X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

טיפול רפואי לפנים משורת הדין - לנכה מתבגר

הוראת אגף שיקום נכים מספר 50.04

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : טיפול רפואי לפנים משורת הדין לנכה מתבגר

תאריך : 1.3.2012

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 50.04 מיום 1.5.2010 ובאה במקומה, וכן מבטלת כל "חוזר רפואי" בנושא.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול וזכאות נוספת לטיפול רפואי חריג לקבוצת נכים מתבגרים המוגדרת עפ"י הקריטריונים בהוראה זו, בגין מחלות שאינן קשורות לנכות המוכרת.

3. הוראה זו מעגנת הטבה המוענקת בנוסף לקבוע בחוק.

4. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא הראשי המוסמך הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו .

עקרונות

5. נכה מתבגר, המוכר ע"י משהב"ט, המבקש לקבל טיפול בגין מחלה נוספת שחלה בה, ושאיננה קשורה בנכותו המוכרת ע"י משהב"ט, ונתקיימו בו הקריטריונים המפורטים בהוראה זו - רשאי לפנות לרופא המחוזי בבקשה לקבל שירותים רפואיים לפנים משורת הדין במחלות המפורטות בהוראה.

6. הטיפול הרפואי שיאושר לנכה - יבוצע כמקובל לגבי נכות מוכרת כאמור בסעיף 13 .

7. הפונה יפנה בקשה מנומקת בכתב ונתמכת במסמכים רפואיים על ידו לרופא המחוזי במחוז השיקום בו הוא מטופל. מימוש ההטבה המפורטת בהוראה זו מותנה בפניית הזכאי בכתב, לרופא המחוזי.

הגדרות

8. נכה מתבגר - לעניין הוראה זו – נכה שמלאו לו 40 שנה לפחות.

מידרג סמכויות אישור

9. לרופא המחוזי סמכות לטפל במחלה שהוכרה לטיפול עפ"י הוראה זו, ולטפל בה . כמקובל לגבי נכות מוכרת כאמור בסעיף 13

10 . הרופא המרחבי מהווה סמכות לדיון בערעור על החלטת הרופא המחוזי.

11 . לרופא הראשי המוסמך, או לסגנו סמכות לדיון בערעור על החלטת הרופא המרחבי.

זכאות

12 . נכה מתבגר, המוכר ע"י משהב"ט, שנתקיימו בו הקריטריונים הבאים, זכאי לקבל שירותים רפואיים לפנים משורת הדין רק במחלות המפורטות להלן, בסעיף ג':

א. דרגת נכותו המוכרת ע"י משהב"ט אינה פחותה מ- 50% , כאשר מתוכה לפחות 30% נכות הינה על אחד מסוגי הפגימה המפורטים בס.ק. ב' להלן, או 30% כאמור, בגין פגימה מצטברת באותו איבר, על אחד מסוגי הפגימה המפורטים בס.ק. ב' להלן.

ב. נכותו המוכרת הינה על אחד מסוגי הפגימה הבאים (לפי סימולי הפגיעה במחשב) 54 ,50 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,04 ,03 ,  01 כמפורט בנספח א' להוראה זו. ,

ג. הנכה חלה במחלה נוספת שאיננה קשורה בנכותו המוכרת, והיא אחת מאלו:

1) מחלת מערכת העצבים,

2) מחלת לב,

3) מחלת כלי דם.

גובה הסיוע

13 . בסמכות הרופא המחוזי לאשר לנכה העומד בקריטריונים בהוראה זו את השירותים הרפואיים הבאים:

א. טיפול רפואי : אמבולטורי ואישפוז.

ב. תרופות.

ג. מיכשור רפואי וציוד השיקומי כגון: כסא גלגלים, הליכון).

ד. טיפול סיעודי עפ"י נהלי האגף.

ה. מימון הוצאות נסיעה לטיפול רפואי.

ו. תשלום עזרת הזולת.

אופן הטיפול

14 . נכה שנתמלאו בו התנאים האמורים בסעיף 12 יהיה זכאי לקבל שירותים רפואיים לפנים משורת הדין גם במחלות האמורות בסעיף 12 ג' לעיל ובכל פגיעה שתגרם כתוצאה מהן באישור הרופא המחוזי.

15 . נכה המבקש לקבל טיפול רפואי בגין מחלה שאינה קשורה לנכות המוכרת יפנה בקשתו בכתב לרופא המחוזי .

16 . מצא הרופא המחוזי, כי נתמלאו בנכה כל התנאים המפורטים בסעיף "זכאות" גם יחד, יאשר את השירותים הרפואיים שבסמכותו, ויפרט שיקולי החלטתו בתיקו של הנכה במערכת המידע הממוחשבת.

17 . הנכה רשאי לערער על החלטת הרופא המחוזי, בפני הרופא המרחבי

רמת השירות – משך ביצוע

18 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המחוזי לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת התערבות הרופא המרחבי, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 ימים ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

19 . טיפול בבקשה המחייבת התערבותו של הרופא המרחבי – יושלם הטיפול בה בתוך מסגרת זמן של 28 יום.

 

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' להוראה 50.04

סימולי פגיעה

01 – פרפליה
03 – קוודרופלגיה
04 – המיפלגיה
19 – סקלרוזיס מולטיפלקיס
20 – מחלות שרירים
21 – עמוד שדרה
22 – קיר בטן
23 – מחלות פרקים
50 - פגוע רגל (סעיף זה מאחד סימולי פגימה ישנים 53-51, 63-59)
54 – קטוע ברגל (סעיף זה מאחד סימולי פגימה ישנים 58-55, 64-67)

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל