X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

מענק ביגוד לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 53.05

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : עזרת הזולת - לתקופת זמן קצובה ומוגבלת - מטעמים רפואיים.

תאריך : 1.10.2012

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 53.03 מיום 1.7.2008 ובאה במקומה, ואינה עוסקת במקרים הנדונים בהוראה 53.10.

2. הוראה זו מבטלת כל אחד מ"החוזרים הרפואיים" העוסקים בעזרת זולת מטעמים רפואיים, שהוצאו על ידי הרופא הראשי, לפני מועד פרסומה של הוראה זו

3. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול בהסדרי תשלום עבור "עזרת הזולת" מטעמים רפואיים – תפקודיים, לתקופת זמן קצובה ומוגבלת של עד 3 חודשים ובמקרים חריגים בלבד עד 6 חודשים והנובעת מהחמרה זמנית במצבו הרפואי והתפקודי.

4. הוראה זו מתבססת על תקנת הנכים (טיפול רפואי) תשי"ד – 1954 (ובכינויים: "תקנות טיפול רפואי" – תט"ר).

5. הרופא המוסמך המחוזי הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

6. ראש היחידה לשירותים רפואיים, והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

מענק ביגוד לנכים, הוראת אגף השיקום 53.05 עוסקת במתן מענק ביגוד לנכים הסובלים מבעיות אורטפדיות ומשתמשים באופן גבוה בעזרים אורטופדיים תומכים, המענק משולם בתגמול חודש יוני של כל שנה קלנדרית.

עקרונות :

7. עזרת הזולת לתקופה מוגבלת מטעמים רפואיים - ניתנת אך ורק לנכה שהוחמר מצבו הרפואי והתפקודי הקשור בנכותו המוכרת, באופן זמני, ולתקופה שלא תעלה על 3 חודשים ובמקרים חריגים בלבד, עד 6 חודשים.

8. מודגש שהוראה זו דנה אך ורק במקרים של החמרה זמנית של מצב רפואי הגורמת לקשיים תפקודיים, והנובעת מנכותו המוכרת.

9. החמרה תפקודית שנוגעת להוראה זו תטופל ע"י הרופא המוסמך המחוזי, הרשאי לקבוע, עפ"י שיקול דעתו, תוספת של "עזרת הזולת", בשיעור המתאים למצבו הרפואי והתפקודי של הנכה, ולמדרג סמכויות האישור.

10. בחינת המצב התפקודי תיעשה על פי "טופס הערכה תפקודית - ADL", שימולא ררק ע"י רופא מחוזי.

11 . רופא מחוזי מוסמך לקבוע תוספת "עזרת הזולת" במקרים כנ"ל, לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים ובמקרים חריגים בלבד רשאי לאשר עד 6 חודשים, בשיעור המתאים למצבו הרפואי של הנכה ובהתאם למדרג סמכויות האישור.

12 . הוראה זו איננה דנה בהטבה סוציאלית – משפחתית, וכאשר המצב הסוציאלי הינו גורם מתערב בתהליך – יש להעביר הטיפול לעובד הרווחה במחוז השיקום.

13 . רופא מחוזי אינו מוסמך להעלות את שיעור ההשתתפות ב"עזרת הזולת" לנכה בגין מחלתה של אשתו , או ילדיו, כאשר מצבו הרפואי של הנכה לא השתנה.

14 . נכה בדרגת נכות 100% ויותר, אשר בת/בן הזוג, שלוקח/ת חלק בתמיכה בתפקודו הבסיסי – חלה/תה, ועקב כך נפגע תפקודו/ה הבסיסי – רשאי/ת לבקש "עזרת הזולת" לתקופה מוגבלת, שלא תעלה על 3 חודשים. במקרים מיוחדים רשאי הרופא המחוזי לאשר עד 6 חודשים, רק לנכים בדרגה זו, ובלבד שלא יעלה על 32 משקלות.

הגדרות

15 . משקולת - לעניין הוראה זאת - יחידת תשלום בש"ח, המצורפת לתגמול המשולם לנכה. ערך המשקולת צמוד לעלייה בשעורי התגמול ויפורסם ע"י עוזר בכיר לתשלומים והטבות.

16 . "עזרת הזולת" – לעניין הוראה זאת – סיוע הניתן לנכה שהוחמר מצבו הרפואי - תפקודי, לצורך עזרה בתפקודו הבסיסי.

מידרג סמכויות אישור

17 . סמכות האישור של הרופא המוסמך המחוזי הינה עד 32 משקלות, לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים ובמקרים חריגים בלבד רשאי לאשר עד 6 חודשים (עד שלושה חודשים נוספים).

18 . סמכות האישור של הרופא המרחבי במקרים חריגים בלבד, הינה מעל 32 משקלות, ולתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.

19 . ערעור על החלטת הרופא המחוזי הינה בפני הרופא המרחבי.

20 . ערעור על החלטת הרופא המרחבי הינה בפני הרופא הראשי.

זכאים

21 . נכה שהוחמר מצבו התפקודי, ואשר הרופא המוסמך המחוזי החליט לאשר לו תשלום גבוה יותר באופן זמני, מטעמים רפואיים - תפקודיים.

22 . נכה בדרגת נכות 100% ויותר, אשר בן/בת הזוג, הלוקח/ת חלק בתמיכה בתפקודו/ה– חלה/תה, ועקב כך נפגע תפקודו/ה.

פירוט הזכאות

23. פירוט הזכאות על פי נספח א' – טופס הערכת מצב תפקודי - ADL

אופן הטיפול

24 . נכה שהוחמר מצבו התפקודי ומבקש תשלום עבור "עזרת הזולת" מטעמים רפואיים - יפנה בכתב למזכירה הרפואית במרפאת השיקום, ישירות, או באמצעות בן משפחה, ויציג בפניה אישורים רפואיים, ואישור הנדרש מהביטוח הלאומי.

25 . על המזכירה הרפואית לוודא:

א. האם הנכה מקבל שירותי סיעוד, עפ"י הוראה 50.10 – "מלווים לנכים", ואיזו השלכה יש לכך על החלטתו בעניין "עזרת הזולת".

ב. האם הנכה אינו מקבל סיוע נוסף מהביטוח הלאומי, ע"י הצגת אישור מתאי0ם מהמוסד לביטוח הלאומי

26 . הרופא המחוזי ייבחן את פנייתו של הנכה, יוודא שהמקרה מיוחס להחמרה של מצבו הרפואי, הנובעת מנכותו המוכרת, והגורמת לקשיים תפקודיים זמניים, לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ובמקרים חריגים בלבד עד 6 חודשים.

27 . הבדיקה התפקודית לקביעת מספר המשקלות, כמפורט בנספח א' להוראה זו, תבוצע ." ע"י רופא מחוזי בהתאם לטופס "הערכת מצב תפקודי - ADL 

28 . הרופא המוסמך המחוזי יפעיל שיקול דעתו המקצועית על הצורך באישור התשלום.
היה והחליט לאשר - יחתום על הוראת תשלום הכוללת:

א. מספר המשקלות שאושרו

ב. תקופת התשלום המאושרת

ג. מועד התחלה

29 . הרופא המחוזי יעביר הוראת התשלום לביצוע לאחראי לתשלומי הטבות, אשר יזין הוראת התשלום במחשב, ולאחר מכן יעביר האסמכתא ליחידה לחשבונאות שיקום .

30 . הרופא המחוזי יודיע לנכה בכתב על החלטתו.

31 . במקרים חריגים מיוחדים, כאשר נדרשת עזרת זולת בשיעור חריג – תועבר לאישור הרופא הראשי בצירוף לחוות דעתו של הרופא המחוזי ולהמלצתו המנומקת של הרופא המרחבי. היה ויאשר הרופא הראשי את המלצתו, יצרף את חוו"ד המנומקת ואת חתימתו לחתימה של הרופא המרחבי .

רמת השירות - משך ביצוע

32 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המחוזי לוודא השלמת הטיפול בבקשה ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 ימים ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה, ובכללם תוצאות בדיקת ה - ADL

33 . טיפול בבקשה המחייבת התערבותו של הרופא המרחבי והרופא הראשי – יושלם הטיפול בה בתוך מסגרת זמן של 30 יום.

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

נספח א' להוראה 53.05
תעריפי מענק ביגוד לפי רמות

ליום 1.1.2003

 

רמה תיאור הפגימה גובה המענק בש"ח
01 נכה בדרגת נכות 20% לפחות, בעל חגורה אורטופדית מוחזקת קבועה, עם חיזוקי מתכת, שאינם מצופים, והנכללת ברשימה בנספח ב'
 
1,321
נכה בדרגת נכות 10% לפחות, המוכר על פגיעה לוקומוטורית ומשתמש במכשיר אורטופדי ארוך, או תותבת, והנכלל ברשימה בנספח ב'
 
02 שתי פגימות המזכות במענק ביגוד והנכה נמנה על קבוצת הזכאות "עקב השמוש במכשירים". 2,642
03 נכה פרפלג/גית, נכה קטוע שתי גפיים תחתונות בדרגת נכות 100% ומעלה 3,952
נכה קטוע, או פגוע יד + רגל בדרגת נכותו על כל איבר בנפרד 50% לפחות (כסעיף נכות אחד על כל איבר) ולא סך של מספר פגימות על כל איבר.
04 נכה קוודרופלג/גית, בדרגת נכות 100% ומעלה 2,210
05 נכה קטוע/ת שתי ידיים 4,000
08 נכה עיוור בדרגת נכות +100% (מיוחדת) 964


 

נספח ב' רשימת המכשירים הרפואיים המזכים בדמי ביגוד
מעודכן בהתאם למחירון אגף השיקום- 01/2003

 

1. מכשירים מתחת לברך:

מק"ט מחירון אוטופדי תיאור הפרטי
6500010 מכשיר מתחת לברך עם סנדל
6500020 P.T.B מכשיר מתחת לברך .
6500030 מכשיר פרנאוס אמריקאי קפיצי
6500040 סד אחורי פרנאוס לפי מידת גבס
6500050 סד אחורי פרנאוס מוכן
6500060 מכשיר פרנאוס פיני
6500070 מכשיר מתחת לברך AFO
6500080 מכשיר מתחת לברך דו צדדי (עם דורבן מחובר לנעל בלבד)
6500090 מייצב ברך H.BRACE
6500100 מכשיר פרנאוס קפיצי
6500110 מכשיר מתחת לברך CARBON FIBER

 

2. מכשירים מעל הברך:

מק"ט מחירון אורטופדי תאור הפריט
6550010 סד ארוך לפי מידת גבס
6550020 מכשיר  AK אלומיניום- טבעת- דרבן
6550030 מכשיר  AK פלדה- טבעת- דרבן
6550040 מכשיר  AK אלומיניום- שוויצרי- דרבן
6550050 מכשיר  AK מפלדה- שוויצרי- דרבן
6550060 מכשיר  AK טבעת- סנדל תרמופלסטי
6550070 מכשיר  AK שוויצרי- סנדל תרמופלסטי
6550080 מכשיר  AK עם צירי ברך חופשיים
6550090 מכשיר  AK מנעול וסנדל בנעל C.F 
65500100 מכשיר הליכה למשותקים  RGO

 

3. מכשירים וסדים לידיים:

מק"ט מחירון אורטופדי תאור הפריט
6670280 סד ליד עם צירי מרפק
6670290 סד לשורש כף היד מעור כבוש
6670300 סד לשורש כף היד מעור כבוש עם מתכת
6670380 מערכת לקבוע הכתף והזרוע  U.S.M

 

4. מכשירים וחגורות גב:

מק"ט מחירון אורטופדי תאור הפריט
6700010 מכשיר 4 נקודות
6700020 מכשיר 3 נקודות
6700050 חגורת טיילור נמוכה
6700060 חגורת מסגרת אמריקאית
6700070 חגורת מסגרת לפי מידה

 

5. מכשירים לברך:

מק"ט מחירון אורטופדי תאור הפריט
6750100 מכשיר לייצוב הברך LERMAN
6750106 מכשיר לייצוב הברך MOS-GENU
6750110 מכשיר לייצוב הברך  DONJOY
6750120 מייצב ברך עם ציר חכם SOFTEC
6750130 מכשיר לייצוב הברך GII
6750140 מכשיר לייצוב הברך- גבס LENOY HILL
6750145 מכשיר ברך EVERY DAY
6750150 מכשיר ברך נגד רקורוטום
6750180 מכשיר לייצוב הברך-גבס CTI
6750230 מכשיר לייצוב הברך
6750310 סד ברך עם ציר מתכוון
6750320 סד ברך לאחר ניתוח + ציר

 

6. מכשירים ומגיני קרסול:

מק"ט מחירון אורטופדי תאור הפריט
6800170 מגף עם ניפוח
6800180 מגף בלי ניפוח
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


המלצות ותגובות
כותרת:
שם:
תוכן:
אנא הזן את המספר שלוש מאות שישים ותשע:
לשרותך, נכה צה"ל