X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תשלום תגמולים לאלמנת נכה שנפטר

הוראה ישנה - יש לוודא מול מחוז השיקום את תוקפה !

מדינת ישראל - משרד הבטחון

הוראת אגף השיקום מס' 45.07 א'

תאריך: 19.02.97

הנושא: תשלום תגמולים לאלמנת נכה שנפטר

1. כללי:

א. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול ותשלום תגמולים לפנים משורת הדין לאלמנות של נכי צה"ל שנפטרו והיו בדרגת 50% נכות ומעלה בגין חבלה בפעילות מבצעית.

ב. אחריות מטה להנחיה, עדכון ובקרה של הוראה זו בידי ר' היח' לתביעות וקביעת זכאות.

2. זכאים:

אלמנת נכה צה"ל שנפטר למן יום 1.4.90 ודרגת נכותו היתה 50% נכות ומעלה בגין חבלה בפעילות מבצעית, שאינה זכאית לזכויות כאלמנה לפי חוק משפחות חיילים, תהיה זכאית לתשלום תגמולים בלבד, כמשתלם לאלמנת צה"ל במצבה.

3. הטיפול:

א. האלמנה תפנה בבקשה למתן תגמולים לאלמנת נכה שנפטר לאגף השיקום או לארגון נכי צה"ל אשר יעביר הבקשה לאגף השיקום.

ב. קצין תגמולים למשפחות שכולות ביחידה לתביעות וקביעת זכאות אחראי לבדיקת הזכאות של האלמנה בהתאם לקריטריונים שפורטו בסעיף 2 לעיל. נמצא שהאלמנה אינה עונה על כללי הזכאות - תוצא על יד היח' לתביעות וקביעת זכאות הודעה בכתב לאלמנה. נמצא שהאלמנה עונה על כללי הזכאות שפורטו בסעיף 2 לעיל, יוצא אישור בחתימת הסמנכ"ל ור' אגף השיקום.

ג. סמנכ"ל ור' אגף השיקום יוציא הודעה לאלמנה לענין אישור תשלום תגמולים בלבד כמשתלם לאלמנת צה"ל במצבה, בניכוי קצבת השארים המשולמת לנ"ל מהמוסד לביטוח לאומי.

ד. העתק מהודעת סמנכ"ל ור' אגף השיקום לאלמנה יועבר לראש היחידה לתביעות וקביעת זכאות ולסגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות.

ה. אם האלמנה בחרה להמשיך ולקבל תגמולים לפי סעיף 20 אי לחוק מנכים תטופל בקשתה עפ"י הוראה מס' 10.04 - טיפול בשארי נכה שנפטר. בתום 36 חודש תהיה זכאית לקבלת תגמולים כאלמנת צה"ל במצבה, כמצויין בסעיף 3 ג' לעיל.
אם האלמנה בחרה לקבל תגמולים (כמצויין בס' 3 ג' לעיל) תועבר הבקשה לתחום תגמולי משפחות ורווחה - לביצוע (ראה סעיף 4 להלן).

4. ביצוע התשלום

א. תחום תגמולי משפחות ורווחה ביח' לתגמולים והטבות אחראי לביצוע הזנת תשלום התגמולים בניכוי קצבת השארים מהמוסד לביטוח לאומי, לאתר בדיקת הנתונים הבאים:

1) היה והגישה האלמנה בקשה עפ"י חוק חיילים שנספו במערכת ובקשתה נדחתה על ידי קצין התגמולים למשפחות שכולות, יש לוודא בטרם הזנת תשלום התגמולים,כי האלמנה לא הגישה ערעור על החלטת קצין התגמולים.

אם בבדיקה נמצא שהאלמנה אכן הגישה ערעור לבית המשפט - אישור תשלום התגמולים יותנה במחיקת הערעור שהוגש על ידי האלמנה. הודעה בהתאם תוצא לאלמנה על ידי תחום תגמולי משפחות ורווחה.

2) אם לאלמנה משולם תגמול לפי סעיף 20 א' לחוק הנכים ובחרה בתגמולים לפנים משורת הדין כאלמנת צה"ל במצבה, תחולת התשלום תהיה ממועד קיבלת הודעת האלמנה על בחירתה.

אם לאלמנה לא משולם תגמול לפי סעיף 20 א' לחוק הנכים ובחרה בתשלום תגמולים לפנים משורת הדין כאלמנת צה"ל במצבה, תחולת התשלום תהיה ממועד הוצאת האישור ע"י הסמנכ"ל ור' אגף השיקום.

ב. המחוז/מרחב ידאג לבקש מהאלמנה פרטי חשבון הבנק אליו חפצה האלמנה להעביר תשלום התגמולים וכן אישור מהמוסד לביטוח לאומי על גובה קצבת השארים, ויעבירם למערכת חשבונאות שיקום והנצחה.

ג . תחום תגמולי משפחות ורווחה יוציא הוראה לתשלום, בצירוף הפרטים האישיים של האלמנה על גבי טופס ש/100/1 ויעביר לביצוע למערכת חשבונאות שיקום והנצחה.

ד. התגמול יעודכן אחת לשנתיים עפ"י עדכון גובה קצבת השארים המשולמת
לאלמנה מהמוסד לביטוח לאומי.

צ'יקו אורן
סמנכ"ל וראש אגף השיקום.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל