X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תגמולים לבן משפחה של נכה צהל שנפטר

הוראת אגף שיקום נכים מספר 10.04

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : תגמולים לבן משפחה של נכה צה"ל שנפטר

תאריך : 1.10.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 10.04 מתאריך 1.12.2004 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול בתשלום תגמולים לבן משפחה של נכה צה"ל שנפטר, וזאת למשך 36 חודשים מסוף החודש שבו ארעה הפטירה.

3. ביסוס משפטי: חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט – 1959 (נוסח משולב) – סעיף 20 א'(א).

4. ראש תחום החלטות וקביעת זכאות נכים, בתפקידו כקצין תגמולים, הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לתביעות וקביעת זכאות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 10.04 דנה בנושא : תגמולים לבן משפחה של נכה צה'ל שנפטר, הזכאות לקבלתם של תגמולים לפי סעיף 20 א'(א) לחוק הנכים, למשך 36 חודשים מסוף החודש שבו ארעה הפטירה של הנכה – הינה של בן המשפחה שהורה עליו הנכה, ובאין הוראה - הינה של בן זוגו, ובאין בן זוג, של בן משפחה שהורה עליו קצין התגמולים.

עקרונות

6. הזכאות לקבלתם של תגמולים לפי סעיף 20 א'(א) לחוק הנכים, למשך 36 חודשים מסוף החודש שבו ארעה הפטירה של הנכה – הינה של בן המשפחה שהורה עליו הנכה, ובאין הוראה - הינה של בן זוגו, ובאין בן זוג, של בן משפחה שהורה עליו קצין התגמולים.

7. הוגשה תביעה להכרה, על פי חוק משפחות– תטופל בהתאם להוראת אגף משפחות והנצחה 20.02 (אלמנות ויתומים) , או 20.03 (הורים שכולים), ובהתאם לאמור להלן:

א. הוכרה זכאות על פי חוק משפחות – יופסק תשלום התגמולים לפי סעיף 20 א' לחוק הנכים (במידה והוחל בביצוע התשלום, הסכומים שכבר שולמו יקוזזו מהתגמולים, לפי חוק משפחות).

ב. לא הוכרה זכאות על פי חוק משפחות והנצחה – תימשך הזכאות לתשלום במשך 36 חודשים מסוף החודש שבו ארעה הפטירה של הנכה.

8. ככלל, מתן התגמול מותנה בפנייתו של הזכאי.

הגדרות

9. בן משפחה - לעניין הוראה זו - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הנכים, ראה נספח א' להוראה זו.

10 . חוק משפחות - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) התש"י - .1950

מידרג סמכויות אישור

11 . לראש תחום החלטות וקביעת זכאות נכים יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בחוק.

זכאות

12. בן המשפחה שהורה עליו נכה שנפטר, והיה מוכר ע"י משהב"ט, ואשר דרגת נכותו היתה 20% ומעלה (או 10% ומעלה, אם הוכר לפני 1.1.96), ובאין הוראה כזו - בן זוגו, באין בן זוג- בן משפחה שהורה עליו קצין התגמולים. ראה פירוט בנספח א' להוראה זו.

אופן הטיפול

13. עם קבלת המידע באגף שיקום נכים על פטירתו של נכה, וביצוע העדכון במערכת המידע הממוחשבת ע"י היחידה לתגמולים וזכאות - יוחל בטיפול על ידי תחום החלטות וקביעת זכאות נכים ביחידה לתביעות וקביעת זכאות.

14. עובד התחום יבדוק בתיקו של הנכה אם קיימת הוראת תשלום של הנכה שנפטר לגבי בן משפחה, כמשמעותו בחוק.

הדגשה: במידה וקיימת הוראה – יבדוק אם אכן מדובר בבן משפחה כמשמעו בחוק.

15. אם אין הוראה כנ"ל - יבדוק האם יש בן זוג. אם יש בן זוג - תצא הוראת תשלום. באין בן זוג - ינסה עובד התחום לאתר בן משפחה כמשמעותו בחוק.

16. לאחר שיוודא ראש תחום החלטות וקביעת זכאות נכים את הזכאות לתגמולים – יפעל כלהלן:

17. ישלח מכתב השתתפות בצער לבן משפחת המנוח בו יופיע:

א. פירוט תקופת 36 החודשים לתשלום התגמול עפ"י חוק, מסוף החודש שבו ארעה פטירתו של הנכה.

ב. בקשה לקבלת פרטים אישיים ופרטי חשבון בנק.

ג. הודעה לזכאי בדבר זכותו לפנות לארגון נכי צה"ל לקבלת ביטוח החיים ע"ש הנכה.

ד. הודעה לזכאי בדבר זכותו לפנות למוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבת שארים .לפי חוק הביטוח הלאומי (סעיף 145 א'- 1).

18. עובד תחום החלטות וקביעת זכאות נכים יוציא אסמכתא לתשלום תגמולים (ט' ש/ 1 326 ) למשך 36 חודשים מתום החודש בו נפטר המנוח לפקודת בן המשפחה, תוך ציון / פרטי חשבון הבנק המעודכנים של הזכאי.

19. האסמכתא בצירוף בקשת הזכאי, תעודת הפטירה של הנכה ואישור לגבי פרטי חשבון הבנק, תועבר לבדיקה ואישור בחתימה שנייה על ידי ראש תחום תגמולי נכים.

20. לאחר האישור, תועבר האסמכתא ע"י תחום תגמולי נכים ליח' לחשבונאות שיקום לביצוע התשלום.

21. לאסמכתא יצורף העתק מכתב נוסף למי שזכאי לתגמול, המבהיר, כי ניתנה הוראה לתשלום התגמול.

22. העתקי המכתב הנוסף לזכאי יישלחו ל:

א. מחוז השיקום בו טופל הנכה.

ב. מחוז של ארגון נכי צה"ל.

ג. ראש תחום תגמולי נכים ביחידה לתגמולים והטבות - ע"מ לגרוע הנכה שנפטר ע"י דיווח "לז" (לא זכאי) במסך זכאויות בציון תאריך הפטירה.

23. במקרה בו החליט קצין תגמולים לדחות את הבקשה של בן המשפחה לקבל תגמולים לפי סעיף 20 א' לחוק, יוציא החלטה למבקש עם זכות ערעור לועדת הערעורים.

אופן הטיפול - בן משפחה של נכה שנפטר אשר הגיש תביעה להכרה

24. במקרה בו הוכר בן משפחה של נכה שנפטר, עפ"י חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, ידווח על כך ר' תחום החלטות וקביעת זכאות נכים, לראש תחום תגמולי נכים, על מנת שזה יזין את ההכרה במערכת המידע הממוחשבת, ויפסיק תשלום 36 חודשים (במידה והוחל בביצוע התשלום) והסכומים שכבר שולמו יקוזזו מהתגמולים, לפי חוק משפחות.

25. במקרה בו נדחתה התביעה ע"י ק. תגמולים למשפחות שכולות – תועבר ההודעה ותתוייק ע"י ר' תחום החלטות וקביעת זכאות נכים בתיק הנכה שנפטר.

המשך אופן הטיפול - ביצוע הקיזוז בגין סכומים ששולמו

26. עם קבלת ההודעה של ראש תחום החלטות וקביעת זכאות נכים , יעביר ראש תחום תגמולי נכים, ביח' לתגמולים והטבות, לסבב פנימי באגף את הטופס בו מרוכזים כל הסכומים שהועברו לחשבון הנכה לאחר פטירתו.

27. עובד התחום לתגמולי נכים יזרים למערכת המידע הממוחשבת את החוב שנוצר בגין חודש הפטירה. סכום זה, בתוספת סכום החוב שנוצר ע"י המערכת – יוזרם כ"התאמה" – קוד 904

28. הסכום הכולל ידווח ליחידת תגמולי משפחות.

29. נושא הלוואות יועבר ישירות ע"י היח' לחשבונאות שיקום ליחידת תגמולי משפחות.

רמת השירות - משך ביצוע

30. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על ר' תחום החלטות וקביעת זכאות נכים לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד קבלת ההודעה על הפטירה.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' להוראה 10.04

ציטוט מחוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט – 1959 (נוסח משולב) – סעיף 1 הגדרת "בן משפחה של נכה"

"בן משפחה של נכה" -

1. אשה, ובכלל זה אשה הגרה יחד עם הנכה והידועה בציבור כאשתו.

2. ילד, ובכלל זה ילד חורג וילד מאומץ, שטרם מלאו לו 21 שנה, או שבהגיעו לגיל 21 לא עמד ברשות עצמו מחמת מום גופני, או שכלי, וכל עוד אינו עומד ברשות עצמו מסיבות אלה, אך למעט ילד חורג שאינו סמוך על שולחן הנכה, ושמוחזק ע"י קרובו מלידה, שאינו בן זוגו של הנכה.

3. הורה, ובכלל זה הורה חורג והורה מאמץ, שאין לו זולת הנכה יותר משני ילדים העומדים ברשות עצמם והוא אחד מאלה:

א. אב נצרך שטרם מלאו לו חמישים שנה.

ב. אב שמלאו לו חמישים שנה, ואין לו הכנסה מספקת למחייתו.

ג. שאין לה הכנסה מספקת למחייתה.

4. אח יתום משני הוריו, שאין לו זולת הנכה אח העומד ברשות עצמו, ומחסורו היה על הנכה ערב התגייסותו של הנכה לשירות, והוא אחד מאלה:

א. טרם מלאו לו 18 שנה, ואינו משתכר למחייתו.

ב. או שבהגיעו לגיל 18 לא עמד ברשות עצמו מחמת מום גופני, או שכלי, וכל

עוד אינו עומד ברשות עצמו מסיבות אלה. הדגשה: אח, כולל גם אחות.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל