X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

ערעור על החלטת הרופא המחוזי

הוראת אגף שיקום נכים מספר 52.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : ערעור על החלטת הרופא המוסמך המחוזי
תאריך : 1.10.2010

‏כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 52.01 מיום 1.4.04 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול בערעור נכה על החלטת הרופא המוסמך המחוזי .

3. הוראה זו מבטלת כל אחד מ"חוזרי הרופא הראשי"  העוסקים בערעור נכה על החלטת הרופא המוסמך המחוזי שהוצאו על ידי הרופא הראשי, לפני מועד פרסומה של הוראה זו.

4. הוראה זו מבוססת על תקנות הנכים (טיפול רפואי) – תיקון תשס"ח 2008

5. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. נכה המוכר ע"י משהב"ט, זכאי לערער על החלטת הרופא המוסמך המחוזי בעניינו, בהתאם לנוהל הערעור המפורט בהוראה זו.

7. הערעור יידון ע"י הרופא המוסמך המרחבי, שיעביר החלטתו לרופא המוסמך המחוזי.

8. הרופא המוסמך המחוזי אחראי להוציא אל הפועל את החלטת הרופא המוסמך המרחבי.

הגדרות

9. רופא מוסמך מרחבי – לעניין הוראה זו  – רופא מקומי מוסמך במרחב שיקום, שהינו רופא מוסמך מקומי כהגדרתו בחוק הנכים (טיפול רפואי), הכפוף ישירות לרופא המוסמך הראשי, אשר מאציל לו את כל סמכויותיו לטיפול בנכה, כפרט, וכן ממונה מקצועית על הרופאים המוסמכים המחוזיים שבמרחב טיפולו, כל זאת כמפורט בהוראת אגף השיקום 52.02

10. רופא מוסמך מחוזי – לעניין הוראה זו  – רופא מקומי מוסמך במחוז שיקום.

מידרג סמכויות אישור

11. לרופא המוסמך המחוזי יש סמכות ואחריות לטיפול בנכי צה"ל העומדים בקריטריונים המפורטים בהוראות אגף השיקום הרלוונטיות.

12. לרופא המוסמך המרחבי יש סמכות ואחריות לטפל באותם מקרים בהם מצא הרופא המוסמך המחוזי , כי אינם בסמכותו, כולל מקרים חריגים.

13. לרופא המוסמך המרחבי יש סמכות ואחריות לטפל כסמכות ערעור, באותם מקרים בהם הנכה מערער על החלטתו של הרופא המוסמך המחוזי .

14. במקרה של ערעור על החלטת הרופא המוסמך המחוזי, ו/או צורך בהרחבת מסגרת הטיפול   – רשאי הפונה לפנות לרופא המרחבי,  אשר יחליט אם לאשר בקשתו, או לדחותה.

15. בכל אחד מהמקרים הנ"ל יפרט הרופא המרחבי בכתב את הסיבות והנימוקים להחלטתו ויחזירם להמשך טיפול במחוז.

זכאות

16. נכה המוכר ע"י משהב"ט.

אופן הטיפול  - דרכי הגשת הערעור

17. נכה רשאי לערער על החלטת רופא מחוזי בתוך 45 יום מקבלת ההחלטה. הודעת הרופא המחוזי תתייחס לאפשרות לערער בפני הרופא המרחבי.

18. ביקש הנכה לערער על החלטת הרופא המוסמך המחוזי - יגיש ערעורו בכתב, באחת משתי הדרכים כדלקמן :

א. באמצעות המרפאה המחוזית המטפלת בנכה

ב. ישירות לרופא המוסמך המרחבי

19. בכל אחת משתי צורות הפנייה - ‏ יועברו לרופא המוסמך המרחבי:

א. ערעורו של הנכה,

ב. תגובתו של הרופא המוסמך המחוזי המנמקת את ההחלטה שניתנה על-ידו

ג. חומר רפואי רלוונטי.

20. ‏הרופא המוסמך המרחבי יבדוק הערעור ותגובת הרופא המוסמך המחוזי, ועפ"י המסמכים יקבל החלטה אם לקבל הערעור, או לדחותו, וינמק החלטתו במסמך שיישלח לנכה.

‏אופן הטיפול – הודעה על ההחלטה

21. החלטת הרופא המוסמך המרחבי לערעור שהוגש באמצעות המרפאה המחוזית -  תועבר לנכה באמצעות הרופא המוסמך המחוזי.

22. החלטת הרופא המוסמך המרחבי לערעור שהוגש אליו ישירות, תועבר על-ידו לנכה. העתק מההחלטה יועבר לרופא המוסמך המחוזי.

23. הרופא המוסמך המחוזי אחראי להוציא אל הפועל את החלטת הרופא המוסמך המרחבי.

24. על החלטת הרופא המוסמך המרחבי ניתן לערער בפני הרופא המוסמך הראשי

25. על החלטת הרופא המוסמך הראשי ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המפשט לעניינים מנהליים במקום מגורי הנכה.

רמת השירות – משך ביצוע

26. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המוסמך המרחבי לוודא השלמת הטיפול בבקשה, שאיננה מחייבת אישור הרופא המוסמך הראשי,  ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

27. פניות המחייבות אישורו של הרופא המוסמך הראשי – יטופלו בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל