X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

טיפול באיבר זוגי

הוראת אגף שיקום נכים מספר 53.04

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : טיפול באיבר זוגי
תאריך : 1.2.2009

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 53.04 מתאריך 1.2.2007 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול בקביעת דרגת נכות בלתי מחייבת באיבר זוגי, "בן זוגו" של איבר, בו קיימת נכות מוכרת ע"י משהב"ט. ההוראה קובעת דרך למתן תוספת שירותים רפואיים והטבות רפואיות, בגין דרגת נכות זו, ובלבד שלא מימש, או יממש זכאות זהה בגין נכות זו מגורם / מוסד אחר.

3. הוראה זו הינה הטבה מעבר לקבוע בחוק.

4. החלת ההטבות בסעיף 15 בהוראה באחריות ס' ר' האגף ור' היח' לתגמולים והטבות.

5. ר' היח' לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. נכה שמוכר על אחד מהאיברים הזוגיים, לפחות 30% נכות, המבקש לקבל טיפול בגין "בן זוגו" של איבר, בו קיימת נכות מוכרת ע"י משהב"ט, יפנה לרופא מוסמך מחוזי אשר יפנה את הנכה לכל בדיקה הדרושה, כדי לקבוע את חומרת הפגיעה באיבר הזוגי (בדיקה פיזיקלית, בדיקות מעבדה, הדמיה רפואית וכו').

7. נכה המוכר ע"י משהב"ט, כאמור בסעיף הקודם, ואשר חלה החמרה/פגיעה באיבר הזוגי, רשאי לפנות לרופא המוסמך המחוזי בבקשה לקבוע דרגת נכות בלתי מחייבת בגין החמרה/פגיעה זו, ובלבד שלא מימש או יממש זכאות זהה בגין נכות זו מכל גורם או מוסד אחר.

8. לא תיקבע דרגת נכות לא מחייבת של למעלה מ - 100% נכות.

9. נכה אשר אושרה לו דרגת נכות בלתי מחייבת על האיבר הזוגי, זכאי לשירותים הרפואיים ולהטבות רפואיות, ובתנאי שאחוזי נכותו בגין האיבר הזוגי שווים או נמוכים לאחוזי הנכות המוכרת במשהב"ט.

10 . אם קיימת פגיעה בשניים, או יותר מבין האיברים המוגדרים בסעיף "איבר זוגי" בהגדרות לעיל, ייבחן כל זוג איברים בנפרד, ואחוזי הנכות שייקבעו לגביהם ישוקללו עם שאר הנכויות המוכרות.

11 . הסיוע בשירותים הרפואיים ובהטבות יבוצע כמקובל לגבי נכות מוכרת לכל דבר.

12 . נכה המוכר על אחד מהאיברים כמצוין בסעיף 5 לעיל, המבקש לקבל טיפול בגין איבר זוגי, יפנה לרופא מוסמך מחוזי אשר יפנה את הנכה לכל בדיקה הדרושה כדי לקבוע את חומרת הפגיעה באיבר הזוגי (בדיקה פיסיקלית, בדיקות מעבדה, הדמיה רפואית וכו'), ויעביר את התיק עם כל התשובות והצילומים לרופא המרחבי.

הגדרות

13 . איבר זוגי - לעניין הוראה זו- כל איבר כפול בגוף: עיניים, אוזניים, ידיים, רגליים, כליות, ריאות, וכד'.

14 . נכות בלתי מחייבת - לעניין הוראה זו- נכות באיבר זוגי, אשר אינה מוכרת כנכות במשהב"ט, עפ"י חוק, אלא מוכרת בצורה מוגבלת, לפנים משורת הדין, עקב השפעתה על הנכה, מעצם היותה נכות באיבר זוגי, ואשר מעניקה זכאות לטיפול רפואי והטבות רפואיות בלבד, כפי שהן מוגדרות בשני הסעיפים הבאים.

15 . שירותים רפואיים והטבות רפואיות - לעניין הוראה זו- טיפול רפואי, רכב רפואי, ציוד רפואי, עזרת הזולת.

16 . הטבות - לעניין הוראה זו- סיוע לדיור, סיוע לשיקום כלכלי עצמאי, לימודים, מענק נישואין .

17 . "ועדה להערכת נכות בלתי מחייבת באיבר זוגי"- לעניין הוראה זו- ועדה הכוללת מספר רופאים מומחים, המתמנים ע"י היח' לשירותים רפואיים באגף השיקום, אשר אינם משרתים בוועדות הרפואיות הדנות בקביעת אחוזי הנכות של נכי צה"ל, עפ"י תקנות הנכים (ועדות רפואיות) תשכ"ו - 1965 . הגדרת אחוזי הנכות וסעיפיה נערכים עפ"י ספר התקנות של הוועדות הרפואיות שעל פי חוק במשהב"ט.

מידרג סמכויות אישור

18 . לרופא המוסמך המחוזי סמכות להפנות את הפונה לכל בדיקה הדרושה כדי לקבוע את חומרת הפגיעה באיבר הזוגי, שאיננו מוכר (בדיקה פיזיקלית, בדיקות מעבדה, הדמיה רפואית וכו').

19 . לרופא המרחבי סמכות לבדוק את החומר ולהחליט אם להסתפק בבדיקות שנעשו או להרחיבן, וכן להעביר את החומר הרפואי ל"ועדה להערכת נכות בלתי מחייבת באיבר
זוגי".

20 . לרופא המוסמך הראשי, או לסגנו סמכות לקבוע, בהתאם לכללים המפורטים בהוראה זו את זכאותו של הנכה לנכות הבלתי מחייבת כבסיס להרחבת השירותים הרפואיים וההטבות.

21 . החלת ההטבות הנובעות מקביעה זו באחריות מנהל המחלקה להטבות ורווחה ביח' לתגמולים והטבות.

זכאות

22 . נכה בעל נכות מוכרת במשהב"ט של 30% לפחות על איבר זוגי אחד, או פגוע עיניים מ- 15% ומעלה אשר אושרה לו דרגת נכות בלתי מחייבת בגין נכות בבן זוגו של אותו
איבר, שאינה קשורה לנכות המוכרת.

קריטריונים לקביעת זכאות וגובה הסיוע

23 . נכה אשר אושרה לו דרגת נכות בלתי מחייבת בגין הנכות המורחבת על האיבר הזוגי זכאי לשירותים הרפואיים, להטבות הרפואיות ולהטבות אחרות.

24 . דרגת הנכות הנ"ל תהייה מחושבת בקומלציה לפי הנהוג בהוראות הועדות הרפואיות. לא תקבע דרגת נכות לא מחייבת של למעלה מ 100%- נכות.

25 . כאשר הנכות המוכרת או הבלתי מחייבת מורכבת ממספר נכויות בגין אותו איבר- תיעשה ההשוואה המשוקללת בגין כל איבר לחוד.

26 . לא תיקבע דרגת נכות לא מחייבת של למעלה מ - 100% אופן הביצוע -תהליך לקביעת נכות בלתי מחייבת

27 . נכה שמוכר על אחד מהאיברים הזוגיים, המבקש לקבל טיפול בגין החמרה/פגיעה באיבר הזוגי שאיננו מוכר, יפנה לרופא מוסמך מחוזי אשר יפנה את הנכה לכל בדיקה הדרושה כדי לקבוע את חומרת הפגיעה באיבר הזוגי, שאיננו מוכר (בדיקה פיזיקלית, בדיקות מעבדה, הדמיה רפואית וכו') ויעביר את התיק עם כל התשובות והצילומים לרופא המרחבי.

28 . הרופא המרחבי יבדוק את החומר ויחליט אם להסתפק בבדיקות שנעשו, או שיש להרחיבן.

29 . הרופא המרחבי יעביר החומר הרפואי ל"ועדה להערכת נכות בלתי מחייבת באיבר זוגי".

30 . הועדה, כאמור, תבדוק את הנכה, תדון ותסכם מסקנותיה בהתאם לספר התקנות של אגף השיקום הדן בקביעת סעיפי הנכות ואחוזיה, ותיקבע שיעור דרגת הנכות ע"ג הטופס שבנספח א' להוראה זו.

31 . החלטת הועדה תועבר לרופא המוסמך הראשי, או לסגנו אשר יחליטו בהתאם לכללים הרשומים לעיל, אם זכאי הנכה לנכות הבלתי מחייבת כבסיס להרחבת השירותים
הרפואיים וההטבות.

32 . אישר הרופא המוסמך הראשי, או סגנו את קביעת הוועדה, יודיע על כך לרופא המרחבי.

33 . הרופא המרחבי ידאג להעביר הודעה בצירוף הפרוטוקול של הוועדה הרפואית הבלתי מחייבת אל הרופא המחוזי.

34 . בנוסף, ידאג הרופא המרחבי להעביר העתק ההחלטה אל: הנכה, ואל היחידה לתגמולים והטבות - מחלקת הטבות ורווחה לצורך הטמעת ההחלטה וביצועה.

35 . המחלקה להטבות ורווחה תזין הערה במסך 05 המציינת את זכאותו של הנכה לפי הדוגמא הבאה "לנ"ל נכות מורכבת, 50% על ידיים".

אופן הביצוע -חישוב דרגת הנכות ואחוזיה

36 . דרגת הנכות הנ"ל תהיה מחושבת בקומולציה, ו/או שקלול לפי ההוראות הנהוגות בוועדות הרפואיות. לא תיקבע דרגת נכות לא מחייבת של למעלה מ - 100% נכות.

37 . אם קיימת פגיעה בשניים, או יותר מבין האיברים המוגדרים בסעיפי ההגדרות בהוראה זו, ייבחן כל זוג איברים בנפרד.

רמת השירות – משך ביצוע

38 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המוסמך המרחבי לוודא השלמת הטיפול בבקשה ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה בתוך 30 יום

 

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל