X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

רכישת ואספקת ציוד רפואי לנכים

הוראת אגף השיקום מספר 51.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא: רכישת ואספקת ציוד רפואי לנכים

תאריך: 1.12.1984

כללי

1. הוראה זו באה לקבוע דרכי ביצוע לרכישת ואספקת ציוד רפואי לנכים.

2. הרופא המוסמך הראשי אחראי לביצוע תקין של הוראה זו.

3. באופן מקביל הוסמך סגן הרופא המוסמך הראשי לחתום על רכישת ואספקת ציוד רפואי לנכים במסגרת ההוראה הנ"ל.

זכאות

4. נכה הזקוק לציוד רפואי או לתיקון הציוד הרפואי שברשותו בקשר לנכותו המוכרת יפנה אל הרופא המוסמך המקומי בלשכה המחוזית אשר יקבע זכאותו לציוד המבוקש או תיקונו.

5. נכה חדש אשר תיקו הרפואי טרם הועבר לטיפול הלשכה המחוזית או נכה עם נכות מיוחדת הנמצא בטיפול המשרד הראשי וזקוק לציוד רפואי, יפנה לסגן הרופא המוסמך הראשי אשר יקבע זכאותו לציוד הרפואי המבוקש.

הטיפול באספקת ציוד רפואי הטעון התאמת אישית לגופו של הנכה

6. קבע הרופא המוסמך המחוזי או סגן הרופא המוסמך הראשי כי הנכה זקוק לציוד רפואי הטעון התאמה אישית לגופו יוציא הפנייה לציוד רפואי או לתיקונו בטופס ש/ 35/1 אל הספק הרפואי וזה יפרט את הציוד הרפואי או התיקון הנדרש.

7. הרופא המוסמך המחוזי וסגן הרופא הראשי רשאים להוציא הפנייה לציוד כנ"ל או תיקונו למפרע רק לאחר שיוכח כי הייתה סיבה סבירה שמנעה מהנכה לבקש הפנייה זו מראש. בהעתק שני ירשום הרופא את הסיבה להוצאת ההפנייה בתאריך מאוחר יותר.

8. הפנייה למפרע לא תוצא אם עברו ששה חודשים מאז קיבל הנכה הציוד או תיקונו אלא באישורו המוקדם של הרופא המוסמך הראשי.

9. טוען הספק על אבדן ההפנייה המקורית ומצהיר בכתב כי סיפק הציוד או עשה התיקון בציוד כפי שהיה מצויין בהפנייה ולא קיבל תשלום עבור הציוד או התיקון, יוציא הרופא המוסמך העתק הפנייה וזאת לאחר שברר עם ראש מערכת חשבונאות שיקום והנצחה שאמנם חשבון הספק על פי הפנייה לא שולם.

10. מס' הפנייה זו יהיה זהה למספר ההפנייה שאבדה והיא תישא את תאריך ההפנייה שאבדה. בראש ההפנייה הזו ירשום הרופא המוסמך את המילים "העתק - במקום הפנייה שאבדה".

11. הוציא הרופא המוסמך הפנייה לספק לצורך אספקת ציוד לנכה או תיקונו, תוקפה עד לגמר התקנת הציוד ומסירתו לנכה.

רישום

12. ההפנייה לציוד הרפואי או לתיקון (ש/ 35/1) תמולא על כל פרטיה במקור ושני העתקים ותרשם בטופס ריכוז הטיפול הרפואי (ש/100/1) או בכרטיס הציוד של הנכה במרפאה.

13. פרטי ההפנייה (ש/ 35/1) ירשמו בדף ריכוז הציוד הרפואי (ש/100/1) ויכללו :

א. תאריך הוצאת ההפנייה.

ב. מס' ההפנייה.

ג .שם הספק.

ד. פרוט הציוד או התיקון המבוקש.

תפוצה :

14. מקור ההפנייה (ש/ 35/1) וההעתק הראשון ימסרו לנכה במעטפה סגורה או ישלחו לספק בדואר.

15. ההעתק השני של ההפנייה יתויק בתיקו הרפואי של הנכה.

ספקים מוכרים

16. ראש האגף יאשר מזמן לזמן לפי המלצת הרופא המוסמך הראשי ספקים רפואיים מוכרים וכן יאשר תעריפים מוסכמים למתן ציוד רפואי.

17. ספק שאליו הופנתה הפנייה, יספק לנכה את הציוד הרפואי כפי שפורט בהפנייה ויחתים את הנכה במקום המיועד לכך בהפנייה כי אכן קיבל את הציוד הרפואי.

18. מחירו של הציוד הרפואי לא יעלה על המחיר שבמחירון שאושר ע"י ראש האגף.

19. נכה הזקוק לציוד רפואי שאין ניתן להשיגו מבין הספקים המוסמכים ובמסגרת המחירון שאושר ע"י ראש האגף כאמור בסעיף 18 לעיל וחיוני לתתו לנכה מבחינה רפואית, רשאי הרופא המוסמך הראשי לאשר רכישתו אצל ספק בלתי מוכר ובמחיר הנדרש.

20. קבע הרופא המוסמך כי הנכה זקוק לציוד רפואי אישי מתאים לגופו, יפנה אותו באמצעות הפנייה (ש/ 35/1) לספק מוכר בהתחשב בשיקולים הבאים:

א. דרישות רפואיות.

ב. טיב ורמה טכנולוגית.

ג. המחיר הנדרש.

21. א .קבע הרופא המוסמך כי הנכה זקוק לציוד אישי הטעון התאמה אישית ושמחירו אינו עולה על סך 500,000 שקל יוזמן ישירות ע"י הפנייה (טופס ש/ 35/1) בחתימתו של הרופא המוסמך המחוזי.

ב. ציוד אורטופדי הטעון התאמה לגופו של הנכה ומחירו 500,001 שקל עד 1,500,000 שקל יבדוק הרופא המוסמך המחוזי אם מחירו תואם המחירון של חברת "גפים" בע"מ ויוציא הפנייה (טופס ש/ 35/1) בחתימת ידו. במקרים שהמחיר איננו תואם מחיר המחירון של חברת "גפים" בע"מ, יזמין הרופא המוסמך המחוזי הצעת מחיר שניה, יאשר הציוד המתאים ויוציא הפנייה (טופס ש/ 35/1) בחתימת ידו, ובלבד שהמחיר לא יעלה על 1,500,000 שקל.

ג. ציוד אורטופדי הטעון התאמה לגופו של הנכה שמחירו עולה על 1,500,001 שקל ואינו מופיע במחירון חברת "גפים", יזמין הרופא המוסמך המחוזי הצעת מחיר שניה, ויעביר לאישורו הנוסף של סגן הרופא המוסמך הראשי.

ד. ציוד רפואי שאינו אורטופדי הטעון התאמה לגופו של הנכה ומחירו עולה על 500,001 שקל, יזמין הרופא המוסמך המחוזי הצעת מחיר שניה, יאשר הציוד המתאים ויוציא הפניה (טופס ש/ 35/1) בחתימת ידו, ובלבד שהמחיר לא יעלה על 1,500,000 שקל.

ה. כל ציוד רפואי הטעון התאמה לגופו של הנכה ומחירו עולה על 1,500,001 שקל, יזמין הרופא המוסמך המחוזי הצעת מחיר שלישית ויעבירה לאישורו הנוסף של סגן הרופא המוסמך הראשי.

ו. והיה ויש ספק אחד בלבד המסוגל לספק ציוד הטעון התאמה אישית לגופו של הנכה ומחירו עולה על 1,500,000 שקל, תועבר הדרישה לטיפולו של סגן הרופא המוסמך הראשי אשר יטפל בדרישה בהתאם לאמור בסעיפים 27 עד 30 כמפורט להלן.

רכישת מכשור ואביזרים שאינם טעונים התאמה אישית לגופו של הנכה

22. מכשור ואביזרים שנרכשו מוכנים ואינם טעונים התאמה אישית לגופו של הנכה יסופקו לנכה ע"י אגף השיקום.

23. האחראי על הצטיידות הרפואית באגף השיקום הוסמך לחתום על הזמנת ציוד כפי שאושר בהוראות האגף ועפ"י הוראותיו של מנהל היחידה לשירותים רפואיים, להוציא עגלות נכים וציוד מיוחד למשותקים, ומלבד שמחיריהם מעוגנים במחירונים הרשמים שאושרו ע"י השלטונות המוסמכים במדינה.

24. האחראי על הטיפול במשותקים באגף השיקום הוסמך לחתום על הזמנת ציוד כפי שאושר בהוראות אגף השיקום ועפ"י הוראותיו של מנהל היחידה לשירותים רפואיים במסגרת המחירים כמפורט להלן.

25. האחראי על ההצטיידות הרפואית כאמור בסעיף 23 לעיל והאחראי על הטיפול במשותקים כאמור בסעיף 24 לעיל הוסמכו לחתום על הזמנה עד 500,000 שקל ובחתימתו הנוספת של סגן ראש מערכת חשבונאות שיקום.

26. ציוד שמחירו מ- 500,001 שקל ועד 1,000.000 שקל יוזמן בחתימתו של האחראי על ההצטיידות הרפואית או האחראי על הטיפול במשותקים יחד עם סגן הרופא המוסמך הראשי ובחתימה נוספת של סגן ראש מערכת חשבונאות שיקום, ובלבד שנתקבלו הצעות מחיר משני ספקים.

27. ציוד העולה על 1,000,001 שקל ועד 6,000,000 שקל מחירו ותנאי אספקתו יבדקו ע"י האחראים כאמור בסעיף 23 ו- 24 לעיל לאחר קבלת הצעות מחיר משני ספקים ויאשרו בראשי תיבות את ההזמנה. ההזמנה תועבר לחתימתו של הרופא המוסמך הראשי ביחד עם סגן ראש אגף השיקום ובחתימה נוספת של ראש מערכת חשבונאות שיקום.

28. ציוד שמחירו עולה על 6,000,001 שקל יועבר לאישורם של ראש אגף השיקום וראש אגף הכספים, לאחר שמחירו ייבדק בהתאם לאמור בסעיף 27.

29. כאשר יש להזמין ציוד שלגביי מתקיימים התנאים הבאים :
- תכונות ספציפיות מיוחדות.
- ספק יחיד ואין אפשרות לקבל הצעת מחיר נוספת.
- מחירו אינו עולה על 1,000,000 שקל.

אזי תובא ההזמנה בפני ועדת פטור מיוחדת בהרכב הבא :

- סגן הרופא המוסמך הראשי - יו"ר.
- האחראי על אספקת אביזרים רפואיים - חבר.
- סגן ר' מערכת חשבונאות שיקום - חבר.

במקרים שיש צורך לרכוש ציוד כנ"ל העולה בערכו מעל ל- 1,000,001 שקל ועד 6,000,000 שקל, יש להביא ההזמנה בפני ועדת פטור עליונה בהרכב הבא :

- הרופא המוסמך הראשי - יו"ר.
- ר' מערכת חשבונאות שיקום - חבר.
- סגן ראש אגף השיקום - חבר.

30. ועדות הפטור תסכמנה את החלטותיהן בקשר עם ההזמנה אצל ספק יחיד בפרוטוקול מיוחד אשר יכלול את נימוקי הועדה. הפרוטוקול הינו האישור המוסמך להזמנת הציוד אצל הספק היחיד ובאופן כמפורט בסעיף 27, 28, 29 לעיל.

31. הזמנות העולות על 6,000,001.- שקל תתואמנה עם ראש אגף השיקום וראש אכ"ס.
כאמור בסעיף 28.

32. במקרים וספקים מהם הוזמן ציוד על ידנו מחזירים את הנספח תוך ציון הסתייגות מתנאים מסוימים המפורטים בגוף הזמנתנו, יש להביא את המקרה ללא דיחוי בפני היועץ המשפטי של האגף לשם קבלת חוות דעתו והנחיותיו. המשך הטיפול בהסתייגות הספק יהיה בהתאם לקביעת היועץ המשפטי לאחר התייעצות עם היחידה המזמינה, הוחלט ע"י היועץ המשפטי להכניס שינויים בתנאי ההתקשרות לעומת התנאים המפורטים בתנאי ההזמנה, תוציא היחידה המזמינה שינוי להזמנה בהתאם לנהלים הקיימים.

33. הזמנת ציוד רפואי בארה"ב

א. החליט הרופא המוסמך הראשי להזמין ציוד רפואי בחו"ל יוציא הזמנה באמצעות משלחת משרד הביטחון בניו-יורק, בחתימתו הנוספת של ראש מערכת חשבונאות שיקום.

ב. בהזמנה יצוין הפריט הנדרש, שם הספק ומידת דחיפות המשלוח.

ג. ראש מערכת חשבונאות שיקום והנצחה יציין בהזמנה את מספר הדרישה.

ד. דרישה כנ"ל תהיה בסכום עד 10,000$.

ה. דרישה כנ"ל העולה על סכום של 10,000$ התואם עם ראש אגף השיקום וראש אגף הכספים.

אישור החשבונות

34. הספק שסיפק הציוד לנכה יגיש חשבון בצירוף מקור ההפניה (ש/ 35/1) או ההזמנה המקורית, הכל לפי העניין.

35. חשבון הספק יועבר ישירות לממונה על הביקורת הפנימית אשר יבדוק החשבון מבחינת מחיר ובהתאם לתעריפים מאושרים.

36. אישר הממונה על הביקורת הפנימית, את החשבון יעבירו בצירוף ההפניה או ההזמנה לראש מערכת חשבונאות שיקום והנצחה לביצוע התשלום לספק.

37. קבע הממונה על הביקורת הפנימית או ראש מערכת חשבונאות שיקום והנצחה שהחשבון אינו תואם למחירים המוסכמים או מאושרים או קיים ליקוי בחשבון הספק, יוחזר החשבון לספק ע"י מערכת חשבונאות שיקום והנצחה לשם תיקון.

החלפת ציוד :

38. הציוד שסופק לנכה ע"י אגף השיקום הנו רכוש המדינה.

39. עם קבלת אישור על החלפת ציוד, יחזיר הנכה הציוד שברשותו למחסן האגף.

40. החלפת ציוד שסופק כציוד חד פעמי או החלפתו במועד מקודם מכפי שנקבע בהוראות האגף, או שאין באפשרות הנכה להחזירו למחסן האגף - תוחזר התמורה למשרד לפי ערך הציוד החדש - ביום ההחלפה - לפי הפירוט הבא :

זמן בשנים פחת מערך הציוד החדש לתשלום ע"י הנכה
לאחר שנה ראשונה 27.5% 72.5%
לאחר שנה שניה 37.5% 62.5%
לאחר שנה שלישית 55.5% 44.5%

כל שנה נוספת 10% פחת הסף מערך הציר החדש ולא פחות מ- 10% מערך הצעד החדש שנרכש.

נכה המחזיק ברשותו ציוד שנרכש לו על ידנו מעבר לתקופה שנקבעה בהוראת אגף השיקום ולא פחות מרבע תקופה נוספת, פטור מלהחזיק את הציוד המוחלף למחסן הרפואי או ערך הציוד המוחלף.

ערעור

41. נכה רשאי להגיש ערעור על החלטת הרופא המוסמך המחוזי בהתאם להוראה מס' 52.01 .

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל