X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

נוהל הודעה על שינוי מצב משפחתי או שינוי כתובת

הוראת אגף שיקום נכים מספר 10.06

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : נוהל הודעה על שינוי מצב משפחתי, ו/או שינוי כתובת
תאריך : 1.12.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 10.06 מתאריך 1.9.2009 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול בהודעה על שינוי מצבו המשפחתי, ו/או כתובתו של זכאי.

3. הוראה זו הינה הוראה מנהלית.

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ר' היח' לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. כחלק משמירת הקשר עם הנכה – יש חשיבות לקיומם של נתונים עדכניים על מצבו המשפחתי ועל כתובתו המעודכנת של הזכאי, בכל עת.

7. יש להדגיש את החשיבות הרבה של הימצאות מידע מדוייק ועדכני על הזכאי בידי המחוז / האגף. לאור זאת, חלה חובה על הזכאי לעדכן בכל שינוי במצבו המשפחתי, ו/או בכתובתו, ובמקביל חלה החובה על כלל עובדי המחוז / האגף שלידיהם מגיע מידע כזה – לעדכן את הרישומים במערכת המידע הממוחשבת, ובאופן מיוחד את עובד הרווחה המטפל בתשלומים / הטבות המושפעים משינוי כזה. (הבהרה: המידע עשוי להגיע "בעקיפין" במהלך טיפול בבקשות לסיוע בדיור, גירושין, לימודים וכדומה – בכל מקרה כזה, על העובד המטפל בפניה – לוודא שהזכאי ידווח על השינוי במעמדו המשפחתי, ו/או בכתובתו).

8. חובת הדיווח לגבי כל עדכון במצב משפחתי, ו/או כתובת הינה על הזכאי ועליו להודיע על כך לאגף שיקום נכים. הבהרה: המידע עשוי להגיע "בעקיפין" במהלך טיפול בבקשות לסיוע בדיור, גירושין, לימודים וכדומה- בכל מקרה כזה, על העובד המטפל בפניה-לוודא שהזכאי ידווח על השינוי במעמדו המשפחתי, ו/או בכתובתו.

9. יודגש בזאת, כי חובתו של הזכאי לדווח על שינוי במצבו המשפחתי, חלה לא רק על שינוי המזכה בתוספת תשלום, אלא גם על שינוי הגורם להפחתה בתשלום. הבהרה: המידע עשוי להגיע "בעקיפין" במהלך טיפול בבקשות לסיוע בדיור, גירושין, לימודים וכדומה- בכל מקרה כזה, על העובד המטפל בפניה- לוודא שהזכאי ידווח על השינוי במעמדו המשפחתי, ו/או בכתובתו.

10 . לא דיווח הזכאי על שינוי במצבו המשפחתי, שינוי הגורם לשינוי (הפחתה/העלאה) בתשלום אותו הוא מקבל ממשהב"ט- ינוכה הסכום אותו היה צורך להפחית או יתווסף הסכום אותו היה צריך להוסיף, החל מהיום בו חל השינוי. הכל בכפוף להוראות החוק, התקנות ולהוראות אגף שיקום נכים. לגבי זכאים מאוכלוסיות חלשות, שעקב נכותם המוכרת ומוגבלותם נבצר מהן לדווח על השינוי על פי המועדים המתחייבים בהוראות, יובאו בחשבון בעת הדיון בועדות המוסמכות באגף.

11 . פונה הנמצא בתהליך קביעת הזכאות, ויש צורך לעדכן את כתובתו בשונה מהמופיע על גבי טופס התביעה, אך טרם נקבע המחוז בו יטופל משום שטרם הוכר- יפנה לתחום הטבות ורווחה במטה האגף, לצורך עדכון כתובתו.

12 . נכה שלא ידוע חודש לידתו: נכה שעל פי רישומי משרד הפנים ידועה שנת לידתו, ולא ידוע חודש לידתו, ייחשב חודש לידתו חודש יולי (אמצע השנה) וכך ידווח במערכת הממוחשבת במסך נתונים אישיים.

13 . מבלי לגרוע מחובתו של הנכה להודיע על שינוי בפרטיו כאמור לעיל, יפעל אגף שיקום נכים למשלוח דף עדכון פרטים אישיים לכל הנכים אחת לשנתיים.

הגדרות

14 . כתובת הזכאי - לעניין הוראה זו – כתובת המגורים בה מתגורר הזכאי, או הפונה לאגף להכרה בזכאות.

15 . מצב משפחתי - לעניין הוראה זו –הינו בהתאם למצב המשפחתי בסעיף 1 "הגדרות" בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט– 1959 .נוסח משולב, הכולל בן השאר: "בן משפחה של נכה – אישה, ובכלל זה אישה הגרה יחד עם הנכה והידועה בציבור כאישתו....".

16 . הדגשה: השימוש בלשון זכר בהוראה זו, תקף באותה המידה ללשון נקבה, ולהיפך.

מידרג סמכויות אישור

17 . לעובד הרווחה במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בפניה, ולבצע העדכון הנדרש ברישומי האגף ובמערכת המידע הממוחשבת.

18 . לעובד תחום הטבות ורווחה יש סמכות לבצע עדכון הנתונים הנדרש ברישומי האגף ובמערכת המידע הממוחשבת במהלך הטיפול בתביעה (תיק הנמצא במעמד של "תהליך קביעת הזכאות").

אופן הטיפול – שינוי מצב משפחתי

19 . זכאי המשנה את מצבו המשפחתי יודיע על כך, סמוך למועד השינוי, למחוז השיקום בו הוא מטופל, ע"ג טופס ש/ 125/1 המהווה נספח א' להוראה זו, בצירוף אישור המעיד על שינוי המצב המשפחתי (תעודת נישואין, תעודת גירושין, תעודת פטירה, וכד' ).

20 . מצב משפחתי יכול להיות אחד מהנ"ל:

א. "רווק",
ב. "נשוי",
ג. "אלמן",
ד. "גרוש"
ה. " אישה הגרה יחד עם הנכה והידועה בציבור כאישתו ".

21 . עובד הרווחה במחוז יבדוק את המסמכים המצורפים, יזין את נתוני המצב המשפחתי החדש למערכת המידע הממוחשבת ויסרוק המסמכים לתיקו של הזכאי.

אופן הטיפול – שינוי כתובת

22 . זכאי המעתיק מקום מגוריו יודיע על כך, סמוך למועד השינוי, למחוז השיקום בו הוא מטופל, ע"ג טופס ש/ 125/1 , בצירוף העתק ספח ת.ז. מעודכן המעיד על השינוי.

23 . עובד הרווחה במחוז יזין את נתוני הכתובת החדשה למערכת המידע הממוחשבת .

24 . טופס עדכון הכתובת ש/ 125/1 בצירוף המסמך המעיד על השינוי, יסרק לתיקו של הזכאי. אופן הטיפול במעבר ממחוז למחוז

25 . כאשר העתקת מקום המגורים – משמעה מעבר לתחום טיפולו של מחוז שיקום אחר - יטפל המחוז אליו שייך הפונה בשינוי הכתובת, כמפורט למעלה, ובנוסף - יטפל בהעברת תיקו של הזכאי למחוז האחר – עפ"י הוראה 10.05 - נוהל העברת טיפול בזכאי ממחוז אחד למשנהו.

רמת השירות – משך ביצוע

26 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים - על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה - בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 7 ימי עבודה ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

נספח א' להוראה 10.06

10.06 T (נספח א)

להורדת טופס עדכון פרטים אישיים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל