X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

ציוד משתחק לנכים

הוראת אגף השיקום מספר 53.06

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : ציוד משתחק לנכים
תאריך: 01.05.2016

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 53.06 מתאריך 1.11.2013 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ואת דרכי הטיפול במתן מענק ציוד משתחק לנכים.

3. הרופא המוסמך המחוזי הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

4. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי נושא באחריות מטה להנחיה, עדכון ובקרה של הוראה זו.

הגדרות

5. ציוד משתחק - ציוד לשימוש אישי יומיומי הכולל כלי מיטה ובגדים תחתונים.

‏זכאות

6. נכה משותק - פארפלג / קוואדרופלג  [ סעיף מבחן 29 (2) או (3) ] - שדרגת נכותו 100% ומעלה זכאי למענק ציוד משתחק ראשוני (חד פעמי) ברמה 2  ולמענק  שנתי ברמה 2.

7. נכה המוכר על אי שליטה בסוגרים ונכותו בגין פגיעה זו הינה אחת מהבאות, יהיה זכאי למענק  ציוד משתחק ראשוני / שנתי בהתאם למפורט:

  סוג הפגיעה סעיף מבחן גובה נכות מענק ראשוני מענק שנתי
א. פגיעה במעיים עם תופעות אי שליטה בסוגרים 13  70% ומעלה רמה 2 רמה 2
ב. הפרשות יתר/ אי שליטה בסוגרים  14(2)ג 80% רמה 2 רמה 2
ג.  אי שליטה בסוגרים עקב פגיעה בפי הטבעת 15. (6) 80% רמה 2 רמה 2
ד. פגיעה בשלפוחית השתן  23.(2)אV   70% רמה 2 רמה 2
ה. פגיעה בדרכי השתן 23.(3)בIII
23.(3)בIV
70%ומעלה רמה 2 רמה 2
ו. אי שליטה נוירוגנית על הסוגרים 29.(4)ב 70% רמה 2 רמה 2
ז. פגיעה במעיים עם תופעות של אי שליטה בסוגרים 13. או 14 40%
69%
רמה 1 רמה 1
ח. פגיעה בדרכי השתן עם הפרשה תמידית 23.(3)ב  II  40% רמה 1 רמה 1

 מימוש הזכאות המוגדרת בסעיף זה הינו אוטומטי.

8. רופא מחוזי רשאי לאשר מענק ציוד משתחק ראשוני ברמה 1 ל:

א. נכה שנכותו המוכרת הינה על פגיעה במערכת העיכול או השתן בסעיפי מבחן: 15 . או 63 . או 65 . בדרגת נכות נמוכה מהמוגדר בסעיף 7

ב. לנכה שכתוצאה מנכותו המוכרת קיימת גם בעיה של אי-שליטה על סוגרים אשר לא הוגדרה מעלה.

מימוש הזכאות המוגדרת בסעיף זה מותנה בפניית הזכאי.

9. רופא מחוזי רשאי לאשר מענק ציוד משתחק שנתי ברמה 1 חנכים המוגדרים בסעיף 8 להם אושר מענק ראשוני

מימוש הזכאות המוגדרת בסעיף זה מותנה בפניית הזכאי.  

‏גובה המענק לציוד משתחק ראשוני

10. לרכישת ציוד משתחק ראשוני יקבל זכאי לרמה 2 בשנה הראשונה (עם שחרורו מביה"ח) תשלום חד פעמי בגובה הנקוב בנספח א' להוראה.

11. זכאי למענק לרכישת ציוד משתחק ראשוני ברמה 1ש יקבל בשנה הראשונה לקביעת זכאותו מענק כספי חד פעמי בגובה הנקוב בנספח א' להוראה. המענק מהווה 50% . מהמענק כאמור בסעיף 10.

גובה המענק לציוד משתחק שנתי ואופן התשלום

12. זכאי למענק ציוד למשתחק שני ברמה 2 יקבל תשלום בגובה הנקוב בנספח א' להוראה.

13. זכאי למענק ציוד משתחק שנתי ברמה 1 יקבל תשלום בגובה הנקוב בנספח א' להוראה. המענק מהווה 50% מהמענק כאמור בסעיף 12.

14. המענק השנתי ישולם לזכאים עפ"י הוראה שניתנה במסך הטבות שנתיות על ידי עובדת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז, יחד עם תגמול חודש יולי בהתאם לסכומים שניקבעו לרמות השונות. התשלום יבוצע רק בתנאי שהמעמד לתשלום מאפשר את ביצוע התשלום.

עדכון גובה המענק ואופן התשלום

15. גובה המענקים לציוד משתחק (ראשוני או שנתי) יעודכן אחת לשנה, בחודש יוני, בהתאם לעליית המדד השנתי, על ידי האחראי לאביזרים רפואיים  בתאום עם היחידה  לחשבונאות שיקום.

אופן הטיפול

16. לנכים הזכאים כאמור בסעיפים 6,7, תפתח הטבה אוטומטית לתשלום ציוד משתחק ראשוני ושנתי באופן אוטומטי

17. לנכים הזכאים כאמור בסעיפים 8,9, תפתח הטבה על ידי עובדת המחלקה לשירותים רפואיים שתאושרר על ידי הרופא המחוזי לאחר פניית הנכה.

18. . עובדת המחלקה לשירותים רפואייםבמחוז תזין במערכת הממוחשבת (הטבה 221 או 351 בהתאם לסוג המענק) את הוראת התשלום למענק ראשוני ושנתי לזכאי, ויעבירה ליחידה לחשבונאות שיקום לאשרור ולביצוע התשלום.

‏אופן הטיפול בתשלום המענק למשותקים

19. זכאי כמוגדר בסעיף 8 או 9, יפנה לרופא המחוזי במחוז השיקום המטפל בבקשהלקבלת מענק לציוד משתחק.

20. הרופא המחוזי יבצע את הפעולות הבאות:

א. יבדוק את הזכאות לקבלת המענק ציוד שנתי ברמה 1, במקרה של פנית נכה כמוגדר בסעיף 8 או 9.

ב. יודיע לנכה בכתב את ההחלטה לגבי הזכאות למענק ציוד משתחק.

ג. יוציא הוראת תשלום (ש/1ש326) בה יציין:

- פרטי הנכה,

- קוד ההטבה- 221  או 351 בהתאם לסוג המענק.

 רמות המענק:  רמת מענק ראשוני ומועד תחילתו ו/או רמת מענק שנתי ותקופת הזכאות למענק זה ( לצמיתות / חד פעמי/ עד תום תוקף הנכות בגינה ניתנה ההטבה).

21. עובדת המחלקה לשירותים רפואיים במחוז תזין במערכת הממוחשבת (הטבה 221, 351 בהתאם לסוג המענק) את הוראת התשלום למענק ראשוני ו/או שנתי לזכאי ויעבירה ליח' לחשבונאות שיקום לאשרור ולביצוע התשלום.

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף השיקום

נספח א'  להוראה מס'  53.06

גובה המענקים לציוד משתחק

מעודכן לפי מדד מאי 2015

שם המענק רמה גובה המענק בש"ח
מענק ראשוני לציוד משתחק 2 4,350
  1 2,174
מענק לציוד משתחק שנתי 2 1,811
  1 904

    
 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל