X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תקנות הנכים - הליכים בפני קצין תגמולים

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הליכים בפני קצין תגמולים), התשנ"ה - 1995

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31א, 45 ו- 48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט - 1959 (נוסח משולב) (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

1. החלטת קצין התגמולים

קצין התגמולים יחליט בבקשות לפי סעיף 30 לחוק, תוך תשעה חודשים, לאחר שהתובע קיים שני תנאים אלה:

(1) מסר מסמכים וראיות אחרות שדרש קצין התגמולים;

(2) התייצב לבדיקות.

2. הודעה על החלטה

קצין התגמולים יודיע על החלטתו לתובע תוך 14 ימים מיום ההחלטה.

3. אופן מסירת החלטה

(א) החליט קצין התגמולים שהתובע אינו זכאי לתגמול או להכרה כנכה כמבוקש, יצרף להודעה על החלטתו את חוות הדעת הרפואית או את פרוטוקול הועדה הרפואית שעליהם היא מסתמכת.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי יושב ראש הועדה הרפואית להחליט, מטעמים שיירשמו, ומשיקולים שלטובת הנבדק, כי אין לצרף את חוות הדעת הרפואית או את פרוטוקול הועדה הרפואית; החליט כך יושב ראש הועדה הרפואית, יהיה עורך דין או רופא מטעמו של התובע רשאי לקבל את חוות הדעת הרפואית או את פרוטוקול הועדה הרפואית.

4. כללים למתן מלווה לנכה

הכיר קצין התגמולים בחייל משוחרר כנכה, אך טרם נקבעה לו דרגת נכות, יהיו הכללים למתן מלווה מאוצר המדינה, לפי בקשתו, כאמור בסעיף 31א לחוק כלהלן:

(1) היה התובע כשיר לעבודה - יינתן לו מלווה בשיעור של תגמול מחוסר פרנסה, אם הוא מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 6 לחוק;

(2) לא היה התובע כשיר לעבודה מפאת נכותו - יינתן לו מילווה בשיעור של תגמול טיפול רפואי כאמור בתקנות הנכים (טפול רפואי), התשי"ד - 1954.

5. תחילה

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל