X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

נוהל עדכון פרטי חשבון בנק נכים

הוראת אגף שיקום נכים מס' 10.10

מדינת ישראל - משרד הביטחון
נושא:  נוהל עדכון פרטי חשבון בנק - נכים
תאריך:  1.9.2006

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 10.10 מתאריך 1.3.97 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את נוהל הטיפול בפתיחה, ו/או שינוי של חשבון בנק  של זכאי  אגף שיקום נכים, אליו מועברים תגמולים, ו/או תשלומים אחרים ע"י אגף שיקום  נכים.

3. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

4. מנהל המחלקה להטבות ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות  לביצועה התקין ש הוראה זו, בכל הקשור לוידוא פרטי חשבון בנק של נכה שהינו  מצטרף חדש למערכת.

5. ר' היח' לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון  ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות  

6. לצורךהעברת תגמולים ותשלומים לזכאי משהב"ט- עליו לפתוח חשבון בנק.

7. חשבון הבנק יהיה על שם הנכה.

8. זכותו של נכה לתגמול אינה ניתנת להעברה לחשבון בנק של אחר מטעמו.

9. אין זכאי רשאי ליפות כוחו של אדם לשנות בעבורו את חשבון הבנק אליו  מועברים תגמוליו.

10. חשוב לציין, כי שינוי פרטי חשבון בנק של זכאי, הינה פעולה מינהלתית,  שכרוך בה  סיכון של יצירת מסלול להעברת כספים למי שאיננו הזכאי עצמו, ויש ולכן לנהוג  במשנה זהירות, ולהקפיד על מילוי ההוראות הבאות:

א. הפנייה לעדכון פרטי חשבון בנק- חייבת להיות בכתב בלבד, ולא בכל    דרך אחרת, על גבי הטופס המצורף כנספח א' להוראה זו.

ב. הבקשה לעדכון פרטי חשבון הבנק אליו מועברים תגמוליו של הזכאי    תהיה חתומה בידי הזכאי בלבד.

ג. תהליכי עדכון פרטי חשבון בנק יבוצעו על בסיס טפסי "מקור" בלבד.

ד. על הזכאי להמציא למשהב"ט אישור מקורי בכתב מסניף הבנק בו    מתנהל חשבונו, כאשר הוא חתום בחתימתו/ם של מורשה/י החתימה    של הבנק ובחותמתו.

11. לא תטופל בקשה לשינוי כאמור החתומה על ידי אחר בשמו של הזכאי, למעט  האמור בסעיף הבא.

12. הזכאי אשר מונה לו אפוטרופוס, ואשר אפוטרופסו מבקש לעדכן פרטי חשבון הבנק  אליו יועברו תגמולי הזכאי, יצרף לבקשתו צו מינוי כאפוטרופוס מבית משפט (מקור  או העתק נאמן למקור- בחותמת בימ"ש), ואשר ממנה אותו כאפוטרופסו של  הזכאי.

13.  הפונה יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול עובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא  מטופל, למעט במקרה של וידוא פרטי חשבון בנק של נכה שהינו מצטרף חדש  למערכת, אשר יטופל ע"י המחלקה להטבות במטה.

הגדרות

14. תשלום- לעניין הוראה זו- תגמול, או הטבה, או מענק חד פעמי שנקבעו ע"י ועדה  מוסמכת, או רשות שיפוטית, או מנהל מחוז שיקום, והניתנים בגין הנכות המוכרת.

מדרג סמכויות אישור

15. לעובד הרווחה במחוז השיקום יש סמכות ואחריות לטפל בבקשה ולאשרה,  ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

16. למנהל המחלקה להטבות ביחידה לתגמולים והטבות יש סמכות ואחריות לטפל בכל  הקשור לוידוא פרטי חשבון בנק של נכה שהינו מצטרף חדש למערכת.

זכאים

17. מי שהגיש בקשה להכרה בנכות לפי חוק הנכים, וזכאותו אושרה.

18. זכאי המבקש להחליף א חשבון הבנק אליו מועברים תגמוליו, בחשבון בנק אחר.

אופן הטיפול- באחריות המחוז- עדכון שינוי פרטי חשבון בנק

19. הזכאי יפנה אל עובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל, לעדכון/ שינוי פרטי  חשבון בנק לצורך קבלת תגמוליו.

20. עובד הרווחה במחוז ינחה את הזכאי למלא את כל הפרטים ב"טופס בקשה  לעדכון פרטי חשבון בנק" המהווה נספח א' להוראה זו.

21. הזכאי ידאג למילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס, יחתום בחתימת ידו על טופס  הבקשה, ויחתים את הטופס בסניף הבנק אליו יועברו התשלומים (הסניף בו מתנהל  חשבון הזכאי), בחתימת מורשה/י החתימה של הבנק ובחותמתו.

22. מורשה/י חתימה מטעם הבנק יאשר/ו נכונות הפרטים הבאים:

א. מספר חשבון הבנק (סימול בנק+ מספר סניף+ מספר חשבון).

ב. שם בעל החשבון- כרשום בספרי הבנק.

23. עובד הרווחה במחוז יזין ויסרוק את פרטי חשבון הבנק למערכת המידע הממוחשבת  ויעביר לאשרור היח' לחשבונאות שיקום.

אופן הטיפול- חשבון בנק של נכה שהינו מצטרף חדש למערכת

24. טופס מילוי פרטי בנק (נספח א' להוראה), יצורף להחלטה על ההכרה בזכאות  הנשלחת לזכאי, ע"י היח' לתביעות וקביעת זכאות.

25. על הזכאי למלא את טופס הבקשה לעדכון פרטי חשבון בנק ולהעבירו למחלקה  לתשלומי הטבות.

26. מנהל המחלקה להטבות יוודא כי פרטי חשבון הבנק של הנכה הינם תקינים, יזינם למערכת ויעביר לאשרור היח' לחשבונאות שיקום.

רמת השירות- משך ביצוע

27. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים- על מנהל המחוז לוודא  השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה- בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14  יום ממועד המצאת על המסמכים ע"י הפונה.

28. מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימים) וע"י היח' לחשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

רוני מורנו
ראש אגף שיקום נכים

מדינת ישראל
משרד הביטחון /אגף שיקום נכים

נספח א' להוראה 10.10

תאריך:_______________

מאת: שם משפחה:____________ שם פרטי:___________ מס' תיק:______________

הנדון: בקשה לעדכון פרטי חשבון בנק

אבקשכם להעביר את התגמולים/ תשלומים המגיעים לי לחשבון הבנק שפרטיו רשומים להלן:

מספר החשבון: ____________

בנק_______________ סניף_______________ מספר הסניף _____________

כתובת הסניף: _________________________________________________

הריני להצהיר בזאת, כי אני הבעלים של חשבון זה.

__________________                                __________________
מספר תעודת זהות                                                       חתימה

10.10 T (נספח א)

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל