X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תחזוקת כיסאות גלגלים

הוראת אגף השיקום מס'  51.06

מדינת  ישראל - משרד הביטחון

הנושא תחזוקת כסאות גלגלים ספורטיביים לנכי צה"ל

תאריך: 1.2.2004 

כללי

1. הוראה זו מחליפה את הוראה מספר 51.06 מיום 1.7.90  ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול והתחזוקה בכסאות גלגלים ספורטיביים לנכי צה"ל, המצויים ברשות בית-הלוחם.

3. הוראה זו מתבססת על חוק הנכים (טיפול רפואי) תשי"ד  –1954.

4. אחראי על ציוד, אביזרים רפואיים ובקרה במטה האגף אחראי לביצוע תקין של הוראה זו. 

5. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי אחראי לביצוע תקין של הוראה זו.

‏‏עקרונות

6. כסאות גלגלים ספורטיביים לשימושם של נכי צה"ל, מצויים ברשות בית-הלוחם.

7. בית הלוחם, בהסכם עם אגף השיקום, מספק כסאות גלגלים ספורטיביים לנכי צה"ל, בין אם הנם חברי בית הלוחם, או חברים בקבוצות ספורט נכים שלא במסגרת בית הלוחם.

8. בית הלוחם דואג לתחזוקה שוטפת של הכסאות.

9. אגף השיקום אחראי למימון התחזוקה השוטפת ואספקת חלקי החילוף לכסאות גלגלים ספורטיביים לנכי צה"ל.

מידרג סמכויות אישור

10. לאחראי על ציוד, אביזרים רפואיים ובקרה במטה האגף יש סמכות ואחריות לבצע בקרה על מימון התחזוקה השוטפת ואספקת חלקי החילוף לכסאות גלגלים ספורטיביים לנכי צה"ל . לאישורו יצורף אישור ב"חתימה שניה" של הרופא המוסמך  הראשי.

אופן ‏הטיפול

11. בחודש אוקטובר מידי שנה, יעביר מנהל בית הלוחם לראש היחידה לשירותים רפואיים הערכה תקציבית לצרכים בחלקי חילוף לכסאות לשנת התקציב הבאה.

12. הערכה זו תיכלל כסעיף תקציבי של היחידה הרפואית בתקציב אגף השיקום.

13. בית הלוחם ינהל רישום מפורט של כל תיקון של כסא מהנ"ל, באמצעות הזמנות תיקון.

14. על כל הזמנת תיקון יירשמו פרטיו המלאים של נכה המשתמש בו, פירוט התיקון, עלותו וחתימתו של הנכה המאשר את סוג התיקון שבוצע.

15. בחודש ינואר מידי שנה, יעביר מנהל בית הלוחם חשבון מפורט של ההוצאות בפועל שהיו לבית הלוחם בגין תיקונים / אחזקה של הכסאות הספורטיביים, בשנת התקציב הקודמת לאחראי על ציוד, אביזרים רפואיים ובקרה במטה האגף.

16. לחשבון יצורפו הזמנות התיקון עם פרטי הנכים וחתימותיהם.

17. לאחר עיון, בדיקה ואישור הנתונים הנ"ל, ע"י האחראי על ציוד, אביזרים רפואיים ובקרה במטה האגף  - יעביר האישור לבדיקה ואישור ב"חתימה שניה" של הרופא המוסמך  הראשי.

18. החשבון המאושר יועבר ליח' לחשבונאות שיקום לתשלום ישירות לבית הלוחם.

19.  ההוצאה תמומן מהסעיף התקציבי של כסאות גלגלים שמספרו 63/2/3613/7.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל