X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

טיפול רפואי לחולי פסוריאזיס

הוראת אגף שיקום נכים מספר 50.05

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : טיפול רפואי לחולי פסוריאזיס.
תאריך : 16.12.2013

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 50.05 מתאריך 1.4.2010 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול בהפניות לטיפולים לחולי פסוריאזיס.

3. הוראה זו מבטלת כל אחד מ"החוזרים הרפואיים" העוסקים בפסוריאזיס, שהוצאו על ידי הרופא הראשי, לפני 1.8.2003.

4. הוראה זו מתבססת על סעיף 43 א' ו- ג' בחוק הנכים "טיפול במחלה שחלה בה, או בחבלה שנחבל בה, עקב שירותו".

5. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מספר 50.05 מתאריך 1.7.2010 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול בהפניות לטיפולים לחולי פסוריאזיס.

3. הוראה זו מבטלת כל אחד מ"החוזרים הרפואיים" העוסקים בפסוריאזיס, שהוצאו. על ידי הרופא הראשי, לפני 1.8.2010

4. הוראה זו מתבססת על סעיף 43 א' ו- ג' בחוק הנכים "טיפול במחלה שחלה בה, או בחבלה שנחבל בה, עקב שירותו".

5. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו .

עקרונות

6.  נכה הזכאי לטיפול רפואי על ידי משרד הביטחון, שנכותו המוכרת כוללת הכרה על מחלת פסיאוריאזיס, יקבל עפ"י החלטת רופא מוסמך מחוזי טיפולים רפואיים המופיעים ברשימת טיפולים לפסוריאזיס שאושרה ע"י משרד הבריאות .

7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף 6, נכה כנ"ל שדרגת נכותו על מחלת הפסיאוריאזיס הינה 15% ומעלה זכאי לקבל טיפולים בסולריום. הזכאות לטיפול בסולריום הינה עד 28 ימי טיפול בים המלח בלבד.

8. הטיפולים במחלה הם טיפולים אחזקתיים וניתנים לתקופה מוגדרת מראש, במשך השנה הקלנדרית.

9. הטיפולים כוללים כניסה לחוף הסולריום המוכר בים המלח . תרופות ומשחות הנדרשים לנכים לצורך השהייה לנכים יסופקו ע"י ספק התרופות המוכר ע"י משרד הביטחון.

10. נכה בעל נכות מורכבת, הכוללת גם פסוריאזיס, וזכאי גם להבראה לחולי אסטמה, חייב לאחד את היציאות לשתי המטרות, ליציאה אחת, בה יינתנו כל הטיפולים.

11. נכה הזכאי לטיפולים בסולריום, עפ"י הוראה זו – עליו, ובאחריותו הוא לממש את קצובת ימי הטיפול שאושרה לו, במהלך שנה קלנדרית אחת בלבד. לא ניתן לצבור ימי זכאות ולהעבירם משנה לשנה.

12. לא ישהה נכה בבית המלון, אליו הופנה ע"י משהב"ט - ללא ביצוע הטיפולים בגינם נשלח.

הגדרות

13. נכה הזכאי לטיפול רפואי ע"י משהב"ט - לעניין הוראה זו - מי שהוכר לזכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) , שדרגת נכותו המוכרת הינה:

א. 20% ומעלה – במידה והגיש תביעתו לאחר ה- 1.1.1996 כולל נכים בעלי נכות מורכבת ממספר פגימות שלפחות אחת מהן הינה על פסוריאזיס מ 0%- ומעלה.

ב. 10% ומעלה – במידה והגיש תביעתו לפני ה- 1.1.1996 כולל נכים בעלי נכות מורכבת ממספר פגימות שאחת מהן הינה על פסוריאזיס מ 0%- ומעלה.

14. פסוריאזיס – לעניין הוראה זו - סוג ספציפי של מחלה הפוגעת בעור .

15. יציאה לבית מלון - לעניין הוראה זו - לצורך הטיפול הרפואי בפסוריאזיס בלבד.

16. סולריום - לעניין הוראה זו  מתקן מיוחד לטיפול בחולי פסוריאזיס.

17. מסך כרטיס זכאות - לעניין הוראה זו – מסך במערכת הממוחשבת המכיל מלוא המידע על זכאויותיו של הנכה, ובכלל זה זכאותו לטיפול רפואי במחלת הפסוריאזיס .

18. ספק שרותי אירוח – לעניין הוראה זו - ספק השירותים הנבחר ע"י המשרד לצורך ביצוע הזמנות אירוח וטיפולים לנכי צה"ל.

מידרג סמכויות אישור

19. לרופא המוסמך המחוזי יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, עפ"י הוראה זו, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

20. במקרה של ערעור על החלטת הרופא המוסמך המחוזי, רשאי הפונה לפנות לרופא המרחבי, אשר יחליט אם לאשר בקשתו, או לדחותה.

21. בכל אחד מהמקרים הנ"ל יפרט הרופא המרחבי את הסיבות והנימוקים להחלטתו ויחזירם להמשך טיפול במחוז.

22. בכל מקרה של ערעור על החלטת הרופא המוסמך המרחבי רשאי הפונה לפנות לרופא המוסמך הראשי אשר יחליט אם לאשר בקשתו או לדחותה.

זכאות

13. נכה הזכאי לטיפול רפואי ע"י משהב"ט, שדרגת נכותו בגין מחלת הפסוריאזיס הינה 10% לפחות, זכאי אחת לשנה לאחד מהטיפולים הבאים:

א. טיפול בסולריום - עד 28 ימי טיפול בים המלח בלבד, הכולל טיפולים במרפאה מיוחדת לחולי פסוריאזיס.
ניתן לפצל את תקופת הטיפול בסולריום לשתי תקופות של עד 14 יום כל אחת או לתקופה של 21 יום ו 7- ימים בתנאי שהנכה יזמין על חשבונו 7 ימים נוספים ויציג קבלה המעידה על תשלום הימים הנוספים.

ב. טיפולים רפואיים בהתאם לסעיף 6 לעיל. .

24. נכה הזכאי לטיפול רפואי ע"י משהב"ט, שדרגת נכותו בגין מחלת הפסוריאזיס הינה 0-9% , זכאי לטיפולים רפואיים בהתאם לסעיף 6 לעיל למעט סולריום.

גובה הסיוע

25. הטיפולים יינתנו במוסדות ומכוני הסדר עם משהב"ט בהתאם למוגדר בהפניה.

אופן הטיפול – פניה ראשונה

26. נכה, חולה פסוריאזיס כנ"ל, המבקש הפנייה לצורך טיפול רפואי , יפנה לעובדת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום בו הוא מטופל.

27. בפנייתו הראשונה של הנכה - על הרופא המחוזי לבחון את הצורך הרפואי בטיפול הנ"ל, ואת עמידתו בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

28. הרופא המוסמך המחוזי יקבע את הזכאות, ויזין את החלטתו במסך "כרטיס זכאות".

29. הנכה יממש זכאותו, באמצעות ספק שירותי אירוח וטיפולים שמפעיל אגף שיקום נכים להזמנת אירוח בבתי מלון

30. נכה הפונה למימוש זכאותו וזקוק לתרופות ומשחות יפנה בבקשה לרופא המוסמך המחוזי שיפנה אותו לרופא מקצועי לקבלת המלצה לסוג ואופן הטיפול לו הוא זקוק.

31. הרופא המוסמך המחוזי יבחן את הבקשה וינפיק מרשם בהתאם ויעבירו לספק התרופות. התרופות יסופקו לנכה טרם יציאתו לטיפולים.

אופן הטיפול - פנייה שנייה ואילך

32. נכה המבקש לממש זכאותו לקבלת טיפול רפואי בפסוריאזיס, ואשר זכאותו לטיפול אושרה בעבר ע"י הרופא המוסמך המחוזי, יפנה ישירות לספק שירותי אירוח וטיפולים באמצעותו יזמין המלון.

33. הנכה יתאם מועדי ביצוע הטיפול ובית מלון בו יבוצעו , מתוך רשימת בתי המלון הנמצאים בהסכם התקף עם ספק שירותי האירוח

34. נכה הפונה למימוש זכאותו וזקוק לתרופות ומשחות יפנה בבקשה לרופא המוסמך המחוזי שיפנה אותו במידת הצורך לרופא מקצועי לקבלת המלצה לסוג ואופן הטיפול לו הוא זקוק.

35. הרופא המוסמך המחוזי יבחן את הבקשה וינפיק מרשם בהתאם ויעבירו לספק התרופות. התרופות יסופקו לנכה טרם יציאתו לטיפולים.

36. נכים המבקשים להשתמש בשירותי הסולאריום הציבוריים יוכלו לרכוש כרטיסי כניסה יומיים ויקבלו החזר מהמשרד כנגד הצגת קבלה הכוללת פרטי תאריכי כניסה.

37. נכה כנ"ל שאושרה זכאותו,יקבל עד 10 ימי טיפול בפסוריאזיס בים המלח בלבד, בסולריום , יחיד בחדר זוגי.

אופן הטיפול - מלווה לנכה

38. נכה שאושר לו טיפול רפואי על פי הוראה זו, ונזקק למלווה מטעמים רפואיים לצורך היציאה לטיפול- רשאי הרופא המוסמך המחוזי, על פי שיקול דעתו הרפואי, לאשר מלווה לנכה לצורך הטיפולים.

39. המלווה יתאכסן בחדרו של הנכה, ויהיה זכאי לרמת האירוח שאושרה לנכה.

בקרה

39. משהב"ט יפעל כדי לוודא מימוש הזכאויות בדיוק על פי הזכאות המוגדרת לכל נכה.

40. ביקורות תקופתיות של משהב"ט, ללא תיאום מוקדם, תיערכנה על מנת לוודא, שאכן רק הנכים שקיבלו הפניות, ומלוויהם המאושרים, מממשים אותן במלון.

רמת השירות - משך הביצוע

41. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים - על הרופא המחוזי לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאינה מחייבת התערבות הרופא המרחבי, ומשלוח ההודעה לפונה -בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 ימים ממועד הפניה.

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל