X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

מענק הבראה לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 53.13

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מענק הבראה לנכים
תאריך : 1.7.2016

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 53.13 מיום 1.7.2015 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע הזכאות ודרכי הטיפול במתן מענק הבראה לנכים.

3. הוראה זו מעגנת הטבה מעבר לקבוע בחוק.

4. ראש תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. נכה זכאי למענק הבראה שנתי קבוע, עפ"י דרגת נכותו, כמפורט בנספח א'.

7. יש להבחין הבחנה ברורה ומוחלטת, בין מענק ההבראה שהינו הטבה מינהלית, לבין נושא הבראה מטעמים רפואיים ולאחר אישפוז, המטופל בהוראת אגף השיקום 53.16

8. לא זכאי למענק הבראה - נכה מאושפז כרוני בבית חולים, או בכל מוסד טיפולי אחר.(ראה פירוט בסעיפי "אופן הטיפול").

9. המענק יבוצע אוטומטית ע"י מערכת המידע הממוחשבת לזכאים, ללא צורך בפנייתם, עפ"י הרמה המתאימה כמפורט בנספח א'.

10 . קביעת הרמה המתאימה לתשלום תעשה על סמך הנתונים הנכונים במערכת המידע הממוחשבת לחודש בו מתבצע המענק (חודש יוני).

11 . נכה אשר קיבל המענק בשנה, בה נקבע מאוחר יותר שינוי באחוזי הנכות שלו - לא תיערך קביעה מחודשת של רמת התשלום באותה שנת תשלום.

הגדרות

12 . שנת תשלום – לעניין הוראה זו- התקופה עבורה משולם מענק ההבראה השנתי: מתחילה ב- 1 בינואר ומסתיימת ב- 31 בדצמבר של אותה השנה.

הערה: הגדרה זו תקפה משנת 2005 . עד 31.12.04 חושב מענק ההבראה השנתי, לתקופה המתחילה ב- 1 באפריל ומסתיימת ב- 31 במרץ של השנה שאחריה.

מידרג סמכויות אישור

13 . המענק מבוצע באופן יזום ע"י מערכת המידע הממוחשבת .

14 . ראש תחום הטבות ורווחה, ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לבקרה על אופן ביצועו התקין של תשלום המענק ה"אוטומטי", וכן על הזנה ידנית של נכים המצטרפים למערכת.

זכאות

15 . נכה המוכר ע"י משהב"ט שדרגת נכותו כמפורט בנספח א'

גובה המענק

16 . גובה המענק, עפ"י הרמה המתאימה כמפורט בטבלה שבנספח א'.

17 . התעריף, על פיו מחושב המענק נקבע לפי תעריף יום הבראה הניתן לעובדי מדינה, עפ"י הוראות החשב הכללי.

18 . המענק מתעדכן ע"י תחום הטבות ורווחה בשיתוף היח' לחשבונאות שיקום, והיח' לתקציבים, כלכלה והתקשרויות.

אופן הטיפול – מענק אוטומטי להבראה

19 . המענק יבוצע אוטומטית ע"י מערכת המידע הממוחשבת לכל הזכאים, עם תגמולי חודש יוני, עפ"י הרמה המתאימה כמפורט בטבלה שבנספח א'.

20 . כדי להימנע מתשלום לנכים מאושפזים - יש לדווח לתיקים אלה במסך "הטבות שנתיות" איסור מתן המענק ע"י דווח רמה 00 , ע"י תחום הטבות ורווחה ואישרור היח' לחשבונאות שיקום.

21 . עם קבלת הדיווח על אישפוז – תופסק זמנית הזכאות להטבה זו. עם קבלת הדיווח על שחרור מאשפוז – יערוך תחום הטבות ורווחה חישוב חלקי של המענק לאותה שנה,  בהפחתת תקופת האישפוז.

22 . נכים שיתווספו למערכת לאחר חודש מתן ההטבה, ישולם להם המענק, עפ"י זכאותם, אוטומטית ע"י מערכת המידע הממוחשבת, החל מהחודש הראשון בו יש לנכה מעמד  המאפשר לו לקבל ההטבה (במסגרת " שנת התשלום") - מחולק לחלק ה- 12 של התשלום המירבי המגיע לו לפי זכאותו, כפול מס' החודשים שנותרו עד סוף שנת התשלום.

23 . נכה, שההודעה על זכאותו הגיעה לתחום הטבות ורווחה לאחר מועד יצירת ההטבה (המתבצע פעם אחת בשנה) –ההטבה תבוצע ידנית ע"י עובד התחום.

24 . לנכה עיוור שדרגת נכותו היא 100% ומעלה וגילו 50 שנה ומעלה, יבוצע מענק מוגדל (תוספת 50% ) שישולם מידי שנה עם תגמולי חודש ספטמבר, ויוזרם ידנית, במלאות לו 50 שנה, ע"י עובד תחום הטבות ורווחה, אשר ידווח גם במסך "הטבות שנתיות", ע"מ שיבוצע אוטומטית ע"י מערכת המידע הממוחשבת בשנים הבאות.

25 . הדיווח לחריגים ובקרת התשלום האוטומטי ייעשו ע"י תחום הטבות ורווחה.

26 . הדיווח לחריגים יבוצע ע"י עובד תחום הטבות ורווחה ויאושררו ע"י מערכת חשבונאות שיקום.

אופן הטיפול – בדיקת זכאויות מקבילות וקיזוזן

27 . כדי להימנע מתשלום יתר לנכים מאושפזים - יש לוודא איסור מתן המענק לנכה מאושפז.

 

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים
 

נ ס פ ח   א'

להוראה מספר 53.13

טבלת זכאות לעניין הבראה מינהלית

עפ"י תעריף יום הבראה 421 ₪–  נכון ליום 1.6.2016

 

 

 דרגת נכות

פירוט מהות הנכות
(בסוגריים: סימול הפגיעה) 

מספר ימי הבראה 

 רמה

 שיעור המענק השנתי

39%-30%

 כל סוגי הפגיעה 

 3

 01

  1,263 ₪

49%-40%

 כל סוגי הפגיעה 

 5

 02

 2,105 ₪

99%-50%

 כל סוגי הפגיעה 

 11

 03

 4,631 ₪

40% ומעלה

 נפגע לב  בלבד (84)

 11

 03

 4,631 ₪

  100%

100% בכל סוגי הפגיעה
פרט  ל:

המיפלג (04), או קוודרופלג
(03), או פרפלג (01), או קטוע שתי גפיים עליונות (35),
או פגוע שתי גפיים עליונות
(36), או עיוור (94) 

 22*

 04

9,262 ₪ 

 100%
בסוג הפגיעה:

המיפלג (04), קוודרופלג (03), פרפלג (01), או קטוע שתי גפיים עליונות(35), או פגוע שתי גפיים
עליונות (36), או עיוור (94) 

 28* 

 05

 11,788 ₪

100% +
מיוחדת

 כל נכה 100%+מיוחדת,
פרט למפורטים בנפרד

 28* 

 05

 11,788 ₪

 

הפגיעה על רגל ויד הינה 50%
לפחות, על כל איבר, בגין אובדן
תיפקוד מוחלט על סעיף אחד
(ולא סה"כ של מספר פגימות
על אותו איבר)..

 28*

 05

 11,788 ₪ 

 

הערות: *    1. 22 יום מבוסס על 11 יום לנכה+  11  יום למלווה
                    28 יום     "     "  14 יום לנכה+  14  יום למלווה

         **  2.   42 יום  - מבוסס על 14 יום לנכה+ 14 יום למלווה + תוספת של 50%

   

דרגת נכות

פירוט מהות הנכות

מספר ימי הבראה 

 רמה

 שיעור המענק השנתי

100% +
מיוחדת

עיוור שגילו 50 ומעלה (94)
(משולם בחודש ספטמבר)

**42 

06

17,682 ₪   

100% +
מיוחדת

משותק בשתי גפיים תחתונות לפחות (קוודרופלג (03), פרפלג (01), קטוע 2 גפיים תחתונות (100% על ס.פ. 54)

 **42 

06**

17,682 ₪ 

100% +
מיוחדת

קטוע 2 ידיים
(35,36)

בתוקף מ: 1.6.02 

 **42 

06**

  17,682 ₪ 

49%-10%

המקבל תג"מ בגובה חפ"ר או בגובה תט"ר או תג"מ למתבגר במשך שנה רצופה לפחות, בסימון "ל" במסך הזנת תשמי"ים
*** 

7

07 

2,947 ₪

 

49%-30% ע"ח שירות
ודרגת נכותו הכוללת (כל סוגי הפגיעה, למעט לב) הינה 50% ויותר

8

08

3,368 ₪ 

 


הערות:    *1. 22 יום מבוסס על 11 יום לנכה + 11 יום למלווה
                  28 יום     "     "   14 יום לנכה + 14 יום למלווה

          **  2. 42 יום - מבוסס על 14 יום לנכה + 14 יום למלווה + תוספת של 50%

         ***  3. המענק לא ישולם לנכה פגוע נפש, המקבל הפנייה להבראה 
                  מהמרפאה, עפ"י קוד פריט 288

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל