות אישור

22. לרופא האחראי על נושא מיכשור אורטופדי ביח' לשירותים רפואיים באגף שיקום נכים יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, עפ"י הוראה זו, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

23. במקרה של ערעור על החלטת הרופא האחראי על נושא מיכשור אורטופדי ביח' לשירותים רפואיים רשאי הפונה לפנות לרופא המוסמך הראשי לעניין תותבות, – אשר יחליט אם לאשר בקשתו, או לדחותה.

24. המלצות הועדה הפרוסטטית בארץ הן סופיות ואין גוף ערעור מקצועי מעליה, על החלטת הרופא המוסמך הראשי לעניין תותבות ניתן להשיג בדרכים הקבועות בחוק.

זכאות

25. נכה המוכר ע"י משהב"ט על שתי רגליים קטועות מתחת לברך זכאי לנסיעה - להתקנת תותבות בחו"ל אחת ל - 3 שנים.

26. נכה המוכר ע"י משהב"ט כנכה קטוע רגל אחת ופגוע רגל שנייה בדרגת נכות %100 +מיוחדת , זכאי לנסיעה להתקנת תותבות בחו"ל אחת ל- 3 שנים.

27. נכה המוכר ע"י משהב"ט על שתי רגליים קטועות, שלפחות אחת מהן מעל, או דרך הברך זכאי לנסיעה להתקנת תותבות בחו"ל אחת לשנתיים. -  הערה: סימול פגיעה (ס.פ.): 54 .

גובה הסיוע

28. נכה קטוע שתי גפיים בלבד שאושרה נסיעתו לחו"ל להתקנת תותבות זכאים הנכה - והמלווה לטוס במחלקת עסקים.

29. בית המלון בו ישוכנו הנכה והמלווה יוזמן ע"י הנספחות / קונסוליה, בהתאם לצרכי הנכה במקום הקרוב ביותר למכון האורטופדי.

30. הנכה יקבל רמת התשלומים וההחזרים מראש לפי העקרונות של הועדה הבינמשרדית ועקרונות המשרד לגבי נציגים בחו"ל ועל פי המפורט בהוראה מס' 50.02 .

31. הנכה יקבל רכב שכור בהתאם לזכאותו ולצרכיו.

אופן הטיפול

32. חודשיים לפני המועד בו הוא רשאי לצאת לחו"ל ייפנה הנכה לרופא האחראי על נושא מיכשור אורטופדי ביח' לשירותים רפואיים..

33. הרופא האחראי על נושא מיכשור אורטופדי יבדוק זכאותו של הנכה ויחליט, כלהלן: האם יופנה לועדה פרוסטטית/המכון לקטוע, או לבצע תותבת בארץ, תוך הפנייתו לבית מלאכה, או הפניית הנכה ישירות לטיפול האחראי על נושא חו"ל ביח' לשירותיםרפואיים, ללא צורך בועדה.

34. על הרופא האחראי על נושא מיכשור אורטופדי ביח' לשירותים רפואיים ליידע את הנכה על ההחלטה, ו/או לזמנו לדיון הוועדה.

35. במקביל, על האחראי על נושא מיכשור אורטופדי ליידע על ההחלטה את הרופא המחוזי.

36. נכה שנקבע, כי הוא זכאי לנסיעה להתאמת תותבות בחו"ל, ואשר בנסיעתו האחרונה הותאמו עבורו תותבות מתאימות, רשאי לבקש לחזור לאותו בית מלאכה בו בוצעו התותבות הקודמות, ואין צורך להעמידו בפני ועדה פרוסטטית, ובלבד שבית המלאכה נמצא בהתקשרות חוזית תקפה עם המשרד.

37. עבור כל נכה שאושרה נסיעתו להתאמת תותבות בחו"ל, ייצור האחראי לנושא חו"ל קשר עם בית המלאכה בחו"ל, באמצעות הקונסוליה המקומית וידאג לכל הסידורים הדרושים.

38. הפרוטזיסט בבית המלאכה בחו"ל, בו אושר הטיפול, יהיה חייב להעביר לקונסוליה המקומית הצעת מחיר בהתאם לתותבת שבוצעה בעבר.הצעה זו מהווה בסיס להמשך העבודה.

39. רק לאחר אישורה העקרוני של הצעת המחיר, ע"י האחראי על נושא מיכשור אורטופדי באגף שיקום נכים, יקבל הנכה אישור סופי לנסיעה ובהתאם להוראות האגף.

40. לאחר הגעת הזכאי לבית המלאכה, במידה ויהיה צורך בשינוי מפרט מהמפרט שאושר בארץ לפני יציאת הזכאי, יעביר הפרוטזיסט מכתב מנומק והצעת מחיר חדשה באמצעות רופא האמון לאגף השיקום וזו תבחן את הבקשה לשינוי ותודיע באמצעות רופא האמון על החלטה האם אושר השינוי המבוקש. בכל מקרה יאושר תשלום רק לפי מפרט שאושר עי אגף השיקום.

אופן הטיפול - עם שובו של הנכה ארצה

41. עם שובו של הנכה ארצה לאחר שהות במכון אורטופדי בחו"ל, יוזמן להופיע בפני בקר תותבות מטעם אגף השיקום כאשר עימו התותבות החדשות והישנות כדי להציגן .

42. על האחראי על נושא מיכשור אורטופדי ליידע את המכון לקטוע ומכון לואיס על כך שהנכה קיבל תותבות בחו"ל ושאין המכון לקטוע רשאי להוציא לנכה זה הפניה לתותבות חדשות בארץ אלא אך ורק לתיקונים. הצורך בהחלפת תותבת ייקבע ע"י ועדה פרוסטטית.

43. נכה אשר יחזור ארצה עם תותבות שאינן מתאימות, יוכל לפנות להתאמת תותבות חדשות רק בתנאי שייפרט בכתב לאחראי על נושא מיכשור אורטופדי ביח' לשירותים רפואיים את הסיבות שבגללן הוא זקוק לתותבות חדשות. הפניה לתותבות חדשות בארץ תוצא רק באישור האחראי על נושא מיכשור אורטופדי.

אופן הטיפול - תותבות לא מתאימות

44. נכה חדש או נכה שתוך חצי שנה לאחר חזרתו מחו"ל, הסתבר שהתותבות שברשותו אינן מתאימות יועמד בפני הועדה הפרוסטטית אשר תמליץ בפני הרופא המוסמך -הראשי לעניין תותבות על מקום התקנת התותבות בפעם הבאה שנסיעתו תאושר.

45. במקרה שלאחר שני נסיונות בחו"ל לא יחזור הנכה עם תותבות מתאימות ייבדק - עניינו על ידי הועדה הפרוסטטית. הועדה מוסמכת להחליט שהנכה לא ייסע בעתיד לחו"ל.

אופן הטיפול - נהלי נסיעה ושהיה בחו"ל

46. על הנכה להופיע במכון האורטופדי לפחות 4 פעמים בשבוע לצורך המשך העבודה, אלא אם יקבע אחרת ע"י הפרוטזיסט בתאום עם נציגי אגף שיקום נכים במקום.

47. עד גמר התקנת התותבות יוכל הנכה לעזוב את המלון בו הוא שוהה בסופי שבוע, או בימי חג ומועד שאינם ימי עבודה, באישור הפרוטזיסט בחו"ל ובאישור הקונסוליה תוך ביטול המלון הקיים לאותם תאריכים .

48. הנכה רשאי לעזוב את המלון, בו שוהה בתקופת התקנת התותבות לטיולים, אך ורק בסופי השבוע, או בימי חג ומועד שאינם ימי עבודה, ובתנאי שלא יימשכו יותר מ- 60 שעות.

49. אגף שיקום נכים נושא בהוצאות המלונות שבדרך אך לא יותר מאשר עלות החדר במלון המקורי, ובתנאי שאין תשלום מקביל על המלון המקורי.

50. תוך כדי תקופת התקנת התותבות יצא הנכה לשבוע ימים של ניסוי התותבת כאשר - חדרו במלון מוחזר ואגף שיקום נכים נושא בהוצאות המלונות שבדרך אך לא יותר מאשר עלות החדר במלון המק

רמת השירות - משך ביצוע

51. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים על האחראי על נושא מיכשור - אורטופדי ביח' לשירותים רפואיים לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת דיון בועדה הפרוסטטית, ומשלוח ההודעה לפונה בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על - 30 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

52. מסגרת הזמן לטיפול בפנייה המחייבת דיון בועדה הפרוסטטית לא תעלה על 45 יום

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל