X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

נוהל רכישת רכב רפואי בבעלות מדינה

זכאות לרכב מדינה

נספח ז' להוראת משהב"ט מס' 56.02 הנוהל בא לקבוע את דרכי הטיפול ברכישת רכב רפואי בבעלות המדינה לנכי צה"ל. הזכאים - נכי צה"ל שנקבעה עבורם נכות בגובה 100 אחוז מיוחדת.

נספח ז' להוראה מס' 56.02 – פרק א'

נוהל רכישה רכב רפואי בבעלות מדינה

כללי

1.נוהל זה בא לקבוע את דרכי הטיפול ברכישת רכב רפואי בבעלות המדינה לנכי צה"ל

קביעה סוג הרכב והפריטים הדרושים לנהיגת הנכה

2. רכב רפואי ראשון

א. נכה צה"ל הזכאי לרכב בבעלות המדינהומקבל רכב פרטי ראשון או רכב מסוג וואן יופנה ע"י הממונה על הרכב הרפואי למהנדס הרכב לצורך יעוץ והתאמה של הרכב הרפואי באמצעות טופס הפניה בו יפורט סוג השרות הנדרש.

ב. מהנדס הרכב יוציא דו"ח לממונה על הרכב הרפואי ובו המלצות על סוג הרכב,דגם הרכב והמתקונים הדרושים לנכה.

3. החלפת רכב רפואי משומש לרכב רפואי חדש

א. רכב רפואי פרטי

1) נכה המבקש לפני החלפת רכבו הישן לקבל מידע על סוגי כלי הרכב המצויים בשוק וההתקנים להם הוא זקוק יוכל להתייעץ עם מהנדס הרכב. הנכה יופנה ע"י הממונה על הרכב הרפואי למהנדס הרכב באמצעות טופס הפניה בו יפורט סוג השרות הנדרש.

2) מהנדס הרכב יבדוק את הנכה ימליץ על דגמי כל הרכב אותם ניתן לרכוש עבורו, יקבע את הפריטים להם הוא זקוק לצורך נהיגה ויוציא בהתאם דו"ח לממונה על הרכב הרפואי.

ב. רכב מסוג וואן

1) נכה המבקש לרכוש רכב מסוג וואן יופנה ע"י הממונה על רכב רפואי למהנדס הרכב לשם בדיקה וקביעת סוג הרכב וההתקנים הדרושים.

2) מהנדס הרכב יעביר אל הממונה על רכב רפואי דו"ח ובו המלצות על סוג הרכב המתאים, השינויים הדרושים ברכב והפריטים אותם יש התקין.

הזמנת רכב רפואי

4. הזמנת רכב רפואי כיבואן בארץ

א. הממונה על הרכב הרפואי יפנה נכה זכאי לרכב רפואי למנהל מאגר הרכב להמשך טפול ברכישת הרכב. ההפניה למנהל מאגר הרכב תעשה באמצעות טופס הפניה למנהל מאגר הרכב (נספח 1). לטופס ההפניה של נכה שקיבל יעוץ ממהנדס הרכב יצורף דו"ח המהנדס.

ב. מנהל מאגר יפנה לסוכנות הרכב ממנה עומדים לרכוש את הרכב ויקבל הצעת מחיר לרכב המבוקש (פרופורמה)

ג. הצעת המחיר (פרופורמה) תועבר לממונה על הרכב הרפואי לשם בדיקת ההצעה ואישור הפריטים המיוחדים שהמשרד מאשר התקנתם ברכב.

הממונה על הרכב הרפואי יוציא פקודת רכש מתוקצבת מול מחלק הרכב במנה"ר .

ד. הממונה על הרכב הרפואי יעביר לסוכנות הרכב באמצעות מנהל מאגר הרכב "מכתב מידע ליבואן רכב" על הסכום שהמשרד ישלם עבור הרכב ועבור הפריטים הנוספים שהמשרד יממן התקנתם (נספח 2). עותק אהד של המכתב בצרוף עותק של הפרופורמה יועבר אל ר' מחלק רכב במנה"ר ועותק אחר יועבר אל הזכאי. אל מכתב המידע ליבואן הרכב תצורף בקשה לרישום שעבוד של הרכב לטובת המשרד.

5. הזמנת רכב רפואי מיבואן בחו"ל

א. הממונה על רכב רפואי יפעל כר"מ:

1) יעביר לר' מחלק הרכב במנה"ר דרישה לרכישה הרכב כנסוג וואן בחו"ל באמצעות היבואן בארץ.

2) יעביר לסוכן בארץ שלהחברה הממתקנת הזמנה למיתקון הרכב בחו"ל.

6. סדרי התשלום

נכה המקבל רכב שמחירו כמחיר הרכב היציג יחתום על טופס "הצהרת בעלות משהב"ט".

א.נכה שבחר ברכב שמחירו עולה על מחיר הרכב הרפואי היציג יחתום על הצהרה המפרטת את אחוזי השתתפות המשרד במחיר הרכב ואחוזי השתתפות הנכה במחיר הרכב הרפואי כמו כן יחתום הנכה על התחיבות להשלים כל סכום עודף מעל מחיר הרכב היציג לו הוא זכאי (נספח 3).

ב.הנכה ישלם את חלקו ברכב הרפואי בעת ביצוע ההזמנה.

ג.במידה ויחולו התייקרויות במחיר הרכב שהוזמן ע"י הנכה ישא המשרד בהפרש.

ד.במידה ויחולו הוזלות במחיר הרכב שהוזמן ע"י הנכה יזוכה המשרד בהפרש.

ה.מנהל מאגר הרכב יבדוק את הרכב לפני מסירתו לנכה. מנהל מאגר הרכב יעביר לממונה על הרכב הרפואי אישור שהרכב שנמסר לנכה כולל את כל הפריטים שהוזמנו ע"י המשרד. מנהל מאגר הרכב הרפואי יעביר עותק מהאישור הנ"ל אל ר' מחלק הרכב במנה"ר (נספח 4).

ו.ר' מחלק רכב במנה"ר ישלם לסוכנות הרכב את הסכום שאושר ע"י הממונה על רכב רפואי "במכתב המידע ליבואן רכב".

ז. חשבונית על התשלום עבור הרכב תועבר מסוכנות הרכב אל ר' מחלק הרכב במנה"ר .

ח. ר'מחלק רכב במנה"ר יעביר עותק של החשבונית אל הממונה על הרכב הרפואי.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל