X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

צרכים רפואיים לעיוורים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 53.09

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : צרכים רפואיים לעיוורים, כולל כלבי נחייה וציוד עזר

תאריך : 2.8.2015

כללי

1. הוראה זו מחליפה את הוראה מספר 53.09 מיום 2.10.2008 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לפרט את הזכאויות וההטבות לנכים שהם עיוורים, ודרכי הטיפול, כלהלן:

א. זכאויות והטבות לנכים עיוורים - חלק כללי של ההוראה

ב. ציוד עזר לנכים עיוורים - חלק א ' של ההוראה.

ג. טיפול רפואי בכלב נחיה לעיוור - חלק ב ' של ההוראה.

ד. גילום הטבות לנכים עיוורים - חלק ג ' של ההוראה.

3. הרופא המוסמך המחוזי הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

4. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

5. נכה עיוור, עקב נכות מוכרת ע"י משהב"ט על פגיעה בראייה - זכאי להטבה/ות הכלולה/ות בהוראה זו, ובלבד שהוא עומד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראת אגף השיקום הרלוונטית המתייחסת לאותה הזכאות, ו/או הטבה, או להוראות הוראה זו.

6. למען הסר ספק, מוגדר בזאת כי כדי לקבוע הזכאות להטבה/ות המפורט/ות באחת מהוראות אגף השיקום המוזכרת בהוראה זו - יש לפנות לאותה הוראה, ולוודא עמידה בקריטריונים המפורטים בה.

הגדרות

7. עיוור - לעניין הוראה זו - כל מי שסובל מפגיעה בראיה ועומד מאחד מהקריטריונים הבאים:

א. העדר ראיה מוחלט

ב. חדות ראיה מירבית של 3/60 בעין הבריאה יותר, אף בעזרת משקפיים

ג. צמצום שדה הראיה, כך שזווית הראיה המירבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה יותר

8. המרכז לעיוור - לעניין הוראה זו - "המרכז לעיוור בישראל", ארגון הגג של האגודות המקומיות למען העיוור ואגודת העיוורים "ששת", המקיים "מדור למכשירי עזר" העוסק במכירת ציוד עזר מסובסד.

מידרג סמכויות אישור

9. לרופא המוסמך המחוזי יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה בכפוף להוראה זו, אלא אם קיימת הפנייה להוראה אחרת של אגף השיקום - במקרה זה יש לפעול בהתאם למדרג סמכויות האישור המפורט באותה ההוראה.

10 . ערעור של זכאי על החלטת הרופא המוסמך המחוזי תוגש לרופא המרחבי באמצעות המחלקה לשירותים רפואיים במחוז בו מטופל הזכאי.

זכאות

11 . נכה עיוור בעל נכות מוכרת ע"י משהב"ט על פגיעה בראייה, שדרגת נכותו בגין פגימה זאת 100% ומעלה (סוג פגימה – 94)

12 . הזכאות להטבה הנכללת בהוראה זו הינה, בהתאם לקריטריונים לזכאות המפורטים בכל אחת מן ההוראות, אליהן מתייחסות ההטבות/ זכאויות, המצויינות בהוראה זו.

סוגי הסיוע - זכאויות והטבות לעיוורים

13 . ב - 3 הטבלאות שבעמודים הבאים מפורטות ההטבות/ תשלומים להן זכאי נכה עיוור:

א. מענק שנתי - ניתן לזכאים עיוורים בדרגת נכות +100 - אחת בשנה ביחד עם תשלום התגמול החודשי, כמפורט בהוראה המתאימה.

ב. מענק חודשי – ניתן לזכאים עיוורים בדרגת נכות +100 - אחת בחודש בתגמול החודשי, כמפורט בהוראה המתאימה

ג. הטבות - מחייבות פניית הנכה ובדיקת זכאותו, בהוראות השונות הרשומות בהוראה זו

14 . לכל מענק / הטבה/ תשלום - זכאים עיוורים בדרגת נכות 100% ומעלה, כמפורט בהוראת אגף השיקום בה מפורטים הקריטריונים לאישור ההטבה/ תשלום

אופן הטיפול + רמת השירות – משך ביצוע

15 . אופן הטיפול ומשך הטיפול בפנייתו של הזכאי לכל אחת מן ההטבות/ זכאויות המפורטות בהוראה זו, יהיה בהתאם לקבוע בהוראה העוסקת בהטבה/ זכאות המבוקשת, כמצויין בטבלאות שלהלן.


 

סוג המענק
א. מענק שנתי

הוראת אגף השיקום
בה מפורטים
הקריטריונים לאישור
ההטבה/ תשלום

פירוט

הערות

1

מענק הבראה

53.13

עד 28 ימי הבראה במלאות לנכה 50 שנה
– תוספת של עוד 14 ימים (סה"כ 42)
2 מענק חימום / קירור

80.26 /80.27

כמפורט בהוראה  
3 מענק ביגוד

53.05

כמפורט בהוראה  
4 מענק נעליים

53.07

כמפורט בהוראה  
5 מענק בגין ציוד משתחק

53.06

כמפורט בהוראה  
6 מענק קלטות

51.04

כמפורט בהוראה מענק שנתי לרכישת
10 קלטות ו- 5 סרטי קול
7 מענק כלב נחייה

53.09

חלק ב' של הוראה זו  

 


 

סוג המענק
ב. מענק חודשי

הוראת אגף השיקום
בה מפורטים
הקריטריונים לאישור
ההטבה/ תשלום

פירוט

הערות

1

אחזקת רכב

53.02

כמפורט בהוראה  
2 עזרה לזולת

80.18

כמפורט בהוראה  
3 מענק כלב נחייה

53.09

חלק ב' של הוראה זו  
4 השתתפות בשיחות טלפון

80.10

כמפורט בהוראה  

 


 

סוג ההטבה
ג. הטבות
(מחייב פנייה)

הוראת אגף השיקום
בה מפורטים
הקריטריונים לאישור
ההטבה/ תשלום

פירוט

הערות

1

מימון לימודים

70.01

כמפורט בהוראה  
2 טיפול פסיכולוגי

84.03

כמפורט בהוראה  
3 השתתפות בביטוח רכב

56.02

כמפורט בהוראה  
4 החזר בגין לימודי בן / בת במוסד להשכלה גבוהה

80.21

כמפורט בהוראה  
5 מענק נישואין (לא כולל
מענק לסידור ראשון)

80.16

כמפורט בהוראה  
6 מימון שעות הקראה לעיוורים

70.07

כמפורט בהוראה  
7 השתתפות בהוצאות נסיעה לעבודה וללימודים לעיוורים

80.13

כמפורט בהוראה  
8 סיוע למימון שכ"ד

60.06

כמפורט בהוראה  
9 רכב רפואי לשיקום

56.02

כמפורט בהוראה  
10 מענק נסיעה פרטית לחו"ל

50.02

כמפורט בהוראה
אחת ל-3 שנים

 
11 טיפול רפואי בכלב נחייה

53.09

חלק ב' של הוראה זו  

 

 

..............................................................................


חלק א'

אביזרים וציוד עזר לעיוורים

עקרונות

1. ציוד ואביזרים המפורטים בחלק זה של ההוראה יירכשו ב"מרכז לעיוור"

זכאות

2.
נכה עיוור בעל נכות מוכרת ע"י משהב"ט על פגיעה בראייה, שדרגת נכותו בגין פגימה זאת 100% ומעלה (סוג פגימה – 94)
‏‏
סוג הסיוע

3.
אביזרים וציוד עזר לעיוור - כמפורט בנספח א' להוראה זו.

אופן הטיפול – אביזרים וציוד עזר לעיוור

4. הנכה יפנה פנייתו למרפאת השיקום במחוז בו הוא מטופל, בצירוף פירוט הציוד / אביזר שהוא זקוק לו.

5. הרופא המוסמך המחוזי ייבחן הבקשה וזכאותו של הנכה.

6. משאישר הרופא המוסמך המחוזי את זכאותו של הנכה לציוד / אביזר/ים – יפנה את הנכה ל"מרכז לעיוור" באמצעות טופס הפנייה ובו פירוט הציוד המאושר, סוג הציוד וכמות כל אחד מהם – כמפורט בנספח א' להוראה זו.

אופן הטיפול - תיקוני אביזרים וציוד עזר לעיוור

7. תיקוני אביזרים לנכים ייעשו ב"מרכז לעיוור", למעט מסלול הליכה, או טנדם, אשר ייעשו אצל הספק.

8. אביזר אשר אינו ניתן לתיקון, על פי אישור "המרכז לעיוור" – יוחלף באביזר חדש.

..............................................................................


חלק ב'

טיפול רפואי בכלב נחייה לעיוור

זכאות

1. נכה עיוור בעל כלב נחיה, שהציג אישור מרופא וטרינר על חיסון כלב הנחייה שברשותו.

2. נכה עיוור בעל נכות מוכרת ע"י משהב"ט על פגיעה בראייה, שדרגת נכותו בגין פגימה זאת בלבד 100% + (סוג פגימה – 94) .

‏גובה הסיוע

3. נכה עיוור העונה על סעיפי הזכאות לעיל, זכאי למימון מלא של הטיפול הרפואי בכלב הנחייה ע"י משהב"ט - כמפורט בנספח ב' להוראה זו.

אופן הטיפול -החזקת כלב נחיה לעיוורים

4. האחראי לטיפול בנכים עיוורים ביח' לשירותים רפואיים ישלח אחת לשנה לכל נכה עיוור בעל כלב נחייה, דרישה להצגת אישור מרופא וטרינר על חיסון כלב הנחייה שברשותו.

5. לנכה עיוור בעל כלב נחייה, שהציג אישור מרופא וטרינר על חיסון כלב הנחייה שברשותו – ייפתח "כרטיס זכאות לטיפול בכלב הנחייה" במערכת המידע הממוחשבת.

6. נכה, שכלב הנחייה שברשותו, זקוק לטיפול רפואי יפנה לרופא וטרינר לקבלת הטיפול.

7. הנכה ישלם עבור הטיפול ויקבל מהוטרינר חשבונית מס ובה פירוט הטיפול הרפואי שניתן לכלב הנחייה שלו.

8. הנכה יציג את חשבונית המקור לצורך קבלת החזר בגין התשלום שבוצע

9. ההחזר יינתן עם התגמול החודשי לנכה.

10. האחראי לטיפול בנכים עיוורים ביח' לשירותים רפואיים יוציא הוראה להפסקת התשלום, במקרה שהנכה החזיר את הכלב שברשותו.

..............................................................................


חלק ג'

גילום הטבות לעיוור

עקרונות

1. סיוע אגף השיקום לנכה עיוור לצורך רכישת ציוד ביתי ותיקונו מגולם במענק חד פעמי ובמענקים שנתיים.

זכאות

2. נכה עיוור בעל נכות מוכרת ע"י משהב"ט על פגיעה בראייה, שדרגת נכותו בגין פגימה זאת בלבד 100% + (סוג פגימה – 94) .

‏גובה הסיוע

3. פירוט הציוד וגובה הסיוע - כמפורט בנספח ג' להוראה זו.

 

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

.................................................................................

נספח א' להוראה 53.09

אביזרי עזר לעיוורים

בעלי נכות 100% ומעלה

נכון ליוני 2003

1. נכים עיוורים בעלי נכות מוכרת בגין פגימה זו, שדרגת נכותם הינה 100% ומעלה

שם הפריט

הערות

תקופת בלאי

מקלות מקלות  

מקל נחייה מתקפל
------------------------------------------
מקל נחייה מתקפל עם גלגלת
------------------------------------------
מקל נחייה תומך לקשיש מתקפל

אחד מתוך הקבוצה חד פעמי
פקק/טיפ פלסטיק למקל 1 חד פעמי
גלגלת למקל נחייה מתקפל 1 חד פעמי
עזרי ראיה עזרי ראיה  
זכוכית מגדלת כיס מתקפלת
------------------------------------------
זכוכית מגדלת כיס עם תאורה קויל
------------------------------------------
זכוכית מגדלת כיס עם תאורה
*2, *3
------------------------------------------
זכוכית מגדלת ברייט מגניפייר
- בועה קטנה
------------------------------------------
זכוכית מגדלת ברייט מגניפייר
-בועה גדולה
------------------------------------------
זכוכית מגדלת סרגל קטן
------------------------------------------
זכוכית מגדלת סרגל גדול
------------------------------------------
זכוכית מגדלת ידית 5248* 2.6
------------------------------------------
זכוכית מגדלת ידית 5249*2.3
------------------------------------------
זכוכית מגדלת מלבנית שוויצר *3
------------------------------------------
זכוכית מגדלת ידית קויל *3, *4
------------------------------------------
זכוכית מגדלת ידית קויל *6
------------------------------------------
זכוכית מגדלת לצוואר
VIEW EASY
------------------------------------------
זכוכית מגדלת לצוואר מלבנית
------------------------------------------
זכוכית מגדלת שוויצר (סוללות)
------------------------------------------
זכוכית מגדלת תאורת הלוגן שוויצר
------------------------------------------
זכוכית מגדלת תאורה קויל
*3.9, *4.7, *5.4, *7.1
------------------------------------------
זכוכית מגדלת תאורה קויל
*8.7, *10.1, *12
------------------------------------------
זכוכית מגדלת תאורה קויל *2.8
------------------------------------------
זכוכית מגדלת תאורה קויל
*14.7
אחד מתוך הקבוצה חד פעמי
מכונת כתיבה מכונת כתיבה  
מכונת כתיבה ברייל פרקינס
------------------------------------------
מכונת כתיבה ג**מבו ברייל פרקינס
------------------------------------------
מכונת כתיבה חשמלית ברייל
פרקינס
אחד מתוך הקבוצה חד פעמי
מחשבונים מחשבונים  
מחשבון דובר אנגלית
------------------------------------------
מחשבון סלולרי עם ספרות גדולות
------------------------------------------
מחשבון שולחני ספרות גדולות
אחד מתוך הקבוצה חד פעמי
ציוד פרא - רפואי ציוד פרא - רפואי  
חוצה כדור (תרופה) 1 חד פעמי
קופסא תרופות יומית 1 חד פעמי
קופסא תרופות שבועית (1*7) 1 חד פעמי
קופסא לתרופות שבועית (4*7) 1 חד פעמי
משקל אדם דובר עברית 1 חד פעמי
ציוד בית ציוד בית  
כוסות מדידה 1 חד פעמי
כפות מדידה 1 חד פעמי
מד נוזלים 1 חד פעמי
מפריד ביצים 1 חד פעמי
מלקחיים כפולות- מתכת מצופה 1 חד פעמי
משחיל חוט ידני (מתכת) 1 חד פעמי
משחיל חוט ידנימכונת תפירה 1 חד פעמי
מטר ברייל עם סימוני מתכת 1 חד פעמי
שעונים מעוררים שעונים מעוררים  

שעון מעורר- מדבר
--------------------------------
שעון מעורר ברייל

אחד מתוך הקבוצה חד פעמי
שעוני יד שעוני יד  
שעון יד דובר עברית
-----------------------------------
שעון יד דובר ערבית
----------------------------------
שעון יד ברייל שוויצרי לגבר
-------------------------------
שעון כיס ברייל שוויצרי
אחד מתוך הקבוצה חד פעמי
משחקים משחקים  
נכה המוכר לראשונה   החזר עד 600ש"ח
בשנה כנגד קבלות
מקור מהמרכז לעיוור
נכה ותיק   החזר עד 300ש"ח
בשנה כנגד קבלות
מקור מהמרכז לעיוור
שונות שונות  
חייגן קולי 1 חד פעמי
יומן קולי 1 חד פעמי
מכשיר וואלה -
מדבקות מדברות
למכשיר
קיבולת 250
זכרונות ו -50מדבקות
חד פעמי
מדבקות נוספות
למכשיר וואלה (50 יח')
4 חב' חד פעמי
מזהה צבע דובר עברית 1 חד פעמי
זכאות נוספת זכאות נוספת  
רשם קול נייד 1 חד פעמי
רשם קול 4 ערוצים
או רדיו טייפ דיסק - MP3
לפי בחירת הנכה
1 חד פעמי

2. נכים עיוורים בעלי נכות מוכרת בגין פגימה זו, שדרגת נכותם הינה 100% +

מסלול הליכה 5000 ש"ח חד פעמי
אופני טנדם 13,500 ש"ח (מעודכן ל - 08 / 10 ) חד פעמי
כפתור מצוקה 1 חד פעמי

 

נספח ב' להוראה 53.09
נכון ל - 2015

גובה הסיוע להחזקת כלבי נחיה לעיוור בעל כלב נחיה

סוג התשלום נושאים הנכללים
במסגרת המענק
קוד הטבה סכום בש"ח
מענק חד שנתי הוצאות לאחזקת הבית בגין אחזקת הכלב
----------------------------
הוצאות לטיפולים תקופתיים:
- תספורת
- רחצה אצל וטרינר
- זריקות חיסון
- טיפול נגד קרציות
- טיפול שיניים
- פנסיון
320 -
רמה 01
3,000 ₪
תשלום חודשי מענק לכיסוי הוצאות עלות
שוטפת של אחזקת הכלב
220
- רמה 01
396.11 ₪
החזר בגין
טיפול רפואי
לכלב הנחייה
טיפול רפואי בכלב הנחיה   מימון מלא של
הטיפול הרפואי בכלב הנחייה, עפ"י התנאים בגוף ההוראה

 

.................................................................

נספח ג' להוראה 53.09
נכון ל - 2003


גובה מענקי ציוד עזר - גילום

לעיוורים בעלי נכות 100% + בלבד

ציוד ביתי הנכלל בגילום

מקרר חשמלי
מכונת כביסה
2 מזגנים, או מזגן ומיתקן חימום
מערכת סטריאופונית
מכונת גילוח
תיקוני הציוד הרשום לעיל

 

 

עיוור
בדרגת נכות 100% + בלבד

רמה קוד הטבה סכום בש"ח
מענק ראשוני 2 330 27,200. ₪
מענק שנתי 2 333 2,833. ₪

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל