X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

אספקת מנות דם לנכי צה"ל

הוראת אגף שיקום נכים מספר 50.07

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : אספקת מנות דם לנכים
תאריך : 1.1.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 50.07 מתאריך 1.11.2009 , ובאה לקבוע דרכי הטיפול באספקת מנות דם לנכים.

2. הוראה זו מבטלת כל אחד מ"חוזרי הרופא הראשי" העוסקים באספקת מנות דם לנכים, שהוצאו על ידי הרופא הראשי, לפני מועד פרסומה של הוראה זו, ובכללם חוזר .מספר 1231 ו - 1079

3. ביסוס משפטי: הוראה זו מבוססת על סעיף 43 א', ו-ג' בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט 1959- (נוסח משולב) - "טיפול במחלה שחלה בה, או בחבלה שנחבל בה, עקב שירותו"

4. רופא ראשי מוסמך וראש היחידה לשירותים רפואיים הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

5. נכה המוכר ע"י משהב"ט, זכאי לקבל כמות מוגבלת של מנות דם עבורו, או עבור בני משפחתו בהתאם לקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

6. נכה המוכר ע"י משהב"ט, זכאי לקבל מנות דם עבור טיפול בנכותו המוכרת, על פי המפורט בהוראה זו.

הגדרות

7. בני משפחה – לעניין הוראה זו – בן/בת זוג, ילדיו של הנכה, הורים- אם הנכה הינו בן יחיד.

8. אי יכולת לתרום דם – לעניין הוראה זו – נכה שאיננו מסוגל לתרום דם, עפ"י אישור רפואי מוסמך ומנומק בכתב, שיאושר ע"י הרופא המחוזי.

מידרג סמכויות אישור

9. לרופא המחוזי יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, עפ"י הוראה זו, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

10 . במקרה של ערעור על החלטת הרופא המחוזי, ו/או צורך בהרחבת מסגרת הטיפול – רשאי הפונה לפנות לרופא המרחבי, אשר יחליט אם לאשר בקשתו, או לדחותה.

11 . בכל אחד מהמקרים הנ"ל יפרט הרופא המרחבי את הסיבות והנימוקים להחלטתו ויחזירם להמשך טיפול במחוז.

זכאות

12 . נכה המוכר ע"י משהב"ט, על פי דרגת נכותו, כמפורט בטבלה בנספח א'.

גובה הסיוע

13 . עפ"י הטבלה בנספח א'.

אופן הטיפול

14 . נכה, המבקש אישור לקבלת מנות דם, יפנה לרופא המחוזי במרפאת השיקום בה הוא מטופל, ויצרף בקשה בכתב של הרופא במוסד הרפואי על הצורך במתן מנות דם.

15 . באותם המקרים בהם הקריטריון לזכאות המפורט בנספח א' מחייב גם אישור , כי הנכה איננו מסוגל לתרום דם - עליו לצרף אישור רפואי מוסמך ומנומק בכתב על כך.

16 . הרופא המחוזי יקבע את הזכאות, יפיק הפנייה ממערכת שיקום 2000 (פריט 27402) למרכז מד"א, שתהווה אישור למתן מנות דם.

רמת השירות – משך ביצוע

17 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המחוזי לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת התערבות הרופא המרחבי, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 7 ימים ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

 

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' להוראה 50.07

זכאות מטרת הסיוע אישור/ים רפואי/ים נדרשים כמות מנות
נכה 100% ומעלה  לכל טיפול רפואי עבור הנכה

 1. אישור רפואי שהנכה זקוק למנות הדם (ללא צורך באישור כי אינו מסוגל לתרום דם)

 ע"פ הצורך
 עבור בני משפחתו

 1. יש לצרף אישור רפואי שבן משפחת הנכה זקוק למנות דם (ללא צורך באישור כי אינו מסוגל לתרום דם)

 עד 4
 נכה 50% - 99%  לכל טיפול רפואי עבור הנכה  1. שהנכה זקוק למנות דם (ללא צורך באישור כי אינו מסוגל לתרום דם)  עד 4
 עבור בני משפחתו  1. שבן משפחת הנכה זקוק למנות דם  עד 3
נכה 20% - 49%  עבור טיפול בנכותו המוכרת בלבד  1. שהנכה זקוק למנות דם  עד 4
 עבור בני משפחתו  1. שבן משפחת הנכה זקוק למנות דם  עד 2
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל