X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

טיפול רפואי לנכים בחו"ל

הוראת אגף השיקום - מספר 50.02

מדינת ישראל - משרד הביטחון

תאריך : 1.10.95

הנושא : טיפול רפואי לנכים בחו"ל

כללי

1. הוראה זו באה להחליף הוראה מס' 50.02 א' מיום 1.6.93.

2. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול הרפואי בנכים בחו"ל.

3. ראש היחידה לשירותים רפואיים (להלן "הרופא הראשי") אחראי לביצוע תקין של הוראה זו.

4. נציגי ישראל בחו"ל -נציג קונסולרי ו/או נציג משהב"ט ו/או רופא האמון-אחראים על הביצוע בחו"ל כפי שייקבע ע"י הרופא הראשי.

הגדרת הזכאות לנכי צה"ל .

5. נכה זכאי לטיפול רפואי בנכותו המוכרת כפי שנקבעה ע"י ועדה רפואית מוסמכת שאושרה ע"י קצין התגמולים של אגף השיקום.

6. נכה שאושרו לו זכויות לפנים משורת הדיון זכאי לשירותים רפואיים כפי שנקבעו ע"י סמנכ"ל וראש האגף ואושרו ע"י שר הבטחון.

7. אישור מוסמך על זכויות הנכה לטיפול רפואי בחו"ל הקשור בנכותו המוכרת יעשה כדלקמן:

א) נכים הנוסעים לחו"ל בנסיעה פרטית, יקבלו "אישור לצורך קבלת טיפול רפואי בחו"ל בנסיעה פרטית קצרה" המגדיר את הנכות המוכרת ואת זכאותם לטיפול דחוף.

ב) לגבי נכים הנשלחים ע"י האגף לטיפול רפואי בחו"ל - יעביר הרופא הראשי הודעה לנציגות בחו"ל על הטיפול אליו הם נשלחים.

ג) נכים השוהים דרך קבע בחו"ל כתושבים קבועים של מדינה אחרת, יידרשו לבטח עצמם בביטוח בריאות מקיף בחו"ל.

הגדרת הזכויות בעת טיפול רפואי בחו"ל

8. שהות קבע בחו"ל

א) נכה שהפך תושב של ארץ זרה וביטח עצמו בחו"ל בביטוח בריאות מקיף,אך עקב נכותו המוכרת הוטל עליי לשלם. סכומים העולים על אלו אשר משלם אזרח אותה ארץ שאיננו נכה צה"ל, יכסה אגף השיקום את הפרשי ההוצאות אשר יוטלו על הנכה בגין נכותו בהשוואה לעלות ביטוח בסיסי אשר איננו כולל הטבות מיוחדות. על הנכה יהיה להמציא לאגף השיקום את מסמכי חברת הביטוח המפרטים עלות ביטוח בסיסי לאדם בגילו, ומהי העלות הנוספת הנובעת מנכותו המוכרת.

ב) נכה שהפך תושב של ארץ זרה, ודורש טיפול רפואי בנכותו המוכרת, על הנציגות. לבקש ממנו להפנות הקבלות לחברת הביטוח שלו, תוך התחייבות שאגף השיקום, יכסה את עלות הטיפול בנכות בחלקה או במלואה.

ג) נכה שהינו תושב ארץ זרה ודורש מאגף השיקום לכסות את עלות הטיפול הרפואי בנכותו המוכרת, יצהיר בכתב לאגף השיקום שבנושא נכותו המוכרת איננו מטופל על ידי חברת ביטוח מקומית וכן שעל טיפול זה בנכותו המוכרת, איננו מקבל תשלום מכל נוף אחר.

הצהרה כנ"ל יש לצרף לכל קבלה ובקשה לתשלום.

ד) על כל נכה שהפך לתושב קבע בחו"ל למלא את השאלון שאלון לתושב קבע בחו"ל (נספה א') ולהחזירו לקונסוליה הישראלית. עם קבלת אישור הרופא הראשי תחל זכאות הנכה לטיפול רפואי בחו"ל, בהתאם להוראה זו.

ה) הנכה זכאי להחזר הוצאות כדלקמן:

1) החזר הוצאות שכר רופאים עפ"י קבלות ודו"ח רפואי.

2) החזר הוצאות עבור תרופות עפ"י מרשם רפואי וקבלות.

3) החזר הוצאות טיפול רפואי אמבולטורי עפ"י קבלות.

4) כיסוי הוצאות אשפוז בביה"ח במחלקה שניה או בבי"ח צבורי, או במקום שייקבע לפי שיקול דעתו של הנציג במקום.

5) החזר הוצאות עבור רכישת ציוד המותקן והמותאם לגופו ו/או למכוניתו של הנכה (להלן "ציוד רפואי אישי*).

6) נכים הזכאים לתשלום דמי ניידות חודשיים , ימשיכו לקבל בארץ הטבה זו, לפי זכאותם.
הוראה מס' 50.02 א' עמוד מס' 2 שמור

7) זכות לתשלום ביטול ימי עבודה לפי תקנות טיפול רפואי - עפ"י אישור אגף השיקום, כפוף להוראות ולנוהלים הנהוגים בארץ, ובשיעור שלא יעלה על השיעור המשולם לנכים בארץ.

8) נכה צה"ל המתגורר בחו"ל אינו זכאי לרכב רפואי מטעם אגף השיקום.

9. נסיעה פרטית לחו"ל

א) נכה צה"ל הנוסע להו"ל רצוי שיצטייד, ככל אזרח אחר, בביטוח רפואי פרטי, אשר יכסה את כל הוצאותיו הרפואיות בחו"ל. אגף השיקום לא יכסה- בחו"ל כבארץ-כל הוצאה רפואית שאינה מיועדת למקרה חירום הנובע מנכותו המוכרת של הנכה.

ב) נכה כנ"ל, באם נכותו היא כזו ששום חברת ביטוח לא מוכנה לבטחו בנסיעה פרטית לחו"ל, ויכול להוכיח זאת, יופנה ע"י והרופא הראשי אל חברת הביטוח המבטחת את נכי צה"ל הנשלחים לטיפול רפואי בחו"ל מטעם אגף השיקום. עלות הביטוח הינה ע"ח הנכה.

באם תהיינה תביעות הן תנוהלנה ע"י הנכה, ללא מעורבות אגף השיקום. אגף השיקום יממן את כל ההוצאות הרפואיות הקשורות לנכות המוכרת של הנכה, בהתאם לעקרונות שנקבעו בסעיף 3 א' לעיל.


10. מקרה חירום בזמן נסיעה פרטית קצרה בחו"ל

בעת נסיעה פרטית בחו"ל זכאי נכה צה"ל לכל טיפול רפואי דחוף הנובע מנכותו המוכרת, זאת בתנאי שאין אפשרות לדחות את הטיפול מבלי לסכן את חיי הנכה או להחמיר את מצבו. במקרה זה זכאי הנכה להחזר הוצאות לפי סעיף 3 א' (5) .א,ב,ג,ד לעיל, ובנוסף לכך:

א) לשיחה טלפונית לישראל, אחת לשבוע, בערך של 6. דקות בעת הטיפול האמבולטורי ולשתי שיחות כנ"ל לשבוע בעת אישפוז.

ב) אם לאחר אישפוז חירום אין לנכה עדיין אפשרות, מטעמים רפואיים, לחזור לישראל מייד והוא זקוק (לפי חוות דעת כתובה של הרופא המטפל) לתקופת החלמה נוספת, ישולמו לו דמי אש"ל לתקופה שלא תעלה על 20 יום. כל תקופה העולה על 20 יום טעונה אישורו של אגף השיקום או רופא האמון עפ"י דו"ח רפואי של הרופא המטפל.

ג) אם, עקב טיפול רפואי שלא ניתן היה לדחותו, איבד- הנכה את זכותו לחזור ארצה עם כרטיס הטיסה אשר ברשותו, יממן האגף ההפרש במחיר הכרטיס על מנת לאפשר לו לחזור ארצה.

ד) אם הנכה מלווה ב"נסיעה פרטית" בבן משפחה או בן/בת זוג והוא זקוק למלווה מטעמים רפואיים, זכאי בן המשפחה המלווה לדמי אש"ל לזמן היותו של הנכה בטיפול רפואי דחוף ולהחזר הוצאות נסיעה לביקורים בביה"ח, וכן למימון הפרש מחיר כרטיס הטיסה בהתאם לאמור בסעיף ג' לעיל.

ה) נכה כנ"ל שאין בידו "אישור לצורך קבלת טיפול רפואי בחו"ל בנסיעה פרטית קצרה", המגדיר את נכותו המוכרת- תוציא הנציגות התחייבות כספית לכיסוי הטיפול הרפואי בו ו/או אישפוזו על סמך מברק אישור מהיחידה לשירותים רפואיים באגף השיקום.

ו) נכה צה"ל הפונה לטיפול רפואי שאיננו דחוף וניתן לקבלו בארץ, לא יקבל כל החזר עבור בדיקה או טיפול רפואי אותו ביצע על דעת עצמו, אפילו היתה זו בדיקה או טיפול בנכותו המוכרת.

ז) אין האגף מחוייב להכיר בדיעבד ב"נסיעה פרטית" כ"נסיעה רפואית מוכרת". אי לכך, אין הנכה רשאי לבוא בתביעה כלשהיא לאגף במקרה דנן בכל הקשור לדמי אש"ל והוצאות אחרות, אלא במקרה "חירום רפואי" בלבד.

ח) אין הקונסוליות מחוייבות לבצע החזר כספי במקרה שאיננו מקרה חירום רפואי .

11. נסיעה רפואית מוכרת .

א1) כללי

בעקרון מאשר אגף השיקום טיפול רפואי בחו"ל, .רק אם לא ניתן לקבלו בארץ. "טיפול רפואי", לצורך-הוראה זו :

1) התייעצות רפואית אמבולטורית.

2) אישפוז לצורך עריכת בדיקות.

3) אישפוז לצורך עריכת טיפולים רפואיים או ניתוחים.

4) קבלת ציוד רפואי המותאם לגופו של הנכה (לגבי מיכשור אורטופדי - נספח ב').

5) קבלת כלב נחייה לעיוורים.

ב) נהלי אישור טיפול רפואי בחו"ל

1) הגיע מנהל מחלקה רפואית בבית חולים מוכר בארץ למסקנה, כי הנכה זקוק לטיפול רפואי שלא ניתן לקבלו בארץ, ימליץ בפני הרופא הראשי באגף השיקום על שליחת הנכה לטיפול רפואי בחו"ל ויציין שם הרופא והמוסד הרפואי המומלצים בחו"ל אשר לדעתו מסוגלים לבצע הטיפול.

2) שוכנע הרופא הראשי מנימוקי ההמלצה הרפואית, כאמור בסעיף 2א' לעיל, יקבע עקרונית את הצורך בטיפול הרפואי המומלץ בחו"ל, ויעביר המלצתו לוועדת נסיעות חו"ל- נכים.

3) אם שוכנע הרופא הראשי שעיכוב נסיעתו של הנכה לחו"ל עלול לפגוע בבריאותו או לסכן את חייו של הנכה, ייערך הליך
מקוצר טלפוני עם חברי הוועדה. בעת מושב הוועדה הראשון שלאחר מכן יועלה הנושא בפני הוועדה בהליך רגיל.

וועדת נסיעות חו"ל - נכים

12. וועדת נסיעות חו"ל - נכים הפועלת באגף השיקום בוחנת האם בהליך לאישור הנסיעה נתקיימו כל הקריטריונים המופיעים במסגרת החוק וההוראות.

13. במקרים בהם יש נכות כוללת אולם רק חלק מהנכות מוכר עקב השירות, רשאית הוועדה, בהתאם לנסיבות, לאשר השתתפות מלאה או חלקית מכלל הוצאות הנסיעה והטיפול הרפואי בחו"ל, והנכה ישא בשאר ההוצאות.

14. הרכב חברי הוועדה:

סמנכ"ל וראש אגף השיקום - יו"ר.

סגן ראש אגף תקציבים- משהב"ט - חבר.

ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי - חבר.

ראש מערכת חשבונאות שיקום והנצחה - חבר.

אחראי לנושא טיפול רפואי בחו"ל - חבר.

את פעילות הוועדה ירכז האחראי לנושא טיפול רפואי בחו"ל.

15. תחומי פעילות הוועדה, תהליך עבודתה ותיפקודה מפורטים בהמ"ב 64.10.

תיאום הנסיעה

16. תיאום טיפול רפואי בחו"ל ייעשה אך ורק ע"י היחידה לשירותים רפואיים, לאחר אישור וועדת נסיעות חו"ל - נכים.

17. כל תיאום תאריך ותיאום כספי אשר ייערכו ע"י גוף רפואי או ע"י הנכה, שלא כאמור בסעיף 4 א', לא יחייבו את אגף השיקום.

הוצאות כספיות מיותרות אשר תיגרמנה כתוצאה מתיאום כנ"ל תחולנה על הנכה.

18. עם קבלת אישור וועדת נסיעות חו"ל - נכים, יפנה הרופא הראשי באמצעות רופא בחו"ל האמון על האגף, או בכל דרך שימצא, אל המוסד הרפואי המומלץ ויתאם עימו את תאריך הטיפול ועלותו.

19. זמן השהות לטיפול רפואי בחו"ל לא ניתן לחיזוי מראש, ולכן יירשם באסמכתא תאריך משוער בלבד, לפי מיטב הערכתו של ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא הראשי. שהות בחו"ל מעבר לתאריכים הרשומים באסמכתא תוארך לפי חו"ד הרופא המטפל בחו"ל, באישור הרופא הראשי. כל הארכה תובא לידיעת הוועדה .

מלווים בחו"ל

20. אישור מלווה לנכה הנוסע לחו"ל ב"נסיעה רפואית מוכרת" ינתן בהתאם לקריטריונים הבאים :

א) קבוצת הנכים החייבים במלווה

1) קטועי שתי גפיים.

2) קטוע רגל אחת ללא תותבת מותאמת (נייד בעזרת קביים או כיסא גלגלים).

3) משותק או פגוע ראש בעל דרגת נכות +100%.

4) עיוורים הנוסעים לקבלת כלב נחייה.

ב) נכים אשר הזדקקותם למלווה תידון לגופו של עניין :

1) הנוסע לניתוח, כולל הנוסע להשתלה ועל פי המלצת הרופא הראשי יש צורך במלווה, בציון התקופה המחייבת לווי.

2) בעל מיגבלות רפואיות מיוחדות הנוסע לטיפול רפואי או מעקב לאחר ניתוח ועל פי המלצת הרופא הראשי זקוק למלווה.

טיסה לחו"ל

21. נכה צה"ל הנוסע לטיפול רפואי לחו"ל, יטוס במחלקה רגילה.

22. אם קיימות מגבלות רפואיות או תיפקודיות מיוחדות, רשאי הרופא הראשי לאשר את נסיעתו בתנאים אחרים.

23. נכה הזקוק לטיפול רפואי בעת טיסתו, יאושרו לו תנאי טיסה מיוחדים, כגון כסאות נוספים, אלונקה וכד'. האישור יינתן ע"י הרופא הראשי בתיאום עם רופא חברת התעופה.

24. אם יש צורך בצוות רפואי ו/או במיכשור רפואי, רשאי הרופא הראשי לשכור שירותיה של חברה להטסת חולים לחו"ל או לשכור שירות של אנשי צוות רפואי באופן פרטני.

תשלומים בחו"ל

25. אש"ל - תשלום דמי אש"ל בחו"ל ואופן חישובו מבוסס על הוראת משרד הבטחון 64.14. עם זאת, במקרים מיוחדים, כאשר ישתכנע חשב המשלחת, הנציג הקונסולרי, או האחראי לטיפול רפואי בחו"ל, שאין כל אפשרות להשיג בית מלון ברמה סבירה לפי תעריפי האש"ל הרגילים (עד 60% מהאש"ל ליחיד ועד 70% מהאש"ל לנכה עם מלווה), יהיה זכאי הנכה לתשלום עלות המלון בפועל בתוספת 40% מהאש"ל היומי עבור כלכלה לנכה וכנ"ל למלווה. כאשר עלות המלון נמוכה מ 40% - מהאש"ל הרגיל המשולם לנכה ללא מלווה, יקבל הנכה עלות המלון בתוספת 60% מהאש"ל הרגיל. כאשר עלות המלון לנכה עם מלווה נמוכה מ50% מהאש"ל הרגיל, יקבל הנכה עלות המלון בתוספת אש"ל רגיל (60%*40%).

בתקופת הטיפול האמבולטורי זכאי הנכה לאש"ל מלא והמלווה ל- 50% ממנו.

נכה מאושפז שאושר לו מלווה מטעמים רפואיים אינו זכאי לאש"ל בתקופת האישפוז. המלווה זכאי לאש"ל מלא בתקופה זו כפוף לאמור לעיל. נכה מאושפז ללא מלווה זכאי ל- 25% מהאש"ל היומי.

במקרים בהם משולם המלון ע"י הקונסוליה אין לכלול את ההוצאה בהתחשבנות עם הנכה.

נכה שאושר לו מלווה בעת אישפוזו או בעת שהייה בביה"ס לכלבי נחיה, יקבל לתקופה זו דמי כיס בסך 5.- דולר ליום. המלווה זכאי לאש"ל מלא בתקופה זו. נכה שנוסע לתקופה ממושכת (כמו במקרה של השתלה) ישוכן בהקדם בדירה שכורה. בתקופה זו יקבל הוצאות השכירות בתוספת 40% מהאש"ל, עבור כלכלה. אם אושר לו מלווה, יקבל עבור שניהם יחד 80% מדמי האש"ל ליחיד.

26. נסיעות - הנכה זכאי בהיותו בטיפול רפואי בחו"ל, להחזר הוצאות נסיעה לטיפול רפואי. המלווה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לביקורים אצל הנכה.

27. רכב שכור - נכה משותק 100% *, או קטוע שתי רגליים זכאי לרכב שכור ע"ח האגף. הזכאות לרכב שכור לנכים שלהם סוגי פגיעה אחרים תיקבע בהתאם למצב הרפואי ושיקול הדעת של הרופא הראשי. נכים כנ"ל זכאים ל- 70 דולר לחודש עבור דלק.

נכים השוהים בערים גדולות בארה"ב זכאים לסך של עד 200.- דולר לחודש עבור חניה בעיר. באירופה יוחזר תשלום עבור חניה לפי קבלות. במקרים בהם נדרש תשלום מיוחד עבור חניה במלון, תוחזר לנכה ההוצאה כנגד קבלות.

נכה שנשכר עבורו רכב בחו"ל למשך חודש ימים ומעלה, יקזז הממונה על רכב רפואי (לפי הנחיות הממונה על נסיעות חו"ל - נכים) 50% מתשלום אחזקת הרכב החודשי.

28. שיחות טלפון - נכה בתקופת האישפוז זכאי ל- 2 שיחות לשבוע בנות 6 דקות כ"א. נכה בטיפול אמבולטורי זכאי לשיחה אחת לשבוע; בת 6 דקות. מחיר שיחה של 6 דקות 20.- דולר ארה"ב.

29. נעליים - לנכים הנוסעים לחו"ל להתקנת תותבות רגליים יאושר סכום נוסף עבור נעליים, עד 60 דולר ארה"ב.

30. ביטוח רפואי - הנכה והמלווה (באם אושר) יקבלו מהיחידה לשירותים רפואיים פוליסת ביטוח רפואי כללי. הביטוח יתבצע ישירות בין חברת - הביטוח לנכה. חברת הביטוח תשפה את המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. הביטוח מוגבל לתקופת הטיפול הרפואי. האגף לא יכסה כל הוצאה בגין נזק שנגרם שהינו . מעבר לכיסוי הניתן ע"י חברת הביטוח, או בעת שהנכה נמצא בטיול פרטי מעבר לתקופת זמן הטיפול הרפואי.

31. נהלים לקבלת אש"ל בחו"ל

א) נכה "בנסיעה- רפואית מוכרת" יקבל בארץ לפני נסיעתו מקדמה ע"ח הוצאותיו. יתרת התשלומים ישולמו ע"י הנציגות בחו"ל, בהתאם להנחיות שיועברו אליה ע"י האחראי לטיפול רפואי בחו"ל והאחראי לנושא במערכת חשבונאות שיקום והנצחה.

ב) במקרה של נסיעה קצרה של עד 7 ימים, או נסיעה למקום שאיך בו נציגות, יקבל הנכה בארץ מקדמה בגובה משוער של האש"ל וההוצאות המגיעות לו. ההתחשבנות תערך בארץ עם שובו.

ג) כל נכה החוזר מנסיעה לטיפול רפואי בחו"ל, ימציא לאחראי לטיפול רפואי בחו"ל קבלות על כל הוצאותיו המוכרות בחו"ל כגון: קבלות עבור שהייה בבית מלון, נסיעות, תרופות וכד'.

האחראי לטיפול רפואי בחו"ל יעביר למערכת חשבונאות שיקום והנצחה פירוט הזכאות בצירוף הקבלות, לצורך עריכת חשבון סופי, להוציא מקומות בהם הושג הסדר שהחשבון המסוכם ע"י הקונסוליה יאושר ע"י משלחת משהב"ט במקום. במקרה זה לא תיערך התחשבנות נוספת בארץ.

ד) הנציגות המוסמכת בחו"ל תשלם את כל התשלומים המגיעים לרופאים, בתי חולים, ספקי ציוד רפואי וכד'. כן תשלם הנציגות תשלומי אש"ל לנכים עד לגמר הטיפול הרפואי הפעיל. במקומות בהם משלמת הקונסוליה עבור בתי המלון, ישולם לנכה עבור כלכלה בלבד. הקונסוליה תחייב בהוצאות את אגף השיקום או את משלחת משהב"ט בחו"ל, או את משרד החוץ.

גמר הטיפול הרפואי פירושו גמר טיפול רפואי פעיל, כגון: הוצאת תפרים או גמר הניתוחים המיידים המתוכננים.

הטיפול הרפואי הפעיל אינו כולל תקופת הבראה, או בדיקת מעקב רפואי שאינה המשך טיפול רפואי פעיל.

ההבראה ובדיקת הביקורת לאחר הטיפול הרפואי הפעיל ייעשו בארץ על סמך סיכום מחלה מפורט של הרופא המטפל בחו"ל.

ה) נכה שנשלח לחו"ל לסדרת טיפולים ובין טיפול לטיפול יש צורך בהמתנה , ישקול הרופא הראשי את כדאיות הישארותו של הנכה בחו"ל באותה תקופה, בהתחשב במצבו הרפואי ובגובה ההוצאות הכרוכות בהישארותו, או לחילופין, בנסיעתו חזרה לארץ לתקופת ההמתנה. הנכה יחוייב לפעול לפי הוראות הרופא הראשי.

ו) מטען - קיבל הנכה בחו"ל "ציוד רפואי אישי" המותאם לגופו, שאושר ונרכש ע"י האגף, וציוד זה היווה עודף מטען בטיסתו של הנכה לארץ, ההוצאה תשולם ע"י הנכה ותוחזר לו עם שובו לארץ, או יקבל מהנציגות מקדמה ע"ח התשלום והחשבון המדוייק יערך בארץ עם שובו.

ז) חובות וזכויות של הנכה בחו"ל - נכה היוצא לחו"ל לטיפול

רפואי, יקבל תידרוך מטעם האגף על חובותיו וזכויותיו בזמן ן שהותו בחו"ל. התידרוך יינתן ע"י האחראי לנסיעות חו"ל - נכים, ובסיומו יחתום הנכה על טופס התידרוך.

נציגות ישראל בחו"ל

32. נציגות ישראל בחו"ל לפי הוראה - זו הינה משלחת משדד הביטחון, השגרירות או הקונסוליה הכללית של ישראל במקום הקרוב למקום הטיפול הרפואי בחו"ל.

33. הנציג בשגרירות או בקונסוליה הוא ראש המדור הקונסולרי או מי שממונה ע"י ראש הנציגות למטרה זו.

34. הנציג כפוף, לצורך הטיפול בנכי צה"ל, לאמור בהוראה זו של אגף השיקום במשרד הביטחון ולהנחיות הרופא הראשי.

35. על הנציג לוודא ביצוע נכון של הוראות אגף השיקום, ואין בידיו זכות החלטה בקשר לזכויות נכים החורגות מגדר הוראות אלה. עליו לבקר החשבונות לתשלום, ולהעביר העתק מהם לאגף השיקום.

36. עם גמר הטיפול הרפואי הפעיל, על הנציגות לספק לאגף השיקום דו"ח רפואי וסיכומי מחלה מפורטים מטעם הרופא המטפל, למען המשך נכון של הפיקוח והטיפול הרפואי בארץ בנכה, וכן דו"ח המפרט ומסכם את כל הוצאותיה בחו"ל בגין הטיפול בנכה.

37. על הנציג הקונסולרי להשתמש בשירותי רופא אמון מקומי. תפקיד הרופא האמון להפנות את הנכים לטיפול הרפואי הרלוונטי, וכן לבדוק ולבקר את איכותו ועלותו של הטיפול הרפואי.

הרופא האמון יבדוק ויאשר את החשבונות עבור הטיפול הרפואי בנכי צה"ל.

בכל מקרה של טיפול רפואי של נכה בנסיעה פרטית, או נכה שנשלח לטיפול רפואי, יבדוק הרופא האמון את כל הכרוך בטיפול הרפואי באופן שוטף.

במקרה של נכה המתגורר באופן קבע בחו"ל, יקבע הרופא האמון את מסגרת הטיפול החודשית. לאחר שנקבעה מסגרת זו, יהיה הנציג הקונסולרי מוסמך לאשר חשבונות שוטפים בסך של עד 200.- דולר לחודש. על הרופא האמון לבדוק את המסגרת הטיפולית לפחות פעם בשנה.

צ. כהן
סמנכ"ל וראש אגף השיקום

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל