X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

רכב רפואי - זכאות - פרק א

רכב רפואי נכה צה"ל

פרק א' דן בזכאות לרכב רפואי לנכים בעלי נכות קבועה, לנכים בעלי נכות זמנית, לזכאים לרכב בבעלות המדינה, לנכים המאושפזים דרך קבע, זכאות חריגה, זכאות לנכים שנפסלולנהיגה, מכירת רכב, הפרשי מחיר ועוד......

זכאות לרכב רפואי לנכים בעלי נכות קבועה

30. זכאות לרכב רפואי תיקבע על פי הפגימות ודרגת הנכות המוכרת כמוגדר להלן: היה ודרגת הנכות וסוג הפגימה מזכות ברכב רפואי על פי יותר מסעיף פגימה אחד, יהיה הנכה זכאי לרכב לפי הזכאות הגבוהה.

א. זכאות לרכב רפואי ב"בעלות המדינה":

נכה בעל נכות 100% מיוחדת המוכר על פגימה או קטיעה של שתי הרגליים. פרפלגיה, טריפלגיה, קוואדרופלגיה, קטיעה או פגיעה בשתי ידיים – רכב פרטי או מסחרי בבעלות המדינה.

ב. זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 3800 סמ"ק

נכה קטוע רגל דרך פרק הירך בעל נכות מוכרת 89% על פגימה זו בלבד. או נכה פגוע רגל שפגיעתו ברגל אחת מקבילה לקטיעת הרגל דרך פרק הירך ונכותו המוכרת בגין פגימה זו בלבד 80% לפחות, או נכה קטוע רגל בשליש העליון אשר בנוסף קיים גם קיבוע של פרק הירך ונכותו המוכרת בגין הפגימה ברגל הקטועה 80% לפחות.

נכה פגוע שתי גפיים תחתונות (רגליים), שדרגת נכותו המוכרת בגין הפגיעה בשתי הגפיים בלבד הינה בשיעור 100% ומעלה.

3. נכה פגוע שתי גפיים עליונות (ידיים) בעל נכות 100% בגין פגימה זו בלבד.

ג. זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 2000 סמ"ק

1. נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת 99% - 50% על הגפים התחתונות (רגלים) בלבד.

2. נכה קטוע יד, או נכה פגוע יד בעל נכות מוכרת של 50% ויותר בגין פגימה ביד אחת וגילו מעל 50 שנה.

3. נכה קטוע יד בעל נכות מוכרת 50% ויותר בגין הפגיעה ביד ונכות מוכרת נוספת של 30% ויותר עקב ליקוי ראיה בעין אחת – רכב בנפח מנוע 2000 סמ"ק.

4. נכה עיוור שדרגת נכותו המוכרת 100% מיוחד בגין פגימה זו. נכה כאמור, שברשותו כלב נחייה, זכאי לרכב בנפח זה מסוג סטיישן.

5. נכה פגוע ראש עם נזק מוחי, או המיפלגיה ונכה בעל כוויות שדרגת נכותם המוכרת 80% ויותר בגין פגימות אלה בלבד.

6. נכה פגוע עמוד שדרה שדרגת נכותו המוכרת 100% בגין פגימה זו בלבד.

ד. זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 1800 סמ"ק

נכה המוכר על פגימות שונות, שדרגת נכותו 50% ויותר מתוכם נכות מוכרת של 30% ויותר על פגיעה בגפה עליונה ימנית או נכות מוכרת של 20% ויותר על פגיעה בגפה עליונה שמאלית.

ה. זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 1600 סמ"ק

1. נכה המוכר על פגימות שונות ודרגת נכותו 50% ויותר.

2. נכה שדרגת נכותו המוכרת ללא שקלול הינה 50% ויותר כאשר כל הפגימות הינן במערכת הלוקומוטורית

3. נכה שדרגת נכותו המוכרת ללא שקלול הינה 55% ויותר, כאשר 10% מתוכם לפחות הינם על פגימה במערכת הלוקומוטורית.

4. נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת 49% -30% על הגפים התחתונות (רגליים) בלבד.

5. נכה פגוע עמוד שידרה שדרגת נכותו המוכרת על איבר זה בלבד 30% לפחות ולו נכות מוכרת נוספת של 10% לפחות על גפיים התחתונות (רגליים).

31. זכאות לרכב רפואי בהתאם לדרגת הנכות הכוללת

א. נכים בעלי נכות שחלקה על חשבון השרות וחלקה אינו על חשבון השרות המוכרים עקב הפגימות הרשומות להלן זכאים לרכב רפואי על פי נכותם הכוללת: פגיעת רגליים, המיפלגיה, טריפלגיה, קואדרופלגיה, מחלות לב. כל זאת בתנאי שנכותם הכוללת מזכה ברכב רפואי על פי הקריטריונים בסעיף ב' להלן.

ב. נכים המקבלים תגמולים חודשיים והמוכרים על פגימות הרשומות בסעיף 31.א. זכאים לרכב רפואי אם הנכות שנקבעה ע"ח השרות אינה פחותה מ 15% בנכות רגליים או 25% בפגימות האחרות.

ג. נפח מנוע של הרכב לו זכאים נכים כאמור לעיל ניקבע על פי הקריטריונים לנכים הזכאים לרכב רפואי שכל נכותם המוכרת.

זכאות לרכב רפואי לנכים בעלי נכות זמנית
32. נכים כאמור בסעיפים 30.ד., 30.ה. זכאים לרכב רפואי אם תוקף דרגת הנכות של הפגימה המזכה ברכב רפואי הינו לתקופה של 30 חודשים לפחות (שנתיים וחצי).

33. על אף האמור בסעיף 32, נכה פגוע רגל, שדרגת נכותו המוכרת בגין פגימה זו 35% - 49% או נכה שהוכר על פגימות שונות ונכותו המוכרת 60% ויותר, זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע עד 1600 סמ"ק אם דרגת נכותם נקבעה לתקופה של 12 חודש לפחות.

34. נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת בגין פגימה זו בלבד 50% ויותר, ותוקף הנכות לתקופה של 12 חודשים לפחות, זכאי לרכב בנפח מנוע עד 1800 סמ"ק.

35. נכה כאמור בסעיף 30.ב. שדרגת נכותו בגין פגימות אלו נקבעה לתקופה של 12 חודשים לפחות, זכאי לרכב בנפח מנוע 2000 סמ"ק.

36.לצורך קביעת הזכאות לרכב בתקופת נכות זמנית לנכים כאמור בסעיפים 32. עד 35. תובא במניין התקופה שמתאריך תחילת הנכות ועד לתאריך תום הנכות בפגימות המזכות ברכב רפואי. דרגת הנכות המזכה ברכב רפואי חייבת להישמר באופן רצוף לכל אורך התקופה.

37. על אף האמור בסעיף 36, נכה אשר נקבעה לו נכות זמנית והוא עומד לעבור בדיקה חוזרת בוועדה רפואית יוכל לממש זכאות לרכב רפואי רק אם נותרו יותר משישה חודשים עד לתאריך תום הנכות בפגימות המזכות ברכב רפואי.

38. הארכה מנהלית של תקופת הנכות לא תילקח בחשבון לצורך מניין התקופה המזכה ברכב רפואי ראשון או בהחלפתו, אלא אם קבע ראש היחידה לשירותים רפואיים כי יש יסוד סביר להניח כי דרגת הנכות לא תשונה לאחר תום תקופת ההארכה המנהלתית.

זכאות לרכב רפואי לנכים מאושפזים דרך קבע
39. נכה המאושפז בדרך קבע בבית חולים הזכאי לרכב רפואי ואינו מסוגל לנהוג ברכב בעצמו זכאי לרכב בנפח מנוע 1600 סמ"ק. הרכב יינתן לשימוש בן משפחה מדרגה ראשונה על פי אישור מנהל מחוז השיקום בה מטופל הנכה. הסיוע לרכישת הרכב ניתן על מנת לאפשר ביקורים קבועים של המשפחה אצל הנכה בבית החולים.

זכאות חריגה
40. ראש היחידה לשירותים רפואיים ראשי לקבוע זכאות לרכב רפואי, ואת נפח המנוע של הרכב – במקרים כמפורט להלן:

א. נכה שנקבעו לו על ידי ועדה רפואית אחוזי נכות כאמור בסעיפים 30. ו-31. לתקופה זמנית ואו קצרה מהתקופה הקבועה לקבלת רכב רפואי וכאשר מתקיימים התנאים המצטברים הבאים:

1) הנכה אינו מסוגל להתנייד ללא רכב עקב נכותו המוכרת.

2) קיימת אפשרות סבירה שהועדה הרפואית תאריך את הנכות או תקבע אותה לצמיתות.

ב. נכה שסעיף הפגימה שניתן לו על ידי ועדה רפואית מותאם לסעיף המקנה זכאות לרכב רפואי.

ג. נכה בעל נכות מוכרת על פגיעה רב מערכתית שוועדת מומחים רפואיים שמונתה על ידי הרופא הראשי ממליצה לראות בנכותו נכות תואמת נכות המזכה ברכב רפואי על פי הוראה זו.

41. ועדת חריגים רשאית בכל עת לשנות ולהתאים רכב רפואי לנכה המאושפז באופן קבוע ויוצא מעת לעת ממתקן האישפוז. השינוי יעשה כאשר הרכב שהועמד לרשות המשפחה אינו מתאים להסעתו של הנכה עקב מגבלותיו.

זכאות לרכב רפואי לנכים שנפסלו לנהיגה
42. נכה שניפסל לנהיגה ע"י המכון לבטיחות בדרכים זכאי לרכב רפואי לצורך הסעתו באמצעות נהג ללא תשלום, אם הוא עונה על הקריטריונים כמפורט להלן:

א. לנכה בן משפחה המוכן לשמש לו נהג ללא תשלום, או שאושר לו מלווה במימון המשרד.

ב. המקשר לבתי-החולים, או מנהל מחוז השיקום בו מטופל הנכה, או סגנו, אישרו כשירותו של בן משפחה לשמש נהג לנכה. האישור מותנה בניהול אורח חיים ועיסוק המאפשרים מילוי תפקיד זה. בן משפחה המשמש נהג לנכה יחתום על כתב התחייבות לביצוע התפקיד.

ג. נכה כאמור לעיל זכאי לרכב בנפח מנוע כשל נכה זכאי הנוהג עצמו.

43. הזכאות מותנה בהגשת בקשה של הנכה או אפוטרופוסו על גבי טופס בקשה של נכה בלתי כשיר לנהיגה לקבל רכב רפואי (נספח ד') וטופס הצהרת בן משפחה לשמש כנהג לנכה בלתי כשיר לנהיגה (נספח ה').

רכישת רכב רפואי ראשון
44. נכה זכאי לרכוש רכב רפואי מכל סוג ודגם על פי בחירתו. גובה הסיוע הכספי של אגף השיקום לצורך רכישת הרכב הרפואי יהיה לפי מחיר הרכב הכולל איבזור בסיסי (כפי שהוגדר ע"י היבואן ושאינו מחייב תוספת תשלום מיוחדת) ולא יעלה על הסיוע הניתן לרכישת הרכב היציג לו זכאי הנכה.

45. נכה הרוכש רכב רפואי ראשון זכאי למענק בגובה שני שלישים, והלוואה של שליש ממחיר הרכב היציג ללא מס. זאת בנוסף להשתתפות המשרד בתשלום המס (הלוואה עומדת). סך הסיוע במענק ובהלוואה עומדת הינו כ-85% מערך הרכב.

46. מענק לרכישת הרכב – גובה המענק הינו 2/3 ממחיר הרכב ללא מס אותו רוכש הנכה ועד לתקרה של 2/3 ממחיר הרכב היציג ללא מס.

47. הלוואה לרכישת רכב-

א. גובה ההלוואה הינו 1/3 ממחיר הרכב ללא מס אותו רוכש הנכה ועד לתקרה של 1/3 ממחיר הרכב היציג ללא מס.

ב. ביצוע ההלוואה כאמור בהוראת האגף מס' 61.01

48. השתתפות המשרד בתשלום המס-

א. המשרד ישלם את המס לגבי הרכב אשר הנכה רוכש במסגרת זכאותו לפי הסמ"ק.

ב. השתתפות המשרד בתשלום המס לגבי רכב רפואי מתייחסת אך ורק למס החל על המכונית עצמה ללא תוספות.

החלפת רכב רפואי
49. מועד להחלפת רכב רפואי

א. נכה זכאי להחליף את רכבו הרפואי אחת לשלוש וחצי שנים (42 חודש), מנין תקופה זו יחל בתאריך המופיע ברשיון הרכב תחת הכותרת "תאריך רישום".

ב. נכה בעל רכב רפואי אשר נכותו זמנית, והוא עומד לעבור בדיקה חוזרת בועדה רפואית, יוכל לממש את זכאותו להחלפת רכבו הרפואי רק אם נותרו יותר משישה חודשים מתום התקופה הקבועה להחלפת הרכב הרפואי שברשותו, עד לתאריך תום הנכות בפגימות המזכות ברכב רפואי.

ג. הארכה מנהלית של תקופת הנכות לא תילקח בחשבון לצורך מניין התקופה המזכה בהחלפת הרכב, אלא אם קבע ראש היחידה לשירותים רפואיים כי יש יסוד סביר להניח כי דרגת הנכות לא תשונה לאחר תום תקופת ההארכה המנהלתית.

50. מימון הרכב הרפואי החדש

א. הפחת בעת החלפת הרכב

1. נכה המחליף רכב רפואי חייב להחזיר מס עבור הרכב המוחלף. בעת החזר המס מקבל הנכה הנחה, הנקראת "פחת".

2. מתן "הפחת" בעת החזר המס, מטרתו ליצור מצב לפיו לאחר מכירת הרכב והחזר המס, יוותר בידי הנכה סכום כסף המספיק לרכישת רכב יציג לו הוא זכאי בהתאם לסוג פגימתו ודרגת נכותו.

ב. הנכה זכאי לקבל שני סוגי פחתים

פחת שימוש – הניתן לפי משך הזמן זו החזיק הנכה ברכב. עבור השנה הראשונה 20%, ועבור כל שנה נוספת עד השנה הרביעית 10%, מכאן שאחרי 3.5 שנים פחת השימוש הינו 45%.
פחת נוסף – פחת זה נקבע בהתאם למצב שוק כלי הרכב החדשים והמשומשים, ומטרתו לסייע לנכה בהנחה נוספת בעת החלפת הרכב, על מנת שיוכל להגיע לרכישת הרכב היציג בהתאם לזכאותו.
הבהרה: קביעת אחוז ההנחה הנוספת אינו נעשה לכל רכב בנפרד, אלא נקבע בהתאם לכלי הרכב היצוגיים. הנכה מקבל בעת החזר המס במכס, את אחוז ההנחה בהתאם לרכב היציג לו הוא זכאי – כאשר אחוז הנחה זה מחושב לגבי הרכב בו מחזיק הנכה בפועל.
ג. לצורך קביעת גובה החזר המס קובע המכס את סה"כ המסים החלים על הרכב המוחלף – כשהוא חדש לגמרי, ומסכום זה מפחית את שני סוגי הפחתים.

51. סיוע להחלפת רכב רפואי עקב ירידת ערך הרכב

א. סיוע נוסף בעת החלפת רכב יינתן לנכה אשר ערך רכבו הרפואי נמוך מהמחיר הנקוב במחירון משהב"ט לרכב רפואי.

ב. לכל פניה של נכה המבקש סיוע נוסף עקב ירידת ערך יצרף הנכה את כל מסמכי חברת הביטוח בכל הקשור לתאונה/ות שעבר הרכב.

ג. קביעת ערכו של הרכב המשומש תעשה ע"י הממונה על הרכב הרפואי. בכל מקרה בו יתעורר צורך יפנה הממונה על הרכב הרפואי לשמאי לקבלת חוות דעת על ערכו של הרכב הרפואי המשומש.

ד. הנכה יהיה זכאי לסיוע בהלוואה רק אם הסכום יהיה חסר לו בחלקו או במלואו לרכישת רכב רפואי חדש. הסיוע יינתן אך ורק אם הסכום שבידי הנכה (ממכירת הרכב במחיר שקבע שמאי הרכב והמענק) נמוך ממחיר הרכב החדש אותו הוא רוכש ועד למחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה.

ה. הסיוע יינתן בהלוואה.

1. הנכה יהיה זכאי לסיוע הנוסף בהלוואה רק אם ההפרש בין מחיר הרכב הרפואי שבבעלותו למחיר הרכב במחירון משהב"ט לרכב רפואי עולה על 1% ממחיר רכב רפואי יציג חדש.

2. סיוע מיוחד עקב ירידת ערך הרכב בגובה של עד 20% ממחיר הרכב היציג יאושר על ידי הממונה של רכב רפואי. סיוע מיוחד עקב ירידת ערך מעל 20% ממחיר הרכב היציג יאושר על ידי ועדת חריגים.

החלפת רכב רפואי במקרים מיוחדים
52. החלפת רכב רפואי לנכה ששונתה זכאותו לרכב רפואי בנפח מנוע גדול יותר

א. נכה אשר דרגת נכותו שונתה ועקב כך הוא זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע גדול יותר מזה של הרכב הרפואי בבעלותו, יכול לממש את הזכאות החדשה אך ורק בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי.

ב. הסיוע לרכישת הרכב הרפואי החדש

הסיוע להחלפת רכב רפואי משומש לרכב רפואי חדש בנפח מנוע גדול יותר מבוסס בחלקו על תחשיב שנעשה לפי זכאותו הקודמת של הנכה, ובחלקו הוא נעשה לפי מחיר הרכב הרפואי החדש בעל נפח המנוע הגדול יותר.

1) סיוע על בסיס הזכאות הקודמת לרכב רפואי

א. נכה בעל רכב רפואי יציג או רכב נכה שמחיר הרכב שברשותו במחירון משהב"ט עולה על מחיר הרכב היציג המשומש-

גובה הסיוע: סכום ההפרש בין מחיר רכב יציג חדש ללא מסים לו זכאי הנכה לפי דרגת נכותו הקודמת, לבין מחיר רכב יציג משומש במחירון משהב"ט לרכב רפואי.

ב. נכה בעל רכב רפואי שמחירו במחירון נמוך ממחיר רכב יציג משומש- גובה הסיוע: סכום ההפרש בין מחיר רכב יציג חדש ללא מסים לו זכאי הנכה לפי נכותו הקודמת, לבין מחיר הרכב שברשותו במחירון משהב"ט לרכב רפואי.

ג. הסיוע יינתן 2/3 במענק ו- 1/3 בהלוואה.

2) סיוע על בסיס הזכאות לרכב רפואי בעל נפח מנוע גדול יותר:

א) גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר הרכב הרפואי החדש בעל נפח המנוע הגדול יותר, ללא מסים, לבין מחיר הרכב הרפואי החדש ללא מסים על בסיס הזכאות הקודמת.

ב) סכום הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש בין מחיר הרכב היציג החדש בעל נפח המנוע הגדול יותר למחיר רכב יציג חדש על בסיס הזכאות הקודמת.

ג) הסיוע יינתן 2/3 במענק ו- 1/3 בהלוואה.

ד) הנכה יהיה זכאי לסיוע בהלוואה רק אם סכום ההלוואה עולה על 1% ממחיר הרכב היציג החדש לו זכאי הנכה.

53. החלפת רכב רפואי שנרכש בסיוע המוסד לביטוח לאומי

סיוע להחלפת רכב לזכאי שברשותו רכב שנרכש בסיוע המוסד לביטוח לאומי בגין נכות נוספת המוכרת בבטל"א, אשר מבקש לממש זכאותו לרכב רפואי באגף השיקום ינתן באחד האופנים הבאים:

1) נכה שקיבל סיוע מהמוסד לביטוח לאומי (למעט "נפגע פעולות איבה") ימציא אישור מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על ביטול הזכאות לרכב ודמי ניידות במוסד זה. הנכה יקבל סיוע במענק כניתן לנכה הרוכש רכב רפואי ראשון כאמור בסעיף 45.א.1) הנכה אינו זכאי להלוואה להשלמת מימון רכישת הרכב.

2) לנכה "נפגע פעולות איבה" שבבעלותו רכב רפואי מבטל"א בגין זכות זו, ינתן סיוע להחלפת רכב רפואי בתנאים הקבועים בהוראה זו. הסיוע ינתן בתום התקופה הקבועה להחלפת הרכב ברפואי.

54. הקדמת החלפת רכב רפואי בסמכות ממונה על רכב רפואי

א. הממונה על הרכב הרפואי רשאי לאשר מנימוקים שירשמו החלפת רכב רפואי עד חודשיים לפני תום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי.

ב. ערעור נכה על החלטת הממונה על הרכב הרפואי יובא לדיון בפני ועדת החריגים לרכב רפואי.

55. החלפת רכב רפואי לפני תום התקופה הקרובה

החלפת רכב תהיה ככלל בתום התקופה הקבועה. ועדת חריגים לרכב רפואי רשאית לאשר החלפה לפני תום התקופה הקבועה במקרים הבאים:

א. החלפה מטעמים רפואיים
1) כאשר חלה החמרה מהותית במצבו הרפואי של הנכה בגין נכותו המוכרת אשר מחייבת החלפת הרכב הרפואי שבבעלות הנכה והתאמה למגבלותיו.

2) נכה ששוחרר מאשפוז ממושך והרכב שבבעלותו הינו בעל נפח מנוע קטן מנפח הרכב הרפואי לו הוא זכאי והרכב אינו מתאים למגבלותיו.

ב. החלפה עקב תאונה או גניבה
1) נכה שרכבו הרפואי ניפגע בתאונה ונגרם לו אובדן ערך של 50% ויותר בגינו חברת הביטוח הכריזה עליו כעל אובדן חלקי או מלא או שחברת הביטוח מוכנה לשלם את מלוא ערך הרכב.

הנכה יציג בפני הממונה על הרכב הרפואי את הודעת חברת הביטוח או דוח שמאי המעידים על אחוז הנזק מכלל ערך הרכב.

2) נכה שרכבו הרפואי נגנב יהיה זכאי להחלפה מוקדמת של הרכב. הנכה יציג בפני הממונה על הרכב הרפואי אישור ממשטרת ישראל המעיד על גניבת הרכב שבבעלותו והודעת חברת הביטוח על השיפוי בגין הרכב הגנוב.

ג. החלפה בנסיבות שונות
הקדמת החלפת רכב רפואי מעל חודשיים מתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי, במקרים בהם הרכב אינו ניתן לשימוש או כאשר עלות התיקונים להשמישו הינה גבוהה באופן משמעותי. ההחלטה תתבסס על חוות דעת שמאי ו/או מהנדס רכב.

זכאות לרכב רפואי שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג
56. נכה יקבל סיוע לרכישת רכב רפואי שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג לו הוא זכאי אך ורק כאשר לא ניתן להתאים לו אחד מדגמי הרכב הקיימים בשוק בנפח מנוע לו זכאי הנכה ובמחיר שאינו עולה על הרכב היציג. סיוע זה מותנה בהחלטת ועדת חריגים.

57. רכישת רכב רפואי חדש המותאם למגבלות הנכה במחיר העולה על מחיר הרכב היציג תעשה בעת רכישת רכב רפואי ראשון או בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי.

58. יכולת השימוש של הנכה ברכב הרפואי תיבדק על ידי מהנדס רכב שימונה על ידי המשרד.

מהנדס הרכב יבדוק וימליץ בפני ועדת החריגים לרכב רפואי על דגם הרכב ונפח המנוע בכל מיקרה בו נכה זקוק, עקב מצבו הרפואי, לרכב בהתאמה אישית שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג לו הוא זכאי.

הועדה תדון בהמלצות מהנדס הרכב ותקבע את דגם הרכב אשר יאושר לנכה.

59. הסיוע לרכישת רכב בהתאמה אישית יהיה לדגם המצויד באביזרים סטנדרטיים, נכה שיבקש לרכוש אביזרים לרכב שחלה עליהם תוספת תשלום יהיה חייב לממנם מכיסו.

60. ההחלטה על מתן סיוע לרכישת רכב רפואי בהתאמה אישית שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה הינה חד פעמית, ואין פירושה מתן זכות קבועה. הצורך ברכב רפואי, שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה, יבדק מחדש על פי בקשת הנכה בתום תקופת השימוש ברכב.

61. נכה המבקש לרכוש רכב שונה מהרכב שאושר לו על ידי ועדת החריגים יהיה זכאי לסיוע לרכישת רכב שונה מהדגם אותו קבעה ועדת החריגים, כאמור בסעיף 58. לעיל, רק באישור נוסף של ועדת החריגים לרכב רפואי. הסיוע לרכישת הרכב לא יעלה על הסכום שניתן לרכישת הרכב אותו אישרה במקור ועדת החריגים.

62. הסיוע לרכישת רכב שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג יינתן בתנאים הבאים:

א. נכה הרוכש רכב רפואי ראשון– עלות הרכב ללא מסים 2/3 במענק, 1/3 בהלוואה. הנכה זכאי למימון המסים החלים על הרכב.

ב. נכה המחליף רכב בזכאות רגילה לרכב בהתאמה אישית בפעם הראשונה-

1) נכה בעל רכב שמחירו כמחיר רכב יציג או יקר ממנו.

הנכה זכאי לסיוע כדלקמן:

א) סכום המסים החלים על הרכב החדש בהתאמה אישית.

ב) חישוב הסיוע יערך בשני שלבים:

I.הפרש בין עלות הרכב היציג חדש ללא מס לבין מחיר רכב יציג משומש על פי מחירון משהב"ט – סיוע במענק.

ןן. הפרש בין עלות הרכב בהתאמה אישית ללא מס לבין עלות רכב יציג חדש ללא מס. אופן הסיוע 2/3 במענק ו- 1/3 בהלוואה.

2) נכה בעל רכב שמחירו נמוך ממחיר הרכב היציג. הנכה זכאי לסיוע כדלכמן:

א) סכום המסים החלים על הרכב החדש בהתאמה אישית.

ב) הסכום המתקבל ממחיר הרכב בהתאמה אישית החדש פחות מחיר הרכב המשומש ברשות הנכה על פי מחירו במחירון משהב"ט, בניכוי המסים החלים עליו – 2/3 במענק ועוד 1/3 בהלוואה.

3) נכה המחליף רכב בהתאמה אישית לרכב חדש בהתאמה אישית.

הנכה זכאי לסיוע כדלקמן:

א) סכום המסים החלים על הרכב החדש בהתאמה אישית.

ב) סכום ההפרש בין מחיר הרכב החדש בהתאמה אישית ללא מס, לבין מחיר הרכב הישן בהתאמה אישית במחירון משהב"ט ההחזר למכס – במענק.

רכב רפואי לנכי צה"ל המשרתים בצבא קבע, במשטרה או בשב"ס
63. נכה זכאי לרכב רפואי המשרת בצבא קבע, משטרה או שב"ס יוכל לממש זכאותו לרכב רפואי רק אם יציג אישור ממחלקת נפגעים בצה"ל או ממחלקת נפגעים של המשטרה או שב"ס המעיד כי אין להם התנגדות למימוש הזכאות.

מכירת רכב רפואי, הקפאת הזכאות ומעבר לרכב שרות
64. נכה צה"ל בעל רכב רפואי רשאי להפסיק להחזיק באופן זמני ברכב רפואי ולעבור לשימוש ברכב שירות. רכב שרות לעניין סעיף זה – רכב הנרכש מתוחזק ומבוטח ע"י המעסיק.

65. המעבר לשימוש ברכב שרות מותנה בהצגת אישור לממונה על הרכב הרפואי על זכאות לרכב שרות.

66. נכה צה"ל בעל רכב רפואי המבקש להקפיא את זכאותו לרכב רפואי יכול למכור את הרכב או להמשיך ולהחזיק בו. המשרד רואה במחיר הרכב כפי שהוא נקוב במחירון משהב"ט לרכב רפואי בעת הקפאת הזכאות סכום כסף המוחזק בידי הנכה. סכום זה יהווה בסיס לרכישת רכב רפואי חדש, כאשר הנכה יבקש לחזור ולממש את זכאותו לרכב רפואי.

67. סכום הכסף המוחזק בידי הנכה לאחר החזר מס, יחושב באחוזים ממחיר הרכב היציג

חדש לו הוא זכאי, התקף באותה עת. (להלן: האחוזים לתחשיב)

68. רכישת רכב רפואי בתום השימוש ברכב שרות

נכה המבקש לחזור ולממש את זכאותו לרכב רפואי, זכאי לסיוע המשרד ברכישת ברכב החדש.

הסיוע יינתן במענק ע"פ הכללים כאמור להלן:

א. גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר הרכב היציג החדש לו זכאי הנכה לסכום המתקבל מהכפלת האחוזים לתחשיב במחיר הרכב היציג החדש.

ב. נכה הרוכש רכב חדש שמחירו נמוך ממחיר רכב יציג חדש לא יהיה זכאי לסיוע כאמור לעיל אלא יקבל סיוע בגובה סכום ההפרש בין מחיר הרכב אותו רכב לסכום המתקבל מהכפלת האחוזים לתחשיב במחיר רכב חדש לו הוא זכאי.

רכב רפואי בבעלות המדינה
69. רכישת רכב רפואי בבעלות המדינה

א. נכה כאמור בסעיף 30.א. זכאי לבחור ברכב פרטי או מסחרי מכל דגם, ובלבד שמחיר הרכב בו בחר הנכה לא יעלה על מחיר הרכב היציג בבעלות המדינה.

ב. נכה המבקש שירכש עבורו רכב שמחירו עולה על מחיר רכב מדינה יציג יממן את ההפרש ממקורותיו.

ג. הנכה זכאי לרכב המצויד באביזרים סטנדרטיים בלבד, שאין בגינם תוספת תשלום.

ד. הנכה יבחר בעצמו את הרכב בסוכנות הרכב ויגיש לממונה על הרכב הרפואי טופס הצעת מחיר לרכב ומפרט האביזרים שהוזמנו.

ה. הממונה על הרכב הרפואי יבדוק ויאשר את הצעת המחיר והמפרט שהוגשו, יפתח פקודת רכש ויעבירה לביצוע למנה"ר.

ו. רכישת הרכב הרפואי תעשה באמצעות מנה"ר בהתאם לנוהל המפורט נספח ז' ועל פי המפרט שאישר הממונה על הרכב הרפואי. התשלום יבוצע באמצעות חיוב תקציב אגף השיקום.

ז. הרכב ירשם ברישיון הרכב על שם הנכה. הנכה יחתום על הצהרה ויפוי כוח בלתי חוזר לפיהם הרכב שנימסר לשימושו הוא רכוש משהב"ט וכי האחראי לרכב רפואי רשאי לפעול בשמו בכל הקשור לרכב. (טופס ההצהרה מצורף להוראה זו והוא מסומן נספח ח').

70. אבזור ומיתקון רכב רפואי בבעלות המדינה

א. נכה המוכר על פרפלגיה, טריפלגיה, קוודרופלגיה זכאי לכסא נהג ולכסא לנוסע ליד הנהג בהפעלה חשמלית.

ב. נכה המתנייע בכיסא גלגלים זכאי למיתקן להקמת כסא הגלגלים לגג המכונית או לרובוט להכנסת כיסא הגלגלים לתא המטען.

ג. אבזור והתאמת הרכב לנהיגה על פי מגבלותיו של הנכה יעשו על פי מפרט מהנדס רכב שיאושר על ידי הממונה על רכב רפואי.

ד. התאמת רכב מסוג מסחרי לשימושו של הנכה זכאי תעשה אך ורק על ידי חברה המתמחה בהתאמת רכב לנהיגת נכים בעלת אישורים מהטכניון ומשרד התחבורה לבצע שינויים ברכב וקשורה עם המשרד בקשר חוזי לביצוע עבודות אלה.

71. החלפת רכב רפואי בבעלות המדינה

א. נכה זכאי להחליף את הרכב הרפואי שברשותו לרכב חדש אחת ל – 42 חודש (3.5 שנים), למעט רכב מסוג מיני ואן המאובזר בחו"ל אשר יוחלף אחת ל – 60 חודש (5 שנים).

ב. נכה זכאי לעבור מרכב מסוג פרטי לרכב מסוג ואן, או מרכב מסוג ואן לרכב מסוג פרטי, רק בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי. מעבר מסוג רכב אחת לשני לפני המועד הקבוע להחלפת רכב יעשה עקב סיבות רפואיות באישור הרופא המוסמך הראשי.

ג. רכב בבעלות המדינה שהוחלף ברכב חדש יוחזר לאגף השיקום. הרכב ישמש כרכב חליפי, במאגר כלי הרכב המשומשים או יועבר למכירה באמצעות חטיבת המכירות באגף סיב"ט.

ד. נכה שרכבו ניזוק בתאונה, וכתוצאה מכך הוכרז כאובדן מלא, זכאי לרכב רפואי חדש רק בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי בבעלות המדינה. עם תום התקופה הקבועה להחלפת הרכב, הנכה יקבל רכב חליפי ממאגר הרכב המשומש. מתן רכב מדינה חדש לפני תום התקופה הקבועה להחלפת רכב מדינה יהיה באישור ועדת החריגים לרכב רפואי ומטעמים מיוחדים בלבד שיירשמו.

72. רכישת רכב בבעלות המדינה שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג

א. נכה שבחר ברכב שמחירו עולה על מחיר הרכב הרפואי היציג יממן בעצמו את סכום ההפרש בין מחיר הרכב שבחר למחיר הרכב היציג.

ב. בתום השימוש ברכב, הרכב יימכר ע"י יחידת המכירות של משהב"ט. ממחיר המכירה הנכה יקבל סכום כסף בהתאם לחלקו היחסי ברכב.

ג. אם רכב הנכה ייגנב, או שיגרם לו אובדן מלא עקב תאונה, הנכה ישלם למשרד את חלקו בפוליסת ביטוח לרכב דומה.

מחיר הפוליסה יקבע לפי מחיר רכב שתקופת השימוש בו הינה מחצית מתקופת השימוש ברכב שניגנב או נגרם לו אובדן מלא.

חלקו של הנכה בפוליסת הביטוח תוכפל במספר שנות השימוש ברכב. מחיר הרכב לצורך ביעת תחשיב ההשתתפות בביטוח יעשה על פי מחירון לוי.

73. נכה ששונתה זכאותו לרכב בבעלות המדינה

א. נכה בעל רכב רפואי אשר אחוזי הנכות שונו, והוא הפך זכאי לרכב בבעלות המדינה, יוכל לעבור לשימוש ברכב זה מיד לאחר קביעת זכאותו.

ב. לצורך מימוש הזכאות, של הנכה להחזיר את המסים החלים על הרכב המשומש ולהחזיר למשרד את החלק המפורט להלן. הבסיס לחישוב ההחזר למשרד יהיה על פי מחירון משהב"ט לרכב רפואי:

1. 100% החזר לנכים פגועי רגליים בעלי נכות 100%.

2. ביתר הנכויות – 2/3 ממחיר רכב יציג משומש במחירון משהב"ט בניכוי החזר המס.

ג. נכה בעל רכב רפואי שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג לו זכאי יחזיר למשרד סכום שיקבע לפי מחיר רכב רפואי יציג בעל שנות שימוש זהות לרכב שברשותו.

74. השתתפות בהובלה רכב רפואי בבעלות מדינה לחו"ל

נכה המוביל בפועל את רכבו לחו"ל יקבל החזר של שני שלישים ממחיר ההובלה בפועל של הרכב עד איטליה וחזרה, אך לא יותר ממחיר ההובלה בפועל.

ההשתתפות לא תינתן במקרים של נסיעה מאורגנת, או נסיעה במשלחת רשמית, או משלחת ספורט או כל מקרה בו הכרטיסים משולמים במלואם או בחלקם לא ע"י הנכה.

הקצאת רכב לנכים זכאים לרכב מדינה השוהים בחו"ל באופן זמני
75. נכים בעלי זכאות לרכב רפואי בבעלות המדינה, יקבלו רכב רפואי בתקופת שהייתם בחו"ל. אם זו עולה על שנה אחת, התנאים על פיהם יינתן רכב רפואי בחו"ל לנכים בעלי זכאות לרכב בעלות המדינה יהיו כדלקמן:

א. הרכב הרפואי יירכש בחו"ל על ידי הנכה. מימון הרכישה יעשה בתנאים:

1) הלוואה עומדת-גובה ההלוואה יהיה שווה ל-85% ממחיר הרכב אותו רוכש הנכה והיא לא תעלה על 85% ממחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה לפי מחירו בארץ בה ישהה.

2) הלוואה – בגובה 15% ממחיר הרכב אותו רוכש הנכה והיא לא תעלה על 15% ממחיר הרכב היציג לפי מחירו בארץ בה ישהה. ההלוואה תשא ריבית כמקובל בהלוואות בארץ לזכאי אגף השיקום והיא תנוכה בסכום חודשי מתגמוליו. היחידה לרכב רפואי תוציא אסמכתא לניכוי ההלוואה.

3) אם בחו"ל לא קיים דגם הרכב היציג, יקבע הרכב לתחשיב במקרים אלה על ידי ועדת חריגים לפי דגם דומה ככל הניתן לרכב יציג.

ב. לפני חזרתו של הנכה לארץ, הרכב יימכר על ידו. הנכה יחזיר את סכום ההלוואה העומדת שניתנה לרכישת הרכב בחו"ל בניכוי פחת של 15% מהסכום ששולם עבור הרכב בעת רכישתו לכל שנת שימוש. ההלוואה תוחזר לקונסוליה הישראלית בארץ בה הנכה שהה לפי שובו לארץ.

ג. רכבו הקבוע של הנכה יימסר על ידו למשהב"ט לפני עוזבו את הארץ. הרכב יועבר למאגר הרכב החליפי לשימוש על פי הצורך.

ד. עם שוב הנכה לארץ יקבל בחזרה את רכבו לשימוש עד מלאת לרכב בתקופה הקבועה (3.5 שנים ברכב פרטי או 5 שנים – ברכב מסוג ואן או מיני ואן המאובזר בחו"ל).

הקצאת רכב לנכים זכאים לרכב מדינה השוהים בחו"ל באופן קבוע.
76. רכישת רכב רפואי ראשון

א. נכים בעלי זכאות לרכב בבעלות המדינה השוהים בחו"ל באופן קבוע זכאים לקבלת רכב רפואי בתקופת שהייתם בחו"ל.

ב. הרכב הרפואי יירכש בחו"ל על ידי הנכה. מימון הרכישה יעשה בתנאים:

1) מענק – גובה המענק יהיה שווה ל 85% ממחיר הרכב אותו רוכש הנכה והוא לא יעלה על 85% ממחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה לפי מחירו בארץ זה ישהה.

2) הלוואה – בגובה 15% ממחיר הרכב אותו רוכש הנכה והיא לא תעלה על 15% ממחיר הרכב היציג לפי מחירו בארץ בה ישהה.

77. החלפת הרכב הרפואי (מדינה)

א. זכאי להחליף את הרכב הרפואי שברשותו לרכב חדש אחת לשלוש וחצי שנים ברכב פרטי או חמש שנים ברכב ואן או מיני ואן.

ב. הסיוע להחלפת רכב רפואי ינתן על פי הכללים הבאים:

1. ממחיר רכב רפואי פרטי יציג חדש בארץ יופחת מחיר מחירון משהב"ט לרכב רפואי יציג משומש בן 3.5 או 5 שנים או יותר לפי שימוש בפועל.

2. הסכום שיתקבל יחושב באחוזים ממחיר הרכב היציג החדש (להלן אחוזי הסיוע) בארץ.

3. סכום הסיוע לו יהיה זכאי הנכה יחושב לפי מחיר רכב יציג חדש בארץ בה הוא שוהה כפול אחוזי הסיוע כאמור בסעיף 2 לעיל.

4. הסיוע מותנה בהצגת הזמנת רכב וקבלה על התשלום.

5. הנכה יממן את מחיר הרכב הרפואי החדש מהסכום שהתקבל ממכירת רכבו בתוספת סכום הסיוע כאמור בסעיף 3 לעיל.

78. נכה זכאי לעבור מרכב מסוג פרטי לרכב מסוג ואן, או מרכב מסוג ואן לרכב מסוג פרטי, רק בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי. מעבר מסוג רכב אחד לשני לפני המועד הקבוע להחלפת רכב, עקב מגבלות ניידות רפואיות שלא מאפשרות להמשיך להשתמש ברכב הרפואי שבידי הנכה, יעשה באישור הרופא המוסמך הראשי.

רכב חלופי
79. לרכב חלופי זכאים הנכים העונים על הקריטריונים הבאים:

א. לנכים הזכאים לרכב מדינה.

1) נכה אשר טרם מימש זכאותו לרכב בבעלות המדינה, יקבל באופן זמני רכב ממאגר הרכב המשומש. הרכב ממאגר הרכב המשומש יוחזר לרשות אגף השיקום מיד לאחר שהנכה יקבל לרשותו את הרכב הרפואי שהוזמן עבורו.

2) נכים זכאים לרכב מדינה בעלי נכות 100%+ מיוחדת שהרכב הקבוע שברשותם מושבת עקב תקלה טכנית או אחרת זכאים לקבל לשימוש זמני רכב ממאגר הרכב המשומש.

3) נכה אשר רכבו נמצא בלתי כשיר לתנועה עקב תקלות טכניות, ויש צורך להשביתו באופן קבוע, יקבל רכב חליפי ממאגר הרכב המשומש, עד תום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי בבעלות המדינה. מתן רכב מדינה חדש לפני תום התקופה הקבועה להחלפת רכב מדינה מותנה באישור ועדת החריגים לרכב רפואי. ההחלטה תתבסס על חוות דעת של מהנדס רכב.

ב. נכים עיוורים בעלי נכות 100%+ בגין נכות זו, כאשר הרכב שברשותם מושבת עקב תקלה טכנית או בתקופת המתנה לרכב רפואי חדש ובתנאי שהזמינו רכב חדש.

ג. נכים פגועי רגליים המוגבלים על ידי המכון לבטיחות בדרכים למנגנון יד, כאשר הרכב הרפואי שברשותם מושבת עקב תקלה טכנית או בתקופת המתנה לרכב רפואי חדש ובתנאי שהזמינו רכב חדש.

ד. לנכים בעלי זכאות לרכב מדינה קדימות לקבלת רכב מהמאגר על פני נכים כאמור בסעיפים ב ו-ג.

ה. לנכים כאמור בסעיפים ב. ו-ג. שהשתמשו ברכב מהמאגר תקופה עולה על חודש ימים, ינוכה ממענק הביטוח סכום יחסי לתקופת השימוש ברכב המאגר.

תום זכאות לרכב רפואי
80. נכה שאחוזי נכותו הופחתו ואינו זכאי יותר למכונית רפואית, יהיה זכאי למכירת רכב ולהעברת בעלות ללא החזר מס באם החזיק ברכב 5 שנים.

נכה אשר ירצה למכור הרכב ולהעביר בעלות לפני תום 5 שנים יהיה עליו להחזיר מסים ללא פחת נוסף.

81. נכה אשר יקבל העברת בעלות אחרי 5 שנים ללא החזר מס, ולאחר מכן תאושר לו שנית מכונית רפואית שיקומית, יהיה עליו להחזיר את המסים אשר בעבורם ניתן לו בעבר פטור.

חידוש זכאות לרכב רפואי
82. נכה שתמה זכאותו לרכב רפואי ולאחר תקופה היא חודשה יקבל סיוע לרכישת רכב רפואי חדש על פי קביעת ועדת חריגים לרכב רפואי.

רכב רפואי העובר בירושה לשאירו של הנכה
83. רכב רפואי של נכה שניפטר יועבר לאחד משאיריו על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.

84. שאר המחזיק ברכב רפואי ע"פ צו ירושה או צו קיום צוואה הרוצה למכור את הרכב לפני תום 5 שנים ממועד תאריך הרישום, יהיה חייב בהחזר כספי בגין תשלום המסים החלים על הרכב. מכירת הרכב לאחר תום 5 שנים פטורה מהחזר כספי.

85. נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת חלל – תהיה זכאית היא או ילדי הנכה בלבד להעברת הרכב הרפואי על שמם ללא החזר מס, זאת תוך השארת ההגבלה ברשיון הרכב כי "אין להעביר בעלות ללא אישור המכס או משרד הביטחון". האלמנה תהיה זכאית לתשלום של מחצית מדמי הביטוח, ומלוא דמי האגרה – זאת עד מכירת הרכב, אך לא יותר משלוש שנים.

אם האלמנה או ילדיה ירצו למכור את הרכב לפני תום 5 שנים ממועד הרישום – יהיה עליהם להחזיר מס עבור הרכב, זאת ללא פחת נוסף.

86. אם הנכה לא השאיר אחריו אלמנה או ילדים, חייבים היורשים האחרים תוך 60 יום ממועד פטירת הנכה להחזיר מס ללא פחת נוסף.

87. תחשיב התשלום ייעשה ע"פ המסים החלים על הרכב כשהוא חדש ובהפחתה יחסית למספר החודשים שהחזיק הנכה ברכב. תחשיב ההפחתה יעשה כמפורט להלן:

א. בשנה הראשונה – חישוב ההפחתה לכל חודש 1.66% מהמסים החלים על רכב יציג חדש.

ב. משנה שניה ואילך – חישוב ההפחתה לכל חודש 0.83% מהמסים החלים על רכב יציג חדש.

88. אלמנתו של נכה שנפטר שהרכב הרפואי של הנכה המנוח, הועבר לרשותה והיא הוכרה כאלמנת חלל, והרוכשת רכב כניתן לאלמנה – תחזיר מס לגבי הרכב הרפואי בהתאם להסדרים החלים לגבי אלמנות המחליפות רכב.

אביזרי עזר לרכב
89. אביזרי עזר לרכב רפואי

א. אגף השיקום יממן רכישה והתקנה של כל אביזר לרכב, אשר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע כי הנכה חייב בו עקב נכותו המוכרת.

ב. התאמת הרכב הרפואי שברשות הנכה עפ"י צרכיו הרפואיים תעשה בכל עת כאשר מתעוררת בעיה רפואית עקב הנכות המוכרת המחייבת מתן פתרון הולם.

ג. לצורך התאמה של רכב רפואי עפ"י מיגבלות הנכה, תיערך בדיקה ע"י מהנדס רכב מומחה בהתאמת כלי רכב לנכים. מהנדס הרכב ימליץ של השינויים שיש לבצע ברכב הנכה על מנת להתאימו לצרכיו.

ד. הממונה של הרכב הרפואי יבדוק ההמלצות ויחליט אלו אביזרים ירכשו ואלו שינויים יבוצעו ברכב הנכה. כל שינוי בהמלצות יהיה על דעתו של המהנדס.

ה. סכום ההחזר יהיה לפי מחירון המשרד לאביזרי עזר לרכב בהתאם לזכאותו ברכב יציג.

ו. התקנה של אביזרי עזר לרכב רפואי תעשה אך ורק ע"י אחד מהספקים הקשורים בהסכם עם המשרד לאיבזור רכב רפואי.

90. אביזרי עזר לרכב שאינו רכב רפואי

א. נכה אשר אינו זכאי לרכב רפואי אולם המכון לבטיחות בדרכים הגביל אותו עקב נכותו המוכרת לכל אביזר אחר למעט הגה כוח ו/או גיר אוטומטי זכאי למימון רכישה והתקנה של האביזר שצוין באישור המכון.

ב. במקרים בהם קבע המכון שעל הנכה לקבל שיעורי נהיגה ולעבור מבחן כשירות לצורך האיבזור, ימומנו אלה ע"י המשרד.

ג. הנכה זכאי להתקנה של אביזרים הרשומים לעיל ברכב חדש אחת לחמש שנים.

ד. מימון האביזרים ייעשה באמצעות התחייבות כספית של משהב"ט לספק, או באמצעות החזר כספי בהתאם למחיר מחירון המשרד לאביזרי עזר לאחר הצגת קבלה מקורית המעידה על ביצוע התשלום. במקרה ומדובר באביזר שאינו מופיע במחירון יתבקש הנכה להציג שלוש הצעות מחיר.

וועדת חריגים לרכב רפואי
91. הוועדה תדון בכל מקרה בו נכה זכאי לרכב רפואי זקוק לסיועה מיוחד על מנת לממש זכאותו.

92. הרכב הוועדה:

א. חברי הוועדה:

1. הרופא המוסמך הראשי או סגנו – יו"ר

2. יושב ראש ארגון נכי צה"ל – חבר.

3. ראש היחידה לחשבונאות שיקום או נציגו – חבר.

4. ממונה על רכב רפואי – חבר ומרכז הוועדה.

ב. הוועדה תוכל לקיים את ישיבותיה בנוכחות של: יו"ר הוועדה ושני חברים.

ג. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות. היו הדעות שכולות תכריע דעת היושב ראש.

93. סמכויות הוועדה:

א. קביעת סוג הרכב הרפואי השונה מהסוג לו זכאי הנכה – כאמור בסעיפים 41, 56, 61.

ב. הקדמת מועד החלפת הרכב הרפואי לפני תום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי כאמור בסעיפים 54ב', 55, 71ד'.

ג. קביעת דגם רכב שיחשב בחו"ל כבסיס לתחשיב הסיוע במקרים בהם לא קיים בחו"ל רכב מהדגם היציג – כאמור בסעיף 75א 3.

ד. קביעת אופן הסיוע לנכה שחודשה זכאותו לרכב רפואי – כאמור בסעיף 82.

ה. החלטות הוועדה ינומקו בכתב, יוזנו במחשב ויתויקו בתיק האישי.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל