X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

מענקים מיוחדים לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 11.06

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מענקים מיוחדים לנכים

תאריך : 1.10.2014

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 11.06 מיום 1.5.2013 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן פיתרון נקודתי למצב של מצוקה בה נמצא הזכאי, ואשר המענק ייתן פתרון אד-הוק למצב שאליו נקלע, ו/או יעזור לו ברכישה מיוחדת לחג.

3. הזכאות המוענקת על פי הוראה זו מהווה הטבה הניתנת בנוסף לקבוע בחוק.

4. מנהל מחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין את הוראה זו.

עקרונות

6. לרשותו של מנהל מחוז עומד תקציב שנתי מוגבל המאפשר לו, לאחר שיקבע את הקדימויות למתן העזרה, להעניק סיוע מוגבל לזכאי שנקלע למצב של מצוקה כלכלית, ואשר המענק ייתן פתרון אד-הוק למצב שאליו נקלע, ו/או יעזור לו ברכישה מיוחדת לחג.

7. המענק יינתן בתכיפות שלא תעלה על אחת לשנתיים ליחידה משפחתית אחת של זכאי.

8. מנהל המחוז רשאי לאשר המענק עד לגובה המפורט בנספח א', מתוך ההקצאה השנתית העומדת לרשותו, המפורטת בנספח ב'.

9. הפונה יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול עובד השיקום/רווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל.

הגדרות

10. יחידה משפחתית- לעניין הוראה זו- בני משפחה אחת, מקירבה ראשונה.

מידרג סמכויות אישור

11. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לאשר בקשת הזכאות, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו, וצורפה לפנייה המלצתו המנומקת בכתב של עובד/ת השיקום/ אחראי לעובדי רווחה במחוז.

זכאות

12. נכה המוכר ע"י משהב"ט בדרגת נכות 20% ומעלה או (10% ומעלה אם הוכר לפני 1.1.96), ואשר מנהל המחוז מצא, כי הוא נקלע למצב מצוקה כלכלית, ואישור המענק ייתן פתרון אד-הוק למצב שאליו נקלע.

קריטריון לאישור הזכאות

13. המענק יינתן ליחידה משפחתית אחת של זכאי, בתכיפות שלא תעלה על אחת לשנתיים.

גובה הסיוע

14. המענק יינתן ליחידה משפחתית אחת של זכאי, בגובה המפורט בנספח א'.

15. סה"כ תקציב שנתי לכל מחוז- כמפורט בנספח ב'.

16. סכומי המענק לכל יחידה משפחתית והתקציב יעודכנו, מדי שנה, בחודש ינואר ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר. העדכון יעשה ע"י ר' היחידה לתגמולים והטבות בשיתוף ר' היח' לתקציבים, כלכלה והתקשרויות, בשיתוף ר' היח' לחשבונאות שיקום.

אופן הטיפול

17. זכאי המבקש סיוע, יפנה בקשתו אל עובד/ת השיקום/רווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל.

18. עובד/ת השיקום/ רווחה המטפל בפנייה, יבדוק ויוודא, כי לא ניתן מענק לאותה יחידה משפחתית בתוך תקופה של שנתיים.

19. נוכח העובד, כי הנסיבות מצדיקות זאת - יכין המלצה בכתב, תוך פירוט הנסיבות המיוחדות המצדיקות מתן המענק, ויעבירה למנהל המחוז. לאחר אישור מנהל. המחוז על אישור הסיוע וגובהו. תוזן הבקשה למערכת שיקום 2000

20. מנהל המחוז, לאחר שיקבע את הקדימויות למתן העזרה, ישקול להעניק סיוע לזכאי הנמצא במצב מצוקה, כאשר המענק ייתן פתרון אד-הוק למצב שאליו נקלע ו/או יעזור לו ברכישה מיוחדת לחג.

21. החליט מנהל המחוז לאשר המענק מתוך ההקצאה השנתית העומדת לרשותו, יצרף חתימתו ויוודא רישום שיאפשר ביקורת.

אופן הטיפול במקרים דחופים

22. במקרים דחופים רשאי מנהל המחוז לאשר ביצוע המענק, שאושר עפ"י סעיפי "אופן הטיפול", ע"י תשלום מפרעה (עפ"י הוראה אגף השיקום -10.20 "תשלום מפרעות לנכים").

23. עובד המחוז יזין המפרעה למחשב, ויודיע טלפונית לעובד היח' לחשבונאות שיקום על הצורך בביצוע דחוף של המפרעה.

24. היח' לחשבונאות שיקום תבצע המפרעה ב"ריצת התשלומים" הקרובה.

אופן הטיפול במקרים חריגים

25. למנהל המחוז יש שיקול דעת, לאחר שבחן את המלצות העובדים ומצבו של הנכה, לאשר סיוע מוגדל ובלבד שלא יעלה על הסכום המרבי, כמפורט בנספח א' להוראה זו.

רמת השירות- משך ביצוע

26. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים- על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה- בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

27. מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

סמכויות לאישור המענק

נספח א' להוראה  11.06

מעודכן לפי מדד דצמבר 2013

סמכות מנהל מחוז לאשר עד 1,874 ₪

 

סכום התקציב השנתי שעומד לרשות כל מנהל מחוז

נספח ב' להוראה מספר 11.06

מעודכן לפי מדד דצמבר 2013

סכום התקציב השנתי שעומד לרשות כל מנהל מחוז הינו כדלקמן:

מחוז השיקום תל אביב, סכום מירבי  בגובה : 15,692 ₪

מחוז השיקום חיפה, סכום מירבי בגובה 18,830 ₪

מחוז שיקום דן, סכום מריבי בגובה 16,536 ₪

מחוז שיקום רחובות, סכום מירבי בגובה : 10,260 ₪

מחוז שיקום ירושלים, סכום מירבי בגובה : 8,449 ₪

מחוז שיקום באר שבע, סכום מירבי בגובה : 5,433 ₪

מחוז טבריה, סכום מירבי בגובה : 3,862 ₪

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל