X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

תוספת תגמול לבעלי דרגת + 100% נכות מיוחדת

הוראת אגף השיקום מספר 43.02

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : תוספת תגמול לבעלי דרגת + 100% נכות מיוחדת

תאריך : 1.10.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מספר 43.02 מיום 1.3.2004 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע הזכאות ודרכי התשלום לתוספת תגמול לנכים בעלי דרגת נכות +100% נכות מיוחדת.

3. ביסוס משפטי : הוראה זו מתבססת על חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט – 1955 סעיף 7 (ד) לחוק.

4. ראש התחום לתגמולי נכים ביחידה לתגמולים והטבות, בתפקידו כקצין תגמולים, הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. עפ"י הסעיף בחוק, תשולם התוספת לתגמול לנכה שוועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות כמפורט בהוראה זו.

7. ראש תחום תביעות וקביעת זכאות - נכים יקבל את קביעתה של הועדה הרפואית, ויודיע בכתב לנכה על דרגת הנכות.

מידרג סמכויות אישור

8. ראש התחום לתגמולי נכים ביחידה לתגמולים והטבות, בתפקידו כקצין תגמולים, הינו בעל הסמכות והאחריות בכל הקשור לטיפול בתשלום התוספת לתגמול לנכה, בהתאם לאמור בהוראה זו.

זכאות

9. נכה המוכר ע"י משהב"ט, שדרגת נכותו היא 100% והועדה הרפואית קבעה כי נכותו עפ"י תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), תשכ"ו- 1965 תקנה 5 למבחנים הרפואיים, וקבעה לו דרגת נכות +100% נכות מיוחדת, למעט הסייג המפורט בסעיף הבא:

10. נכה רווק המאושפז מעל ל – 14 יום, זכאי לתשלום של 75% מגובה התגמול לתקנות טיפול רפואי, ולא עפ"י דרגת הנכות שנקבעה לו.למרות האמור לעיל, נכה רווק בעל דרגת נכות של 100% ו- +100% , המאושפז מעל 14 יום, זכאי לתגמולו הבסיסי (כולל התוספת של 40% ) או לתשלום של 75% מגובה התגמול לטיפול רפואי - הגבוה מביניהם.

גובה הסיוע

11. תוספת של 40% לתגמול הבסיסי.

אופן הטיפול

12. תחום תגמולי נכים ביחידה לתגמולים והטבות יקבל מתחום תביעות וקביעת זכאות - נכים את התיק הכולל את החלטתה של הוועדה הרפואית בטופס בדיקה רפואית (ש / 1 /226). ואסמכתא לתשלום ויבצע את בדיקת הכפל עפ"י סעיפים א - ה שלהלן :

א. תאריך שחרור.
ב. תוקף האסמכתא .
ג. סוגי הפגימות .
ד. אופן הפרישה .
ה. תשמי"ם וקיצבאות מגורמים אחרים שהנכה מקבל.

13. לאחר הבדיקה יאשר ויזין הפרטים למערכת המידע הממוחשבת.

14. האסמכתא תועבר לבדיקת כפל ע"י עובד נוסף בתחום תגמולי נכים.

15. לאחר אישור בדיקת הכפל - האסמכתא תועבר לאשרור היח' לחשבונאות שיקום.

רמת השירות - משך ביצוע

16. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים - על קצין התגמולים, בתחום תגמולי נכים, לוודא השלמת הטיפול בפנייה והעברת האסמכתא לתשלום ליח' לחשבונאות שיקום - בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 45 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י תחום תביעות וקביעת זכאות נכים.

17. היח' לחשבונאות שיקום - תבצע התשלום לזכאי בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד קבלת האסמכתא מתחום תגמולי נכים, או אשרור הועדה.

קותי מור
סמכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל