X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

רכב רפואי לנכים המתגוררים דרך קבע בחו"ל

רכב רפואי לנכי צה"ל שחיים בחו"ל

נכה צה'ל המתגורר דרך קבע בחו'ל יהיה זכאי לרכב רפואי או לרכב מדינה, ולהטבות הקשורות לזכאות זו כמפורט בהוראה 56.02 ובכפוף לאמור בהוראה זו.

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הוראת אגף שיקום נכים מס' 56.04

הנושא : רכב רפואי לנכים המתגוררים דרך קבע בחו"ל

תאריך : 9.4.2013

כללי

1. הוראה זו הינה הוראה חדשה הבאה לעגן ולהסדיר את אופן מתן הרכב הרפואי וההטבות הנלוות לו לנכים המתגוררים דרך קבע בחו"ל.

2. זכאי המתגורר דרך קבע בחו"ל יהיה זכאי לרכב רפואי או לרכב מדינה, ולהטבות הקשורות לזכאות זו כמפורט בהוראה 56.02 ובכפוף לאמור בהוראה זו.

3. ביסוס משפטי – פסק הדין של ביהמ"ש העליון ב- עע"מ 4515/08 מדינת ישראל נ ' יוסף נאמן מיום 6.10.2009 .

4. ראש תחום רכב רפואי ושיקומי אחראי על אופן ביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. זכאי המתגורר דרך קבע בחו"ל, יהיה זכאי לרכב רפואי אם הוא עומד בקריטריונים המזכים ברכב רפואי כמפורט בהוראה מס' 56.02 – פרק א ' סעיפים 43-30 ובתנאי שדיווח על שינוי מקום מושבו והגיש "הצהרת חיים" כמפורט בהוראה 80.25.

7. נכה המתגורר דרך קבע בחו"ל הזכאי לרכב רפואי בחו"ל לא יוכל לממש זכאותו לרכב בארץ, כל זמן שהוא מתגורר בחו"ל ומממש את זכאותו בחו"ל. נכה השב להתגורר דרך קבע בישראל, יודיע על כך למחוז אליו הוא משתייך, ויהיה זכאי לממש את זכאותו לרכב רפואי בישראל בהתאם להוראה 56.02 , גם אם טרם חלפה התקופה הקבועה בסעיף 37 שלהלן.

8. כללי הזכאות לרכב רפואי בבעלות המדינה בחו"ל מפורטים בהוראה 56.02 – סעיפים 75 - 78. על אף האמור בהוראה 56.02, יחולו הכללים המפורטים להלן:

א. נכה הזכאי לרכב רפואי בבעלות המדינה, זכאי למימון מלוא עלות הרכב אותו הוא רוכש במענק. סכום המענק לא יעלה על מחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה בחו"ל. ראה נספח א' להוראה זו.

ב. על זכאי המבקש להחליף את הרכב הרפואי בבעלות המדינה יחולו הוראות סעיף 39 שלהלן.

ג. זכאי המבקש לשוב לישראל ולממש את זכאות לרכב בישראל, ימכור את הרכב שברשותו וישיב את התמורה ממכירת הרכב באמצעות המחאה בנקאית לפקודת משרד הביטחון- אגף הכספים, אשר תועבר לר' תחום רכב רפואי. התמורה ממכירת הרכב הינה לפי הקבוע בסעיף 39 שלהלן.

ד. על הזכאי המחזיק ברכב רפואי בבעלות המדינה יחולו הוראות סעיף 31 שלהלן. יובהר כי הנכה יהיה זכאי להחזר בגין ביטוח הרכב בכפוף להמצאת פוליסת ביטוח ומסמכים המעידים על התשלום בפועל.

9. זכאות לדמי ניידות ולהשתתפות בביטוח רכב רפואי יינתנו בהתאם לכללים המפורטים בהוראה 56.02 – פרק ג' סעיפים 25-1 .

10. אגרת רישיון רכב רפואי תשולם בהתאם לתעריף המשולם במדינת ישראל, ובכפוף להצגת קבלות המעידות על התשלום, ולא יותר מההוצאה בפועל . כמפורט בהוראה 56.02 -פרק ג' סעיפים 29-26.

11. החזר תשלום לימודי נהיגה לנכים הזכאים כמפורט בהוראה 56.02 – פרק ג' סעיפים 35-30. ההחזר יינתן בכפוף להצגת קבלות המעידות על התשלום, בהתאם לתעריף המשולם בארץ ולא יעלה על ההוצאה בפועל.

12. זכאים לרכב רפואי עפ"י הוראה זו יקבלו סיוע באמצעות מענק והלוואה. נכה המבקש לממש בנוסף למענק לו הוא זכאי גם את הזכאות להלוואה לרכישה או החלפה של רכב רפואי, יוכל לעשות כן בהתאם לתנאי ההלוואה הניתנים לזכאים בישראל, לרבות התנאים שקובע הבנק המלווה בהתאם לתנאים בין משהב"ט לבין הבנק (הכל כמפורט בנספח ח' להוראה). ההלוואה תינתן בהתאם לכללים הקבועים בהוראה 56.02.

13. גובה הסיוע בגין רכישת רכב רפואי ראשון והחלפתו יקבעו בהתאם למחיר הרכב היציג בחו"ל בהתאם למפורט בנספח א' להוראה, ובתנאי שסך הסיוע לא יעלה על סך השתתפות המשרד הניתנת לזכאים החיים דרך קבע בארץ.

14. אביזרי עזר לנהיגה – נכה הזקוק להתקנת אביזרי עזר לנהיגה בשל נכותו המוכרת, לרבות נכה שאינו זכאי לרכב רפואי, יעביר הצעת מחיר לאישור תחום רכב רפואי במטה האגף. לאחר קבלת אישור על הנכה להתקין את האביזר, לשלם התמורה ולהעביר קבלה המעידה על התשלום לשם ביצוע החזר מלא לתגמולו החודשי.

15. נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח 2000 סמ"ק ומעלה, לרבות רכב שהותאם ואושר על ידי ועדת חריגים, יהיה זכאי להתקנת מערכת איתור וגילוי ולהחזר בגין דמי מנוי שנתיים, כפי שניתן לזכאים בארץ ולא יותר מההוצאה בפועל.

16. ועדת חריגים לרכב רפואי – נכה המבקש לקבל רכב רפואי מותאם לנכותו שעלותו עולה על מחיר הרכב היציג לו הוא זכאי , רשאי להגיש בקשה לועדת החריגים המשרדית ובלבד שיעמוד בכל הכללים והתנאים החלים על נכים החיים דרך קבע בארץ ואשר מבקשים רכב מותאם, כמפורט בהוראה 56.02 - פרק א ' סעיפים 93-91 , לרבות התייצבות לבדיקה להתאמת רכב רפואי , בהתאם לכללים הנהוגים ביחס לנכים המתגוררים דרך קבע בישראל . למען הסר ספק, משהב"ט לא ישא בעלות הגעה ושהייה בארץ לצורך ביצוע התאמות רכב. הבדיקה ע"י ועדת החריגים/המהנדס תתבצע בהתאם להיצע כלי הרכב במדינה בה מתגורר הנכה.

17. טיפול ב מימוש רכב רפואי לנכים המתגוררים בארה"ב וקנדה יבוצע באמצעות נציגת שיקום במש"ן כמפורט בנספח ד' ו-ה' להוראה. טיפול ברכב רפואי לנכים המתגוררים בשאר העולם (למעט נכים הגרים בארה"ב וקנדה) יבוצע באמצעות תחום רכב רפואי במטה אגף שיקום נכים (כמפורט בנספחים ו'-ז').

הגדרות

18. זכאי לרכב רפואי -  נכה המוכר לקבלת זכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט- 1959 , מקבל תגמול חודשי עפ"י החוק ועונה על הקריטריונים לזכאות הקבועים בהוראה 56.02 - פרק א' סעיפים 43-30.

19. רכב רפואי – רכב המשמש את הנכה לצורך ניידותו, ואשר אגף שיקום נכים מסייע ברכישתו, אחזקתו והחלפתו.

20. מגורים דרך קבע בחו"ל – לעניין הוראה זו – מגורים בחו"ל לתקופת של 183 ימים או יותר במשך שנה קלנדרית.

21. רכב יציג- דגם רכב אשר מחירו כשהוא חדש וערכו לאחר שימוש מהווים אמת מידה כספית למתן סיוע לרכישת רכב רפואי , או החלפתו. הרכב היציג נקבע לדגם הסטנדרטי (לפי הגדרת היבואן) המצויד באביזרים שאין לגביהם תוספת תשלום מיוחדת. דגמי כלי הרכב היציגים מפורטים בנספח א' להוראה, בהתאם למקום מגוריו של הנכה בחו"ל. מחיר הרכב היציג יקבע עפ"י מחיר שוק.

22. רכב רפואי בבעלות מדינה - רכב אשר ממומן במלואו ומבוטח על ידי משרד הביטחון. הרכב נמסר לשימושו של נכה הזכאי לרכב זה (כמוגדר בהוראה 56.02).

23. נציגות ישראל- לעניין הוראה זו – שגרירות ישראל ,קונסוליה של ישראל או נספחות צה"ל בארץ בה שוהה הנכה.

זכאות

24. זכאות לקבלת רכב רפואי ולהטבות הקשורות לרכב רפואי הינה כמפורט בהוראה מס' 56.02.

כללים מנחים למתן רכב רפואי ראשון או להחלפתו

25. נכה הזכאי לרכב רפואי וטרם מימש זכאותו לרכב רפואי ראשון יוכל לממש את זכאותו אם הוא בעל רישיון נהיגה בר תוקף של המדינה בה הוא חי דרך קבע. הזכאות תינתן לגבי רכב רפואי חדש בלבד.

26. בעלות על הרכב הרפואי תרשם ברישיון הרכב על שמו של הנכה בלבד.

27. על הנכה למלא הצהרה בפני נוטריון ציבורי או קונסול ישראלי בדבר אי העברת בעלות על הרכב לתקופה של 3 שנים וחצי מיום רכישת הרכב (להלן:"תקופת השימוש"). נוסח ההצהרה – נספח ב' להוראה.

28. הרכב הרפואי מיועד לשימוש הנכה בלבד והוא אינו רשאי להעבירו לאחר, לשעבדו או למוכרו לפני תום תקופת השימוש. העביר הנכה את השימוש ברכב באופן קבוע לאדם אחר או מכר אותו לפני תום תקופת השימוש או חרג בדרך כלשהי מהאמור בהוראה 56.02 ובהוראה זו ,ללא אישור של גורם מוסמך באגף השיקום , יידרש הנכה להחזיר לאגף שיקום נכים את כל ההטבות שניתנו לו לצורך רכישת הרכב ואחזקתו.

29. ברכב הרפואי מורשה לנהוג כל אדם אשר רשאי לנהוג בכלי רכב מסוג זה לפי כל דין ובתנאי שהדבר נעשה ברשותו של הנכה , וכל עוד הרכב לא מועבר באופן קבוע לרשותו של אדם אחר.

30. בעת החלפת רכב רפואי חייב הנכה להשתמש בכסף שהתקבל ממכירת הרכב לרכישת רכב רפואי חדש. נכה אשר ישתמש בסכום הכסף שהתקבל ממכירת הרכב במלואו או בחלקו למטרות אחרות, לא יהיה זכאי לסיוע מהמשרד על מנת להשלים הסכום החסר לרכישת רכב רפואי חדש.

31. הנכה אחראי באופן אישי לבטח את רכבו הרפואי בביטוח חובה ובביטוח מקיף מלא שיכסה כל נזק לרכב, הכל בהתאם לחוקי המדינה בה הוא מתגורר דרך קבע. פוליסת הביטוח חייבת לכסות כל נזק שייגרם על ידי נהג שאושר ע"י הזכאי לנהוג ברכב הרפואי. אם יגרם נזק ופוליסת הביטוח לא תכסה את הנזק במלואו, האחריות לחוסר הכספי לצורך תיקון הרכב ו/או החלפתו המוקדמת תהיה כולה על הזכאי.

הליך הטיפול בבקשה

32. לזכאים המתגוררים ברחבי ארה"ב קנדה על הזכאי לפנות אל נציג אגף שיקום במשלחת ישראל בניו- יורק. הבקשה תועבר לאישור ראש תחום רכב רפואי ולאישור יחידת אכ"ס במש"ן 10.

33. לזכאים המתגוררים ברחבי אירופה ושאר מדינות העולם על הזכאי לפנות אל עובדי תחום רכב רפואי במטה אגף שיקום נכים. הבקשה תועבר לאישור ראש תחום רכב רפואי ולאישור אכ"ס.

כללים לרכישת רכב רפואי ראשון

34. נכה זכאי לרכוש רכב מכל סוג ודגם על פי בחירתו. גובה הסיוע הכספי של אגף שיקום נכים לצורך רכישת הרכב הרפואי יהיה לפי מחיר הרכב הכולל איבזור בסיסי (שאינו מחייב תוספת תשלום מיוחדת) ולא יעלה על הסיוע הניתן לרכישת הרכב היציג לו זכאי הנכה עפ"י הוראה זו.

35. רכב רפואי ראשון לכלל הזכאים ימומן באופן שינתן מענק בגובה 80% ממחיר הרכב אותו רוכש הנכה. סכום המענק לא יעלה על 80% ממחיר הרכב הרפואי היציג לו זכאי הנכה עפ"י הוראה זו.

36. משהב"ט / אגף שיקום נכים ישלח דף מידע לנכים הזכאים לרכב רפואי עפ"י הוראה זו, המפרט את סוג הזכאות לרכב רפואי (זכאות לרכב ראשון או להחלפה), דגם הרכב היציג וסכום הסיוע לו זכאי הנכה (במענק ו/או בהלוואה). פירוט התהליך ואופן הטיפול במימוש רכב רפואי ראשון מפורט בנספח ג '.דף המידע לרכישת רכב ראשון לנכים החיים בארה"ב או קנדה – נספח ד ' להוראה. דף המידע לרכישת רכב ראשון לנכים החיים ביתר העולם – נספח ו'.

כללים להחלפת רכב רפואי

37. מועד החלפת הרכב הרפואי - נכה בעל רכב רפואי זכאי להחליף את רכבו הרפואי אחת לשלוש שנים וחצי (מדי 42 חודשים), בהתאם למועד הקבוע ברשיון הרכב או עפ"י מסמך הנהוג באותה מדינה המעיד על תאריך רכישת הרכב.

38. החלפת רכב רפואי – כמפורט בהוראה 56.02 – סעיפים 49 , 52 , 54 , 55.

39. התמורה ממכירת הרכב הרפואי שבבעלות הנכה תשמש את הנכה לצורך מימון רכישת הרכב הרפואי החדש. יובהר כי התמורה ממכירת הרכב הרפואי הקודם תקבע לפי מחירון תקף בשוק המקומי במדינה בה מתגורר הנכה.

40. השלמת סיוע לרכישת רכב - סכום ההפרש בין מחיר רכב יציג חדש לו זכאי הנכה עפ"י הוראה זו לבין מחיר רכב יציג משומש בהתאם למחירון התקף בשוק (בהתאם למדינה בה מתגורר הנכה דרך קבע). דף המידע להחלפת רכב רפואי לנכים החיים בארה "ב או בקנדה - נספח ה' להוראה. דף המידע להחלפת רכב רפואי לנכים החיים ביתר העולם – נספח ז' להוראה.

41. נכה פסול נהיגה יהיה זכאי למימוש רכב רפואי בהתאם לסעיף 42 להוראה 56.02.

42. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בהוראה זו, להלן סעיפים המפורטים בהוראה 56.02 אשר רלוונטיים לגבי הוראה זו: פרק א' סעיפים 27 , 28 , 61-56 , 68-63 , 78-70 , 84-80 , 93-88 .

משה צין

סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים
 

לטבלת רכבים יציגים >>>

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל