X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

הפנייה להבראה מטעמים רפואיים

הוראת אגף השיקום מספר 53.16

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא: הפנייה להבראה מטעמים רפואיים

תאריך: 1.12.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 53.16 מיום 1.11.2002 ובאה במקומה.

2. הוראה זו מבטלת כל אחד מ"החוזרים הרפואיים" העוסקים בהפניה להבראה מטעמים רפואיים, שהוצאו על ידי הרופא הראשי, לפני מועד פרסומה של הוראה זו.

הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול בהפניות להבראה במקרים הבאים:

א .לאחר אשפוז: כאשר המצב הרפואי הנובע מהנכות המוכרת ע"י משרד הביטחון מצריך זאת.

ב. כתוספת הבראה רפואית לפגועי נפש.

4. הוראה זו מתבססת על תקנת בנכים (טיפול רפואי) תשי"ד 1954 (ובכינויים : "תקנות טיפול רפואי" - תט"ר).

5. ראש היחידה לשירותים רפואיים, והרופא המוסמך הראשי, הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין הוראה זו.

עקרונות

6. יש להבחין הבחנה ברורה, בין מענק ההבראה שהינו הטבה מנהלית, עפ"י הוראה 53.13, לבין נושא ההבראה מטעמים רפואיים, המהווה חלק מהטיפול הרפואי לאחר אישפוז עקב ניתוח, ו/או עקב מחלה המוכרת בנכות - עפ"י הוראה זו.

7. הפניה להבראה לתקופה קצובה, מטעמים רפואיים, תאושר ע"י רופא מוסמך מחוזי לנכה, שמצבו הרפואי מצריך זאת, אחרי אישפוז של לפחות 5 ימים, או ניתוח הדורש 3 ימי אישפוז לפחות, או נכה המוכר במשהב"ט על פגיעה נפשית (סימול 33, או 34), שאינו מקבל תשלומי תג"מ, ועומד בדרישות הוראה זו, כמפורט בהמשך.

8. אין הוראה זו חלה על אישפוז בחדר מיון, אישפוז יום, אישפוז למספר ימים לצורך בדיקות והערכה.

9. המשרד יפנה להבראה מטעמים רפואיים כנ"ל - רק במלונות הנכללים בהסדר עם משב"ט להפניית נכי צה"ל לאירוח

10. החזר הוצאות נסיעה ישולם לנכים עד 150 ק"מ לכיוון.

11. על הנכה לממש את מכסת ימי ההבראה שאושרה לו במהלך שני חודשים ממועד תום האישפוז, בגינו אושרה ההבראה. לא ניתן לצבור את ימי ההבראה הנ"ל, או לנצלם מעבר לתקופה המוגדרת.

12. זכאות לתוספת הבראה רפואית לפגועי נפש, עפ"י הוראה זו, מחושבת לשנה קלנדרית אחת ואינה ניתנת לצבירה לשנים הבאות.

הגדרות

13. אישפוז - לעניין הוראה זאת - אשפוז של 3 ימים לפחות בבית חולים עקב ניתוח, ו/או עקב מחלה המוכרים בנכות, כאשר המצב הרפואי הנובע מהנכות המוכרת ע"י משרדנו מצריך זאת.

הגדרה זו איננה כוללת: ..

א. אישפוז בחדר מיון.

ב. אישפוז יום.

ג. אישפוז למספר ימים לצורך בדיקות.

14. מענק הבראה - לעניין הוראה זאת - תשלום שנתי, עפ"י רמות, המשולם עם תגמול חודש יוני, ומתעדכן ע"י המחלקה לתשלומי הטבות ורווחה בשיתוף היחידה לחשבונאות שיקום.

15.רשימת בתי מלון - לעניין הוראה זו - בתי מלון הנמצאים ברשימת המלונות שבהסדר עם משהב"ט, המוצגת במרפאות אגף שיקום נכים.

16. בן לוויה - לעניין הוראה זאת - בן משפחה, או מי שנבחר ע"י הנכה לסייע לו, ללא שכר, במהלך תקופת ההבראה.

מדרג סמכויות אישור

17. הרופא המוסמך המחוזי רשאי לקבוע את מכסת ימי ההבראה מטעמים רפואיים על פי מצבו הרפואי של הנכה, ובלבד שלא יחרוג מהמפורט בטבלות הזכאות בהוראה זו - נספח ב'. הרופא המחוזי איננו רשאי להוסיף ימי הבראה מעבר למפורט בנספח.

18. הרופא המוסמך המחוזי רשאי, עפ"י שיקול דעתו, לאשר לנכה בן לוויה, לתקופת השהייה בהבראה, כאשר נדרשת עזרה לא מקצועית זמנית בתפקודים בסיסיים של הנכה. בן הלוויה יתאכסן אך ורק בחדרו של הנכה, ובאותה רמת אירוח.

זכאות

נכה אחרי אישפוז

19. נכה אחרי אישפוז עקב מחלה המוכרת בנכות של לפחות 5 ימים.

20. נכה אחרי ניתוח, הנובע מהנכות המוכרת ע"י משרדנו, והמלווה באשפוז של 3 ימים לפחות, כאשר המצב הרפואי מצריך זאת.

21. זכאות זו איננה כוללת: אישפוז בחדר מיון, ו/או אישפוז יום, ו/או אישפוז לצורכי בדיקות והערכה.

נכים המוכרים על פגיעה נפשית

22. נכים פגועי נפש אשר אושפזו עקב מחלתם לתקופה כוללת (סך ימי האישפוז במשך שנה קלנדרית) העולה על 7 ימים, זכאים להבראה לאחר אישפוז, לתקופה של עד 14 יום בשנה קלנדרית, לפי שיקול דעת הרופא המחוזי.

23. נכה המוכר ע"י משהב"ט על פגיעה נפשית (סימול 33, או 34), בדרגות נכות המפורטות בנספח ב' - רשאי הרופא המחוזי לאשר לו הבראה לתקופה קצובה, כמפורט בנספח ב', וזאת בקיזוז ימי הבראה שמקבל הנכה, מכל מקור אחר במשהב"ט (כגון תשלומי תגמול כרוני, או מענק הבראה).

24. נכה המוכר ע"י משהב"ט על פגיעה נפשית (סימול 33, או 34), בדרגת נכות 50% עד 99% על נכות זו, והזכאי עפ"י הוראה 53.13 ל- 11 ימי הבראה בתגמול - ואשר קיבל אישור של הרופא המחוזי לבן לוויה לתקופת יציאתו להבראה (כיסוי כספי באמצעות הפניה ממרפאת השיקום במשהב"ט) - זכאי להמיר את 11 ימי ההבראה המאושרים לבן הלוויה, ל- 5 ימי הבראה בפועל לעצמו, ו- 5 ימי הבראה לבן הלוויה.

25 . נכה המוכר ע"י משהב"ט על פגיעה נפשית (סימול 33 , או 34 ) הזכאי לימי הבראה במסגרת הזכאות בהוראה 53.13 ואינו יכול מפאת מצבו הרפואי לצאת להבראה בגפו, יכול הרופא המחוזי לאשר הפנייה למלווה למשך ימי ההבראה להם זכאי הנכה . בהתאם להוראה 53.13.

נכה המוכר על מחלת לב אסכמיה

26. נכה המוכר ע"י משהב"ט על מחלת לב אסכמית, וזכאי להבראה אחרי אישפוז בגין נכותו המוכרת הנ"ל, יהיה רשאי, עפ"י שיקול דעתו של הרופא המחוזי - לקבל את ימי ההבראה במתקני הבראה עם פיקוח רפואי, המיועדים לחולי לב.

אופן הטיפול

27. נכה המבקש הפנייה להבראה – יפנה למזכירה הרפואית במרפאת השיקום, ישירות או באמצעות בן משפחה, ויציג בפניה שחרור מבית החולים ודף "סיכום מחלה".

28. בקבוצת פגועי הנפש יש להפריד את הטיפול לשני שלבים:

א. קביעת מספר ימי הבראה, על פי נספח ב', בהתאם להוראות הוראה זו.

ב. בדיקת זכאויות מקבילות וקיזוזן.

29. הרופא המחוזי, על פי שיקול דעתו ובהתאם לטבלת הזכאויות המפורטות בנספח ב', ינפיק הפניה להבראה לפגועי נפש, כולל אישור מלווה לנכה כמתחייב ממצבו.

אופן הטיפול - בדיקת זכאויות מקבילות וקיזוזן

30. בשלב בדיקת הזכאות יש לבדוק, אם אין מדובר על נכה שהנכות הנפשית שלו היא רק חלק מנכותו הכללית, בעבורה הוא מקבל, ממילא ימי הבראה, ו/או ממקור אחר באגף שיקום נכים.

רמת השירות - משך ביצוע

31. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור לזכאי – על הרופא המחוזי לוודא השלמת הטיפול בבקשה ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 ימים ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


נספח א' להוראה מספר 53.16

סמכויות רופא מחוזי לאישור ימי הבראה בעקבות אישפוז עקב נכות מוכרת

סוג הנכות משך האישפוז מספר ימי הבראה הערות
נכות כללית (לא כולל פגועי נפש - ראה נספח ב')  5-14 יום עד 7 יום *לא כולל חדר מיון, ו/או בדיקות, ו/או אשפוז לצורך הערכת מצב. 
נכות כללית (לא כולל פגועי נפש - ראה נספח ב')   3-14 יום
(לאחר ניתוח)
עד 7 יום *לא כולל חדר מיון, ו/או בדיקות, ו/או אשפוז לצורך הערכת מצב. 
נכות כללית (לא כולל פגועי נפש - ראה נספח ב')  מעל 14 יום * עד 14 יום *לא כולל חדר מיון, ו/או בדיקות. 

 

נספח ב' - להוראה מספר 53.16

סמכויות רופא מחוזי לאישור ימי הבראה לנכים פגועי נפש

נכות כללית  / נכות נפשית מוכרת 10% - 29%  30% - 39%   40% - 49%   50% ומעלה 
10% - 29% 5 2 - -
30% - 39%  - 4 2 -
40% - 49%  - - 2 -

נכי נפש המוכרים במשהב"ט 30% ומעלה על נפש, ואשר להם נכות שאינה מוכרת במשרדינו, ואשר סך אחוזי הנכות מ – 50% ומעלה, זכאים לקבל הבראה על פי הוראה 53.13 8 ימי הבראה. מאחר שיש לקזז את ימי ההבראה שמקבל נכה, על פי הוראה זו – הרי שאינם זכאים לתוספת ימי הבראה.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל