X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

רכב רפואי - שיקום - פרק ב

רכב רפואי לשיקום נכה צה"ל

רכב רפואי המשמש אמצעי לשיקום : רכישת רכב רפואי המשמש גם מונית, החלפת המונית ומימונה, רכישת רכב מסחרי המשמש רכב רפואי, רכב רפואי המשמש גם רכב ללימודנהיגה, מעבר מזכאות לרכב שיקומי לרכב רפואי.

פרק ב': רכב רפואי המשמש אמצעי לשיקום

כללי

1. נכה, הזכאי לרכב רפואי בהתאם לכללים הקבועים בפרק א' להוראה ובנוסף הוא זכאי לרכב שיקומי שאושר לו במסגרת "מסלול" שיקומו כמוגדר בהוראה 61.01, יהיה זכאי לקבלת סיוע המשרד לרכב רפואי – שיקומי אחד בהתאם לכללי הסיוע המוגדרים בפרק זה.

2. פרק זה בא לקבוע את אופן הסיוע או החלפה של רכב רפואי-שיקומי, דהיינו רכב רפואי המשמש גם כרכב שאושר במסלול השיקום של הנכה כרכב שיקומי.

3. בפרק זה יפורטו אופן הסיוע לרכבים הרפואיים-שיקומיים הבאים:

א. רכב רפואי המשמש גם כמונית

ב. רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי

ג. רכב רפואי המשמש גם רכב ללימוד נהיגה.

רכב רפואי המשמש גם מונית

4. סיוע לרכישת רכב רפואי המשמש גם מונית יינתן לנכה הזכאי לרכב רפואי, שברשותו "זכות ציבורית למונית" שאושרה לו כאמצעי לשיקום על ידי גורמי השיקום במשרד.

רכישת רכב רפואי ראשון המשמש גם מונית

5. מסלול א':

רכישת רכב רפואי ראשון המשמש גם מונית בעלות רכב רפואי יציג ללא מסים.

א. דגם הרכב הרפואי היציג לחישוב סעיף זה יקבע בהתאם לרכב רפואי לו זכאי הנכה על פי פרק א' להוראה.
ב. אופן הסיוע:

1) הנכה זכאי למענק בגובה 2/3 ממחיר הרכב ללא מסים וללא מע"מ אותו הוא רוכש. סכום המענק לא יעלה על 2/3 ממחיר הרכב היציג ללא מסים וללא מע"מ לו זכאי הנכה.

2) סיוע נוסף לרכישת הרכב הרפואי המשמש גם מונית יינתן בהלוואה. גובה ההלוואה יהיה עד ל-1/3 ממחיר הרכב ללא מסים וללא מע"מ אותו הוא רוכש, והוא לא יעלה על 1/3 ממחיר הרכב היציג ללא מסים וללא מע"מ לו זכאי הנכה.

6. מסלול ב':

רכישת רכב רפואי ראשון המשמש גם מונית בעלות רכב יציג למונית
א. דגם הרכב היציג – מרצדס 220D, דיזל אוטומטי, 5 מושבים

ב. אופן הסיוע:

1) הנכה זכאי למענק בגובה 2/3 ממחיר הרכב אותו הוא רוכש. גובה המענק לא יעלה ל 2/3 ממחיר הרכב היציג למונית ללא מסים וללא מע"מ.

2) הנכה זכאי להלוואה למימון 1/3 ממחיר הרכב אותו הוא רוכש. גובה ההלוואה לא יעלה על 1/3 ממחיר הרכב היציג למונית ללא מסים וללא מע"מ.

החלפת רכב רפואי המשמש גם מונית

7. מסלול א':

החלפת רכב רפואי המשמש גם מונית – למונית חדשה בעלות רכב רפואי יציג ללא מסים

א. נכה שהרכב הרפואי שברשותו הנו מונית, שנרכשה בהתאם לתנאי מסלול א' (כאמור בסעיף 5.) זכאי להחליפו אחת לשנה.

ב. הנכה זכאי לסיוע ע"י מענק בעת החלפת המונית למונית חדשה. גובה המענק יחושב על פי מספר השנים בהן החזיק הנכה במונית. גובה המענק לא יעלה על מחיר המונית החדשה ללא מסים וללא מע"מ אותה הוא רוכש.

ג. גובה המענק יקבע על פי תחשיב כדלקמן:

1) נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע עד 1800 סמ"ק – מענק בגובה 12% מסך המסים החלים על הרכב היציג בעל נפח מנוע לו זכאי הנכה, עבור כל שנה בה הנכה החזיק במונית.

2) נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 2000 סמ"ק ויותר – מענק בגובה של 10% מסך המסים החלים על הרכב היציג בנפח מנוע 2000 סמ"ק עבור כל שנה בה החזיק הנכה במונית.

3) עבור כל חודש נוסף מעבר לשנה מלאה יקבל הנכה את החלק היחסי מסך המסים.

8. מסלול ב':

החלפת רכב רפואי המשמש גם מונית – למונית חדשה בעלות רכב יציג למונית

א. התקופה הנדרשת להחלפת הרכב -

1) נכה בעל רכב רפואי המשמש גם מונית, שנרכשה בהתאם לתנאי מסלול ב' (כאמור בסעיף 6) רשאי להחליפה למונית חדשה אחת לשלושים חודש. מנין תקופה זו יחל בתאריך המופיע ברשיון הרכב תחת הכיתוב "תאריך רישום".

2) נכה בעל רכב רפואי המשמש גם מונית, שנרכשה בהתאם לתנאי מסלול א' (כאמור בסעיף 5.) רשאי להחליפה למונית חדשה העלות רכב יציג למונית על פי תנאי מסלול ב' (כאמור בסעיף 8.ב.) לאחר שהחזיק בה תקופה של שנה אחת לפחות.

ב. מימון המונית החדשה

1) מענק לתקופת השימוש

נכה שברשותו מונית זכאי לסיוע במענק על פי מספר השנים בהן החזיק במונית. גובה המענק יחושב כדלקמן:

א. נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע עד 1800 סמ"ק – מענק בגובה 12% מסך המסים החלים על הרכב היציג בעל נפח מנוע לו זכאי הנכה, עבור כל שנה בה הנכה החזיק במונית.

ב. נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 200 סמ"ק ויותר – מענק בגובה של 10% מסך המסים החלים על הרכב היציג בנפח מנוע 2000 סמ"ק עבור כל שנה בה החזיק הנכה במונית.

ג. עבור כל חודש נוסף מעבר לשנה מלאה יקבל הנכה את החלק היחסי מסך המסים.

2) הסכום החסר לרכישת המונית החדשה:

א. אופן חישוב הסכום החסר:

ממחיר הרכב הרפואי החדש המשמש כמונית יופחת מחיר המחירון התקף במשהב"ט למונית המשומשת וכן סכום המענק לתקופת השימוש. הסכום התקבל הוא החלק החסר לנכה להשלמת התשלום עבור המונית החדשה.

ב. אופן מימון הסכום החסר לרכישת המונית החדשה:

I.שיעור השתתפות הנכה (מימון אישי):

ו) זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 1600 סמ"ק – 25%

וו) זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 1800 סמ"ק – 20%

ווו)זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 2000 סמ"ק – 15%

ןן. סיוע המשרד :

ו) הנכה זכאי למענק של 2/3 מהסכום הנותר לאחר הפחתה של השתתפות הנכה (כמוגדר בסעיף 8.ב.2)ב)ו.) מהסכום החסר לרכישת מונית חדשה (כמוגדר בסעיף 8.ב.2)א)).

וו) הנכה זכאי להלוואה עד 1/3 מהסכום הנותר לאחר הפחתה של השתתפות הנכה (כמוגדר בסעיף 8.ב.2)ב)ו.) מהסכום החסר לרכישת מונית חדשה (כמוגדר בסעיף 5.ד.2)א)).

3. סיוע נוסף במקרה שנקבע ע"י שמאי שמחיר המונית הנמכרת נמוך ממחירה ממחירון משהב"ט:

א. סיוע נוסף יינתן באמצעות הלוואה לנכה שנקבע ע"י שמאי רכב אמון ע"י המשרד כי ערך המונית הנמכרת נמוך מהמחיר הנקוב במחירון רכב רפואי.

ב. גובה ההלוואה יהיה ההפרש בין מחיר מחרון רכב רפואי לבין מחיר המונית על פי קביעת השמאי.

ג. הסיוע הנוסף יינתן רק אם והסכום כאמור לעיל עולה על 1% ממחיר הרכב היציג למונית.

ד. התחשיב יערך כמפורט בסעיף 46 בפרק א' להוראה.

9. החלפת רכב רפואי המשמש גם מונית – לרכב רפואי פרטי

א. נכה בעל רכב רפואי המשמש גם מונית זכאי להחליפו לרכב פרטי אם חלפה התקופה הקבועה במסלול הסיוע להחלפת המונית (לפחות במסלול א', לפחות שלוש וחצי שנים במסלולו ב'). החלפת רכב רפואי המשמש גם מונית לרכב רפואי פרטי לפני תום התקופה הקבועה, מחייבת החלטת וועדת ערעורים עליונה על ביטול השיקום.

ב. הנכה יהיה זכאי לסיוע המשרד במענק ובהלוואה לרכישת הרכב ברפואי החדש.

1) גובה הסיוע יהיה ההפרש בין מחיר הרכב אותו רוכש הנכה למחיר הרכב הרפואי ששימש גם מונית במחירון רכב רפואי.

סכום הסיוע לא יעלה על סכום הפרש בין מחיר רכב יציג חדש לו זכאי הנכה למחיר הרכב הרפואי ששימש גם מונית במחירון משהב"ט.

2) הסיוע יינתן 2/3 במענק, 1/3 בהלוואה, ובנוסף תינתן השתתפות המשרד בתשלום המס החל על הרכב היציג החדש.

ג. סיוע נוסף יינתן במקרה שנקבע ע"י שמאי שמחר המונית הנמכרת נמוך ממחירה במחירון משהב"ט:

1) סיוע נוסף יינתן באמצעות הלוואה לנכה שנקבע ע"י שמאי רכב אמון ע"י משהב"ט כי ערך המונית הנמכרת נמוך מהמחיר הנקוב במחירון משהב"ט לרכב רפואי.

2) גובה ההלוואה יהיה – ההפרש בין מחיר המונית במחירון רכב רפואי למחיר המונית על פי קביעת השמאי.

3) הסיוע הנוסף יינתן רק במידה והסכום כאמור לעיל יעלה על 1% ממחיר הרכב היציג למונית.

4) התחשיב יערך כמפורט בסעיף 46. בפרק א' להוראה.

החלפת רכב רפואי פרטי – לרכב רפואי המשמש גם מונית

10. נכה שגורמי השיקום במשרד אישרו שיקומו במונית, וברשותו רכב רפואי פרטי, זכאי להחליפו מיד למונית, מבלי שיהיה עליו להמתין עד תום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי.

11. תחשיב לנכה שנשאר ברשותו סכום כסף לאחר מכירת הרכב הרפואי בבעלותו ותשלום עבור המונית החדשה.

א. החזרת הסכום שנותר לנכה לאחר מכירת הרכב הרפואי בבעלותו למשהב"ט הינה תנאי לקבלת סיוע להחלפה ולאחזקה של הרכב ברפואי המשמש גם כמונית.

ב. יחידת הרכב הרפואי תערוך תחשיב לגבי סכום ההחזר שיוזרם למחשב כחוב.

ג. חישוב הסכום הנותר ממכירת הרכב הרפואי:

1) ממחיר הרכב הרפואי בבעלות הנכה במחירון רכב רפואי יופחת מחיר הרכב ברפואי החדש ללא מסים וללא מע"מ המשמש כמונית.

2) לנכה שמחיר הרכב בבעלותו עולה על מחיר היציג התחשיב כאמור בסעיף קטן 1) לעיל יעשה לפי מחיר רכב יציג בעל שנות שימוש זהות לרכב בבעלות הנכה.

ד. התחשיב יועבר ליחידת לחשבונאות שיקום לבדיקה ולאישור ידני.

ה. יחידת הרכב הרפואי תודיע לנכה את הסכום שעליו להחזיר למשהב"ט.

ו. ההמחאה תועבר על ידי הנכה ליחידת הרכב הרפואי לפקודת: משרד הביטחון / אגף הכספים.

ז. יחידת רכב רפואי תעביר את ההמחאה בצרוף התחשיב המאושר ליחידה לחשבונאות שיקום.

ח. יחידת חשבונאות שיקום תזרים את סכום ההמחאה למחשב, תאפס את החוב ותוציא קבלה לזכאי.

12. תחשיב הסיוע לנכה שהסכום שנשאר ברשותו לאחר מכירת הרכב הרפואי בבעלותו נמוך ממחיר המונית החדשה.

א. הסיוע יינתן המענק ובהלוואה לפי התחשיב הבא:

1) תחשיב סכום הסיוע:

א) ממחיר המונית החדשה יופחת מחיר הרכב הרפואי בבעלות הנכה במחירון משהב"ט לרכב רפואי בניכוי שיעור השתתפותו של הנכה ברכישת הרכב הרפואי שבבעלותו (15% לנכים שכל 0% לנכים בעלי 100% נכות על פגיעה מוכרת ברגליים).

ב) לנכה שמחיר הרכב בבעלותו עולה על מחיר הרכב היציג התחשיב כאמור בסעיף א) לעיל יעשה לפי מחיר רכב יציג בעל שנות שימוש זהות לרכב בבעלת הנכה.

2) הנכה זכאי ל-2/3 מהסכום כאמור בסעיף 1) לעיל – במענק.

3) הנכה זכאי ל – 1/3 מהסכום כאמור בסעיף 1) לעיל בניכוי הסכום שחושב של פי שיעור השתתפותו ברכישת הרכב ברפואי בבעלותו – בהלוואה.

ב. נכה הבוחר לממש את זכאותו בהתאם לתנאי מסלול א'

סכום הסיוע לרכישת מונית חדשה לא יעלה על הסכום הדרוש לרכישת רכב רפואי ללא מסים וללא מע"מ.

ג. נכה הבוחר לממש זכאותו בהתאם לתנאי מסלול ב'

סכום הסיוע לרכישת מונית חדשה לא יעלה על הסכום הדרוש לרכישת מונית יציגה ללא מסים וללא מע"מ.

רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי
13. נכה בעל זכאות לרכב רפואי יכול לרכוש רכב רפואי אשר ישמש גם כרכב מסחרי להובלות נוסעים או מטען. הסיוע לרכישת רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי יינתן בתנאי שהרכב אושר כאמצעי לשיקום ע"י גורמי השיקום במשרד.

רכישת רכב רפואי ראשון המשמש גם רכב מסחרי
14. הנכה זכאי למענק בגובה 85% ממחיר הרכב אותו הוא רוכש או 2/3 ממחיר הרכב הרפואי היציג ללא מסים לו זכאי הנכה, בתוספת המסים החלים על הרכב מסוג G.M.Cסוואנה דיזל (דגם לתחשיב מסים) – הנמוך מביניהם.

15. הנכה זכאי לסיוע נוסף לרכישת הרכב הרפואי המשמש גם רכב מסחרי בהלוואה. גובה ההלוואה יהיה עד 15% ממחיר הרכב אותו רוכש הנכה והוא לא יעלה על 15% ממחיר הרכב היציג לו הוא זכאי.

16. נכה המבקש סיוע כספי נוסף בהלוואה לצורך רכישת רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי יופנה על ידי הממונה על הרכב ברפואי למחוז שיקום לבדיקה וקבלת החלטה בבקשה בהתאם להוראה 61.01.

17. לאחר קבלת אישור המחוז יעביר הממונה על הרכב הרפואי למחוז השיקום דו"ח בו ירשם סוג הרכב שהנכה מבקש לרכוש, מחירו, סכום המענק וגובה ההלוואה להם הנכה זכאי (נספח ט').

החלפת רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי
18. נכה בעל רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי המבקש להחליף את הרכב הרפואי בבעלותו לרכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי חדש, יציג בפני הממונה על הרכב הרפואי אישור ממחוז השיקום המוכיח כי הרכב משמש לו כאמצעי לשיקום.

19. החלפת רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי, לרכב רפואי חדש המשמש גם רכב מסחרי

א. נכה שהרכב הרפואי שברשותו משמש גם רכב מסחרי, זכאי להחליפו רק בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי.

ב. חישוב סיוע המשרד למימון החלפת הרכב הרפואי – מסחרי יבוסס על מחיר הרכב המסחרי המשומש המופיע במחירון רכב רפואי.

ג. אם ערך הרכב הנמכר נמוך מהמחיר במחירון רכב רפואי יתבסס תחשיב הסיוע על המחיר שיקבע ע"י שמאי רכב אמון ע"י משהב"ט.

ד. על הנכה לממן את מחיר הרכב החדש מסכום הכסף שנותר בידו לאחר שמכר את הרכב שהיה ברשותו.

ה. הנכה זכאי לסיוע המשרד במענק לרכישת הרכב החדש. גובה המענק יהיה ההפרש בין מחיר רכב רפואי גובה הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש בין מחיר רכב רפואי יציג חדש ללא מסים לו זכאי הנכה בתוספת המסים החלים על הדגם לתחשיב מסים למחיר הרכב הישן בעלותו במחירון רכב רפואי.

ו. נכה בעל רכב רפואי המשמש גם כרכב מסחרי ששמאי רכב אמון ע"י המשרד קבע כי ערך רכבו נמוך מהמחיר הנקוב במחירון משהב"ט לרכב רפואי, יהיה זכאי לסיוע בהלוואה לרכישת הרכב החדש. גובה הסיוע יהיה ההפרש בין מחיר הרכב כפי שנקבע על ידי השמאי לבין מחיר הרכב במחירון רכב רפואי. הסיוע בהלוואה יינתן בתנאי שהסכום כאמור לעיל יעלה 1% ממחיר הרכב הרפואי היציג לו זכאי הנכה. התחשיב יערך בהתאם למפורט בסעיף 46 בפרק א' להוראה.

20. החלפת רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי – לרכב רפואי פרטי

א. נכה בעל רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי זכאי להחליפו לרכב רפואי פרטי בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי. החלפת רכב לפני תום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי תעשה רק אם בוטל שיקומו של הנכה ברכב מסחרי ע"י ועדת ערעורים עליונה.

ב. הנכה ימכור את הרכב הרפואי המשמש גם רכב מסחרי על פי המחיר המופיע במחירון משהב"ט לרכב רפואי.

ג.הנכה ירכוש את הרכב הרפואי הפרטי החדש בסכום הכסף שנותר בידו לאחר מכירת הרכב הרפואי ששימש לו גם רכב מסחרי.

ד. הנכה יהיה זכאי לסיוע המשרד לרכישת הרכב הרפואי החדש במענק.

1) גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר הרכב הרפואי החדש למחיר הרכב המסחרי שהיה בבעלות הנכה.

2) גובה הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש בין מחיר הרכב הרפואי היציג לו זכאי הנכה למחיר הרכב המסחרי שהיה בבעלותו.

ה. נכה בעל רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי ששמאי רכב אמון ע"י המשרד קבע כי ערך רכבו נמוך מהמחיר הנקוב במחירון משהב"ט לרכב רפואי, יהיה זכאי לסיוע בהלוואה לרכישת הרכב החדש. גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר הרכב כפי שנקבע על ידי השמאי לבין מחיר הרכב במחירון משהב"ט לרכב רפואי, בתנאי שהסכום כאמור לעיל יעלה על 1% ממחיר הרכב הרפואי היציג לו זכאי הנכה.

החלפת רכב רפואי - לרכב מסחרי המשמש גם רכב רפואי

21. נכה שאושר לו על ידי גורמי השיקום במשרד רכב מסחרי כאמצעי לשיקום וברשותו רכב רפואי פרטי, זכאי להחליף מיד את הרכב הרפואי הפרטי לרכב רפואי שישמש לו גם רכב מסחרי מבלי שיהיה עליו להמתין עד תום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי.

22. הנכה יממן את רכישת הרכב הרפואי המשמש גם רכב מסחרי מסכום הכסף שנותר בידו לאחר שמכר את הרכב הרפואי שברשותו. מחיר המכירה יחושב על פי מחירו של הרכב במחירון משהב"ט לרכב רפואי.

23. הנכה זכאי לסיוע לרכישת הרכב החדש:

א.גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר הרכב המסחרי החדש למחיר הרכב שהיה בבעלות הנכה.

ב. הסיוע יינתן על פי תחשיב כדלקמן:

1) נכה בעל רכב רפואי ששמאי אמון ע"י המשרד קבע כי ערך רכבו נמוך מהמחיר הנקוב במחירון משהב"ט לרכב רפואי זכאי לסיוע בהלוואה לרכישת הרכב החדש. גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר הרכב כפי שנקבע ע"י השמאי לבין מחיר הרכב במחירון משהב"ט לרכב רפואי, בתנאי שהסכום כאמור לעיל יעלה על 1% ממחיר הרכב הרפואי היציג לו זכאי הנכה.

2) סכום ההפרש בין מחיר רכב יציג חדש לו זכאי הנכה למחיר הרכב בבעלותו במחירון משהב"ט לרכב רפואי - במענק.

3) לנכה שמחיר הרכב הרפואי בבעלותו עולה על מחיר הרכב היציג - התחשיב יערך לפי מחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה בעל שנות שימוש זהות לרכב שבבעלותו.

4) סכום ההפרש בין מחיר הרכב המסחרי אותו רוכש הנכה למחיר הרכב היציג לו הוא זכאי- 85% במענק, 15% בהלוואה.

5) גובה הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש בין מחיר הרכב היציג ללא מסים לו זכאי הנכה בתוספת המסים החלים על הדגם לתחשיב מסים. לבין מחיר הרכב היציג לו הוא זכאי.

רכב רפואי המשמש גם רכב ללימודי נהיגה

24. נכה בעל זכאות לרכב רפואי יכול לרכוש רכב רפואי אשר בנוסף ישמש גם כרכב להוראת נהיגה, בתנאי שהוראת הנהיגה נקבעה כשיקומו של הנכה ע"י גורמי השיקום במשרד.

25. סיוע לרכישת רכב רפואי ראשון המשמש גם רכב להוראת נהיגה, יינתן עד למחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה בניכוי המע"מ. הסיוע יינתן בהתאם לכללים המוגדרים בפרק א' להוראה זו.

26. החלפת רכב רפואי המשמש גם רכב ללימוד נהיגה:

א. נכה שהרכב הרפואי בבעלותו משמש לו גם רכב להוראת נהיגה. זכאי להחליפו אחת ל- 3 שנים.

ב.הנכה יהיה זכאי לסיוע המשרד במענק לרכישת הרכב הרפואי החדש. גובה הסיוע יהיה ההפרש בין מחיר הרכב החדש ללא מע"מ אותו רוכש הנכה לבין מחיר הרכב הישן בבעלותו לפי מחירון כלי הרכב המשומשים התקף בשוק. גובה הסיוע לא יעלה על ההפרש בין מחיר רכב רפואי יציג חדש ללא מע"מ, לו זכאי הנכה לביו מחיר הרכב הישן במחירון כלי הרכב המשומשים.

ג.אם על פי קביעת שמאי מטעם משהב"ט, ערך הרכב הנמכר נמוך מהמחיר הנקוב במחירון כלי רכב משומשים התקף בשוק יינתן סיוע נוסף בהלוואה. הנכה יהיה זכאי להלוואה בגובה סכום ההפרש בין מחיר הרכב על פי קביעת השמאי לביןמחיר הרכב במחירון כלי הרכב המשומשים התקף בשוק. אם הסכום כאמור יעלה על 1% ממחיר הרכב הרפואי היציג לו זכאי הנכה.

מעבר מזכאות לרכב שיקומי בלבד לזכאות לרכב רפואי

27. מימוש הזכאות לרכב רפואי למי שקיבל בעבר רכב שיקומי מותנה בהחזר הסיוע לתשלום המסים שניתן לו עבור הרכב המשמש כאמצעי לשיקום.

28. גובה החזר המסים שניתנו עבור הרכב השיקומי יקבע על ידי היחידה לתגמולים והטבות בהתאם להוראת רכב שיקומי 61.01.

29. הנכה יציג בפני האחראי לרכב הרפואי אישור על החזר המס בו יפורטו שנות הבעלות על הרכב.

30. לאחר החזרת המסים יקבל סיוע כמפורט:

א. עד 10 שנות בעלות - סיוע במענק בלבד כניתן לרכב רפואי ראשון.

ב. מעל 10 שנות בעלות - סיוע במענק והלוואה כניתן לרכב רפואי ראשון.

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל