X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תשלום מפרעות לנכים

הוראת אגף השיקום מספר 10.20

מדינת ישראל - משרד הביטחון
הנושא : תשלום מפרעות לנכים
תאריך : 1.5.04

כללי

1. הוראה זו לנכים, ביחד עם הוראה 10.21 למשפחות - מחליפות הוראה מספר 43.06 מיום 1.7.91 ובאות במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן מפרעות לזכאים - נכים.

3. הוראה זו מעגנת תשלום מפרעה שמעבר לקבוע בחוק.

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה במחוזו.

5. ראש יחידה, כמוגדר בסעיף "מידרג סמכויות אישור" הינו בעל הסמכות והאחריות לביצוע תשלום מפרעה ע"י יחידתו במטה האגף.

6. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות להנחייה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

7. ניתן לאשר מפרעה לזכאי העומד בקריטריונים המפורטים בהוראה זו..

8. הטיפול במתן מפרעה איננו מחייב פניה של הזכאי.

9. אסמכתא לביצוע מפרעה מחייבת 2 חתימות, ותהיה תקפה רק בחתימת 2 בעלי תפקיד כלהלן:

א. חתימה "ראשונה": עובד התחום המטפל בנושא..

ב. חתימה "שנייה":

1) במטה האגף: ראש תחום, או ראש יחידה.
2) במחוז שיקום: מנהל המחוז, או קצין תגמולים שהוסמך על ידו.

10 . התשלום שניתן כמפרעה יקוזז מהתגמול/תשלום המשולם לזכאי בראשון לחודש, שלאחר מתן המפרעה.

11 . אין לבצע תשלום מפרעה לפני אימות העובדה שהוראת התשלום בגינה ניתנת המפרעה - אושררה.

12 . אין לבצע תשלום מפרעה על חשבון תט"ר / נצרך / תג"מ / חפ"ר ללא חישוב מדוייק של גובה המפרעה על מנת לא ליצור חוב, עקב תשלום יתר.

13 . הגורם שיצור חוב עקב תשלום יתר, הנובע מטעות בגובה המפרעה, יהא אחראי לטיפול בהשבת הסכום העודף.

הגדרות

14 . תגמול מיוחד – לעניין הוראה זו - תגמול חוסר פרנסה, תגמול עפ"י תקנות טיפול רפואי, תגמול לנכה מתבגר, תגמול נצרך, דמי קיום ללימודים, תג"מ, וכו'.

15 . תשלום אחר – לעניין הוראה זו - כגון: תשלום שכ"ד, ו/או החזר הוצאות, ו/או – מענקים, או הטבות אחרות..

16 . זכאי לפנים משורת הדין – לעניין הוראה זו - זכאי שהועדה לפנים משורת הדין ("ל.מ.ד.") אישרה לו זכאות חריגה לתשלום דמי קיום.

מידרג סמכויות אישור

17 . לאחראי רווחה/דיור/שיקום/מרפאה במחוז יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שאין חריגה מהקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור ב"חתימה שניה" של מנהל המחוז, או קצין תגמולים שהוסמך על ידו.

18 . לעובד תחום במטה האגף יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שאין חריגה מהקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור ב"חתימה שניה" של בעל תפקיד הממונה על העובד המטפל, או מקביל לו בתפקידו, כגון:

ראש היחידה לתגמולים והטבות, או ראש היחידה לשירותים רפואיים, או ראש היחידה הארצית לשירותי שיקום, או ראש תחום תגמולי נכים, או ראש תחום שיקום כלכלי ודיור.

זכאות

19 . נכה אשר הוכר ע"י קצין התגמולים באופן במעמד קבוע/ עקרוני/ זמני .

20 . זכאי- לפנים משורת הדין.

קריטריונים לאישור תשלום מפרעות

21 . נכה באחד מהמקרים הבאים:

א. נכה המקבל תגמול מיוחד ומתקיים מתגמוליו בלבד, ומסיבה כלשהי לא קיבל אותם, או שלא הוצאה לו הוראת התשלום בזמן.

ב. נכה אשר הוצא לו החזר בגין הוצאות אישיות בסכום של 1,000 ₪ ויותר, או מענק מיוחד בסכום של 500 ₪ ויותר ומתקיימת סיבה מיוחדת למתן המפרעה.

ג. לנכה הזכאי לרכישת רכב – תוצא מפרעה ("אוטומטית") כחלק מתהליך הטיפול הרגיל.

ד. נכה הזכאי לביטוח רכב ולא קיבל התשלום בזמן מסיבה שאיננה תלויה בו, או שיש הצדקה אחרת למתן המפרעה.

ה. נכה הזכאי למימון שכ"ד ועליו לשלם את הסכום הנקוב בחוזה השכירות לפני תום חודש תשלום התגמולים הקרוב.

ו. נכה שאושר לו מענק לדיור, ורמת השירות המוגדרת בהוראה המתאימה מחייבת תשלום מפרעה, כדי לעמוד במסגרת הזמן הנקוב , ובמועד התשלום על פי ההתחייבות שלקח כלפי מוכר הדירה.

22 . זכאי לפנים משורת הדין- זכאי ל.מ.ד שהוצאה עבורו אסמכתה לתשלום דמי קיום/אחר..

גובה הסיוע

23 . גובה המפרעה לזכאי יהיה בשיעור עד מלוא התגמול / התשלום המגיע..

אופן הטיפול - במחוז

24 . בקשה למפרעה תועבר ע"ג טופס מיוחד לתשלום מפרעה ש/ 49/1 בחתימת המורשים בלבד (כמפורט ע"ג טופס הבקשה) ובציון הסיבה לבקשת המפרעה אשר תפורט ע"ג הטופס עצמו במקום המיועד לכך.

25 . הבקשה, בצירוף הוראת התשלום, יועברו לעובד הרווחה/דיור/שיקום/מרפאה במחוז, בהתאם לנושא הנדון, אשר יפתח את בקשת השירות למפרעה במערכת המידע הממוחשבת, תוך שהוא מוודא שההטבה עצמה הוזנה אף היא, כדי שיתבצע הקיזוז במהלך ריצת התגמולים הבאה.

26 . העובד יעביר המסמכים למנהל המחוז, או לקצין תגמולים במחוז שהוסמך על ידו לצורך בדיקה ואישור הזכאות ב"חתימה שניה".

27 . עובד הרווחה/דיור/שיקום/מרפאה במחוז יעביר המסמכים ליח' לחשבונאות שיקום לאישרור וביצוע התשלום בהתאם לדרך בה מועברים התגמולים לאותו הזכאי .

28 . התשלום שניתן כמפרעה יקוזז מהתגמול המשתלם לזכאי בחודש הקרוב.

29 . באחריות אחראי הרווחה/הדיור/מרפאה במחוז להודיע לפונה על אישור הבקשה, רק לאחר האשרור של היח' לחשבונאות שיקום.

30 . הודעה על דחייתה של הבקשה לביצוע מפרעה – תינתן רק במקרה בו הבקשה הוגשה ע"י הזכאי, וע"י אותו הגורם אליו פנה הזכאי.

אופן הטיפול - במטה

31 . בקשה למפרעה תועבר ע"ג טופס מיוחד לתשלום מפרעה ש/ 49/1 בחתימת המורשים בלבד (כמפורט ע"ג טופס הבקשה) ובציון הסיבה לבקשת המפרעה אשר תפורט ע"ג הטופס עצמו במקום המיועד לכך.

32 . הבקשה, בצירוף הוראת התשלום המבוקש, יועברו אל תחום תגמולי נכים, אשר יפתח את בקשת השירות למפרעה במערכת המידע הממוחשבת, תוך שהוא מוודא שההטבה
עצמה הוזנה אף היא, כדי שיתבצע הקיזוז במהלך ריצת התגמולים הבאה.

33 . העובד יעביר המסמכים למנהל התחום, או ראש היחידה, לצורך בדיקה ואישור הזכאות ב"חתימה שניה".

34 . עובד התחום יעביר המסמכים ליח' לחשבונאות שיקום לאישרור וביצוע התשלום בהתאם לדרך בה מועברים התגמולים לאותו זכאי.

35 . התשלום שניתן כמפרעה יקוזז מהתגמול המשולם לזכאי בחודש הקרוב.

רמת השירות – משך ביצוע

36 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז, או ראש התחום במטה, לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 11 ימי עבודה ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

37 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז, או התחום במטה (עד 4 ימי עבודה) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימי עבודה).

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל