X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

נוהל דיווחי פטירה נכים

הוראת אגף השיקום מספר 11.05

מדינת ישראל - משרד הביטחון

נושא : נוהל דיווחי פטירה נכים

תאריך:  1.09.2003

‏כללי

1. הוראה זו העוסקת בנכים,  ביחד עם הוראה 11.04 העוסקת במשפחות שכולות, מחליפות את הוראה מספר 11.04 מיום 1.9.90 ובאות במקומה.

2. הוראה זו באה להגדיר את תהליך הטיפול במידע הרגיש על דבר פטירתם של זכאי אגף השיקום שהם נכי צהל.

3. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו .

הוראת אגף השיקום 11.05 דנה בנושא : נוהל דיווחי פטירה - נכים, הטיפול בנושא דיווחי פטירה של זכאי אגף השיקום הינו רגיש ביותר ומחייב כפל בדיקות – הן ממוחשבות והן ידניות.

עקרונות

4. הטיפול בנושא דיווחי פטירה של זכאי אגף השיקום  הינו רגיש ביותר ומחייב כפל בדיקות – הן ממוחשבות והן ידניות, כדי להבטיח מניעתן של תקלות.

5. דיווחי פטירה מתקבלים באגף השיקום משני מקורות :

א. מידע ממוחשב ממרשם האוכלוסין של משרד הפנים - דיווחים חודשיים על פטירות.

ב. מידע רשמי, ע"י המצאת "תעודת פטירה" ממשפחות הנפטרים, או פנייה ממחוז שיקום בצירוף הודעה ממשפחת הנפטר, או מהארגון היציג בצירוף הודעה ממשפחת הנפטר, או פנייה ממוסד סיעודי בו שהה הנפטר בצירוף הודעה ממשפחתו.

6. עקב רגישות הנושא, המידע ממרשם האוכלוסין, לאחר שיושווה ע"י מל"ן, באופן ממוחשב, מול נתוני אגף השיקום -  יודפס ב"דוח נפטרים"  ויועבר למחלקה לתשלומי הטבות לבדיקה.

7. לא יבוצע כל עדכון ממוחשב "אוטומטי" של נתוני הנפטרים בקבצים של מערכת המידע של אגף השיקום. כל עדכון יבוצע רק לאחר הבדיקה והאישור של המחלקה לתשלומי הטבות .

8. ר' תחום תגמולי נכים, כקצין תגמולים,  שיקבל את הדוח המתוקן מהמח' לתשלומי הטבות -  יבדוק, יצליב ויאמת פעם נוספת את הנתונים ויהיה אחראי  להזרים את נתוני הפטירה למחשב לכל הזכאים אשר לגביהם נתקבלו דיווחי פטירה.

הגדרות

9. מל"ן- אגף מערכות המידע של משרד הביטחון.

10. דוח 1540, או "דוח הנפטרים" - לעניין הוראה זו – דוח "עיבוד תנועות נפטרים מהמ.ל.מ", המעובד ומופק ע"י מל"ן, על בסיס מספרי תעודת זהות, וכולל בכל דף, במקביל, את פרטי הנפטרים מתוך קובצי אגף השיקום,   מול פרטי הנפטרים מתוך קובצי המידע של משרד הפנים. דוח זה כולל נפטרים שהם נכי צהל.

11. "תעודת פטירה"- לעניין הוראה זו – מסמך רשמי של מדינת ישראל, בדבר פטירתו של אזרח. המסמך מונפק ע"י משרד הפנים.

מידרג סמכויות אישור

12. למנהל המחלקה להטבות ורווחה יש סמכות ואחריות לטפל בדיווחי פטירה של הזכאים שהם נכי צהל ואשר נתקבלו לגביהם דיווחי פטירה, לדווח לגורמים חיצוניים על הפטירות.לטפל בכל נושא הקשור בהוראה זו אשר לא הוטל על גורם אחר. 

13. לר' תחום תגמולי נכים, כקצין תגמולים,  יש סמכות  ואחריות לדווח על נתוני הפטירה ע"י הזרמת נתוני הפטירה למחשב לכל הנכים אשר לגביהם נתקבלו דיווחי פטירה, לאחר שווידא שאמנם מדובר באותו מקרה. 

אופן הטיפול בדו"ח- מטלות המחלקה לתשלומי הטבות

14. עובד המחלקה להטבות ורווחה יוודא מדי חודש קבלת הדיווח החודשי של נפטרים ממרשם האוכלוסין, באמצעות יח' המיחשוב של האגף.

15. הדיווח המתקבל ממרשם האוכלוסין במשרד הפנים כקובץ מגנטי על גבי קלטת, יועבר ע"י עובד יח' המיחשוב למל"ן, שם יתבצע מהלך ממוחשב של השוואת הנתונים מול נתוני הזכאים של אגף השיקום ויופק דוח הנפטרים (דוח 1540).

16.  עובד המחלקה להטבות ורווחה יבצע בדיקה כדי לוודא, כי הנתונים בדוח הנפטרים אמנם מתייחסים לנכה שהינו זכאי של אגף השיקום, וזאת על סמך נתוני תעודת זהות, שם המשפחה, השם הפרטי ושנת הלידה, תוך שהוא מעיין בתיק הזכאי, לוודא הפרטים, במידת הצורך.

17. עובד המחלקה יבצע תיקונים בדוח, וימחק מהדו"ח אותם המקרים בהם אין התאמה בין הפרטים של המרשם לבין הפרטים המצויים בקובץ זכאי האגף.

18. מיד עם השלמת התיקונים, על עובד המחלקה לתשלומי הטבות להפיץ הדו"חות, לר' תחום תגמולי נכים ולארגון הנכים.

אופן הטיפול בדו"ח-מטלות קציני התגמולים

19. קציני התגמולים בתחום תגמולי נכים יבדקו, יצליבו ויאמתו פעם נוספת את הנתונים, ויהיו אחראים   להזרמת נתוני הפטירה למחשב לכל הזכאים אשר לגביהם נתקבלו דיווחי פטירה, ע"י דיווח "לז " במסך זכאויות בציון תאריך הפטירה.

20. לאחר אישור קצין התגמולים – יועברו הדיווחים בצרוף טופס ש/1/ 328  וכל המסמכים הנלווים ליחידה לחשבונאות שיקום לאשרור.

21. היחידה לחשבונאות שיקום תקבל את הדיווחים ע"ג הדוח ותאשררם.

רמת השירות – משך ביצוע

22. על ראש התחום לתגמולי נכים ורווחה לוודא הזרמת הנתונים למחשב, לא יאוחר ממועד "ריצת החישוב" של החודש הקרוב למועד הדיווח.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל